O Wydziale

O Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed

 

 

Wydział jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Stwarza to interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

 

reklama MWB

Gdański Uniwersytet Medyczny został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W pierwszym etapie do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostało zakwalifikowanych 20 uczelni, w tym gronie znalazł się również Uniwersytet Gdański. Ponadto, w rankingu "Perspektywy" GUMed po raz kolejny został uznany za najlepszą uczelnię medyczną w Polsce. Od roku 1999 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 2010 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych – dyscyplina biochemia. Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia kształcąc ponad 320 studentów w tym 90 doktorantów .

MWB konferencje

 
 

 

MWB UG i GUMed jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. W rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczących efektywności naukowej MWB znajduje się  od lat na najwyższych pozycjach. W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych, przyznał MWB najlepszą możliwą ocenę A+. Wydział prowadzi również najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała w 2019 roku akredytacje na najdłuższy możliwy okres 5 lat. 2020roku PKA przyznało kierunkowi, jako jedynemu spośród wszystkich kierunków BiotechnologiaCertyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu". 

budynek 1budynek

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG-Oliwa) jak i Kompleks Laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1. Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, aparaturę specjalistyczną oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów. Obecnie dwa laboratoria na MWB UG i GUMed pracują w podwyższonym systemie bezpieczeństwa BSL-2 oraz uzyskaliśmy 4 mln dotacji na modernizację jednego z nich do pracy w systemie BSL-3+.

 

 
 

 

stud1stud2

Aktywność badawcza prowadzona na Wydziale jest ściśle powiązana z programem kształcenia zakładającym aktywny udział studentów w badaniach naukowych. Jesteśmy jednymi z pionierów światowych badań nad białkami opiekuńczymi, ochroną białek przed skutkami stresu, replikację DNA, biogenezę i degradację kompleksów białkowych. Jako jedyni w Polsce prowadzimy badania w zakresie wirusologii molekularnej zarówno na poziomie podstawowym, badając molekularne podstawy namnażania wirusów w komórce eukariotycznej, jak też na poziomie aplikacyjnym opracowując rekombinowane szczepionki. Jako jedyni w Polsce prowadzimy molekularne badania bakteryjnych patogenów roślin, powstawania, rozwoju i przerzutowania nowotworów, głównie raka piersi oraz nowymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Mamy duże osiągnięcia w zakresie prac nad terapią fotodynamiczną.

 

loga

Partnerami strategicznymi Wydziału są Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), międzynarodowa sieć ośrodków naukowo-badawczych MOBI4Health, stowarzyszenie ScanBalt BioRegion (ScanBalt). 

 

baner

Zarówno realizowane na Wydziale badania naukowe jak i prowadzone programy kształcenia mają charakter interdyscyplinarny i są oparte o współpracę międzynarodową. Obecnie studia I i II stopnia realizowane są we współpracy z University of Houston Downtown, University of Chicago, Virginia State University. Nasi studenci mają możliwość realizowania pracy magisterskiej oraz odbywania praktyk i staży naukowych w placówkach zagranicznych. Przy opracowaniu programów kształcenia korzystamy z doświadczeń naszych partnerów zagranicznych i stosujemy standardy międzynarodowe. Na I Stopniu Studiów prowadzony jest innowacyjny program kształcenia oparty o Moduły Tematyczne. Zajęcia na II stopniu studiów prowadzone są w dużej części w języku angielskim. Przy wydziale afiliowana jest Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki międzyuczelnianemu charakterowi Wydziału studenci wszystkich stopni studiów korzystają z infrastruktury badawczej i dydaktycznej oferowanej przez obie uczelnie macierzyste - Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny.

lsb2017lsb 2017

Integralnym elementem kształcenia i rozwoju młodej kadry naukowej są organizowane od ponad 25 lat Letnie Szkoły Biotechnologii. Wykłady prowadzą wybitni, wykładowcy zapraszani z kraju i zagranicy, w tym np. laureat Nagrody Nobla – prof. Robert Huber. W szkołach oprócz studentów MWB uczestniczą również studenci z innych Jednostek Naukowych z Polski i z zagranicy. Współorganizatorami Szkół Letnich Biotechnologii byli m.in. FEBS, Polska Akademia Nauk (PAN), Rosyjska Akademia Nauk, ScanBalt, Marii Curie Training Network, FNP.

 

 
 

 

O wysokiej jakości kształcenia na Wydziale świadczy zatrudnianie naszych absolwentów w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

 

 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 7 Styczeń, 2014 - 10:15; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: czwartek, 29 Wrzesień, 2022 - 09:19; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega