Jakość kształcenia

Jakość kształcenia na MWB

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na MWB jest priorytetem Wydziału i jest realizowane poprzez: (i) politykę kadrową mającą zapewnić zatrudnianie najwyższej klasy pracowników, (ii) prowadzenie działań na rzecz zapewnienia nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, (iii) ciągłe udoskonalanie programu kształcenia, (iv) udoskonalanie warsztatu dydaktycznego pracowników, (v) monitorowanie i ankietowanie zajęć (vi) reagowanie na dostrzeżone problemy związane z procesem kształcenia. Dzięki Uchwale Senatu UG z 26 listopada 2009 roku oraz Zarządzeniom Rektora wprowadzono na całej uczelni nowy spójny system zapewniający jakość kształcenia

Reprezentantem MWB w Uczelnianym Zespole ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia jest dr Andrea Lipińska, a Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZdsZJK) jest Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG.

Do repertuaru metod dydaktycznych wykorzystywanych na MWB wprowadziliśmy kursy typu e-learning, pracownię rotacyjną, praktyczne zajęcia warsztatowe z nowoczesnych technik biologii molekularnej oraz spektrometrii mas, oraz prezentacje profili badawczych zespołów naukowych. Ta ostatnia forma zajęć umożliwia studentom świadomy wybór tematyki i miejsca realizacji pracy magisterskiej.

W wyniku prac WZdsZJK unowocześniono program studiów i dostosowano go do wymogów PRK. W efektach kształcenia uwzględniono wyniki badań prowadzonych w ramach projektu FS Biotech – Future Skills for Biotechnology, wskazujących obszary kompetencji pożądanych przez pracodawców u absolwentów kierunku biotechnologia.

Podnieśliśmy jakość wyposażenia pracowni studenckich. Dzięki dotacjom uzyskanym np. w ramach projektu na tzw. „kierunki zamawiane” Wydział wyposażył pracownie studenckie w nowoczesny sprzęt i aparaturę a także rozszerzył ofertę dydaktyczną o zajęcia dodatkowe mające na celu kształcenie umiejętności praktycznych i umiejętności miękkich.

Od roku 2011 wydział organizuje spotkania z Zespółu Eksperckiego Pracodawców skupiający kilkunastu przedstawicieli szeroko rozumianego przemysłu biotechnologicznego. Zespół wspomaga proces planowania rozwoju kształcenia. We współpracy z ZEP, do programu studiów będą sukcesywnie wprowadzane nowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez praktyków z branży biotechnologicznej.

W roku 2012 MWB uzyskał tytuł Najlepszego Kierunku Studiów przyznany przez MNiSW a zestaw efektów kształcenia dla studiów I stopnia został uznany za zestaw wzorcowy.Od lat kierunek Biotechnologia na MWB znajduje się w czołówce (2 miejsce) rankingu Perspektyw

Wydział wspiera uczestnictwo studentów i doktorantów w krajowych i międzynarodowych konkursach i projektach takich, jak: Diamentowy Grant, Generacja Przyszłości, iGem, FNP Start, InnoDoktorant, Preludium w trakcie których samodzielnie realizują własne projekty badawcze.

Rokrocznie na Wydziale prowadzona jest ankietyzacja zajęć, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG (nr 1/R/01). Obecnie ankieta prowadzona jest on-line. Studenci wypełniają ją dobrowolnie i anonimowo zgłaszając swoje uwagi dot. procesu kształcenia i prowadzonych zajęć. Wyniki ankiet są przedstawiane także w formie zbiorczego opracowania a skrócony raporty ogłaszane są do wiadomości studentów.

Od 2016 Wydział funkcjonuje w nowoczesnej infrastrukturze naukowo-dydaktycznej. Zajęcia odbywają się w laboratoriach dydaktycznych wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę badawczą, a obsługę infrastruktury dydaktycznej do prowadzenia zajęć kursowych zapewnia Zespół Laboratoriów Dydaktycznych (ZLD) kierowanych przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia. Rolą ZLD jest zapewnienie bieżącej obsługi zajęć dydaktycznych, zakup odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, utrzymanie infrastruktury.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Czerwiec 2023 - 10:24; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Czerwiec 2023 - 10:24; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega