Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin

Laboratory of biologically active compounds

PROFIL

W Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin badania skupiają się na kilku grupach zagadnień:

 • wykorzystywanie metod molekularnych, immunologicznych i biochemicznych do wykrywania, identyfikacji i badania zróżnicowania genetycznego bakteryjnych patogenów roślin, (np. multiplex PCR, analiza sekwencji genów metabolizmu podstawowego (recA, gyrA, rpoS, dnaX),
 • monitorowanie pojawiania się na terenie Polski bakterii patogennych z rodzajów Dickeya i Pectobacterium,
 • badania nad mechanizmem molekularnym warunkującym wirulencję bakterii z gatunku Dickeya solani,
 • badania nad możliwościami ochrony roślin przed patogenami poprzez zastosowanie roślinnych metabolitów wtórnych, bakteriofagów i bakterii antagonistycznych.
 • poszukiwania nowych źródeł produktów naturalnych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej i  cytotoksycznej
 • badania nad mechanizmem działania naftochinonów izolowanych z tkanek roślinnych,
 • badania nad metabolizmem kumaryn z wykorzystaniem rośliny modelowej Arabidopsis thaliana i naturalnej bioróżnorodności występującej w obrębie tego gatunku,
 • badania cyanobakterii pod kątem zdolności do produkcji nutraceutyków, farmaceutyków i toksyn; wykorzystanie analizy sekwencji genów metabolizmu podstawowego do badań filogenezy cyanobakterii,
 • optymalizacją technik mikrorozmnażania i reintrodukcji do środowiska naturalnego storczyków polskich.

ZESPÓŁ

Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

Sekretariat - Małgorzata Świderska
Tel.:+48 58 523 6360

zespół prof. łojkowska

 

Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska 
tel.:+48 58 523 6345 [e-mail], p. 103

Lista pracowników:

dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG
tel.:+48 58 523 6329 [e-mail], p. 153
dr Anna Ihnatowicz
tel.:+48 58 523 6330 [e-mail], p. 107 A
dr Anna Kawiak 
tel.:+48 58 523 6308 [e-mail], p. 157 B
dr hab. inż. Wojciech Śledź [e-mail]
tel.: +48 58 523 6422, p. 006
tel.:+48 58 523 6329 [e-mail], p. 153
tel. kom.: 603 297 737
dr Agata Motyka-Pomagruk
tel.:+48 58 523 6330 [e-mail], p. 107 B
dr Natalia Kaczyńska
tel.:+48 58 523 6330 [e-mail], p. 107 B
dr Joanna Jońca
tel.: +48 58 523 6329
tel.:+48 58 523 6342 [e-mail], p. 153

Doktoranci:

mgr Weronika Babińska-Wensierska
tel: 58 523 6331, [email]
mgr Izabela Perkowska
tel: 58 523 6331, [email], p. 117 ABCD
mgr Alicja Dobek
tel.: +48 58 523 6332, [email], p. 117 ABCD
mgr Jakub Orłowski
tel: 58 523 6333, [email], p. 117 ABCD
mgr Daria Horoszkiewicz
tel: 58 523 6342, [email], 118 ABCD
mgr Michał Prusiński
tel: 58 523 6332, [email], p. 117 ABCD
mgr Maria Borowska-Beszta
tel: 58 523 6342. , [email], p. 118 ABCD
 

 

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Tytuł projektu Kierownik projektu Źródło finansowania Kwota Realizowany w latach
Zbadanie antybakteryjnych właściwości roztworów post-plazmowych uzyskiwanych za pomocą zimnych plazm atmosferycznych względem ekonomicznie istotnych patogenów roślin oraz wpływu tych cieczy na wzrost roślin uprawnych Śledź Wojciech NCN - OPUS 17 1 195 340 zł 2020-2023
Dynamika ekspresji genów kodujących główne czynniki wirulencji w trakcie procesu infekcyjnego in planta u fitopatogenów z gatunku Dickeya solani Motyka Agata Preludium 9 99 600 zł 2017-2019
Charakterystyka kosmopolitycznych szczepów bakterii z rodzaju Pectobacterium (patogenów roślin) - Identyfikacja genów związanych z adaptacją środowiskową, szybkim rozprzestrzenianiem się oraz zmianą rośliny żywicielskiej Waleron Małgorzata Opus 9 643 120 zł 2016-2019
Badania pangenomu pektynolitycznych bakterii z gatunków Dickeya solani i Pectobacterium wasabiae w celu identyfikacji genów warunkujących lepszą adaptację do wywoływania objawów chorobowych na ziemniaku w klimacie umiarkowanym Ewa Łojkowska NCN - HARMONIA 1 225 900 zł 2015-2018
Rola dioksygenaz zależnych od żelaza i oksoglutaranu w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na stresy środowiskowe oraz w regulacji homeostazy żelaza Anna Ihnatowicz NCN - OPUS 851 900 zł 2015-2018
Ocena zależności pomiędzy profilem metabolicznym wybranych szczepów bakteryjnych patogenów roślin z gatunku Dickeya solani a ich wirulencją Marta Potrykus NCN - PRELUDIUM 149 500 zł 2014-2017
Zmienność naturalna Arabidopsis thaliana jako narzędzie do badania molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn Siwińska Joanna NCN - ETIUDA 64 347 zł 2014-2015
Potato pathogen populations in changing climatic conditions of Norway and Poland and the mechanisms of their interaction with host [link] Czajkowski Robert NCBiR - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza 763 233 zł 2013-2016
Charakterystyka najbardziej istotnych mechanizmów warunkujących patogeniczność bakterii Dickeya solani – regulacja ekspresji genów kodujących biosyntezę czynników wirulencji Łojkowska Ewa NCN - HARMONIA 702 000 zł 2013-2016
Identyfikacja, charakterystyka i filogenetyczne porównanie genów specyficznie indukowanych w bakteriach Pectobacterium atrosepticum i Dickeya solani w różnych temperaturach Czajkowski Robert MNiSW - IUVENTUS PLUS 292 000 zł 2013-2015
Poszukiwanie skuteczniejszej terapii raka piersi w oparciu o nowe inhibitory kinaz szlaku MAPK/ERK Kawiak Anna NCBiR - LIDER 944 932 zł 2013-2015
Ekologiczne znaczenie obecności litycznych bakteriofagów w procesie rozwoju czarnej nóżki i mokrej zgnilizny ziemniaka powodowanych przez bakterie z rodzaju Pectobacterium i Dickeya Czajkowski Robert NCN - FUGA 612 000 zł 2012-2015
Terapia skojarzona z zastosowaniem naftochinonów i paklitakselu w farmakologicznej indukcji œmierci komórkowej w liniach raka piersi Kawiak Anna NCN - OPUS 288 200 zł 2012-2015
Charakterystyka mechanizmu molekularnego warunkującego patogeniczność bakterii z rodzaju Dickeya na ziemniaku Potrykus Marta NCN - ETIUDA 70 347 zł 2013-2014
Wpływ czynników środowiskowych, w szczególności ocieplenia klimatu, na zwiększenie zagrożenia upraw ziemniaka przez bakterie z rodzaju Dickeya Łojkowska Ewa MNiSW - własny 250 000 zł 2011-2014
Identyfikacja oraz charakterystyka genów warunkujących biosyntezę farmakologicznie czynnych związków kumarynowych w roślinach Ihnatowicz Anna MNiSW - własny 280 000 zł 2011-2014
Ocena zagrożenia związanego z przeżywalnością bakteryjnych patogenów roślin w odzwierzęcych nawozach naturalnych Śledź Wojciech MNiSW - własny 123 100 zł 2011-2013
Ochrona ex situ wybranych gatunków storczyków polskich; od założenia hodowli w warunkach in vitro do reintrodukcji Znaniecka Joanna MNiSW - własny 212 500 zł 2010-2013
Badanie mechanizmu przeciwbakteryjnego działania ekstraktów z roślin owadożernych z gatunku Dionaea muscipula Łojkowska Ewa
Szpitter Anna
MNiSW - promotorski 50 050 zł 2010-2012
Wpływ naftochinonów, pozyskiwanych z roślin z rodzaju Drosera, na indukcję śmierci komórkowej w liniach raka piersi Kawiak Anna MNiSW - własny 234 900 zł 2009-2012
Zastosowanie kofeiny w zwalczaniu bakteryjnych patogenów roślin uprawnych Śledź Wojciech MNiSW - własny 180 200 zł 2008-2011
Wykorzystanie zmienności naturalnej Arabidopsis Thaliana w badaniach molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn Ihnatowicz Anna FNP - POMOST 8 542 zł 2010
Udoskonalenie taksonomii cyanobakterii z wykorzystaniem metody sekwencjonowania wielu genów - MLTS na przykładzie rodzaju Arthrospira Waleron Małgorzata MNiSW - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 157 990 zł 2008-2010
Zastosowanie metod molekularnych do porównania bioróżnorodności mikroorganizmów arktycznych z dwóch obszarów Archipelagu Svalbard zasiedlanych przez dwa gatunki ptaków polarnych: Alle alle i Uria Łojkowska Ewa
Szefel-Markowska Magdalena
MNiSW - promotorski 50 000 zł 2008-2010
Using natural variation in Arabidopsis thaliana to study molecular genetic basis of coumarins biosynthesis Ihnatowicz Anna FNP - POWROTY/HOMING 140 000 zł 2008-2010
Czynna ochrona gatunkowa Cypripedium calceolus (Obuwik pospolity) oraz wybranych gatunków storczyków na terenie Województwa Pomorskiego - etap II Łojkowska Ewa
Znaniecka Joanna
WFOŚiGW 60 000 zł 2008-2009
Wykrywanie, identyfikacja i zróżnicowanie genetyczne polskiej populacji Clavibacter michiganensis Waleron Małgorzata MNiSW - własny 230 000 zł 2007-2009
Opracowanie metody wykrywania i identyfikacji toksycznych i nietoksycznych cyanobakterii w próbach środowiskowych za pomocą markerów molekularnych Łojkowska Ewa
Głowacka Joanna
MNiSW - promotorski 49 998 zł 2007-2009
Badanie aktywności biologicznej ekstraktów z Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin Łojkowska Ewa
Biskup Edyta
MNiSW - promotorski 50 115 zł 2007-2009
Mikroorganizmy i związki naturalnego pochodzenia potencjalnie przydatne w uprawie roślin oraz mechanizmy ich działania Łojkowska Ewa KBN - zamawiany 450 000 zł 2005-2008
Czynna ochrona gatunkowa Cypripedium calceolus (Obuwik pospolity) oraz wybranych gatunków storczyków na terenie Województwa Pomorskiego Łojkowska Ewa
Znaniecka Joanna
WFOŚiGW 45 000 zł 2007
Charakterystyka serologicznych polskich izolatów bakterii Erwinia carotovora subsp. atroseptica. Opracowanie testów indentyfikacyjnych wykorzystujących przeciwciała poliklonalne i metodę multiplex PCR Śledź Wojciech KBN - własny 195 000 zł 2004-2007
Badania metabolitów wtórnych Rhaponticum carthamoides Ruta graveoles, Drosera sp. oraz badania aktywności biologicznej: przeciwdrobnoustrojowej, przeciwutleniającej i cytostatycznej farmakologicznie Łojkowska Ewa KBN - zamawiany 291 200 zł 2003-2006
Development of generic 'on site' molecular diagnostics for EU quarantine pests and pathogens Łojkowska Ewa 6 PR. UE 22 140 zł 2004-2006
Rozmnażanie polskich i tropikalnych storczyków w kulturach in vitro, badanie zmienności somaklonalnej Łojkowska Ewa
Znaniecka Joanna
KBN - promotorski 49 998 zł 2003-2006
Analiza czynnika wyciszającego sygnalizator zagęszczenia izolowanych z bakterii wyselekcjonowanych z ryzosfery ziemniaka Łojkowska Ewa KBN - międzynarodowy współfinansowany 108 534 zł 2004
Quorum-Quenching Analysis of quorum-quenching factor (s) of bacterial isolates selected from potato rhizosphere Łojkowska Ewa
Jafra Sylwia
6 PR. UE 147 600 zł 2004
Zastosowanie biomarkerów w wykrywaniu i identyfikacji patogenów roślin powodujących duże straty plonów rolniczych w technologii mikromacierzy COST 853. European Commission Cooperation Technology Łojkowska Ewa MNiSW - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 213 300 zł 2002-2004
Hodowla in vitro kokultur Ruta graveolens i Ammi majus w celu pozyskiwania farmakologicznie czynnych metabolitów wtórnych Łojkowska Ewa
Sidwa-Gorycka Matylda
KBN - promotorski 50 000 zł 2002-2004
Zastosowanie metod molekularnych w opracowywaniu klucza molekularnego do identyfikacji bakteryjnych patogenów roślin [Application of molecular markers for construction of molecular key for bacterial plant pathogens identification] Łojkowska Ewa KBN - własny 290 000 zł 2001-2004
Poszukiwanie nowych markerów genetycznych przydatnych w identyfikacji i różnicowaniu pektynolitycznych bakterii z gatunku Erwinia carotovora [Molecular markers for identification and differentiation of plant pathogenic Erwinia] Łojkowska Ewa
Waleron Małgorzata
KBN - promotorski 50 000 zł 2000-2002
Hodowla in vitro kultur tkankowych i korzeni transformowanych Ammi visnaga i Ammi majus w celu pozyskania farmakologicznie czynnych wtórnych metabolitów Łojkowska Ewa
Królicka Aleksandra
KBN - promotorski 50 000 zł 1998-2000
Zastosowanie nowych technologii w diagnostyce patogenów roślinnych., COST 823 European Commission Cooperation Technology Łojkowska Ewa MNiSW - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 160 000 zł 1999-2000
Diagnostyka i epidemiologia występujących w Polsce szczepów bakterii z  rodzaju Erwinia Łojkowska Ewa KBN - własny 200 000 zł 1997-1999
Występowanie genu pelL, warunkującego biosyntezę drugorzędowej liazy kwasu poligalakturonowego, w  genomie bakterii z rodzaju Erwinia oraz znaczenie tego enzymu w patogenezie Łojkowska Ewa
Jafra Sylwia
KBN - promotorski 50 000 zł 1996-1998
Badania dynamiki zmian aktywności enzymów pektynolitycznych Erwinia po infekcji ziemniaka Łojkowska Ewa KBN - projekt własny 150 000 zł 1991-1994
 
 
 

PUBLIKACJE

         2024

 1. Smoktunowicz Magdalena, Wawrzyniak Renata, Jońca Joanna, Waleron Małgorzata, Waleron Krzysztof. Untargeted metabolomics coupled with genomics in the study of sucrose and xylose metabolism in Pectobacterium betavasculorum. Frontiers in Microbiology 2024, 15: 1323765 (doi: 10.3389/fmicb.2024.1323765)

 2. Khan Mujahid Ameen , Cyganowski Piotr, Pohl Paweł, Jamroz Piotr, Tylus Włodzimierz, Motyka-Pomagruk Agata, Dzimitrowicz Anna. Multiparameter optimization of non-thermal plasma-driven synthesis of carbohydrate-stabilized rhenium nanoparticles towards enhancement of their catalytical activity for reduction of nitroaromatic compounds. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2024, 695: 134190 (doi: 10.1016/j.colsurfa.2024.134190)

 3. Borowska-Beszta Maria, Smoktunowicz Magdalena, Horoszkiewicz Daria, Jońca Joanna, Waleron Michał, Gawor Jan , Mika Adriana, Śledziński Tomasz, Waleron Krzysztof, Waleron Małgorzata. Comparative genomics, pangenomics, and phenomic studies of Pectobacterium betavasculorum strains isolated from sugar beet, potato, sunflower, and artichoke: insights into pathogenicity, virulence determinants, and adaptation to the host plant. Frontiers in Plant Science 2024, 15: 1352318 (doi: 10.3389/fpls.2024.1352318)

 4. Jońca Joanna, Pirhonen Minna, Waleron Michał M., Gawor Jan, Mrozik Agnieszka, Smoktunowicz Magdalena, Waleron Krzysztof, Waleron Małgorzata. Comprehensive phenomic and genomic studies of the species, Pectobacterium cacticida and proposal for reclassification as Alcorniella cacticida comb. nov. Frontiers in Plant Science 2024, 15: 1323790 (doi: 10.3389/fpls.2024.1323790)

 5. Dzimitrowicz Anna, Terefinko Dominik, Bielawska-Pohl Aleksandra, Motyka-Pomagruk Agata, Jamroz Piotr, Cyganowski Piotr, Lenard Karina, Pohl Paweł, Klimczak Aleksandra, Caban Magda. Biosafe removal of diclofenac from wastewaters by a continuous-flow mode cold atmospheric pressure plasma system. Journal of Environmental Chemical Engineering 2024, 12(1): 111598 (doi: 10.1016/j.jece.2023.111598)

 6. Kawiak Anna. Molecular research and treatment of breast cancer 2.0. International. Journal of Molecular Sciences 2024, 25(7): 3932 (doi: 10.3390/ijms25073932)


  2023

 7. Koilybayeva Moldir, Shynykul Zhanserik, Ustenova Gulbaram, Waleron Krzysztof, Jońca Joanna, Mustafina Kamilya, Amirkhanova Akerke, Koloskova Yekaterina, Bayaliyeva Raushan, Akhayeva Tamila, Alimzhanova Mereke, Turgumbayeva Aknur, Kurmangaliyeva Gulden, Kantureyeva Aigerim, Batyrbayeva Dinara, Alibayeva Zhazira. Gas chromatography - mass spectrometry profiling of volatile metabolites produced by some Bacillus spp. and evaluation of their antibacterial and antibiotic activities. Molecules 2023, 28(22): 7556 (doi: 10.3390/molecules28227556)

 8. Kowalczyk Agnieszka, Kaczyńska Natalia, Motyka-Pomagruk Agata, Śledź Wojciech, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew. The chemical structure of the O-antigen and enterobacterial common antigen of Pectobacterium brasiliense NCPPB 4609TS. Carbohydrate Research  2023, 534: 108983 (doi: 10.1016/j.carres.2023.108983)

 9. Motyka-Pomagruk Agata, Babińska-Wensierska Weronika, Śledź Wojciech, Kaczorowska Anna, Łojkowska Ewa. Phyloproteomic study by MALDI-TOF MS in view of intraspecies variation in a significant homogenous phytopathogen Dickeya solani. Scientific Reports 2023, 13: 18863 (doi: 10.1038/s41598-023-46012-3)

 10. Hong Soo-Min, Ten Leonid N., Park Kyoung-Taek, Back Chang-Gi, Waleron Małgorzata, Kang In-Kyu, Lee Seung-Yeol, Jung Hee-Young. Pectobacterium jejuense sp. nov. Isolated from Cucumber Stem Tissue. Current Microbiology 2023, 80(9): 308 (doi: 10.1007/s00284-023-03419-5)

 11. Yahyaoui Anissa, Oueslati Maroua, Motyka-Pomagruk Agata, Kaczyńska Natalia, Śledź Wojciech, Tarhouni Belhassen, Hajlaoui Mohamed Rabeh, Łojkowska Ewa, Sadfi-Zouaoui Najla. Characterisation of Pectinolytic Bacillus pumilus and Paenibacillus amyloliticus Strains, New Pathogens of Potato in Tunisia. Agriculture-Basel 2023, 13(6): 1275 (doi: 10.3390/agriculture13061275)

 12. Żołnowska Beata, Sławiński Jarosław, Belka Mariusz, Bączek Tomasz, Chojnacki Jaroslaw, Kawiak Anna. Novel 2-alkythio-4-chloro-N-[imino(heteroaryl)methyl]benzenesulfonamide derivatives: synthesis, molecular structure, anticancer activity and metabolic stability. International Journal of Molecular Sciences 2023, 24(11): 9768 (doi: 10.3390/ijms24119768)

 13. Szulta Sylwia, Kowalczyk Agnieszka, Czerwicka-Pach Małgorzata, Motyka-Pomagruk Agata, Śledź Wojciech, Kaczyńska Natalia, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew. The chemical structure of the O-polysaccharide isolated from the lipopolysaccharide of Pectobacterium brasiliense IFB5527, a phytopathogenic bacterium of high economic importance. Carbohydrate Research 2023, 527: 108806 (doi: 10.1016/j.carres.2023.108806)

 14. Śledź Wojciech, Motyka-Pomagruk Agata, Żukowska Dominika, Babińska‑Wensierska Weronika, Żołędowska Sabina, Łojkowska Ewa. Genotypic and phenotypic uniformity among the population of Pectobacterium atrosepticum strains isolated during three growing seasons from potato fields in Poland. European Journal of Plant Pathology  2023, 167(1): 99-121 (doi: 10.1007/s10658-023-02687-y)

 15. Pogorzelska Aneta, Sławiński Jarosław, Kawiak Anna, Stasiłojć Grzegorz, Chojnacki Jarosław. Synthesis of 3-(2-Alkylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)-2-(1-phenyl-3-arylprop-2-enylideneamino)guanidine Derivatives with Pro-Apoptotic Activity against Cancer Cells. International Journal of Molecular Sciences 2023, 24(5): 4436 (doi: 10.3390/ijms24054436)

 16. Kowalczyk Agnieszka, Babińska-Wensierska Weronika, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew. The structure of O-polysaccharide isolated from the type strain of Pectobacterium versatile CFBP6051T containing an erwiniose - higher branched monosaccharide. Carbohydrate Research 2023, 524: 108743 (doi: 10.1016/j.carres.2023.108743)

 17. Terefinko Dominik, Caban Magda, Motyka-Pomagruk Agata, Babińska Weronika, Pohl Paweł, Jamróz Piotr, Cyganowski Piotr, Śledź Wojciech, Łojkowska Ewa, Stepnowski Piotr, Dzimitrowicz Anna. Removal of clinically significant antibiotics from aqueous solutions by applying unique high-throughput continuous-flow plasma pencil and plasma brush systems. Chemical Engineering Journal 2023, 452(4): 139415 (doi: 10.1016/j.cej.2022.139415)


   2022

 18. Steć Aleksandra, Jońca Joanna, Waleron Krzysztof, Waleron Małgorzata, Płoska Agata, Kalinowski Leszek, Wielgomas Bartosz, Dziomba Szymon. Quality control of bacterial extracellular vesicles with total protein content assay, nanoparticles tracking analysis, and capillary electrophoresis. International Journal of Molecular Sciences 2022, 23(8): 4347 (doi: 10.3390/ijms23084347)

 19. Kowalczyk Agnieszka, Szpakowska Nikola, Babińska Weronika, Motyka-Pomagruk Agata, Śledź Wojciech, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew. The structure of an abequose - containing O-polysaccharide isolated from Pectobacterium aquaticum IFB5637. Carbohydrate Research 2022, 522: 108696 (doi: 10.1016/j.carres.2022.108696)

 20. Terefinko Dominik, Caban Magda, Motyka-Pomagruk Agata, Babińska Weronika, Pohl Paweł, Jamróz Piotr, Cyganowski Piotr, Śledź Wojciech, Łojkowska Ewa, Stepnowski Piotr, Dzimitrowicz Anna. Removal of clinically significant antibiotics from aqueous solutions by applying unique high-throughput continuous-flow plasma pencil and plasma brush systems. Chemical Engineering Journal 2022, (w druku) (doi: 10.1016/j.cej.2022.139415)

 21. Kawiak Anna. Molecular Research and Treatment of Breast Cancer. International Journal of Molecular Sciences 2022, 23(17): 9617 (doi: 10.3390/ijms23179617)

 22. Tomorowicz Łukasz, Żołnowska Beata, Szafrański Krzysztof, Chojnacki Jarosław, Konopiński Ryszard, Grzybowska Ewa A., Sławiński Jarosław, Kawiak Anna. New 2-[(4-Amino-6-N-substituted-1,3,5-triazin-2-yl)methylthio]-N-(imidazolidin-2-ylidene)-4-chloro-5-methylbenzenesulfonamide Derivatives, Design, Synthesis and Anticancer Evaluation. International Journal of Molecular Sciences 2022, 23(13): 7178 (doi: 10.3390/ijms23137178)

 23. Pietrosiuk Agnieszka, Budzianowska Anna, Budzianowski Jaromir, Ekiert Halina, Jeziorek Małgorzata, Kawiak Anna, Kikowska Małgorzata, Krauze-Baranowska Mirosława, Królicka Aleksandra, Kuźma Łukasz, Łuczkiewicz Maria, Malarz Janusz, Matkowski Adam, Stojakowska Anna, Sykłowska-Baranek Katarzyna, Szopa Agnieszka, Szypuła Wojciech, Thiem Barbara, Zielińska Sylwia. Polish achievements in bioactive compound production from in vitro plant cultures. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2022, 91: 9110 (doi: 10.5586/asbp.9110)

 24. Dzimitrowicz Anna, Caban Magda, Terefinko Dominik, Pohl Paweł, Jamroz Piotr, Babińska Weronika, Cyganowski Piotr, Stepnowski Piotr, Łojkowska Ewa, Śledź Wojciech, Motyka-Pomagruk Agata. Application of pulse-modulated radio-frequency atmospheric pressure glow discharge for degradation of doxycycline from a flowing liquid solution. Scientific Reports 2022, 12: 7354 (doi: 10.1038/s41598-022-11088-w)

 25. Gawarecka Katarzyna, Siwińska Joanna, Poznanski Jaroslaw, Onysk Agnieszka, Surowiecki Przemyslaw, Sztompka Karolina, Surmacz Liliana, Ahn Ji Hoon, Korte Arthur, Swiezewska Ewa, Ihnatowicz Anna. cis-Prenyltransferase 3 and α/β-hydrolase are new determinants of dolichol accumulation in Arabidopsis. Plant, Cell & Environment 2022, 45(2): 479-495  (doi: 10.1111/pce.14223)

 26. Kawiak Anna, Kostecka Anna. Regulation of Bcl-2 Family Proteins in Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer and Their Implications in Endocrine Therapy. Cancers 2022, 14(2): 279 (doi: 10.3390/cancers14020279)

 27. Mech-Warda Paulina, Giełdoń Artur, Kawiak Anna, Maciejewska Natalia, Olszewski Mateusz, Makowski Mariusz, Chylewska Agnieszka. Low-molecular pyrazine-based DNA binders: physicochemical and antimicrobial properties. Molecules 2022, 27(12): 3704 (doi: 10.3390/molecules27123704)

 28. Minasiewicz Julita, Krawczyk Emilia , Znaniecka Joanna, Vincenot Lucie, Zheleznaya Ekaterina, Korybut-Orlowska Joanna, Kull Tiiu, Selosse Marc-Andre. Weak population spatial genetic structure and low infraspecific specificity for fungal partners in the rare mycoheterotrophic orchid Epipogium aphyllum. Journal of Plant Research 2022, 135(2): 275-293 (doi: 10.1007/s10265-021-01364-7)

 29. Ossowska Karolina, Motyka-Pomagruk Agata, Kaczyńska Natalia, Kowalczyk Agnieszka, Śledź Wojciech, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew. Heterogenicity within the LPS Structure in Relation to the Chosen Genomic and Physiological Features of the Plant Pathogen Pectobacterium parmentieri. International Journal of Molecular Sciences 2022, 23: 2077 (doi: 10.3390/ijms23042077)

 30. Smoktunowicz Magdalena, Jońca Joanna, Stachowska Aneta, May Michał, Waleron Michał, Waleron Małgorzata, Waleron Krzysztof. The international trade of ware vegetables and orna-mental plants - an underestimated risk of accelerated spreading of phytopathogenic bacteria in the era of globalisation and ongoing climatic changes. Pathogens 2022, 11(7): 728 (doi: 10.3390/pathogens11070728)

 31. Tang Jie, Du Lian-Ming, Li Meijin, Yao Dan, Jiang Ying, Waleron Małgorzata, Waleron Krzysztof, Daroch Maurycy. Characterization of a novel hot-spring cyanobacterium Leptodesmis sichuanensis sp. nov. and genomic insights of molecular adaptations into its habitat. Frontiers in Microbiology 2022, 12: 739625 (doi: 10.3389/fmicb.2021.739625)

 32. Tang Jie, Shah Mahfuzur R., Yao Dan, Jiang Ying, Du Lianming, Zhao Kelei, Li Liheng, Li Meijin, Waleron Michal M., Waleron Malgorzata, Waleron Krzysztof, Daroch Maurycy. Polyphasic Identification and Genomic Insights of Leptothermofonsia sichuanensis gen. sp. nov., a Novel Thermophilic Cyanobacteria Within Leptolyngbyaceae. Frontiers in Microbiology 2022, 13: 765105 (doi: 10.3389/fmicb.2022.765105)


  2021

 33. Żołędowska Sabina, Motyka-Pomagruk Agata, Misztak Agnieszka, Łojkowska Ewa. Comparative genomics, from the annotated genome to valuable biological information: a case study. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) 2021, 2242: 91-112 (doi: 10.1007/978-1-0716-1099-2_7)

 34. Motyka-Pomagruk Agata, Żołędowska Sabina, Kabza Michał, Łojkowska Ewa. PacBio-based protocol for bacterial genome assembly. Methods in molecular biology 2021, 2242: 3-14 (doi: 10.1007/978-1-0716-1099-2_1)

 35. Misztak Agnieszka, Waleron Małgorzata, Furmaniak Magda, Waleron Michał M., Bazhenova Olga, Daroch Maurycy, Waleron Krzysztof F.. Comparative Genomics and Physiological Investigation of a New Arthrospira/Limnospira Strain O9.13F Isolated from an Alkaline, Winter Freezing, Siberian Lake. Cells 2021, 10: 3411 (doi: 10.3390/cells10123411)
 36. Michalak Angelika, Krauze-Baranowska Mirosława, Migas Piotr, Kawiak Anna, Kokotkiewicz Adam, Królicka Aleksandra. Iris pseudacorus as an easily accessible source of antibacterial andcytotoxic compounds. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2021, 195: 113863 (doi: 10.1016/j.jpba.2020.113863)

 37. Jońca Joanna, Waleron Małgorzata, Czaplewska Paulina, Bogucka Aleksandra, Steć Aleksandra, Dziomba Szymon, Jasiecki Jacek, Rychłowski Michał, Waleron Krzysztof. Membrane Vesicles of Pectobacterium as an Effective Protein Secretion System. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(22): 12574 (doi: 10.3390/ijms222212574)

 38. Dzimitrowicz Anna, Motyka-Pomagruk Agata, Cyganowski Piotr, Jamroz Piotr, Terefinko Dominik, Pohl Paweł, Klis Tymoteusz, Caban Magda. Cold atmospheric pressure plasmas as versatile tools for effective degradation of a mixture of hazardous and endocrine disturbing compounds from liquid wastes. Journal of Environmental Chemical Engineering 2021, 9(6): 106718 (doi: 10.1016/j.jece.2021.106718)

 39. Rudzińska Monika, Kowalewska Beata, Waleron Małgorzata, Kalicki Mirosław, Sikorska Katarzyna, Szostakowska Beata. Molecular Characterization of Blastocystis from Animals and Their Caregivers at the Gdańsk Zoo (Poland) and the Assessment of Zoonotic Transmission. Biology 2021, 10(10): 984 (doi: 10.3390/biology10100984)

 40. Tang Jie, Li Liheng, Li Meijin, Du Lianming, Shah Md Mahfuzur R., Waleron Michał M., Waleron Małgorzata, Waleron Krzysztof F., Daroch Maurycy. Description, Taxonomy, and Comparative Genomics of a Novel species, Thermoleptolyngbya sichuanensis sp. nov., Isolated From Hot Springs of Ganzi, Sichuan, China. Frontiers in Microbiology 2021, 12: 696102 (doi: 10.3389/fmicb.2021.696102)

 41. Motyka-Pomagruk Agata, Dzimitrowicz Anna, Orłowski Jakub, Babińska Weronika, Terefinko Dominik, Rychłowski Michał, Prusiński Michał, Pohl Paweł, Łojkowska Ewa, Jamroz Piotr, Śledź Wojciech. Implementation of a Non-Thermal Atmospheric Pressure Plasma for Eradication of Plant Pathogens from a Surface of Economically Important Seeds. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22: 9256 (doi: 10.3390/ijms22179256)

 42. Cigna Jérémy, Laurent Angélique, Waleron Małgorzata, Waleron Krzysztof, Dewaegeneire Pauline, van der Wolf Jan, Andrivon Didier, Faure Denis, Hélias Valérie. European Population of Pectobacterium punjabense: Genomic Diversity, Tuber Maceration Capacity and a Detection Tool for This Rarely Occurring Potato Pathogen. Microorganisms 2021, 9: 781 (doi: 10.3390/microorganisms9040781)

 43. Perkowska Izabela, Potrykus Marta, Siwinska Joanna, Siudem Dominika, Łojkowska Ewa, Ihnatowicz Anna. Interplay between Coumarin Accumulation, Iron Deficiency and Plant Resistance to Dickeya spp. International Journal of Molecular. Sciences 2021, 22: 6449 (doi: 10.3390/ijms22126449)

 44. Kaczyńska Natalia, Łojkowska Ewa, Narajczyk Magdalena, Czajkowski Robert. Genome-Wide Analyses of the Temperature-Responsive Genetic Loci of the Pectinolytic Plant Pathogenic Pectobacterium atrosepticum. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22: 4839 (doi: 10.3390/ijms22094839)

 45. Dzimitrowicz Anna, Jamróz Piotr, Pohl Paweł, Babińska Weronika, Terefinko Dominika, Śledź Wojciech, Motyka-Pomagruk Agata. Multivariate Optimization of the FLC-dc-APGD-Based Reaction-Discharge System for Continuous Production of a Plasma-Activated Liquid of Defined Physicochemical and Anti-Phytopathogenic Properties. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22: 4813 (doi: 10.3390/ijms22094813)

 46. Babińska Weronika, Motyka-Pomagruk Agata, Śledź Wojciech, Kowalczyk Agnieszka, Kaczyński Zbigniew, Łojkowska Ewa. The First Polish Isolate of a Novel Species Pectobacterium aquaticum Originates from a Pomeranian Lake. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18: 5041 (doi: 10.3390/ijerph18095041)

 47. Perkowska Izabela, Siwińska Joanna, Olry Alexandre, Grosjean Jérémy, Hehn Alain, Bourgaud Frédéric, Łojkowska Ewa, Ihnatowicz Anna. Identification and Quantification of Coumarins by UHPLC-MS in Arabidopsis Thaliana Natural Populations. Molecules 2021, 26: 1804 (doi: 10.3390/molecules26061804)

 48. Motyka-Pomagruk Agata, Żołędowska Sabina, Śledź Wojciech, Łojkowska Ewa. The occurrence of bacteria from different species of Pectobacteriaceae on seed potato plantations in Poland. European Journal of Plant Pathology 2021, 159: 309-325 (doi: 10.1007/s10658-020-02163-x)

 49. Jońca Joanna, Stachowska Aneta, Chylewska Agnieszka, Turecka Katarzyna, Waleron Krzysztof, Waleron Małgorzata. Practical considerations in the application of a polypyridyl complex of Ru(II) in physiological and biochemical studies of Pectobacterium spp. and other bacteria. European Journal of Plant Pathology 2021, 159: 371-383 (doi: 10.1007/s10658-020-02168-6)

 50. Stefanowicz-Hajduk Justyna, Gucwa Magdalena, Moniuszko-Szajwaj Barbara, Stochmal Anna, Kawiak Anna, Ochocka J. Renata. Bersaldegenin-1,3,5-orthoacetate induces caspase-independent cell death, DNA damage and cell cycle arrest in human cervical cancer HeLa cells. Pharmaceutical Biology 2021, 59(1): 54-65 (doi: 10.1080/13880209.2020.1866025)


  2020

 51. Dzimitrowicz Anna, Bielawska-Pohl Aleksandra, Pohl Paweł, Cyganowski Piotr, Motyka-Pomagruk Agata, Klis Tymoteusz, Policht Małgorzata, Klimczak Aleksandra, Jamróz Piotr. Comprehensive studies on the properties of apple juice treated by non-thermal atmospheric plasma in a flow-through system. Scientific Reports  2020, 10: 21166 (doi: 10.1038/s41598-020-78131-6)

 52. Mech Paulina, Makowski Mariusz, Kawiak Anna, Chylewska Agnieszka . When biomolecules meet 2-hydrazinopyrazine: from theory through experiment to molecular levels using a wide spectrum of techniques. RSC Advances 2020, 10(67): 40673-40688 (doi: 10.1039/D0RA06239A)

 53. Kowalczyk Agnieszka, Szpakowska Nikola, Śledź Wojciech, Motyka-Pomagruk Agata, Ossowska Karolina, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew. The structure of the O-polysaccharide isolated from pectinolytic gram-negative bacterium Dickeya aquatica IFB0154 is different from the O-polysaccharides of other Dickeya species. Carbohydrate Research 2020, 497: 108135 (doi: 10.1016/j.carres.2020.108135)

 54. Motyka-Pomagruk Agata, Żołędowska Sabina, Misztak Agnieszka E., Śledź Wojciech, Mengoni Alessio, Łojkowka Ewa. Comparative genomics and pangenome-oriented studies reveal high homogeneity of the agronomically relevant enterobacterial plant pathogen Dickeya solani. BMC Genomics 2020, 21: 449 (doi: 10.1186/s12864-020-06863-w)

 55. Potrykus Marta, Decorosi Francesca, Perkowska Izabela, Viti Carlo, Mengoni Alessio, Hugouvieux-Cotte-Pattat Nicole, Łojkowska Ewa. The metabolic shift in highly and weakly virulent Dickeya solani strains is more affected by temperature than by mutations in genes encoding global virulence regulators. FEMS Microbiology Ecology 2020, 96(3): fiaa023 (doi: 10.1093/femsec/fiaa023)

 56. Pasanen Miia, Waleron Małgorzata, Schott Thomas, Cleenwerck Ilse, Misztak Agnieszka, Waleron Krzysztof, Pritchard Leighton, Bakr Ramadan, Degefu Yeshitila, van der Wolf Jan, Peter Vandamme Peter, Pirhonen Minna. Pectobacterium parvum sp. nov., having a Salmonella SPI-1-like Type III secretion system and low virulence. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2020, 70: 2440-2448 (doi: 10.1099/ijsem.0.004057)

 57. Przepiora Tomasz, Figaj Donata, Radzińska Marta, Apanowicz (Bukrejewska) Małgorzata, Sieradzka Małgorzata, Ambroziak Patrycja, Hugouvieux-Cotte-Pattat Nicole, Łojkowska Ewa, Skórko-Glonek Joanna. Effects of stressful physico-chemical factors on the fitness of the plant pathogenic bacterium Dickeya solani. European Journal of Plant Pathology 2020, 156(2): 519-535 (doi: 10.1007/s10658-019-01902-z)

 58. Szafrański Krzysztof, Sławiński Jarosław, Tomorowicz Łukasz, Kawiak Anna. Synthesis, Anticancer Evaluation and Structure-Activity Analysis of Novel (E)- 5-(2-Arylvinyl)-1,3,4- oxadiazol-2-yl)benzenesulfonamides. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21: 2235 (doi: 10.3390/ijms21062235)

 59. Tomorowicz Łukasz, Sławiński Jarosław, Żołnowska Beata, Szafrański Krzysztof, Kawiak Anna. Synthesis, Antitumor Evaluation, Molecular Modeling and Quantitative Structure–Activity Relationship (QSAR) of Novel 2-[(4-Amino-6-N-substituted-1,3,5-triazin-2-yl)methylthio]-4-chloro-5-methyl-N-(1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ylidene)Benzenesulfonamides. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21: 2924 (doi: 10.3390/ijms21082924)

 60. Waleron Małgorzata, Misztak Agnieszka, Waleron Michał Mateusz, Furmaniak Magda, Mrozik Agnieszka, Waleron Krzysztof. Arthrospiribacter ruber gen. nov., sp. nov., a novel bacterium isolated from Arthrospira cultures. Systematic and Applied Microbiology 2020, 43 (2): 126072 (doi: 10.1016/j.syapm.2020.126072)

 61. Żołnowska Beata, Sławiński Jarosław, Garbacz Katarzyna, Jarosiewicz Małgorzata, Kawiak Anna. N-(2-Arylmethylthio-4-Chloro-5-Methylbenzenesulfonyl)amide Derivatives as Potential Antimicrobial Agents-Synthesis and Biological Studies. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(1): pii: E210 (doi: 10.3390/ijms21010210)


  2019

 62. Dzimitrowicz Anna, Berent Sara, Motyka Agata, Jamróz Piotr, Kurcbach Konrad, Śledź Wojciech, Pohl Paweł. Comparison of the characteristics of gold nanoparticles synthesized using aqueous plant extracts and natural plant essential oils of Eucalyptus globulus and Rosmarinus officinalis. Arabian Journal of Chemistry 2019, 12 (8): 4795-4805 (doi: 10.1016/j.arabjc.2016.09.007)

 63. Lallemand Felix, May Michal, Ihnatowicz Anna, Jakalski Marcin. The complete chloroplast genome sequence of Platanthera chlorantha (Orchidaceae). Mitochondrial DNA Part-B Resources 2019, 4(2): 2683-2684 (doi: 10.1080/23802359.2019.1644551)

 64. Kawiak Anna, Domachowska Anna, Krolicka Aleksandra, Smolarska Monika, Łojkowska Ewa. 3-Chloroplumbagin induces cell death in breast cancer cells through MAPK-mediated Mcl-1 inhibition. Frontiers in Pharmacology 2019, 10: 784 (doi: 10.3389/fphar.2019.00784)

 65. Jeziorek Malgorzata, Damianakos Harilaos, Kawiak Anna, Laudy Agnieszka, Zakrzewska Karolina, Syklowska-Baranek Katarzyna, Chinou Ioanna, Pietrosiuk Agnieszka. Bioactive rinderol and cynoglosol isolated from Cynoglossum columnae Ten. in vitro root culture. Industrial Crops & Products 2019, 137: 446-452 (doi: 10.1016/j.indcrop.2019.04.046)

 66. Waleron Małgorzata, Misztak Agnieszka E., Jońca Joanna, Furmaniak Magda, Waleron Michał M., Waleron Krzysztof. First Report of “Candidatus Pectobacterium maceratum” Causing Soft Rot of Potato in Poland. Plant Disease 2019103(6): 1409-1410 (doi: 10.1094/PDIS-10-18-1849-PDN)

 67. Waleron Małgorzata, Misztak Agnieszka E., Jońca Joanna, Waleron Krzysztof. First Report of Pectobacterium polaris Causing Soft Rot of Potato in Poland. Plant Disease 2019, 103 (1): 144 (doi: 10.1094/PDIS-05-18-0861-PDN)

 68. Waleron Małgorzata, Misztak Agnieszka, Waleron Michał, Franczuk Martyna, Jońca Joanna, Wielgomas Bartosz, Mikiciński Artur, Popović Tatjana, Waleron Krzysztof. Pectobacterium zantedeschiae sp. nov. a new species of a soft rot pathogen isolated from Calla lily (Zantedeschia spp.). Systematic and Applied Microbiology 2019, 42(3): 275-283 (doi: 10.1016/j.syapm.2018.08.004)

 69. Waleron Małgorzata, Misztak Agnieszka, Waleron Michał, Jonca Joanna, Furmaniak Magda, Waleron Krzysztof . Pectobacterium polonicum sp. nov. isolated from vegetable fields. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2019, 69(6): 1751-1759 (doi: 10.1099/ijsem.0.003387)

 70. Ruczyński Jarosław, Rusiecka Izabela, Turecka Katarzyna, Kozłowska Agnieszka, Alenowicz Magdalena, Gągało Iwona, Kawiak Anna, Rekowski Piotr, Waleron Krzysztof, Kocić Ivan. Transportan 10 improves the pharmacokinetics and pharmacodynamics of vancomycin. Scientific Reports 2019, 9: 3247 (doi: 10.1038/s41598-019-40103-w)

 71. Kawiak Anna, Domachowska Anna, Łojkowska Ewa. Plumbagin Increases Paclitaxel-Induced Cell Death and Overcomes Paclitaxel Resistance in Breast Cancer Cells through ERK-Mediated Apoptosis Induction. Journal of Natural Products 2019, 82(4): 878-885 (doi: 10.1021/acs.jnatprod.8b00964)

 72. Żołędowska Sabina, Presta Luana, Fondi Marco, Decorosi Francesca, Giovannetti Luciana, Mengoni Alessio, Łojkowska Ewa. Metabolic Modeling of Pectobacterium parmentieri SCC3193 Provides Insights into Metabolic Pathways of Plant Pathogenic Bacteria. Microorganisms 2019, 7: 101 (doi: 10.3390/microorganisms7040101)


  2018

 73. Lisicka Wioletta, Fikowicz-Krosko Jakub, Jafra Sylwia, Narajczyk Magdalena, Czaplewska Paulina, Czajkowski Robert. Oxygen Availability Influences Expression of Dickeya solani Genes Associated With Virulence in Potato (Solanum tuberosum L.) and Chicory (Cichorium intybus L.). Frontiers in Plant Science 2018, 9: 374 (doi: 10.3389/fpls.2018.00374)

 74. Sznarkowska Alicja, Kostecka Anna, Kawiak Anna, Acedo Pilar, Lion Mattia, Inga Alberto, Zawacka-Pankau Joanna. Reactivation of TAp73 tumor suppressor by protoporphyrin IX, a metabolite of aminolevulinic acid, induces apoptosis in TP53-deficient cancer cells. Cell Division 2018, 13: 10 (doi: 10.1186/s13008-018-0043-3)

 75. Minasiewicz Julita, Znaniecka Joanna M., Górniak Marcin, Kawiński Adam. Spatial genetic structure of an endangered orchid Cypripedium calceolus (Orchidaceae) at a regional scale: limited gene flow in a fragmented landscape. Conservation Genetics 2018, 19: 1449-1460 (doi: 10.1007/s10592-018-1113-4)

 76. Żołędowska Sabina, Motyka-Pomagruk Agata, Śledź Wojciech, Mengoni Alessio, Łojkowska Ewa. High genomic variability in the plant pathogenic bacterium Pectobacterium parmentieri deciphered from de novo assembled complete genomes. BMC Genomics 2018, 19: 751 (doi: 10.1186/s12864-018-5140-9)

 77. Dzimitrowicz Anna, Motyka-Pomagruk Agata, Cyganowski Piotr, Babińska Weronika, Terefinko Dominik, Jamroz Piotr, Łojkowska Ewa, Pohl Paweł, Śledź Wojciech. Antibacterial Activity of Fructose-Stabilized Silver Nanoparticles Produced by Direct Current Atmospheric Pressure Glow Discharge towards Quarantine Pests. Nanomaterials 2018, 8(10): 751 (doi: 10.3390/nano8100751)

 78. Turecka Katarzyna, Chylewska Agnieszka, Kawiak, Anna, Waleron Krzysztof F. Antifungal Activity and Mechanism o Action of the Co(III) Coordination Complexes With Diamine Chelate Ligands Against Reference and Clinical Strains of Candida spp. Frontiers in Microbiology 2018, 9: 1594 (doi: 10.3389/fmicb.2018.01594)

 79. Golanowska Małgorzata, Potrykus Marta, Motyka-Pomagruk Agata, Kabza Michał, Bacci Giovanni, Galardini Marco, Bazzicalupo Marco, Makalowska Izabela, Smalla Kornelia, Mengoni Alessio, Hugouvieux-Cotte-Pattat Nicole, Łojkowska Ewa. Comparison of Highly and Weakly Virulent Dickeya solani Strains, With a View on the Pangenome and Panregulon of This Species. Frontiers in Microbiology 2018, 9: 1940 (doi: 10.3389/fmicb.2018.01940)

 80. Krychowiak Marta, Kawiak Anna, Narajczyk Magdalena, Borowik Agnieszka, Królicka Aleksandra. Silver Nanoparticles Combined With Naphthoquinones as an Effective Synergistic Strategy Against Staphylococcus aureus. Frontiers in Pharmacology 2018, 9: 816 (doi: 10.3389/fphar.2018.00816)

 81. Ozturk Murat, Aksoy Hasan Murat, Potrykus Marta, Łojkowska Ewa. Genotypic and phenotypic variability of Pectobacterium strains causing blackleg and soft rot on potato in Turkey. European Journal of Plant Pathology 2018, 152(1): 143-155 (doi: 10.1007/s10658-018-1459-y)

 82. Motyka Agata, Dzimitrowicz Anna, Jamroz Piotr, Łojkowska Ewa, Śledź Wojciech, Pohl Paweł. Rapid eradication of bacterial phytopathogens by atmospheric pressure glow discharge generated in contact with a flowing liquid cathode. Biotechnology and Bioengineering 2018, 115(6): 1581-1593 (doi: 10.1002/bit.26565)

 83. Dzimitrowicz Anna, Motyka Agata, Jamroz Piotr, Łojkowska Ewa, Babińska Weronika, Terefink Dominik, Pohl Paweł, Śledź Wojciech. Application of Silver Nanostructures Synthesized by Cold Atmospheric Pressure Plasma for Inactivation of Bacterial Phytopathogens from the Genera Dickeya and Pectobacterium. Materials 2018, 11(3): 331 (doi: 10.3390/ma11030331)

 84. Dzimitrowicz Anna, Jamroz Piotr, diCenzo George C., Gil Wojciech, Bojszczak Wojciech, Motyka Agata, Pogoda Dorota, Pohl Paweł. Fermented juices as reducing and capping agents for the biosynthesis of size-defined spherical gold nanoparticles. Journal of Saudi Chemical Society 2018, 22(7): 767-776 (doi: 10.1016/j.jscs.2017.12.008)

 85. Smolarska AnnaRąbalski Łukasz, Narajczyk Magdalena, Czajkowski Robert. Isolation and phenotypic and morphological characterization of the first Podoviridae lytic bacteriophages ϕA38 and ϕA41 infecting Pectobacterium parmentieri (former Pectobacterium wasabiae). European Journal of Plant Pathology 2017, 150(2): 413-425 (doi: 10.1007/s10658-017-1289-3

 86. Żołedowska Sabina, Motyka Agata, Żukowska Dominika, Śledz Wojciech, Łojkowska Ewa. Population structure and biodiversity of Pectobacterium parmentieri isolated from potato fields in temperate climate. Plant Disease 2018, 102: 154-164 (doi:10.1094/PDIS-05-17-0761-RE)

 87. Waleron Małgorzata, Misztak Agnieszka, Franczuk Martyna, Waleron Michał, Bartosz Wielgomas Bartosz, Waleron Krzysztof. . Transfer of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum strains isolated from potatoes grown at high altitudes to Pectobacterium peruviense sp. nov. Systematic and Applied Microbiology 2018, 41(2): 85-93 (doi: 10.1016/j.syapm.2017.11.005)

 88. Siwińska Joanna, Siatkowska Kinga, Alexandre Alexandre, Grosjean Jeremy, Hehn Alain, Frederic Bourgaud Frederic, Meharg Andrew A., Manus Carey Manus, Łojkowska Ewa, Ihnatowicz Anna. Scopoletin 8-hydroxylase: a novel enzyme involved in coumarin biosynthesis and iron-deficiency responses in Arabidopsis. Journal of Experimental Botany 2018, 69(7): 1735-1748 (doi: 10.1093/jxb/ery005)

 89. Potrykus Marta, Hugouvieux-Cotte-Pattat Nicole, Łojkowska Ewa. Interplay of classic Exp and specific Vfm quorum sensing systems on the phenotypic features of Dickeya solani strains exhibiting different virulence levels. Molecular Plant Pathology 201819(5): 1238-1251 (doi: 10.1111/mpp.12614)


  2017

 90. Żołnowska Beata, Sławinski Jarosław, Pogorzelska Aneta, Szafrański Krzysztof, Kawiak Anna, Stasiłojć Grzegorz, Belka Mariusz, Zielińska, Joanna, Bączek Tomasz. Synthesis, QSAR studies, and metabolic stability of novel 2-alkylthio-4-chloro-N-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamide derivatives as potential anticancer and apoptosis-inducing agents. Chemical Biology & Drug Design 2017, 90(3): 380-396 (doi: 10.1111/cbdd.12955)

 91. Śledź Wojciech, Motyka Agata, Żołędowska Sabina, Pączek Agnieszka, Łoś Emilia, Rischka Jacek. Influence of Exogenously Supplemented Caffeine on Cell Division, Germination, and Growth of Economically Important Plants. The Question of Caffeine 2017, Book Chapter 6: 127-142 (doi: 10.5772/67799)

 92. Furmaniak Magda A., Misztak Agnieszka E., Franczuk Martyna D., Wilmotte Annick, Waleron Małgorzata, Waleron Krzysztof F.. Edible Cyanobacterial Genus Arthrospira: Actual State of the Art in Cultivation Methods, Genetics, and Application in Medicine. Frontiers in Microbiology 2017, 8: 2541 (doi: 10.3389/fmicb.2017.02541)

 93. Czajkowski Robert, Smolarska Anna, Ozymko Zofia. The viability of lytic bacteriophage ΦD5 in potato-associated environments and its effect on Dickeya solani in potato (Solanum tuberosum L.) plants. PLoS ONE 2017, 12(8): e0183200. (doi: 10.1371/journal.pone.0183200)

 94. Czajkowski RobertKaczyńska Natalia, Jafra Sylwia, Narajczyk Magdalena, Łojkowska Ewa. Temperature-responsive genetic loci in pectinolytic plant pathogenic Dickeya solani. Plant Pathlogy 2017, 66: 584-594 (doi: 10.1111/ppa.12618)

 95. Dees Merete Wiken, Lebecka Renata, Spies Perminow Juliana Irina, Czajkowski Robert, Grupa Anna, Motyka Agata, Zoledowska Sabina, Śliwka Jadwiga, Lojkowska Ewa, Brurberg May Bente. Characterization of Dickeya and Pectobacterium strains obtained from diseased potato plants in different climatic conditions of Norway and Poland. European Journal Of Plant Pathology 2017, 148: 839-851(doi: 10.1007/s10658-016-1140-2)

 96. Fikowicz-Krosko Jakub, Wszalek-Rozek Katarzyna, Smolarska Anna, Czajkowski Robert. First report on isolation of soft rot pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum from symptomless bittersweet nightshade occuring in rural area in poland. Journal of Plant Pathology 2017, 99(1): 287-304 (doi: 10.4454/jpp.v99i1.3772)

 97. Fila Grzegorz, Kawiak Anna, Grinholc Mariusz. Blue light treatment of Pseudomonas aeruginosa: strong bactericidal activity, synergism with antibiotics and inactivation of virulence factors. Virulence 2017, 8(6): 938-958 (doi: 10.1080/21505594.2016.1250995)

 98. Golanowska Malgorzata, Kielar Joanna, Łojkowska Ewa. The effect of temperature on the phenotypic features and the maceration ability of Dickeya solani strains isolated in Finland, Israel and Poland. European Journal Of Plant Pathology 2017, 147: 803–817 (doi: 10.1007/s10658-016-1044-1)

 99. Kawiak Anna, Domachowska Anna, Jaworska Anna, Łojkowska Ewa. Plumbagin sensitizes breast cancer cells to tamoxifen-induced cell death through GRP78 inhibition and Bik upregulation. Scientific Reports 2017, 7: 43781 (doi: 10.1038/srep43781)

 100. Motyka Agata, Żołedowska Sabina, Śledz Wojciech, Łojkowska Ewa. Molecular methods as tools to control plant diseases caused by Dickeya and Pectobacterium spp: A minireview. New Biotechnology  2017, 39: 181-189 (doi: 10.1016/j.nbt.2017.08.010)

 101. Ossowska Karolina, Czerwicka Małgorzata, Sledz Wojciech, Zoledowska Sabina, Motyka Agata, Golanowska Małgorzata, Condemine Guy, Lojkowska Ewa, Kaczynski Zbigniew. The uniform structure of O-polysaccharides isolated from Dickeya solani strains of different origin. Carbohydrate Research 2017, 445: 40-43 (doi: 10.1016/j.carres.2017.04.001)

 102. Richter Dorota, Matuła Jan, Urbaniak Jacek, Waleron Małgorzata, Czerwik-Marcinkowska Joanna. Molecular, morphological and ultrastructural characteristics of Prasiola crispa (Lightfoot) Kutzing (Chlorophyta) from Spitsbergen (Arctic). Polar Biology 2017, 40: 379-397 (doi: 10.1007/s00300-016-1966-2) 

 103. Śledź Wojciech, Żołędowska Sabina, Motyka Agata, Kadziński Leszek, Banecki Bogdan. Growth of bacterial phytopathogens in animal manures. Acta Biochimica Polonica 2017, 64(1): 151-159 (doi: 10.18388/abp.2016_1389)


  2016

 104. Kawiak Anna, Domachowska Anna. Plumbagin suppresses the invasion of HER2-overexpressing breast cancer cells through inhibition of IKKa-mediated NF-kappa B activation. PLOS One 2016, 10: e0164064 (doi: 10.1371/journal.pone.0164064)

 105. Golanowska Malgorzata, Kielar Joanna, Łojkowska Ewa. The effect of temperature on the phenotypic features and the maceration ability of Dickeya solani strains isolated in Finland, Israel and Poland. European Journal Of Plant Pathology 2016, 99(9): 1271 (doi: 10.1007/s10658-016-1044-1).

 106. Żołnowska Beata, Sławiński Jarosław, Pogorzelska Aneta, Szafrański Krzysztof, Kawiak Anna, Stasiłojć Grzegorz,  Belka Mariusz, Ulenberg Szymon, Bączek Tomasz, Chojnacki Jarosław. Novel 5-Substituted 2-(Aylmethylthio)-4-chloro- N-(5-aryl-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamides: Synthesis, Molecular Structure, Anticancer Activity, Apoptosis-Inducing Activity and Metabolic Stability. Molecules 2016, 21(6): 808 (doi: 10.3390/molecules21060808)

 107. Golanowska Malgorzata, Łojkowska Ewa. A review on Dickeya solani, a new pathogenic bacterium causing loss in potato yield in Europe. BioTechnologia 2016, 97(2): 109-127 (doi: 10.5114/bta.2016.60781)

 108. Ozturk M., Aksoy H.M., Ozturk S., Potrykus Marta, Łojkowska Ewa. First report of potato blackleg and soft rot caused by Pectobacterium wasabiae in Turkey. New Disease Reports 2016, 34: 17 (doi: 10.5197/j.2044-0588.2016.034.017)

 109. Krawczyk Emilia, Rojek Joanna, Kowalkowska Agnieszka,  Kapusta Małgorzata, Znaniecka Joanna, Minasiewicz Julita. Evidence for mixed sexual and asexual reproduction in the rare European mycoheterotrophic orchid Epipogium aphyllum, Orchidaceae (ghost orchid). Annals of Botany 2016, 118: 159-172  (doi: 10.1093/aob/mcw084

 110. Motyka AgataŻołędowska SabinaŚledź WojciechPotrykus MartaGolanowska Małgorzata, Butrymowicz J., Kołodyńska A.,Łojkowska Ewa. Monitoring of seed potato plantations and surface waters for plant pathogenic bacteria from the genera Dickeya and Pectobacterium. New Biotechnology 2016, 33: S45 (doi: 10.1016/j.nbt.2016.06.881).

 111. Wojcik John, Lamontanara A. Joaquim, Grabe Grzegorz, Koide Akiko, Akin Louesa, Gerig  Barbara, Hantschel Oliver, Koide Shohei. Allosteric Inhibition of Bcr-Abl Kinase by High Affinity Monobody Inhibitors Directed to the Src Homology 2 (SH2)-Kinase Interface. Journal of Biological Chemistry2016, 291(16): 8836-8847 (doi: 10.1074/jbc.M115.707901).

 112. Sławiński Jarosław, Grzonka Aleksandra, Żołnowska Beata, Kawiak Anna. Synthesis of Novel Pyrido[4,3-e][1,2,4]triazino[3,2-c][1,2,4] thiadiazine 6,6-dioxide Derivatives with Potential Anticancer Activity. Molecules 2016, 21(1): art. no 41 (1-16) (doi: 10.3390/molecules21010041).

 113. Ossowska Karolina, Czerwicka Małgorzata, Śledź WojciechŻołędowska SabinaMotyka Agata, Szulta Sylwia, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew. The structure of O-polysaccharides isolated from plant pathogenic bacteria Pectobacterium wasabiae IFB5408 and IFB5427. Carbohydrate Research 2016, 426: 46-49 (doi: 10.1016/j.carres.2016.03.017)

 114. Banasiuk Rafał, Frąckowiak Joanna E., Krychowiak Marta, Matuszewska Marta, Kawiak Anna, Ziąbka Magdalena, Lendzion-Bieluń Zofia, Narajczyk Magdalena, Królicka Aleksandra. Synthesis of antimicrobial silver nanoparticles through a photomediated reaction in an aqueous environment. International Journal of Nanomedicine 2016, 11: 315-324 (doi: 10.2147/IJN.S93611).

 115. Czajkowski Robert, Ozymko Zofia, Łojkowska Ewa. Application of zinc chloride precipitation method for rapid isolation and concentration of infectious Pectobacterium spp. and Dickeya spp. lytic bacteriophages from surface water and plant and soil extracts. Folia Morphologica 2016, 61(1): 29-33 (doi: 10.1007/s12223-015-0411-1).

 116. Potrykus Marta, Golanowska Małgorzata, Śledź Wojciech, Żołędowska Sabina, Motyka Agata, Kołodziejska Anna, Butrymowicz Janina, Łojkowska Ewa. Biodiversity of Dickeya spp. isolated from potato plants and water sources in temperate climate. Plant Disease 2016, 100(2): 408-417 (doi: 10.1094/PDIS-04-15-0439-RE).


  2015

 117. Czajkowski Robert, Ozymko Zofia, de Jager Victor, Siwińska Joanna, Smolarska Anna, Ossowicki Adam, Narajczyk Magdalena, Łojkowska Ewa. Genomic, Proteomic and Morphological Characterization of Two Novel Broad Host Lytic Bacteriophages ΦPD10.3 and ΦPD23.1 Infecting Pectinolytic Pectobacterium spp. and Dickeya spp. PLoS ONE 2015, 10(3): art. no e0119812 (1-23) (doi: 10.1371/journal.pone.0119812).

 118. Czajkowski Robert, Ozymko Zofia, Siwińska Joanna, Ossowicki Adam, de Jager Victor, Narajczyk Magdalena, Łojkowska Ewa. The complete genome, structural proteome, comparative genomics and phylogenetic analysis of a broad host lytic bacteriophage ϕD3 infecting pectinolytic Dickeya spp. Standards in Genomic Sciences 2015, 10: 68 (1-8) (doi: 10.1186/s40793-015-0068-z).

 119. Czajkowski Robert, Perombelon M. C. M., Jafra Sylwia, Łojkowska EwaPotrykus Marta, van der Wolf Jan M., Śledź Wojciech. Detection, identification and differentiation of Pectobacterium and Dickeya species causing potato blackleg and tuber soft rot: a review. Annals of Applied Biology 2015, 166(1): 474-487 (doi: 10.1111/aab.12166).

 120. Czajkowski Robert, van der Wolf Jan M., Królicka Aleksandra, Ozymko Zofia, Narajczyk Magdalena, Kaczyńska NataliaŁojkowska Ewa. Salicylic acid can reduce infection symptoms caused by Dickeya solani in tissue culture grown potato (Solanum tuberosum L.) plants. European Journal of Plant Pathology 2015, 141(3): 545-558 (doi: 10.1007/s10658-014-0561-z).

 121. Golanowska Małgorzata, Galardini M., Bazzicalupo M., Hugouvieux-Cotte-Pattat Nicole, Mengoni Alessio, Potrykus Marta, Sławiak Monika, Łojkowska Ewa. Draft genome sequence of highly virulent strain of the plant pathogen Dickeya solani, IFB0099. Genome Announcements 2015, art. no e00109-15 (1-2) (doi: 10.1128/genomeA.00109-15).

 122. Grinholc Mariusz, Nakonieczna Joanna, Fila Grzegorz, Taraszkiewicz Aleksandra, Kawiak Anna, Szewczyk Grzegorz, Sarna Tadeusz, Lilge Lothar, Bielawski Krzysztof P. Antimicrobial photodynamic therapy with fulleropyrrolidine: photoinactivation mechanism of Staphylococcus aureus, in vitro and in vivo studies. Applied Microbiology and Biotechnology 2015, 99(9): 4031-4043 (doi: 10.1007/s00253-015-6539-8).

 123. Ilk Nadine, Ding Jia, Ihnatowicz Anna, Koornneef Maarten, Reymond Matthieu. Natural variation for anthocyanin accumulation under high-light and low-temperature stress is attributable to the ENHANCER OF AG-4 2 (HUA2) locus in combination with PRODUCTION OF ANTHOCYANIN PIGMENT1 (PAP1) and PAP2. New Phytologist 2015, 206(1): 422-435 (doi: 10.1111/nph.13177).

 124. Sławiński Jarosław, Żołnowska Beata, Brzozowski Zbigniew, Kawiak Anna, Belka Mariusz, Bączek Tomasz. Synthesis and QSAR Study of Novel 6-Chloro-3-(2-Arylmethylene-1-methylhydrazino)-1,4,2-benzodithiazine 1,1-Dioxide Derivatives with Anticancer Activity. Molecules 2015, 20(4): 5754-5770 (doi: 10.3390/molecules20045754).

 125. Sparzak Barbara, Krauze-Baranowska Mirosława, Kawiak Anna, Sowiński Paweł. Cytotoxic Lignan from the Non-Transformed Root Culture of Phyllanthus amarus. Molecules 2015, 20(5): 7915-7924 (doi: 10.3390/molecules20057915).

 126. Śledź Wojciech, Łoś Emilia, Pączek Agnieszka, Rischka Jacek, Motyka Agata, Żołędowska Sabina, Piosik Jacek, Łojkowska Ewa. Antibacterial activity of caffeine against plant pathogenic bacteria. Acta Biochimica Polonica 2015, 62(3): 605-612 (doi: 10.18388/abp.2015_1092).

 127. Waleron Małgorzata, Waleron Krzysztof, Łojkowska Ewa. First report of Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense causing soft rot on potato and other vegetables in Poland. Plant Disease 2015, 99(9): 1271 (doi: 10.1094/PDIS-02-15-0180-PDN).


  2014

 128. Czajkowski Robert, Ozymko Zofia, Łojkowska Ewa. Isolation and characterization of novel soilborne lytic bacteriophages infecting Dickeya spp. biovar 3 (‘D. solani’). Plant Pathology 2014, 63(4): 758-772 (doi: 10.1111/ppa.12157).

 129. Czajkowski Robert, Ozymko Zofia, Żwirowski Szymon, Łojkowska Ewa. Complete genome sequence of a broad-host-range lytic Dickeya spp. bacteriophage φ{symbol}D5. Archives of Virology 2014, 159(11): 3153-3155 (doi: 10.1007/s00705-014-2170-8).

 130. Gajdus Jerzy, Kaczyński Zbigniew, Kawiak Anna, Łojkowska Ewa, Stefanowicz-Hajduk Justyna, Ochocka J. Renata, Stepnowski Piotr. Isolation and identification of cytotoxic compounds from the rhizomes of Paris quadrifolia L. Pharmacognosy magazine 2014, 10(38): 324-333 (doi: 10.4103/0973-1296.133289).

 131. Ihnatowicz Anna, Siwińska Joanna, Meharg Andrew A., Carey Manus, Koornneef Maarten, Reymond Matthieu. Conserved histidine of metal transporter AtNRAMP1 is crucial for optimal plant growth under manganese deficiency at chilling temperatures. New Phytologist 2014, 202(4): 1173-1183 (doi: 10.1111/nph.12737).

 132. Kałużna Monika, Puławska Joanna, Waleron Małgorzata, Sobiczewski Piotr. The genetic characterization of Xanthomonas arboricola pv. juglandis, the causal agent of walnut blight in Poland. Plant Pathology 2014, 53(6): 1404-1416 (doi: 10.1111/ppa.12211).
 133. Kostecka A., Sznarkowska A., Meller K., Acedo P., Shi Y., Mohammad Sakil H. A., Kawiak A., Lion M., Królicka A., Wilhelm M., Inga A., Zawacka-Pankau J. JNK-NQO1 axis drives TAp73-mediated tumor suppression upon oxidative and proteasomal stress. Cell Death & Disease 2014, 5: art. no e1484 (1-13) (doi: doi:10.1038/cddis.2014.408).

 134. Krauze-Baranowska Mirosława, Głód Daniel, Kula Marta, Majdan Magdalena, Hałasa Rafał, Matkowski Adam, Kozłowska Weronika, Kawiak Anna. Chemical composition and biological activity of Rubus idaeus shoots - a traditional herbal remedy of Eastern Europe. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014, 14: art. no 480 (1-12) (doi: 10.1186/1472-6882-14-480).

 135. Krychowiak Marta, Grinholc Mariusz, Banasiuk Rafał, Krauze-Baranowska Mirosława, Głód Daniel, Kawiak Anna, Królicka Aleksandra. Combination of silver nanoparticles and Drosera binata extract as a possible alternative for antibiotic treatment of burn wound infections caused by resistant Staphylococcus aureus. PLoS ONE 2014, 9(12): art. no e115727 (1-20) (doi: 10.1371/journal.pone.0115727).

 136. Minasiewicz Julita, Znaniecka Joanna. Characterization of 15 novel microsatellite loci for Cypripedium calceolus (Orchidaceae) using MiSeq sequencing. Conservation Genetics Resources 2014, 6(3): 527-529 (doi: 10.1007/s12686-014-0170-3).

 137. Potrykus Marta, Golanowska Małgorzata, Hugouvieux-Cotte-Pattat Nicole, Łojkowska Ewa. Regulators involved in Dickeya solani virulence, genetic conservation and functional variability. Molecular Plant-Microbe Interactions 2014, 27(7): 700-711 (doi: 10.1094/MPMI-09-13-0270-R).

 138. Potrykus MartaŚledź WojciechGolanowska Małgorzata, Sławiak Monika, Binek Aleksandra, Motyka AgataŻołędowska Sabina, Czajkowski Robert, Łojkowska Ewa. Simultanoeous detection of major blackleg and soft rot bacterial pathogens in potato by multiplex polymerase chain reaction. Annals of Applied Biology 2014, 165(3): 474-487 (doi: 10.1111/aab.12156).

 139. Siwińska Joanna, Kadziński Leszek, Banasiuk Rafał, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Olry Alexandre, Banecki Bogdan, Łojkowska EwaIhnatowicz Anna. Identification of QTL affecting scopolin and scopoletin biosynthesis in Arabidopsis thalianaBMC Plant Biology 2014, 14(10): art. no 280 (1-14) (doi: 10.1186/s12870-014-0280-9).

 140. Szpitter Anna, Narajczyk M., Maciąg-Dorszyńska M., Węgrzyn Grzegorz, Łojkowska Ewa, Królicka Aleksandra. Effect of Dionaea muscipula extract and plumbagin on maceration of potato tissue by Pectobacterium atrosepticum. Annals of Applied Biology 2014, 164(3): 404-414 (doi: 10.1111/aab.12110).

 141. Waleron Małgorzata, Waleron Krzysztof, Łojkowska Ewa. Characterization of Pectobacterium carotovorum subsp. odoriferum causing soft rot of stored vegetables. European Journal of Plant Pathology 2014, 139(3): 457-469 (doi: 10.1007/s10658-014-0403-z).

 142. van der Wolf Jan M., Nijhuis Els H., Kowalewska Małgorzata J., Saddler Gerry S., Parkinson Neil,. Elphinstone John G., Pritchard Leighton, Toth Ian K., Łojkowska Ewa, Potrykus Marta, Waleron Małgorzata, de Vos Paul, Cleenwerck Ilse, Pirhonen Minna, Garlant Linda, Hélias Valérie, Pothier Joël F., Pflüger Valentine, Duffy Brion, Tsror Leah, Manulis Shula. Dickeya solani sp. nov., a pectinolytic plant pathogenic bacterium isolated from potato (Solanum tuberosum). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2014, 64(Pt 3): 768-774 (doi: 10.1099/ijs.0.052944-0).


  2013

 143. Biskup Edyta, Szynklarz Berenika, Gołębiowski Marek, Borsuk Kamil, Stepnowski Piotr, Łojkowska Ewa. Composition and biological activity of Rhaponticum carthamoides extracts obtained from plants collected in Poland and Russia. Journal of Medicinal Plants Research 2013, 7(11): 687-695.

 144. Degefu Yeshitila, Potrykus Marta, Golanowska Małgorzata, Virtanen Elina, Łojkowska Ewa. A new clade of Dickeya spp. plays a major role in potato blackleg outbreaks in North Finland. Annals of Applied Biology 2013, 162(2): 231-241.

 145. Fernandez-Carazo Rafael, Verleyen Elie, Hodgson Dominic A., Roberts Stephen J., Waleron Krzysztof, Vyverman Wim, Wilmotte Annick. Late Holocene changes in cyanobacterial community structure in maritime Antarctic lakes. Journal of Paleolimnology 2013, 50(1): 15-31.

 146. Kossakowska Monika, Nakonieczna Joanna, Kawiak Anna, Kurlenda Julianna, Bielawski Krzysztof P., Grinholc Mariusz. Discovering the mechanisms of strain-dependent response of Staphylococcus aureus to photoinactivation: Oxidative stress toleration, endogenous porphyrin level and strain's virulence. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2013, 10(4): 348-355.

 147. Krauze-Baranowska Mirosława, Sowiński Paweł, Kawiak Anna, Sparzak Barbara. Flavonoids from Pseudotsuga menziesii. Zeitschrift fur Naturforschung Section C-A Journal of Biosciences 2013, 68(3-4): 87-96.

 148. Łojkowska Ewa, Kosiedowski Stanisław. Waclaw Szybalski: Lwow, Gdansk, Madison - Life of scientist and philanthropist. Gene 2013, 525(2 SI): 155-157.

 149. Nakonieczna Joanna, Rapacka-Zdończyk Aleksandra, Kawiak Anna, Bielawski Krzysztof P., Grinholc Mariusz. Sub-lethal photodynamic inactivation renders Staphylococcus aureus susceptible to silver nanoparticles. Photochemical & Photobiological Sciences 2013, 12(9): 1622-1627.

 150. Sławiak M., van Doorn R., Szemes M., Speksnijder A.G.C.L., Waleron M., van der Wolf J., Łojkowska E., Schoen C.D. Multiplex detection and identification of bacterial pathogens causing potato blackleg and soft rot in Europe, using padlock probes. Annals of Applied Biology 2013, 163(3): 378-393.

 151. Waleron Małgorzata, Czajkowski Robert, Waleron Krzysztof, Łojkowska Ewa. Restriction fragment length polymorphism-based identification of ‘Dickeya solani’, a new genetic clade of Dickeya spp. Journal of Plant Pathology 2013, 95(3): 609-613.

 152. Waleron Małgorzata, Waleron Krzysztof, Łojkowska Ewa. Occurrence of Pectobacterium wasabiae in potato field samples. European Journal of Plant Pathology 2013, 137(1): 149-158.


  2012

 153. Banasiuk Rafał, Kawiak Anna, Królicka Aleksandra. In vitro cultures of carnivorous plants from the Drosera and Dionaea genus for the production of biologically active secondary metabolites. BioTechnologia 2012, 93(2): 87-96.

 154. Biskup Edyta, Gołębiowski Marek, Gniadecki Robert, Stepnowski Piotr, Łojkowska Ewa. Triterpenoid α-amyrin stimulates proliferation of human keratinocytes but does not protect them against UVB damage. Acta Biochimica Polonica 2012, 59(2): 255-260.

 155. Kawiak Anna, Zawacka-Pankau Joanna, Łojkowska Ewa. Plumbagin induces apoptosis in Her2-overexpressing breast cancer cells through the mitochondrial-mediated pathway. Journal of Natural Products 2012, 75(4): 747-751.

 156. Kawiak Anna, Zawacka-Pankau Joanna, Wasilewska Aleksandra, Stasiłojć Grzegorz, Bigda Jacek, Łojkowska Ewa. Induction of apoptosis in HL-60 cells through the ROS-mediated mitochondrial pathway by ramentaceone from Drosera aliciae. Journal of Natural Products 2012, 75(1): 9-14.

 157. Krzyżanowska Dorota M., Potrykus Marta, Golanowska Małgorzata, Polonis Katarzyna, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Łojkowska Ewa, Jafra Sylwia. Rhizosphere bacteria as potential biocontrol agents against soft rot caused by various Pectobacterium and Dickeya spp. strains. Journal of Plant Pathology 2012, 94(2): 367-378.

 158. Miklaszewska Magdalena, Waleron Małgorzata, Morin Nicolas, Całusińska Magdalena, Wilmotte Annick, Tandeau de Marsac Nicole, Rippka Rosmarie, Waleron Krzysztof. Elucidation of the gas vesicle gene clusters in cyanobacteria of the genus Arthrospira (Oscillatoriales, Cyanophyta) and correlation with ITS phylogeny. European Journal of Phycology 2012, 47(3): 233-244.

 159. Rojek Joanna, Kuta Elżbieta, Kapusta Małgorzata, Ihnatowicz Anna, Bohdanowicz Jerzy. The influence of fie and met1 mutations and in vitro culture conditions on autonomous endosperm development in unfertilized ovules of Arabidopsis thalina. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 2013, 55(2): 134-145 (doi: 10.2478/abcsb-2013-0032).

 160. Sykłowska-Baranek Katarzyna, Pietrosiuk Agnieszka, Gawron Anna, Kawiak Anna, Łojkowska Ewa, Jeziorek Małgorzata, Chinou Ioanna. Enhanced production of antitumour naphthoquinones in transgenic hairy root lines of Lithospermumcanescens. Plant Cell Tissue and Organ Culture 2012, 108(2): 213-219.

 161. Sykłowska-Baranek Katarzyna, Pietrosiuk Agnieszka, Naliwajski Marcin R., Kawiak Anna, Jeziorek Małgorzata, Wyderska Sylwia, Łojkowska Ewa, Chinou Ioanna. Effect of L-phenylalanine on PAL activity and production of naphthoquinone pigments in suspension cultures of Arnebia euchroma (Royle) Johnst. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant 2012, 48(5): 555-564.

 162. Śledź Wojciech, Adamowska Aleksandra, Piosik Jacek, Łojkowska Ewa. Detecting live and dead cells of Pectobacterium atrosepticum based on immunomagnetics separation and staining. Journal of Plant Pathology 2012, 94(3): 681-685.

 163. Wilczańska-Barska Agata, Królicka Aleksandra, Głód Daniel, Majdan Magdalena, Kawiak Anna, Krauze-Baranowska Mirosława. Enhanced accumulation of secondary metabolites in hairy root cultures of Scutellaria lateriflora following elicitation. Biotechnology Letters 2012, 34(9): 1757-1763.

 164. Znaniecka J., Minasiewicz J., Mikuła A., Rybczyński J.J., Łojkowska E. Cryopreservation as a tool in conservation of orchids in Northern Poland. W: Cryopreservation of crop species in Europe. Eds. Agnès Grapin, E. R. Joachim Keller, Paul T. Lynch, Bart Panis, Angeles Revilla Bahillo, Florent Engelmann. COST Action 871. Luxembourg 2012 (ISBN 978-92-898-0051-8) p. 167-170.


  2011

 165. Czajkowski R., Krzyżanowska D., Karczewska J., Atkinson S., Przysowa J., Łojkowska E., Williams P., Jafra S. Inactivation of AHLs by Ochrobactrum sp. A44 depends on the activity of a novel class of AHL acylase. Environmental Microbiology Reports 2011, 3(1): 59-68.

 166. Czerwicka Małgorzata, Marszewska Kinga, Bychowska Anna, Dziadziuszko Halina, Brzozowski Krzysztof, Łojkowska Ewa, Stepnowski Piotr, Kaczyński Zbigniew. Chemical structure of the O-polysaccharide isolated from Pectobacterium atrosepticum SCRI 1039. Carbohydrate Research 2011, 346(18): 2978-2981.

 167. Głowacka Joanna, Szefel-Markowska Magdalena, Waleron Małgorzata, Łojkowska Ewa, Waleron Krzysztof. Detection and identification of potentially toxic Cyanobacteria in Polish water bodies. Acta Biochimica Polonica 2011, 58(3): 321-333.

 168. Herman-Antosiewicz Anna, Kawiak Anna, Antosiewicz Jędrzej. An evidence-based perspective of Allium Sativum (garlic) for cancer Patients. W: Evidence-based Anticancer Materia Medica. Ed. William C. S. Cho. Springer, New York 2011 (ISBN 978-94-007-0525-8) Chapter 10: 193-223.

 169. Kawiak Anna, Królicka Aleksandra, Łojkowska Ewa. In vitro cultures of Drosera aliciae as a source of a cytotoxic naphthoquinone: ramentaceone. Biotechnology Letters 2011, 33(11): 2309-2316.

 170. Stefanowicz-Hajduk Justyna, Kawiak Anna, Gajdus Jerzy, Ochocka Renata, Paszkiewicz Monika, Stepnowski Piotr, Łojkowska Ewa. Cytotoxic activity of Paris quadrifolia extract and isolated saponin fractions against human tumor cell lines. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 2011, 53(2): 127-131.

 171. Szpitter Anna, Królicka Aleksandra. Zielona biotechnologia. Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski 2011, 2: 16-22.

 172. Toth I. K., van der Wolf J. M., Saddler G., Łojkowska E., Hellas V., Pirhonen M., Tsror L. (Lahkim), Elphinstone J. G. Dickeya species: An emerging problem for potato production in Europe. Plant Pathology 2011, 60(3): 385-399.

 173. Waleron Małgorzata, Waleron Krzysztof, Kamasa Joanna, Przewodowski Włodzimierz, Łojkowska Ewa. Polymorphism analysis of housekeeping genes for identification and differentiation of Clavibacter michiganensis subspecies. European Journal of Plant Pathology 2011, 131(2): 341-354.


  2010

 174. Janssen P.J., Morin N., Mergeay M., Leroy B., Wattiez R., Vallaeys T., Waleron K., Waleron M., Wilmotte A., Quillardet P., Tandeau de Marsac N., Talla E., Zhang C.-C., Leys N. Genome sequence of the edible cyanobacterium Arthrospira sp. PCC 8005. Journal of Bacteriology 2010, 192(9): 2465-2466.

 175. Pobłocka-Olech Loretta, Krauze-Baranowska Mirosława, Głód Daniel, Kawiak Anna, Łojkowska Ewa. Chromatographic analysis of simple phenols in some species from the genus Salix. Phytochemical Analysis 2010, 21(5): 463-469.

 176. Waleron Małgorzata, Skrzypkowska Maria, Waleron Krzysztof, Łojkowska Ewa Epidemiologia wybranych podgatunków bakterii Clavibacter michiganensis oraz metody ich identyfikacji i zwalczania [Epidemiology of the selected subspecies of Clavibacter michiganensis and methods of its identification and control]. Advances in Microbiology (Postępy Mikrobiologii) 2010, 49(4): 269-284.

 177. Łojkowska E., Makarewicz W., Gwizdek-Wiśniewska A. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W: Uniwersytet Gdański 1970-2010. Red. Anna Paner i Arnold Kłonczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010 (ISBN: 978-83-7326-693-3), p. 539-584.

 178. Królicka Aleksandra, Szpitter Anna, Stawujak Krzysztof, Barański Rafał, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Skrzypczak Anita, Kamiński Marian, Łojkowska Ewa. Teratomas of Drosera capensis var. alba as a source of naphthoquinone: ramentaceone. Plant Cell Tissue and Organ Culture 2010, 103(3): 285-292.

 179. Śledź Wojciech, Łoś Emilia, Łojkowska Ewa. Technologia Luminex xMAP® - nowe narzędzie w diagnostyce chorób roślin [Technology Luminex xMAP® - A new tool in the diagnostics of plant diseases]. Biotechnologia 2010, 1(88): 97-108.

 180. Zawacka-Pankau Joanna, Kostecka Anna, Sznarkowska Alicja, Hedström Elisabeth, Kawiak Anna. p73 tumor suppressor protein A close relative of p53 not only in structure but also in anti-cancer approach? Cell Cycle 2010, 9(4): 720-728.

 181. Makarewicz Wiesław, Łojkowska Ewa. Anna J. Podhajska (1938-2006). Pierwsza Dama Polskiej Biotechnologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010 (ISBN: 978-83-7326-642-1), p. 1-380.


  2009 - ....

 182. Biskup E., Łojkowska E. Evaluation of biological activities of Rhaponticum carthamoides extracts. Journal of Medicinal Plants Research 2009, 3(12): 1092-1098.

 183. Ferens Bartosz, Kawiak Anna, Banecki Bogdan, Bielawski Krzysztof P., Zawacka-Pankau Joanna. Aberration of the enzymatic activity of Fhit tumor suppressor protein enhances cancer cell death upon photodynamic therapy similarly to that driven by wild-type Fhit. Cancer Letters 2009, 280(1): 101-109.

 184. Królicka A., Szpitter A., Maciąg M., Biskup E., Gilgenast E., Romanik G., Kamiński M., Węgrzyn G., Łojkowska E. Antibacterial and antioxidant activity of the secondary metabolites from in vitro cultures of the Alice sundew (Drosera aliciae). Biotechnology and Applied Biochemistry 2009, 53(3): 175-184.

 185. Łojkowska E., Śledź W. Wykrywanie i identyfikacja czynników wywołujących choroby roślin. W: Biotechnologia Roślin. Red. Malepszy S. Wyd. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (ISBN: 978-83-01-15947-4) Rozdz. 13: 247-272.

 186. Pesaresi P., Hertle A., Pribil M., Kleine T., Wagner R., Strissel H., Ihnatowicz A., Bonardi V., Scharfenberg M., Pfannschmidt., Leister D. Arabidopsis STN7 kinase provides a link between short- and long-term photosynthetic acclimation. Plant Cell 2009, 21(8): 2402-2423.

 187. Sidwa-Gorycka M., Królicka A., Orlita A., Maliński E., Gołębiowski M., Kumirska J., Chromik A., Biskup E., Stepnowski P., Łojkowska E. Genetic transformation of Ruta graveolens L. by Agrobacterium rhizogenes: hairy root cultures a promising approach for production of coumarins and furanocoumarins. Plant Cell Tissue and Organ Culture 2009, 97(1): 59-69.

 188. Sławiak Monika, Łojkowska Ewa Genes responsible for coronatine synthesis in Pseudomonas syringae present in the genome of soft rot bacteria. European Journal of Plant Pathology 2009, 124(2): 353-361.

 189. Sławiak M., Łojkowska E., van der Wolf J.M. First report of bacterial soft rot on potato caused by Dickeya sp (syn. Erwinia chrysanthemi) in Poland. Plant Pathology 2009, 58(4): 794.

 190. Sławiak M., van Beckhoven J.R.C.M., Speksnijder A.G.C.L., Czajkowski R., Grabe G., van der Volf J.M. Biochemical and genetical analysis reveal a new clade of biovar 3 Dickeya spp. strains isolated from potato in Europe. European Journal of Plant Pathology 2009, 125(2): 245-261.

 191. van Doorn R., Sławiak M., Szemes M., Dullemans A.M., Bonants P., Kowalchuk G.A., Schoen C.D. Robust detection and identification of Multiple Oomycetes and fungi in environmental samples by using a novel cleavable padlock probe-based ligation detection assay. Applied and Environmental Microbiology 2009, 75(12): 4185-4193.

PATENTY / ZGŁOSZENIA PATENTOWE

Tytuł Data publikacji WUP Nr prawa wyłącznego Twórcy
Sposób otrzymywania ekstraktu z tkanek rosiczki gatunku Drosera gigantea, ekstrakt z tkanek rosiczki oraz zastosowanie ekstraktu jako środka biologicznie czynnego o wysokim potencjale przeciwbakteryjnym 2022-03-28 PL240384 Krychowiak-Maśnicka Marta
Królicka Aleksandra
Rzeszotarski Michał 
Kawiak Anna
Thiel Marcel
Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów 2021-02-08 PL236665 Dzimitrowicz Anna
Motyka-Pomagruk Agata
Jamróz Piotr
Śledź Wojciech
Babińska Weronika
Łojkowska Ewa

Pohl Paweł
Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo 2021-01-11 PL236377 Motyka-Pomagruk Agata
Dzimitrowicz Anna
Babińska Weronika
Śledź Wojciech

Pohl Paweł
Terefinko Dominik
Łojkowska Ewa
Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów z zastosowaniem stałoprądowego wyładowania jarzeniowego 2020-11-30 PL236055 Dzimitrowicz Anna
Motyka-Pomagruk Agata
Śledź Wojciech

Jamróz Piotr
Pohl Paweł
Łojkowska Ewa
Sposób ochrony roślin przed bakteriami 2019-10-31 PL233502

Wojciech Śledź
Emilia Łoś
Bogdan Banecki
Ewa Łojkowska

Nowa pochodna naftochinonu i jej zastosowanie medyczne 2019-05-31 PL232283

Anna Kawiak
Anna Domachowska

Bartłomiej Borek
Roman Błaszczyk

 Sposób zagęszczania preparatów bakteriofagowych 2018-07-31 PL229466

Robert Czajkowski
Zofia Ozymko
Ewa Łojkowska

Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectrobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp 2016-10-31 PL223540

Marta Potrykus
Ewa Łojkowska
Wojciech Śledź

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Prof. dr hab. Prof. Ewa Łojkowska jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych i wi-ce przewodniczącą Sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych i Leśnych CK (kadencja 2013-2016), wi-ce przewodniczącą Komitetu Biotechnologii PAN (od 2012), członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN (kadencja 2011-2014), członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (kadencja 2015-2017), prezesem Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego (2009), przewodniczącą Jury konkursu L’Oreal dla Kobiet i Nauki przy współpracy UNESCO i MNISW (od roku 2005), członkiem Jury konkursu L’Oreal International Rising Talents, członkiem Konwentu Godności Honorowych UG, członkiem Senatu UG, przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii. Jest laureatką nagród indywidualnych Rektora UG za osiągnięcia organizacyjne w latach 1998, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz nagrody zespołowej Rektora UG za osiągnięcia naukowe w roku 2004 i 2015.

Prof. Ewa Łojkowska była członkiem Eksperckiej Grupy Doradczej KE w 5 PR, była także recenzentem projektów w 6 i 7 PR KE oraz licznych projektów KBN, MNiSW, NCN i FNP, a także licznych publikacji publikowanych w czasopismach międzynarodowych i krajowych. W latach 2005-2007 i 2011-2013 pełniła funkcję wice-prezydenta stowarzyszenia krajów nadbałtyckich i skandynawskich ScanBalt. W latach 2003-2012 była członkiem Komitetu Redakcyjnego „Acta Physiologia Plantarum”.

Ewa Łojkowska jest promotorem 17 zakończonych rozpraw doktorskich, których autorami są: Sylwia Jafra (1999) wyróżnienie doktoratu, Aleksandra Królicka (1999) wyróżnienie doktoratu, Małgorzta Waleron (2002) wyróżnienie doktoratu, Wojciech Śledź (2002) wyróżnienie doktoratu, Matylda Sidwa-Gorycka (2004), Urszula Charmuszko (2006), Joanna Przysowa (2008) wyróżnienie doktoratu, Anna Kawiak (2008), Joanna Znaniecka (2008), Joanna Głowacka (2009), Monika Sławiak (2009) wyróżnienie doktoratu, Magda Szefel-Markowska (2010), Edyta Biskup (2010), Anna Szpitter (2012) wyróżnienie doktoratu, Marta Potrykus (2015) wyróżnienie doktoratu, Joanna Siwińska (2015) wyróżnienie doktoratu i Małgorzata Golanowska (2015) wyróżnienie doktoratu.

Pięcioro jej współpracowników uzyskało stopnie doktora habilitowanego: Sylwia Jafra (2011), Aleksandra Królicka (2011), Krzysztof Waleron (2013), Robert Czajkowski (2016) i Małgorzata Waleron (2017).

Dr Wojciech Śledź od roku 2005 pełni funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Biotechnologii MWB UG i GUMed.

Dr Anna Ihnatowicz jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin oraz członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „BioTechnologia – Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanobiotechnology”.

Imię i nazwisko Nazwa nagrody Przyznający Rok
Mgr Sabina Żołędowska Stypendium doktoranckie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/2018 za wybitne osiągniecia naukowe MNiSW 2017
Mgr Agata Motyka Stypendium doktoranckie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągniecia naukowe MNiSW 2016
prof. dr hab. E. Łojkowska, dr R.Czajkowski, dr M. Golanowska, dr M. Potrykus, dr W.Śledż, dr M. Waleron, mgr A. Motyka, mgr S. Żołędowska Nagroda zespołowa I stopnia za 6 publikacji opublikowanych w 2014 roku na temat poznania mechanizmów warunkujących patogeniczność bakteryjnych patogenów roślin z rodzaju Dickeya i Pectobacterium Rektor UG 2015
dr Robert Czajkowski Stypendium w ramach programu SKILLS MENTORING Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2014
mgr Małgorzata Golanowska Stypendium "InnoDoktorant" Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego 2014
dr Robert Czajkowski Stypendium MNiSW dla Młodych Wybitnych Naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013
dr Anna Kawiak Nagroda indywidualna Rektora UG Rektor UG 2013
mgr Małgorzata Golanowska Roczne stypendium naukowe francuskiego Ministerstwa Nauki Ministerstwo Nauki Francja 2013
prof. dr hab. Ewa Łojkowska,
dr Wojciech Śledź
Nagroda zespołowa Rektora SGGW za podręcznik "Biotechnologia roślin" Rektor SGGW w Warszawie 2012
dr Robert Czajkowski Stypendium naukowe UG dla młodych doktorów Uniwersytet Gdański 2012
mgr Marta Potrykus Stypendium "InnoDoktorant" Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego 2012
prof. dr hab. Ewa Łojkowska Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Prezydent RP 2011
dr Anna Kawiak Stypendium naukowe UG dla młodych doktorów Uniwersytet Gdański 2011
dr Wojciech Śledź Nagroda Zespołowa Rektora UG za kierowanie organizacją Festiwalu Nauki w MWB UG i GUMed Rektor UG 2011
mgr Edyta Biskup Stypendium "Innodoktorant" Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego 2009
mgr Monika Sławiak Stypendium "Innodoktorant" Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego 2009
mgr Anna Szpitter Stypendystka programu START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2009
prof. dr hab. Ewa Łojkowska Nagroda zespołowa Rektora SGGW za poręcznik "Biotechnologia roślin", PWN Rektor SGGW w Warszawie 2008
mgr Anna Kawiak Stypendystka programu START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2008
dr Anna Ihnatowicz Stypendium FNP HOMING Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2008
mgr Monika Sławiak Stypendium holenderskiego programu MOA Ministerstwo Rolnictwa i Rybactwa Holandii 2008
mgr Anna Kawiak Stypendium naukowe UG dla młodych doktorów Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2005
prof. dr hab. Ewa Łojkowska,
dr Aleksandra Królicka,
mgr Anna Kawiak,
mgr Matylda Sidwa-Gorycka
Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za cykl publikacji dotyczących produkcji metabolitów wtórnych w kulturach roślinnych in vitro. Minister Edukacji Narodowej i Sportu 2004
dr Małgorzata Waleron Stypendium Rządu Flamandzkiego Liege, Belgia European Science Foundation 2003
dr Małgorzata Waleron Stypendium Rządu Flamandzkiego Liege, Belgia Ministry of French-speaking Community and Waloon region of Belgium 2003
prof. dr hab. Ewa Łojkowska Złoty Krzyż Zasługi Prezydent RP 2001
prof. dr hab. Ewa Łojkowska Medal Komisji Edukacji Narodowej Minister Edukacji Narodowej i Sportu 2001
dr Wojciech Śledź Stypendium Holenderskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rybactwa Ministerstwo Rolnictwa i Rybactwa Holandii 2001

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Zespół Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin współpracuje z następującymi wiodącymi, europejskimi ośrodkami naukowymi:

 1. Dr. Nicole Hugovieux-Cotte-Pattat, Laboratoire Microbiologie, Adaptation et Pathogenie, UMR 5240 CNRS- UCBL –INSA, Lyon Francja; wspólnie z laboratorium genetyki molekularnej mikroorganizmów w Lyonie realizujemy projekt NCN (2013-2016) Harmonia zatytułowany „Charakterystyka najbardziej istotnych mechanizmów warunkujących patogeniczność bakterii Dickeya solani - regulacja ekspresji genów kodujących biosyntezę czynników wirulencji”, oraz projekt realizowany w ramach umów międzyrządowych o współpracy dwustronnej polsko-francuskiej POLONIUM „Charakterystyka mechanizmu molekularnego warunkującego patogeniczność bakterii z rodzaju Dickeya na ziemniaku” 2011-2013. Dr. Nicole Hugovieux-Cotte-Pattat jest kopromotorem w dwóch przewodach doktorskich (Marty Potrykus i Małgorzaty Golanowskiej) realizowanych pod opieką Ewy Łojkowskiej. Grupa francuska jest także partnerem w projekcie Mobi4Health.

 2. Prof. Marco Bazzicalupo, Department of Evolutionary Biology ,University of Florencja, Włochy. Wspólnie z partnerem włoskim realizowany jest projekt „Badania pangenomu bakteryjnych patogenów roślin z grupy Dickeya solani czynnika sprawczego strat plonów ziemniaka w Europie”. Projekt jest  realizowany w ramach umów międzyrządowych we współpracy dwustronnej polsko-włoskiej CANALETTO (2013-2015).

 3. Dr. Jan van der Wolf, Plant Pathology Laboratory, Plant Research International w Wageningen, Holandia; współpraca w ramach realizacji programu “EUPHRESCO Phytosanitary ERANET” realizowany jest project zatytułowany „Dickeya species in potato and management strategies” (2011-2016).

 4. Prof. Frederc Bourgaud, Laboratoire Agronomie et Environnement, UMR 1121 Nancy-Université – INRA ENSAIA, Nancy we Francji; w ramach umów międzyrządowych o współpracy dwustronnej polsko-francuskiej POLONIUM (2011-2013) realizowany jest projekt zatytułowany „Badanie biosyntezy kumaryn oraz procesu elicytacji z wykorzystaniem naturalnej zmienności Arabidopsis thaliana”. Grupa francuska jest także partnerem w projekcie Mobi4Health.

 5. Dr. Anick WillmonteUniwersytetu w Liege w Belgii, od 2003 roku wspólnie prowadzone są badania dotyczące filogenezy cyanobacterii toksycznych, polarnych, acidofilnych oraz analiza stabilności genetycznej cyanobakterii z rodzaju Arthrospira Aktualnie prowadzone są dwa projekty w ramach umów międzyrządowych o współpracy dwustronnej polsko-walońskiej: „Application of Next Generation Sequencing (NGS) technologies to elaborate genetic engineering tools for Arthrospira strains (edible - Cyanobacteria)”, 2013-2014 oraz „Functional genomics-based approach for the design of genetic engineering tools in the edible cyanobacterium Arthrospira, 2014-2016.

 6. Dr. Juliana Permiov, Instytut As, Norwegia; realizacja projektu polsko-norweskiego POTPAT ”Survey on the European Pectobacterium and Dickeya spp. populations with the major tasks targeting the biodiversity of isolated strains”; badania są finansowane poprzez NCBiR (2013-2015).

 7. Dr. hab. Krzysztof Waleron, Katedra Mikrobiologii, Wydział Farmaceutyczny GUMed, Gdańsk - Charakterystyka fenotypowa i genetyczna glebowych cyanobakterii oraz identyfikacja systemów restrykcyjno modyfikacyjnych bakterii o potencjale biotechnologicznym.

 8. Dr. Renata Lebecka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin w Radzikowie, partner w realizacji projektu polsko-norweskiego POTPAT finansowanego poprzez NCBiR (2013-2015).

 9. Wieloletnia współpraca z firmą „LIND”, zajmującą się produkcją sadzeniaków ziemniaka na rynek polski i na eksport; współpraca polega na wykonywaniu testów na obecność bakteryjnych, pektynolitycznych patogenów roślin z rodzajów Dickeya i Pectobacterium; w najbliższym czasie planujemy podpisanie umowy o współpracy.

 10. Współpraca z firmą „Fermentum Mobile” w zakresie optymalizacji warunków hodowli i krioprezerwacji drożdży piwowarskich; w najbliższym czasie planujemy podpisanie umowy o współpracy.

 11. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony biernej i aktywnej storczyków polskich na ternie Województwa Pomorskiego; badania ciągłe od roku 2007.

 12. Współpraca z służbami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie wykrywania bakteryjnych patogenów roślin w tkance roślinnej, glebie i wodzie a także w zakresie prowadzenia szkoleń dla producentów ziemniaka; badania ciągłe od roku 2005.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Styczeń 2014 - 21:56; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: piątek, 24. Maj 2024 - 08:20; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega