Działalność naukowa

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed skupia naukowców z różnorodnych dziedzin nauk biologicznych i medycznych. Obecnie strukturę wydziału tworzy osiemnaście zespołów naukowo - badawczych dysponujących wysokim potencjałem intelektualnym i nowoczesną aparaturą naukową. Od roku 1999 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 2010 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych – dyscyplina biochemia.

Prowadzone są badania podstawowe oraz prace o charakterze aplikacyjnym. Cechą wspólną jest prowadzenie badań na poziomie molekularnym o znaczeniu biomedycznym. Jesteśmy jednymi z pionierów światowych badań nad białkami opiekuńczymi, które rozpoczął na naszym Wydziale jego długoletni (1993-2002) pracownik prof. Maciej Żylicz. Kontynuujemy te prace badając wpływ białek opiekuńczych na fałdowanie białek i ochronę białek przed skutkami stresu, rolę w replikacji DNA, w biogenezie i degradacji kompleksów białkowych. Jako jedyni w Polsce prowadzimy badania w zakresie wirusologii molekularnej zarówno na poziomie podstawowym, badając molekularne podstawy namnażania wirusów w komórce eukariotycznej, jak też na poziomie aplikacyjnym opracowując rekombinowane szczepionki. Jako jedyni w Polsce prowadzimy także molekularne badania bakteryjnych patogenów roślin, badania nad metabolizmem lipidów roślinnych. Prowadzimy badania w zakresie powstawania, rozwoju i przerzutowania nowotworów oraz nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Mamy duże osiągnięcia w zakresie prac nad terapią fotodynamiczną. Realizowane przez nas badania mają charakter interdyscyplinarny, czemu sprzyja unikalny charakter Wydziału jako jednostki międzyuczelnianej, są oparte o współpracę międzynarodową i realizowane w ramach konsorcjów międzynarodowych.

Aktywność badawcza prowadzona na Wydziale jest ściśle powiązana z programem kształcenia zakładającym aktywny udział studentów w badaniach naukowych. W realizacji projektów badawczych uczestniczy ponad 130 doktorantów i studentów. Własne prace naukowe wg własnego pomysłu realizują także studenci w ramach Koła Naukowego BIO-MED.

Jednocześnie na Wydziale organizowane są liczne wydarzenia o charakterze popularyzatorskim, jak np. Noc Biologów, czy też Bałtycki Festiwal Nauki.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Styczeń 2014 - 13:31; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 21. Lipiec 2014 - 08:40; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz