O Wydziale

O Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed

 

Wydział jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Stwarza to interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

reklama MWB

 
 

Gdański Uniwersytet Medyczny został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W pierwszym etapie do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostało zakwalifikowanych 20 uczelni, w tym gronie znalazł się również Uniwersytet Gdański. Ponadto, w rankingu "Perspektywy" GUMed po raz kolejny został uznany za najlepszą uczelnię medyczną w Polsce. Od roku 1999 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 2010 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych – dyscyplina biochemia. Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia kształcąc ponad 320 studentów w tym 90 doktorantów .

MWB konferencje

 
 

MWB UG i GUMed jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną w Polsce posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. W rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczących efektywności naukowej MWB znajduje się  od lat na najwyższych pozycjach. W 2017 roku MWB otrzymał najwyższą możliwą ocenę A+ za działalność naukową i badawczo-rozwojową przyznawaną jednostkom naukowym przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.Wydział prowadzi również najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju. W 2011 roku Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała Wydziałowi najwyższą, wyróżniającą ocenę jakości kształcenia, a w roku 2012 MNiSW przyznało kierunkowi Biotechnologia prowadzonemu przez MWB tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała w 2019 roku akredytacje na najdłuższy możliwy okres 5 lat. W 2020 roku PKA przyznała kierunkowi, jako jedynemu spośród wszystkich kierunków Biotechnologia w PolsceCertyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

budynek 1budynek

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG-Oliwa) jak i Kompleks Laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1. Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, specjalistyczną aparaturę oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów. Ponadto Wydział posiada laboratorium wirusologiczne o podwyższonym systemie bezpieczeństwa BSL-2 oraz jedno z najnowocześniejszych w Polsce laboratorium  BSL-3+, które umożliwia pełen zakres prac z patogenami wirusowymi przenoszonymi drogą powietrzną, na którą w 2020 roku Wydział uzyskał dotację celową z budżetu Państwa w wysokości 4 mln złotych.

 
 

 

                                stud1stud2

Aktywność badawcza prowadzona na Wydziale jest ściśle powiązana z programem kształcenia zakładającym aktywny udział studentów w badaniach naukowych. Jesteśmy jednymi z pionierów światowych badań nad białkami opiekuńczymi, ochroną białek przed skutkami stresu, replikację DNA, biogenezę i degradację kompleksów białkowych. Jako jedyni w Polsce prowadzimy badania w zakresie wirusologii molekularnej zarówno na poziomie podstawowym, badając molekularne podstawy namnażania wirusów w komórce eukariotycznej, jak też na poziomie aplikacyjnym opracowując rekombinowane szczepionki. Jako jedyni w Polsce prowadzimy molekularne badania bakteryjnych patogenów roślin, powstawania, rozwoju i przerzutowania nowotworów, głównie raka piersi oraz nowymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Mamy duże osiągnięcia w zakresie prac nad terapią fotodynamiczną.

loga

Partnerami strategicznymi Wydziału są Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), międzynarodowa sieć ośrodków naukowo-badawczych MOBI4Health, stowarzyszenie ScanBalt BioRegion (ScanBalt). 

 

baner

Zarówno realizowane na Wydziale badania naukowe jak i prowadzone programy kształcenia mają charakter interdyscyplinarny i są oparte o współpracę międzynarodową. Nasi studenci mają możliwość realizowania pracy magisterskiej oraz odbywania praktyk i staży naukowych w placówkach zagranicznych. Przy opracowaniu programów kształcenia korzystamy z doświadczeń naszych partnerów zagranicznych i stosujemy najwyższe międzynarodowe standardy nauczania. Program nauczania na studiach pierwszego stopnia opiera się na idei „concept based learning” i realizowany jest w formie modułów tematycznych. Koncepcja ta wykracza poza proste przekazywanie informacji opracowane dla tradycyjnej edukacji, a koncentruje się na zrozumieniu i powiązaniu faktów w spójną i logiczną całość, łączącą teorię i praktykę. Zajęcia na II stopniu studiów prowadzone są w dużej części w języku angielskim. Przy wydziale afiliowana jest Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki międzyuczelnianemu charakterowi Wydziału studenci wszystkich stopni studiów korzystają z infrastruktury badawczej i dydaktycznej oferowanej przez obie uczelnie macierzyste - Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny.

lsb2017lsb 2017

Integralnym elementem kształcenia i rozwoju młodej kadry naukowej są organizowane od ponad 25 lat Letnie Szkoły Biotechnologii. Wykłady prowadzą wybitni, wykładowcy zapraszani z kraju i zagranicy, w tym np. laureat Nagrody Nobla – prof. Robert Huber. W szkołach oprócz studentów MWB uczestniczą również studenci z innych Jednostek Naukowych z Polski i z zagranicy. Współorganizatorami Szkół Letnich Biotechnologii byli m.in. FEBS, Polska Akademia Nauk (PAN), Rosyjska Akademia Nauk, ScanBalt, Marii Curie Training Network, FNP.

 
 

O wysokiej jakości kształcenia na Wydziale świadczy zatrudnianie naszych absolwentów w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 7. Styczeń 2014 - 10:15; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Wrzesień 2023 - 09:00; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega