Partnerzy krajowi i zagraniczni

Partnerami strategicznymi Wydziału są: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), międzynarodowa sieć ośrodków naukowo-badawczych MOBI4Health, stowarzyszenie ScanBalt BioRegion (ScanBalt).

 
W roku 2012 Wydział utworzył z MIBMiK konsorcjum dla współpracy w zakresie badań oraz nowoczesnego kształcenia. Wspólnie prowadzimy studia doktoranckie LiSMIDoS. Jesteśmy partnerami w projekcie Mapa Drogowa Polskiej Infrastruktury Badawczej.

 

Drugim partnerem strategicznym MWB jest międzynarodowa sieć ośrodków naukowo-badawczych, utworzona z naszej inicjatywy, w ramach projektu MOBI4Health pt. „Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life – Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform”, w skład której wchodzą:
  • Universitat Kontanz, Germany,
  • University of Nottingham, UK,
  • Centro de Investigaciones Biologicas, Spain,
  • INSA de Lyon UMR5240, France,
  • INSERM, Institut national de la sante et de la recherche medicale, France,
  • Federico II University of Naples, Italy,
  • Philipps Universitat Marburg, Germany,
  • Georg-August-Universitat Gottingen, Germany,
  • University of Lorraine, France,
  • University of Ioannina, Foundation for Research and Technology-Hellas Biomedical Research Institute and Medical School, Greece.
 
Trzecim strategicznym partnerem jest stowarzyszenie ScanBalt, zrzeszające 60 uniwersytetów i ponad 2000 firm z sektora biotechnologii z regionu Morza Bałtyckiego. ScanBalt to jeden z pierwszych w Europie meta regionów, w skład którego wchodzą kraje i regiony nadbałtyckie reprezentowane przez środowiska naukowców pracujących w zakresie szeroko pojętych nauk o życiu (ang. life sciences) i przedsiębiorstw działających w obszarze zdrowia i szeroko pojętej bioekonomii. ScanBalt określa się jako „sieć sieci”. Dzięki swojemu potencjałowi, jako jeden z czołowych europejskich „mega-klastrów” biotechnologicznych, region ten może konkurować z klastrami funkcjonującymi na różnych kontynentach. Państwa reprezentowane w sieci ScanBalt to: Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Islandia, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Północno-Zachodnia Rosja, Północne Niemcy. Istotną rolą jaką spełnia ScanBalt jest dostarczanie platformy współpracy dla środowisk akademickich i biznesowych w ramach, której mogą powstawać nowe projekty o wymiarze między-narodowym. Organizacja obejmuje jednostki edukacyjne, badawcze, badawczo­ rozwojowe, szpitale, publiczne i prywatne firmy oraz inne instytucje publiczne działające w obrębie szeroko pojętej life science z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Lity, Łotwy, Norwegii, Polski, Szwecji. Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny  to członkowie założyciele ScanBalt.

Pierwsze spotkanie ScanBalt, w którym wzięła udział śp. Pani prof. dr hab. Anna Podhajska, prodziekan MWB UG i GUMed w latach 1993-1996, odbyło się w roku 2001. W pracach i projektach stowarzyszenia czynnie uczestniczą pracownicy Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W latach 2002- 2004 prof. Anna J. Podhajska, a następnych kadencjach (2004-2006, 2010-12, 2012-2014) prof. Ewa Łojkowska, pełniły funkcje wice-prezydentów ScanBalt. Obecnie wice-­prezydentem stowarzyszenia jest kolejny pracownik Wydziału ­ prof. Krzysztof Bielawski. Od 9 marca 2010 w Gdańsku działa biuro stowarzyszenia ScanBalt – ScanBalt Liason Office otwarte przez prof. Bo Samuelsona, wieloletniego Prezydenta ScanBalt w obecności przedstawicieli władz województwa i Rektorów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ramach ScanBalt jesteśmy członkiem sieci ScanBalt Campus, wspólnie opracowa-liśmy ScanBalt Educational Platform. Pracownicy Wydziału zorganizowali 2nd ScanBalt Forum 2003 i wspólnie z firmą Bioscience 12th BioInnovation & ScanBalt Forum 2013 oraz kilka Letnich Szkół Biotechnologii.

Zakończone projekty ScanBalt, w których uczestniczyli pracownicy Wydziału:

Baltic Amber - International Alliance Against Microbial Drug Resistance 2011; co-founded by German Federal Ministry of Education and Research; Coordinator: BioCon Valley, Greifswald; Polish institutional partner: BioBaltica (obecnie InnoBaltica); research partner/coordinator: prof. Krzysztof Bielawski, MWB UG i GUMed, Gdańsk.

BalticOncoNetTraining Network 2011; Postgraduate School in Hamburg and Gdańsk; co-founded by the German Federal Ministry of Education and Research; participants: IFB UG & MUG, Technical University of Gdańsk; Polish coordinator: prof. Krzysztof Bielawski, MWB UG i GUMed, Gdańsk.

ScanBalt Health Region 2010 – participants: University of Gdańsk, Medical University of Gdańsk, BioBaltica. BioBaltica became a partner of BSHR HealthPort. Prof. Jacek Bigda (MWB UG i GUMed, Gdańsk) was invited to the Advisory Board of the Health Port project.

Bridge-BSR 2008-2010 Bridging Life Science Research and SMEs in the Baltic Sea Region – Putting Cluster Policies into Practice for the Benefit of SME´s; co-founded by EU FP 7. Eksperci w projekcie: Prof. Krzysztof Bielawski i Prof. Andrzej Składanowski (MWB UG i GUMed, Gdańsk).

Wydział współpracuje także z Federation of European Biochemical Societies (FEBS) w zakresie prowadzonej dydaktyki, organizacji wspólnych konferencji (m.in. XIX Biotechnology Summer School and FEBS Educational Workshops on Teaching Molecular Evolution), wdrażania efektów kształcenia na zasadzie wymiany dobrych praktyk. FEBS jest jedną z największych w Europie organizacji działającą w zakresie nauk o życiu. Rolą jej jest promowanie, zachęcanie i wspieranie działań związanych z nauką: biochemii, biologii molekularnej i komórkowej, biofizyki molekularnej i dziedzin powiązanych – w szczególności w Europie i krajach sąsiedzkich.

Ponadto, Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznym w zakresie prowadzonych badań a także w oparciu o umowy międzynarodowe mające na celu rozwój programu kształcenia, wymianę studentów, wymianę naukową. Są to ośrodki takie, jak: University of Wisconsin (USA), Michigan State University (USA), Max Planck Institute of Biochemistry (Germany), University of Alcala (Spain), Biological Control Unit EMBRAPA, Federal University of Goiás (Brasil), etc.

Sprawdź także profile naszych zespołów badawczych i zobacz współprace w ramach danej pracowni.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Styczeń 2014 - 09:55; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: piątek, 30. Styczeń 2015 - 10:25; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz