naukowo-badawcze

Lista projektów naukowo-badawczych realizowanych na Wydziale

Poniżej prezentujemy wszystkie projekty naukowo-badawcze realizowane na Wydziale. Projekty realizowane w obrębie danej pracowni można prześledzić w dziale ZESPOŁY BADAWCZE: / List of research projects realized at the IFB - Below we present all research projects realized at the Faculty:

Tytuł projektu / Project Title Kierownik projektu / Project Manager Źródło finansowania / Financing Kwota / Amount Lata realizacji / Years
2023        
Utrzymywanie filagryny w keratynocytach jako mechanizm wzmacniający funkcję bariery skórnej, defektywny w atopowym zapaleniu skóry Gutowska-Owsiak Danuta NCN - OPUS 2 922 000 zł 2023 - 2027
Walka o żelazo między roślinami i patogenami: genetyczne i molekularne podstawy odpowiedzi Arabidopsis na niedobory Fe oraz infekcje bakteriami Dickeya spp. związane z biosyntezą kumaryn Ihnatowicz Anna NCN - OPUS 2 539 400 zł 2023 - 2027
Ocena ryzyka wystąpienia tolerancji, oporności i koselekcji pod wpływem różnych warunków stresowych u Escherichia coli. Rapacka-Zdończyk Agnieszka NCN - Sonata 2 235 069 zł 2023 - 2026

Strukturalna organizacja ludzkiego mitochondrialnego replisomu

The structural organization of human mitochondrial replisome

Szymański Michał NCN - Sonata BIS 4 791 600 zł 2023 - 2028

Bionanocząsteczki z molekularnym celownikiem jako broń wobec raka piersi

Bionanoparticles with a molecular targeting device as a weapon for breast cancer

Sądej Rafał   NCN - OPUS
konsorcjum Wydział Chemii UG
2 396 080 zł 2023 - 2027

Opracowanie nowych procesów wytwarzania oraz sterylizacji funkcjonalnych napojów roślinnych z zastosowaniem technologii zimnej plazmy atmosferycznej

Development of new processes for the production and sterilization of functional plant drinks with the use of cold atmospheric plasma technology

Śledź Wojciech NCN - OPUS
konsorcjum Politechnika Wrocławska
1 845 860 zł 2023 - 2027

Czy mikrobiom gleby uprawnej wpływa na rozwój chorób czarnej nóżki i mokrej zgnilizny wywoływanych przez bakterie pektynolityczne z rodzaju Dickeya i Pectobacterium?

Does the microbiome of arable soil influence development of blackleg and soft rot diseases caused by pectinolytic bacteria of the Dickeya and Pectobacterium genera?

Babińska Weronika NCN - Preludium 209 960 zł 2023 - 2026

Dynamika i ewolucja specyficzności kompleksów toksyna-antytoksyna

Dynamics and evolution of specificity of TA complexes

Grabe Grzegorz NCN - POLONEZ BIS 2 1 130 821 zł 2023 - 2025
2022        
Rola profagów w zjadliwości klinicznych szczepów patogenu ludzkiego Clostridioides difficile in vitro i in vivo Hinc Krzysztof NCN - OPUS 2 503 684 zł 2022 - 2026

Krótko- i długoterminowe odpowiedzi transkryptomiczne Escherichia coli na fototerapie: analiza systemów

Short- and Long-Term Transcriptomic Responses of Escherichia coli to Biocides: a Systems Analysis

Grinholc Mariusz NCN - OPUS 1 925 160 zł 2022 - 2026

Polifosforan i DNA jako rusztowania dla białek podczas stresu i w normalnych warunkach wzrostu

Polyphosphate and DNA as scaffolds for proteins during stress and normal growth

Konieczny Igor NCN - OPUS 2 466 840 zł 2022 - 2026

Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp i Pectobacterium spp. in vitro i in planta

Friends or foes? The role of prophages in the environmental fitness and virulence of plant pathogenic Soft Rot Pectobacteriaceae: Dickeya spp. and Pectobacterium spp. in vitro and in planta

Czajkowski Robert NCN - Sonta Bis 3 076 540 zł 2022 - 2027

Rola ścieżki FGFR2-->JunB w progresji ER+ raka piersi - analizy molekularne i znaczenie prognostyczne

FGFR2-->JunB axis in progression of ER+ breast cancer - molecular analyses and prognostication

Sądej Rafał NCN - Preludium BIS 687 800 zł 2022 - 2026

Uniwersalna szczepionka przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 oparta na konserwowanych epitopach białka kolca - badanie skuteczności działania szczepionki in vitro oraz in vivo

Universal vaccine against SARS-CoV-2 variants based on conserved spike protein epitopes – vaccine efficacy studies in vitro and in vivo

Grzyb Katarzyna  NCN - Opus 1 286 400 zł 2022 - 2026

Rola glikozylacji białek strukturalnych w cyklu życiowym koronawirusa SARS-CoV-2

The role of glycosylation of structural proteins in the life cycle of SARS-CoV-2 coronavirus

Król Ewelina NCN - Opus 1 594 600 zł 2022 - 2026

Pochodzenie aktywności dezagregacji amyloidów w rodzinie białek pomocniczych J z podwójna baryłka beta

Origins of amyloid disaggregation in double B-barrel J-domain protein family

Tomiczek Bartłomiej NCN - Opus 1 520 000 zł 2022 - 2026

Struktura i funkcja białka MPV17

Structure and function of MPV17, a channel critical for mitochondrial DNA metabolism

Szymański Michał EMBO 10 000 EUR 2022 - 2025

Wpływ białek opiekuńczych JDP/Hsp70 na konformację i stabilność sfałdowanego substratu białkowego

The effect of JDP/Hsp70 chaperones on the conformation and stability of folded protein substrate

Marszałek Jarosław NCN - Opus 1 791 570 zł  2022 - 2025

Rola O-glikozylacji białek osłonkowych wirusa Zika w cyklu replikacyjnym oraz wpływ na antygenowość

The role of O-glycosylation of Zika virus envelope proteins in the replication cycle and its influence on antigenicity

Brzuska Gabriela NCN - Preludium 138 880 zł 2022 - 2024
Genomiczne profilowanie krążących markerów i sparowanych guzów pierwotnych od chorych na raka piersi Markiewicz Aleksandra NCN - Opus 1 154 743 zł 2021 - 2025
2021        
Badanie potencjału terapeutycznego inhibitorów białka Rab27A stosowanych w kombinacji z inhibitorami receptora PD-L1 lub cząsteczkami indukującymi ukierunkowaną degradację lizosomalną receptorów punktu kontrolnego układu odpornościowego Bielawski Krzysztof P. MEiN - doktorat wdrożeniowy 1 944 464,12 zł 2021 - 2024
Określenie wpływu składu i suplementacji mediów hodowlanych oraz skali hodowli komórkowej na fragmentację terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych Ołdziej Stanisław MEiN - doktorat wdrożeniowy 324 077,36 zł 2021 - 2024
Development of novel mRNA/VLPbased vaccines against emerging zoonotic viral diseases Szewczyk Bogusław Agencja Badań Medycznych

88 000 000 zł, dofinansowanie
ABM: 58 500 000 zł
UG: 11 500 000 zł

2021 - 2025
Badanie progresji potrójnie ujemnego raka piersi – analiza krwi w oparciu o sekwencjonowanie pojedynczych komórek i metody sztucznej inteligencji Żaczek Anna NCN - Opus 2 074 080 zł 2021 - 2025
Rusztowania kolagenowo-krzemionkowe jako potencjalne systemy dostarczające substancję leczniczą i regenerujące tkankę kostną  Skwira Adrianna NCN - Preludium 208 300 zł 2021 - 2025
Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2 Lipińska Andrea NCN - Opus 1 908 360 zł 2021 - 2025 
Drogi międzykomórkowej transmisji wirusa SARS-CoV-2 Bieńkowska-Szewczyk Krystyna NCN - Preludium BIS 539 000 zł 2021 - 2025
Architektura otoczki jądrowej w progresji nowotworu gruczołu krokowego Nastały Paulina NCN - Sonata 1 545 478 zł 2021 - 2024
Rola sygnalizacji szlaku FGF/FGFR w oporności na terapie w potrójnie-dodatnim raku piersi: implikacje kliniczne klasyfikacji molekularnej PAM50 Sądej Rafał NCN - Opus 805 000 zł 2021 - 2024
Identyfikacja potencjalnych markerów wczesnego wykrywania progresji i umożliwiających wybór terapii celowanej w przerzuty w raku gruczołu krokowego Bednarz-Knoll Natalia NCN - Opus 2 296 650 zł 2021 - 2024
Aktywność FGFR2 w regulacji czynnika transkrypcyjnego Nrf-2 – znaczenie dla wzrostu i odpowiedzi komórek luminalnego raka piersi na terapie anty-ER Górska-Arcisz Monika NCN - Preludium 210 000 zł 2021 - 2024
Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans Czaplewska Paulina NCN - Opus - konsorcjum 966 000 zł 2021 - 2024
Wykorzystanie sekwencjonowania pojedynczych krążących komórek guza do analizy płynnych biopsji u chorych na raka jajnika Supernat Anna NCBiR - LIDER 1 499 980 zł 2021 - 2023
Analiza biosyntezy i struktury oligosacharydu rdzeniowego i lipidu A lipopolisacharydu bakterii z rodzaju Pectobacterium Kaczyńska Natalia NCN - Miniatura 48 675 zł 2021 - 2022
Obrazowanie mikroskopem sił atomowych płaszcza przetrwalników Bacillus subtilis podczas kiełkowania Negri Alessandro NCN - Miniatura 39 050 zł 2021 - 2022
2020        
Inteligentne dostarczanie antygenów w celu uzyskania skutecznej tolerancji alergenów Gutowska-Owsiak Danuta NCN - Sonata Bis 9  3 824 800 zł 2020 - 2025

Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria

Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach

Szymański Michał ERC - Starting Grant 6 495 000 zł 2020 - 2025
Rola i mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących dioksygenazy w adaptacji roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach panujących na lądzie Łojkowska Ewa NCN - PRELUDIUM BIS 1 532 800 zł 2020 - 2024
Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami Waleron Małgorzata NCN - Opus 1 945 200 zł 2020 - 2024
Idea uniwersalnego przeciwciała rozpoznającego komórki nowotworowe oporne na immunoterapeutyki pierwszego rzutu Okrój Marcin NCN - Opus 1 704 000 zł 2020 - 2024
Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów Liberek Krzysztof NCN - Opus 2 450 400 zł 2020 - 2024
Zastosowanie zinmych plazm atmosferycznych generowanych w kontakcie z przepływakącym roztworem do bezpośredniej degradacji antybiotyków oraz obniżenia oporności wielolekowej w środowisku naturanlnym Śledź Wojciech NCN - Sonata 796 404 zł 2020 - 2023
Dwubiałkowy system małych białek szoku termicznego jako pierwsza linia obrony w odpowiedzi na stres u Enterobacterale Liberek Krzysztof NCN - Opus 17 1 195 340 zł 2020 - 2023
Transport stabilizowanego, terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych do komórek ssaczych. Bogusław Szewczyk NCN - Opus 17 2 294 640 zł  2020 - 2023
Rola białek szlaku ubikwityna-proteasom w degradacji transportera TAP zależnej od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa 1 Wąchalska Magda NCN - PRELUDIUM 139 200 zł 2020 - 2022
Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego „Spike” prowadzące do eliminacji efektu ADE Król Ewelina NCN - Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19 999 600 zł 2020 - 2021
Udział białek komórkowych uczestniczących w hamowaniu prezentacji antygenów zależnym od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa BHV-1 Wąchalska Magda NCN - Etiuda 8 139 352 zł 2020 - 2021
2019        
Rola FGFR2 w regulacji współzależności ER/PR - mechanizm molekularny oraz znaczenie predykcyjne u chorych z luminalnym A rakiem piersi Sądej Rafał NCN - Sonata Bis 2 499 000 zł 2019 - 2024
Specyficzność substratowa LPCATów z fotosyntetyzujących glonów jednokomórkowych akumulujących oleje, w reakcjach do przodu i do tyłu oraz charakterystyka ich funkcji w edycji grup acylowych fosfatydylocholiny Banaś Antoni NCN - SHENG 1 1 347 200 zł 2019 - 2023
Zbadanie antybakteryjnych właściwości roztworów post-plazmowych uzyskiwanych za pomocą zimnych plazm atmosferycznych względem ekonomicznie istotnych fitopatogenów oraz wpływu tych cieczy na wzrost roślin uprawnych Śledź Wojciech NCN - Opus 17 1 195 340 zł 2019 - 2023
Zastosowanie nowych podejść eksperymentalnych w celu scharakteryzowania równowagi między pomocniczymi limfocytami T (Th17) i limfocytami T regulatorowymi (Treg), niezbędnej do przeciwnowotworowej odpowiedzi Chen Zhi Jane NCN - SHENG 1 2 743 764 zł 2019 - 2023
Krążące komórki nowotworowe w medycynie spersonalizowanej Żaczek Anna ​NCBiR - Polsko-chiński konkurs bilateralny 2 000 000 zł 2019 - 2022
Opracowanie i analiza wysoce wydajnych, kompleksujących jon galu, dwufunkcyjnych związków przeciwbakteryjnych o właściwościach fotouczulających Grinholc Mariusz NCN - SHENG 1 1 752 800 zł 2019- 2022
Analiza interakcji pomiędzy płytkami krwi edukowanymi przez nowotwór a komórkami raka jajnika Supernat Anna NCN -  Sonata 1 044 088 zł 2019 - 2022
Wpływ modelowych błon biologicznych na strukturę i proces oligomeryzacji ludzkiej cystyny C Czaplewska Paulina NCN - Harmonia 843 000 zł 2019 - 2022
Mutant typu gain-of-function białka C2 układu dopełniacza jako suplement terapii anty-CD20 w mysim modelu chłoniaka Urban Aleksandra NCN - Preludium 210 000 zł 2019 - 2022
Społecznie interakcje Bacillus subtilis oraz Dickeya solani Obuchowski Michał NCN - Opus 1 111 800 zł 2019 - 2022

Strukturalne podstawy naprawy DNA w ludzkich mitochondriach

Structural basis for DNA repair in human mitochondria

Szymański Michał R.  EMBO - Installation Grant 644 835 zł 2019 - 2024
Wpływ ligaz ubikwityny E3 na progresję luminalnego raka gruczołu piersiowego Kitowska-Marszałkowska Kamila NCN - Miniatura 48 543 zł 2019 - 2020
2018        
Rola CD73 (ekto-5'-nukleotydazy) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznego
Koszałka Patrycja Opus 1 286 240 zł 2018 - 2021
Molekularna i kliniczna charakterystyka fenotypów keratynowych w raku gruczołu krokowego. Bednarz-Knoll Natalia Sonata 1 540 120 zł 2018 - 2021
Badanie związku (nad)ekspresji EGFR z mikrośrodowiskiem guza w progresji raka gruczołu krokowego Bednarz-Knoll Natalia Miniatura 49 995 zł 2018 - 2019
Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry: badania in vitro oraz in vivo. Nakonieczna Joanna Opus 949 300 zł 2018 - 2021
Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitro i in vivo Chmielewska Alicja FNP - POWROTY 799 963 zł 2018 - 2020
Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B Grzyb Katarzyna Opus 14 1 410 400 zł 2018 - 2021
Warunkowa aktywacja proteaz do celowanej proteolizy w regulacji replikacji DNA 
(Condition-dependent protease activation for targeted proteolysis in the regulation of DNA replication)
Konieczny Igor TEAM 3 470 070 zł 2018 - 2021
Rola FGFR2 w regulacji autofagii w raku piersi - znaczenie prognostyczne Sądej Rafał Opus 1 499 200 zł 2018 - 2021
Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze Hsp70/J: molekularne mechanizmy i funkcjonalne konsekwencje Marszałek Jarosław TEAM 3 456 130 zł 2018 - 2022
Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo-płciowym: badania in vitro i in vivo Grinholc Mariusz Opus 12 671 600 zł 2018 - 2021
Analiza strukturalno-funkcjonalna kompleksów nukleoproteinowych plazmidowych białek Rep i ssDNA rejonu DUE origin Węgrzyn Katarzyna Sonata 833 000 zł 2018 - 2021
Kompleksowa analiza oddziaływań pomiędzy pożytecznym dla roślin szczepem Pseudomonas donghuensis P482 z roślinami jedno- (kukurydza) i dwuliściennymi (pomidor) Jafra Sylwia OPUS 13 1 251 000 zł 2018 - 2021
Receptory zaangażowane w adsorpcję bakteriofagów do komórek Dickeya solani i Pectobacterium parmentieri i ekologiczny koszt oporności bakterii na bakteriofagi in vitro i in planta Czajkowski Robert OPUS 13 1 301 600 zł 2018 - 2021
Analiza roli cząsteczek mikroRNA wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA Hoffmann Weronika Aniela  PRELUDIUM 13 120 000 zł 2018 - 2020
Rola acylotransferaz acylo-CoA:lizofosfatydyloetanoloamina (LPEAT) w regulacji wzrostu roślin Banaś Antoni OPUS 13 1 187 000 zł 2018 - 2021

Targeting mitochondrial DNA repair for novel anti-cancer therapies 

Badanie mitochondrialnego systemu naprawy DNA w celu znalezienia nowych terapii przeciwnowotworowych

Szymański Michał R.  First TEAM 3 3 680 750
2018 - 2023
Izolacja litycznych fagów zakażających kliniczne szczepy Clostridium difficile  Hinc Krzysztof Miniatura 50 000 zł 2018 - 2019
Matrisom guzów nowotworowych piersi z tkanek utrwalonych - badania z wykorzystaniem chromatografii cieczowej/elektroforezy kapilarnej sprzężonych z tandemową spektrometrią mas Macur Katarzyna Miniatura 49775 zł 2018 - 2019
2017        
Znaczenie biologiczne i kliniczne kinazy RSK2 w progresji raka piersi Czaplińska Dominika Etiuda 5 121 962 zł 2017 - 2018
Poszukiwanie przyczyn agresywności komórek nowotworowych poza guzem pierwotnym - molekularna charakterystyka pojedynczych krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersi Markiewicz Aleksandra Sonata 12 945 749 zł 2017 - 2020
Udział mikrośrodowiska guza w regulacji fenotypu rozsianych komórek nowotworowych raka piersi - badania in vitro, in vivo i na materiale klinicznym Żaczek Anna Sonata Bis 1 552 000 zł 2017 - 2021
Keratinocyte-derived exosomes in induction of allergy or tolerance to environmental allergens Gutowska-Owsiak Danuta First TEAM 2 000 000 zł 2017 - 2023
Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce Łepek Krzysztof Sonata 11 747 040 zł 2017 - 2020
Stare leki - nowe możliwości: modulacja aktywności antybiotyków przez kofeinę i pentoksyfilinę Woziwodzka Anna Sonata 11 464 600 zł 2017 - 2021
Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B Czarnota Anna Preludium 12 99 600 zł 2017 - 2020
Mini fluorescencyjne białko (MFP) Żmudzińska Wioletta Miniatura 25 740 zł 2017 - 2019
Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne Węgrzyn Katarzyna Miniatura 33 000 zł 2017 - 2019
Unraveling the molecular basis of DNA damage recognition and processing in human mitochondria Szymański Michał R. POLONEZ 2 944 874 zł 2017 - 2019
Targeted exosome-mediated crosstalk between epithelial and antigen presenting cells for effective immunity at barrier sites Gutowska-Owsiak Danuta Polonez 12 946 464 zł 2017 - 2019
Cząsteczki wirusopodobne produkowane w żywych bioreaktorach jako szczepionka przeciwko najgroźniejszej chorobie drobiu. Rąbalski Łukasz Lider VII 1 200 000 zł 2017 - 2019
Dynamika ekspresji genów kodujących główne czynniki wirulencji w trakcie procesu infekcyjnego in planta u fitopatogenów z gatunku Dickeya solani. Motyka Agata Preludium 11 99 600 zł 2017 - 2020
Znaczenie FGFR2 w inicjacji transformacji nowotworowej epitelialnych komórek gruczołu piersiowego - analizy molekularne i kliniczne Mieczkowski Kamil Preludium 12 150 000 zł 2017 - 2020
Szczepionka przeciwko wirusowi Zika - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych Król Ewelina Lider VII 1 195 500 zł 2017 - 2019
2016        
Określenie właściwości biochemicznych oraz partnerów oddziaływań ludzkiego białka CLPB - jego znaczenie fizjologiczne oraz rola w patogenezie zespołu MEGCANN Ziętkiewicz Szymon Sonata Bis 5 659 960,00 zł 2016 - 2020
Tło genetyczne oraz wpływ czynników środowiskowych na tworzenie biofilmu przez pożyteczny szczep bakterii Pseudomonas donghuensis P482, w warunkach biotycznych i abiotycznych Rajewska Magdalena Sonata 10 677 560 zł 2016 - 2019
Fotoinaktywacja drobnoustrojów światłem widzialnym jako skuteczne narzędzie uwrażliwienia wielolekoopornych patogenów z grupy ESKAPE na działanie antybiotyków Grinholc Mariusz Opus 10 662 400 zł 2016 - 2019
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu - poznanie mechanizmów użytecznych w leczeniu i profilaktyce Król Ewelina Sonata 10 563 650,00 zł 2016 - 2019
Biochemiczna rekonstrukcja kluczowych etapów mitochondrialnej biogenezy centrów żelazo-siarkowych (FeS) Dutkiewicz Rafał Opus 10 1 083 200,00 zł 2016 - 2019
Wykorzystanie różnic w potencjale oksydacyjnym między komórkami nowotworowymi a prawidłowymi do skutecznego "celowania" w nowotwory przez związki naturalne Sznarkowska Alicja Preludium 9 150 000,00 zł 2016 - 2019
Czynniki genetyczne zwiększające wirulencję bakulowirusa infekującego gąsienice jednego z głównych szkodników upraw leśnych - brudnicę nieparkę (Lymantria dispar) Krejmer - Rąbalska Martyna Preludium 9 149 984,00 zł 2016 - 2019
Charakterystyka kosmopolitycznych szczepów bakterii z rodzaju Pectobacterium (patogenów roślin) - Identyfikacja genów związanych z adaptacją środowiskową, szybkim rozprzestrzenianiem się oraz zmianą rośliny żywicielskiej Waleron Małgorzata Opus 9 643 120,00 zł 2016 - 2019
Poznanie biologii, filogenezy i aktywności biologicznej nowoodkrytego czynnika kontrolującego liczebność szkodników integrowanych uprawach cytrusów Szewczyk Bogusław Współpraca Polska-RPA 400 000 zł 2016 - 2019
System NaNoEXpo - jako innowacyjna technologia procesu produkcji szczepionek nowej generacji. Gromadzka Beata LIDER VI 1 200 000,00 zł 2016 - 2018
Wykorzystywanie nanocząsteczek srebra do zwiększania potencjału przeciwdrobnoustrojowego naftochinonów przeciwko Staphylococcus aureus Krychowiak Marta Preluduim 10 95 520 zł 2016 - 2018
Charakterystyka funkcjonalna i potencjał terapeutyczny mutacji typu GOF (gain of function) białka C2 układu dopełniacza Okrój Marcin Harmonia 7 1 291 200,00 zł 2016 - 2019
Wkorzystywanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum Tuberosum L.) przed bakteriami pektynoloitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp. Czajkowski Robert Lider 1 195 750,00 zł 2016 - 2018
Badanie mechanizmu synergistycznego działania aktywowanej światłem porfiryny TMPyP i farnezolu w zwalczaniu bakterii patogennych Kossakowska-Zawierucho Monika Preluduim 10 99 000 zł 2016 - 2018
2015        
Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej Lipińska Andrea Sonata Bis 4 1 870 760,00 zł 2015 - 2020
Badania pangenomu pektynolitycznych bakterii z gatunków Dickeya solani i Pectobacterium wasabiae w celu identyfikacji genów warunkujących lepszą adaptację do wywoływania objawów chorobowych na ziemniaku w klimacie umiarkowanym Łojkowska Ewa NCN - Harmonia 1 225 900 zł 2015-2018
Względny udział enzymów typu DGAT i PDAT w akumulacji triacylogliceroli w rozijających się nasionach Brssica napus, Glycine max, Ricinus communis, Cuphea viscosissima i Crepis palaestina Demski Kamil Preludium 7 149 760,00 zł 2015-2018
Terapeutyczne zastosowanie metabolitów wtórnych roślin z rodzaju Iris. Wydajne pozyskiwanie, analiza i zastosowanie ekstraktów aktywnych biologicznie Michalak Angelika Diamentowy Grant 199 775,00 zł 2015-2018
Involvment of mintohondrial Hsp70/J-protein chaperone system in iron-sulfur cluster biogenessis: molecular biology and evolution Marszałek Jarosław FNP - Mistrz 299 820,00 zł 2015-2017
Fosforylacja białka GerAA jako możliwy mechanizm regulujący aktywności receptora kiełkowania GerA przetrwalników Bacillus Subtilis Grela Anna NCN Preludium 7 124 930,00 zł  2015-2017
Które regiony białka CotX są niezbędne do jego prawidłowej lokalizacji na powierzchni płaszcza przetrwalników Bacillus subtilis? Potocki Wojciech NCN Preludium 7 99 996,00 zł 2015-2017
Amplifikacja genu i pozajądrowa forma receptora estrogenowego w raku piersi – znaczenie kliniczne i biologiczne Markiewicz Aleksandra Iuventus Plus  280 423,00 zł 2015-2018
Znaczenie układu dopełniacza w nowotworzeniu i terapiach nowotworowych Okrój Marcin NCN - Sonata Bis 1 945 000,00 zł 2015-2020
Współzależność FGFR2/RSK2 w progresji raka piersi – analiza in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznym Czaplińska Dominika NCN - Preludium 8 150 000,00 zł 2015-2018
Rola dioksygenaz zależnych od żelaza i oksoglutaranu w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na stresy środowiskowe oraz w regulacji homeostazy żelaza Ihnatowicz Anna NCN - Opus 851 900 zł 2015-2018
Identyfikacja, charakterystyka i filogenetyczne porównanie genów specyficznie nadeksprymowanych w bakteriach Dickeya solani podczas kolonizacji korzeni, łodyg i liści Solanum tuberosum L. i Solanum dulcamara L Czajkowski Robert NCN - Sonata 775 480 zł 2015-2018
Mechanizm działania receptora GerA w przetrwalnikach B. subtilis Obuchowski Michal NCN - Harmonia 828 000 zł 2015-2018
Rola genu aiiO w metabolizmie Ochrobactrum sp. A44 oraz w zdolności tego szczepu do efektywnej kolonizacji roślin ziemniaka [The role of the aiiO gene in the metabolism of Ochrobactrum sp. A44 and the ability of this bacterium to efficiently colonize the potato rhizosphere] Jafra Sylwia NCN - Opus 551 478 zł 2015-2018
Ocena zależności pomiędzy profilem metabolicznym wybranych szczepów bakteryjnych patogenów roślin z gatunku Dickeya solani a ich wirulencją Potrykus Marta NCN - Preludium 149 500 zł 2015-2018
2014        
Czynniki genetyczne gospodarza związane z procesem tworzenia cccDNA wirusa zapalenia wątroby typu B jako nowe cele terapii przeciwwirusowej i biomarkery - identyfikacja, ocena przedkliniczna i wpływ na choroby wątroby [Host factors in hepatitis B virus cccDNA formation as novel antiviral tragets nad biomarkers - idnetification, preclinical evaluation and impact for liver disease] Bielawski Krzysztof NCBR - InfectEra 1 225 583,27 zł 2014-2018
Funkcjonalizacja związków fotouczulających za pomocą przeciwdrobnoustrojowych peptydów jako strategia zwiększania efektywności fotoinaktywacji mikroorganizmów patogennych Nakonieczna Joanna NCN - Opus 336 049 zł 2014-2017
Badanie mechanizmu inaktywacji fotodynamicznej Candida albicans z zastosowaniem nowych związków fotouczulających Taraszkiewicz Aleksandra NCN - Preludium 99 500 zł 2014-2016
Ocena heterogenności populacji wirusa HBV jako czynnika prognostycznego skuteczności terapii interferonem u osób przewlekle zakażonych Rybicka Magda NCN - Preludium 99 970 zł 2014-2016
Badanie wpływu polimorfizmu regionu pol/S wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na przebieg terapii przeciwwirusowej Rybicka Magda NCN - Etiuda 63 596 zł 2014-2015
Zmienność naturalna Arabidopsis thaliana jako narzędzie do badania molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn Siwińska Joanna NCN - Etiuda 64 347 zł 2014-2015
Analiza strukturalna rejonu wiążącego substrat białek Hsp40 Baranowski Maciej NCN - Preludium 71 240 zł 2014-2016
2013        
Szczepionka przeciw grypie – innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych Szewczyk Bogusław NCBR - Program badań stosowanych 880 000 zł 2013-2016
Molekularny mechanizm funkcjonalnego różnicowania mitochondrialnych systemów Hsp70 Marszałek Jarosław NCN - Maestro 2 653 260 zł 2013-2018
Badanie właściwości biochemicznych, funkcjonalnych i immunogennych nowych rekombinowanych glikoprotein osłonkowych i cząstek wirusopodobnych wirusa zapalenia wątroby typu C Grzyb Katarzyna NCN - Sonata 428 900 zł 2013-2016
Charakterystyka najbardziej istotnych mechanizmów warunkujących patogeniczność bakterii Dickeya solani – regulacja ekspresji genów kodujących biosyntezę czynników wirulencji  Łojkowska Ewa NCN - Harmonia 702 000 zł 2013-2016
Czynniki warunkujące aktywność przeciwbakteryjną szczepu Pseudomonas sp. P482 względem bakteryjnych patogenów roślin z rodzajów Dicekya i Pectobacterium Jafra Sylwia NCN - Opus 459 400 zł 2013-2016
Jadalna szczepionka przeciwko wirusowi grypy dla drobiu Nidzworski Dawid NCBR - Lider 1 199 640 zł 2013-2016
Potato pathogen populations in changing climatic conditions of Norway and Poland and the mechanisms of their interaction with host  [link] Czajkowski Robert Polsko-Norweska Współpraca Badawcza 763 233 zł 2013-2016
Udział tetraspaniny CD151 w regulacji funkcji FGFR2 w progresji raka piersi – analiza in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznym Sądej Rafał NCN - Harmonia 663 600 zł 2013-2016
Analiza ekspresji genu kodującego białkową fosfatazę PrpE Bacillus subtilis Anchimiuk Anna MNiSW - Diamentowy Grant 128 150 zł 2013-2015
Identyfikacja, charakterystyka i filogenetyczne porównanie genów specyficznie indukowanych w bakteriach Pectobacterium atrosepticum i Dickeya solani w różnych temperaturach Czajkowski Robert MNiSW - Iuventus Plus 292 000 zł 2013-2015
Udoskonalanie antywirusowych przeciwciał neutralizujących Lacek Krzysztof MNiSW - Iuventus Plus 396 140 zł 2013-2015
Międzynarodowa ochrona wynalazku "Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy" (p-399993) oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji Nidzworski Dawid NCBR - Patent Plus 269 352 zł 2013-2015
Poszukiwanie skuteczniejszej terapii raka piersi w oparciu o nowe inhibitory kinaz szlaku MAPK/ERK Kawiak Anna NCBR - Lider 944 932 zł 2013-2015
Tetraspanina CD151 w komunikacji z mikrośrodowiskiem guza - znaczenie w progresji raka gruczołu krokowego Grudowska Alicja NCN - Preludium 99 996 zł 2013-2015
Molekularne mechanizmy działania białek opiekuńczych w dezagregacji białek Liberek Krzysztof NCN - MAESTRO 2 635 900,00 zł 2013-2019
Wykorzystanie mikroorganizmów z rodzaju Pseudomonas i Bacillus do zwalczania bakteryjnych patogenów ziemniaka (Solanum tuberosum L.) [Application of microorganisms from Pseudomonas and Bacillus genera for the management of bacterial pathogens of potato (Solanum tuberosum L.)] Krzyżanowska Dorota NCN - Etiuda 66 107 zł 2013-2014
Analiza markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi Markiewicz Aleksandra NCN - Etiuda 77 192 zł 2013-2014
Charakterystyka mechanizmu molekularnego warunkującego patogeniczność bakterii z rodzaju Dickeya na ziemniaku Potrykus Marta NCN - Etiuda 70 347 zł 2013-2014
Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania nowotworów z nieaktywnym białkiem p53 Sznarkowska Alicja NCN - Etiuda 80 696 zł 2013-2014
Struktura i dynamika łańcucha białkowego w temperaturze jego przejścia fazowego Hałabis Anna NCN - Preludium 98 540 zł 2013-2015
2012        
Kompleksy nukleoproteinowe w replikacji DNA, proteolizie i plazmidowych systemach programowanej śmierci komórki Konieczny Igor NCN - Maestro 2 541 800 zł 2012-2017
Analiza wewnętrznych molekularnych mechanizmów regulujących aktywność białka CLPA z bakterii Escherichia coli Jurczyk Agnieszka MNiSW - Diamentowy Grant 200 000 zł 2012-2016
Nowe rekombinowane glikoproteiny E1E2 oraz cząstki wirusopodobne jako szczepionki przeciwko  wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) Grzyb Katarzyna NCBR - Lider 1 200 000 zł 2012-2015
Badanie roli egzosomów w przebiegu infekcji alfaherpeswirusami Lipińska Andrea NCN - Sonata 759 615 zł 2012-2015
Ekologiczne znaczenie obecności litycznych bakteriofagów w procesie rozwoju czarnej nóżki i mokrej zgnilizny ziemniaka powodowanych przez bakterie z rodzaju Pectobacterium i Dickeya Czajkowski Robert NCN - Fuga 612 000 zł 2012-2015
Mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusów pomiędzy komórkami: wirusowe strategie przetrwania Bieńkowska-Szewczyk Krystyna NCN - Maestro 2 300 000 zł 2012-2018
Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji szczepionki wektorowej przeciwko chorobie Newcastle u kur (NEW-VAC) Szewczyk Bogusław NCBR - Program badań stosowanych 729 400 zł 2012-2015
Terapia skojarzona z zastosowaniem naftochinonów i paklitakselu w farmakologicznej indukcji œmierci komórkowej w liniach raka piersi Kawiak Anna NCN - Opus 288 200 zł 2012-2015
Wpływ analogów i mimetyków tunikamycyny na namnażanie wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) Król Ewelina NCN - Preludium 397 000 zł 2012-2015
Analogi i mimetyki tunikamycyny jako nowe potencjalne leki przeciwko różnym szczepom wirusa grypy typu A Król Ewelina MNiSW - Iuventus Plus 320 000 zł 2012-2014
Badanie zależności pomiędzy sekwencją wybranych genów bakulowirusa brudnicy nieparki (LdMNPV) i ich wirulencją Rąbalski Łukasz NCN - Preludium 252 100 zł 2012-2014
Charakterystyka metabolizmu lipidów w korzeniach włośnikowatych Crambe abyssinica po zastosowaniu wybranych elicytorów oraz po wprowadzeniu genów zaangażowanych w biosyntezę wosków Miklaszewska Magdalena NCN - Preludium 255 000 zł 2012-2014
Porównanie profili ekspresji markerów związanych z fenotypem macierzystym i mezenchymalnym komórek w guzach pierwotnych i przerzutach do węzłów chłonnych u chorych na raka piersi Żaczek Anna M NiSW - Iuventus Plus 286 000 zł 2012-2013
Opracowanie oraz wdrożenie nowych immunomodulujących oraz przeciwbakteryjnych nutraceutyków Banecki Bogdan PO IG 1 000 000,00 zł 2012-2015
Wzmocnienie selektywności terapii przeciwnowotworowej ukierunkowanej na białka z rodziny białek p53 poprzez zastosowanie nanocząsteczek oraz wybranych związków niskocząsteczkowych Zawacka-Pankau Joanna MNiSW - Iuventus Plus 344 500 zł 2012-2014
2011        
Exploring new immune evasion mechanisms of herpesviruses the search for improvement strategies of anti-herpesviral vaccines and virus-based therapeutics Lipińska Andrea FNP - Pomost 554 000 zł 2011-2014
Identyfikacja oraz charakterystyka genów warunkujących biosyntezę farmakologicznie czynnych związków kumarynowych w roślinach Ihnatowicz Anna MNiSW - własny 280 000 zł 2011-2014
Nanobiotechnologia jako innowacyjne podejście w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych Grinholc Mariusz NCBR - Lider 950 000 zł 2011-2014
Rekombinowane endospory Bacillus subtilis jako jadalna szczepionka przeciw zakażeniom Clostridium difficile Hinc Krzysztof NCBR - Lider 893 750 zł 2011-2014
Wpływ czynników środowiskowych, w szczególności ocieplenia klimatu, na zwiększenie zagrożenia upraw ziemniaka przez bakterie z rodzaju Dickeya Łojkowska Ewa MNiSW - własny 250 000 zł 2011-2014
Ocena zagrożenia związanego z przeżywalnością bakteryjnych patogenów roślin w odzwierzęcych nawozach naturalnych Śledź Wojciech MNiSW - własny 123 100 zł 2011-2013
Oral vaccine delivery system based on spores of Bacillus subtilis Hinc Krzysztof FNP - Homing Plus 318 000 zł 2011-2013
The role of tetraspanin cd151 in prostate cancer cells migration and invasion - implications for tumour prognostication Sądej Rafał FNP - Homing Plus 299 200 zł 2011-2013
Znaczenie kliniczne badań genomicznych i proteomicznych w raku trzonu macicy - implikacje diagnostyczne, prognostyczne i predykcyjne Supernat Anna FNP - Pomost (Wsparcie dla kobiet w ciąży) 2 350 zł 2011
2010        
Analiza wybranych czynników molekularnych związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi Żaczek Anna NCBR - Lider 855 960 zł 2010-2013
Badanie wpływu polimorfizmu regionu pol/S wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na przebieg terapii przeciwwirusowej oraz immunoprofilaktykę u przewlekle zakażonych pacjentów. Ocena czynników prognostycznych niepowodzenia terapii przeciwwirusowej Bielawski Krzysztof MNiSW - własny 271 500 zł 2010-2013
Doustna immunizacja przeciwko H. pylori rekombinowanymi przetrwalnikami B. subtilis Obuchowski Michał MNiSW - własny 300 000 zł 2010-2013
Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania komórek nowotworowych z nie aktywnym białkiem supresoru nowotworu - p53 Zawacka-Pankau Joanna MNiSW - własny 251 400 zł 2010-2013
Identyfikacja czynników warunkujących odpowiedź Staphylococcus aureus na farmakologiczną inaktywację z zastosowaniem związków porfirynowych Nakonieczna Joanna MNiSW - własny 177 000 zł 2010-2013
Mechanizm działania białka Hsp104 w propagacji prionów i dezagregacji agregatów białek Liberek Krzysztof MNiSW - własny 456 000 zł 2010-2013
Ochrona ex situ wybranych gatunków storczyków polskich; od założenia hodowli w warunkach in vitro do reintrodukcji Znaniecka Joanna MNiSW - własny 212 500 zł 2010-2013
Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym Nidzworski Dawid FNP - Ventures 219 200 zł 2010-2013
Przetrwalniki B. subtilis jako nośniki antygenów w doustnych szczepionkach Obuchowski Michał MNiSW - rozwojowy 659 400 zł 2010-2013
Rola fosfatazy białkowej PrpE w powstawaniu i kiełkowaniu przetrwalników Bacillus subtilis Obuchowski Michał MNiSW - własny 677 500 zł 2010-2013
Specjalizacja i współpraca mitochondrialnych Hsp70 Marszałek Jarosław MNiSW - własny 360 000 zł 2010-2013
Wpływ metabolizmu adenozyny na wzrost i rozwój czerniaka na modelu myszy z knock-outem ekto-5’-nukleotydazy (CD73) Koszałka Patrycja MNiSW - własny 324 850 zł 2010-2013
Analiza oddziaływania na wybrane etapy reakcji immunologicznej modelowych komórek U937 oraz U937v umierających na drodze różnych mechanizmów śmierci Bigda Jacek MNiSW - własny 183 220 zł 2010-2012
Analiza strukturalna i funkcjonalna małych białek szoku termicznego IbpA oraz IbpB z bakterii Escherichia coli Liberek Krzysztof MNiSW - promotorski 49 920 zł 2010-2012
Badanie mechanizmu przeciwbakteryjnego działania ekstraktów z roślin owadożernych z gatunku Dionaea muscipula Szpitter Anna MNiSW - promotorski 50 050 zł 2010-2012
Efektywna terapia fotodynamiczna skierowana przeciwko alarmowym patogenom szpitalnym wykorzystująca unikalne związki fotouczulające, ekstrakty roślinne oraz nanocząsteczki srebra Grinholc Mariusz MNiSW - własny 150 000 zł 2010-2011
Fenotyp macierzysty i mezenchymalny komórek a zdolność tworzenia przerzutów u chorych na raka piersi Żaczek Anna MNiSW - Iuventus Plus 100 000 zł 2010-2011
Inhibitory glikozylacji jako nowe potencjalne leki antywirusowe przeciwko różnym szczepom wirusa grypy typu A Król Ewelina MNiSW - Iuventus Plus 200 000 zł 2010-2011
Rola kompleksu tetraspaniny CD151/integryny wiążące lamininę w migracji i inwazji komórek raka gruczołu krokowego oraz ocena jego przydatności w prognozowaniu nowotworu Sądej Rafał MNiSW - Iuventus Plus 200 000 zł 2010-2011
Związek polimorfizmu genu globalnej regulacji (agr), chromosomalnej kasety gronkowcowej mec (SCCmec) oraz obecności leukocydyny Panton-Valentine z zakażeniami gronkowcowymi oraz odpowiedzią Grinholc Mariusz MNiSW - własny 149 500 zł 2010-2013
Wykorzystanie zmienności naturalnej Arabidopsis Thaliana w badaniach molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn Ihnatowicz Anna FNP - Pomost 8 542 zł 2010
2009 - ...        
Rola białek opiekuńczych w funkcjonowaniu komórki Liberek Krzysztof FNP - Team 2 448 000 zł 2009-2013
Modyfikacja przemysłowych roślin oleistych pod kątem wytwarzania nowych olei o zwiększonej wartości dla przemysłu chemicznego Banaś Antoni 7 PR UE 1 886 102 zł 2008-2013
Białko Rep i rejon AT origin - analiza struktury i funkcji w inicjacji replikacji DNA Konieczny Igor MNiSW - własny 455 000 zł 2009-2012
Molekularna organizacja mitochondrialnego systemu biogenezy centrów żelazo-siarkowych (Fe-S) Dutkiewicz Rafał MNiSW - własny 240 000 zł 2009-2012
Wpływ naftochinonów, pozyskiwanych z roślin z rodzaju Drosera, na indukcję śmierci komórkowej w liniach raka piersi Kawiak Anna MNiSW - własny 234 900 zł 2009-2012
Zastosowanie izolatów środowiskowych Bacillus sp. w biologicznej ochronie roślin przed bakteryjnymi patogenami z rodzajów PectobacteriumDickeya Jafra Sylwia MNiSW - własny 323 300 zł 2009-2012
Charakterystyka konformacyjna sekwencji tworzących struktury typu zwrotów, oraz rola tych sekwencji we wczesnych etapach fałdowania białek Żmudzińska Wioletta MNiSW - promotorski 49 400 zł 2009-2011
Identyfikacja czynnika wydzielanego przez komórki B. subtilis odpowiedzialnego za zahamowanie wzrostu Dickeya dianthicola Obuchowski Michał MNiSW - promotorski 50 000 zł 2009-2011
Możliwość wykorzystania bakterii antagonistycznych, roślinnych metabolitów wtórnych oraz syntetycznego peptydu CAMEL w ochronie pestkowych drzew owocowych przed patogenami z gatunków Pseudomonas syringae pv. morsprunorumPs. s. pv. syringae Jafra Sylwia MNiSW - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 279 700 zł 2009-2011
Rola białka opiekuńczego Hsp40 (Mdj1) w utrzymywaniu genomu mitochondrialnego Ciesielski Grzegorz MNiSW - promotorski 60 000 zł 2009-2011
Wpływ kofeiny i innych ksantyn na aktywność heterocyklicznych amin aromatycznych Piosik Jacek MNiSW - habilitacyjny 146 100 zł 2008-2011
Zastosowanie kofeiny w zwalczaniu bakteryjnych patogenów roślin uprawnych Śledź Wojciech MNiSW - własny 180 200 zł 2008-2011
New preventative and therapeutic Hepatits C vaccines: from pre-clinical to phase 1 Bieńkowska-Szewczyk Krystyna (ze strony polskiej) 6 PR. UE 830 397 zł 2007-2011
Nowe szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C (HCV): zastosowanie w profilaktyce i w terapii, badania od fazy przedklinicznej do fazy 1 Bieńkowska-Szewczyk Krystyna MNiSW - międzynarodowy współfinansowany 830 398 zł 2007-2011
Czynniki sprzyjające rozwojowi zakażeń gronkowcowych oraz terapia fotodynamiczna (PDT) jako alternatywna metoda ich leczenia Grinholc Mariusz MNiSW - promotorski 50 000 zł 2008-2010
O-fosforylowane reszty treoniny, seryny i tyrozyny w mezoskopowym polu siłowym UNRES - parametryzacja i testowe symulacje Sobolewski Emil MNiSW - promotorski 26 000 zł 2008-2010
The Bacillus subtilis spore as a new mucosal vaccine vehicle Hinc Krzysztof MNiSW 256 000 zł 2008-2010
Udoskonalenie taksonomii cyanobakterii z wykorzystaniem metody sekwencjonowania wielu genów - MLTS na przykładzie rodzaju Arthrospira Waleron Małgorzata MNiSW - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 157 990 zł 2008-2010
Using natural variation in Arabidopsis thaliana to study molecular genetic basis of coumarins biosynthesis Ihnatowicz Anna FNP - Powroty/Homing 140 000 zł 2008-2010
Wpływ bilirubiny na poziom wątrobowej ekspresji hepcydyny u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby Romanowski Tomasz MNiSW - promotorski 49 998 zł 2008-2010
Zastosowanie metod molekularnych do porównania bioróżnorodności mikroorganizmów arktycznych z dwóch obszarów Archipelagu Svalbard zasiedlanych przez dwa gatunki ptaków polarnych: Alle alle i Uria Szefel-Markowska Magdalena MNiSW - promotorski 50 000 zł 2008-2010
Badanie zaburzeń topoizomerazy IIα (amplifikacji i nadekspresji) u chorych na raka piersi w odniesieniu do leczenia antracyklinami Żaczek Anna MNiSW - własny 198 200 zł 2007-2010
Hamowanie wnikania wirusa do komórek jako forma tereapii przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C Bieńkowska-Szewczyk Krystyna MNiSW - międzynarodowy współfinansowany 466 673 zł 2007-2010
Entry inhibitors for the treatment of hepatitis C virus infection Bieńkowska-Szewczyk Krystyna (ze strony polskiej) 6 PR UE 466 673,01 zł 2006-2010
Czynna ochrona gatunkowa Cypripedium calceolus (Obuwik pospolity) oraz wybranych gatunków storczyków na terenie Województwa Pomorskiego - etap II Łojkowska Ewa, Znaniecka Joanna WFOŚiGW 60 000 zł 2008-2009
Badanie aktywności biologicznej ekstraktów z Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin Biskup Edyta MNiSW - promotorski 50 115 zł 2007-2009
Badanie funkcji oraz analiza regulacji ekspresji genu yxaB kodującego enzym uczestniczący w syntezie egzopolisacharydu Bacillus subtilis Obuchowski Michał MNiSW - promotorski 59 150 zł 2007-2009
Opracowanie metody wykrywania i identyfikacji toksycznych i nietoksycznych cyanobakterii w próbach środowiskowych za pomocą markerów molekularnych Głowacka Joanna MNiSW - promotorski 49 998 zł 2007-2009
Wykrywanie, identyfikacja i zróżnicowanie genetyczne polskiej populacji Clavibacter michiganensis Waleron Małgorzata MNiSW - własny 230 000 zł 2007-2009
Mechanizm działania białek opiekuńczych w dezagregacji agregatów białkowych Liberek Krzysztof KBN - własny 349 200 zł 2006-2009
Mitochondrialne białka opiekuńcze rodziny Hsp70 funkcjonujące w biogenezie centrów żelazowo-siarkowych (Fe-S): funkcjonalne oddziaływania i ewolucja  Marszałek Jarosław KBN - własny 360 000 zł 2006-2009
Plazmidy w komórkach bakterii - dynamika i molekularne mechanizmy replikacji DNA Konieczny Igor KBN - własny 365 000 zł 2006-2009
Rola ogólnej odpowiedzi na stres oraz pary enzymów PrkC-PrpC w formowaniu biofilmu - społecznej formy życia bakterii Bacillus subtilis Obuchowski Michał MNiSW - własny 290 600 zł 2006-2009
Wielofunkcyjne białka herpeswirusów jako kluczowe elementy w strategiach tworzenia szczepionek Bieńkowska-Szewczyk Krystyna KBN - własny 353 000 zł 2006-2009
Badanie mechanizmów toksyczności i ekotoksyczności ksenobiotyków o charakterze jonowym - ocena ryzyka środowiskowego dla perfluorowanych związków alifatycznych (PFAS) i cieczy jonowych (CJ) Składanowski Andrzej C. KBN - własny 240 000 zł 2005-2008
Mikroorganizmy i związki naturalnego pochodzenia potencjalnie przydatne w uprawie roślin oraz mechanizmy ich oddziaływania Obuchowski Michał MNiSW 300 000 zł 2005-2008
Mikroorganizmy i związki naturalnego pochodzenia potencjalnie przydatne w uprawie roślin oraz mechanizmy ich działania Łojkowska Ewa KBN - zamawiany 450 000 zł 2005-2008
Czynna ochrona gatunkowa Cypripedium calceolus (Obuwik pospolity) oraz wybranych gatunków storczyków na terenie Województwa Pomorskiego Łojkowska Ewa, Znaniecka Joanna WFOŚiGW 45 000 zł 2007
Charakterystyka czynnika degradującego/inaktywującego laktozy acylohomoserynowe wytwarzane przez bakterie z gatunku Pectobacterium (Erwinia) carotovora sub. carotovora (Pcc). Biokontrola mokrej zgnilizny Jafra Sylwia KBN - własny 205 600 zł 2004-2007
Charakterystyka serologicznych polskich izolatów bakterii Erwinia carotovora subsp. atroseptica. Opracowanie testów indentyfikacyjnych wykorzystujących przeciwciała poliklonalne i metodę multiplex PCR Śledź Wojciech KBN - własny 195 000 zł 2004-2007
Wirus klasycznego pomoru świń (CSFV) jako model do badania nowych metod hamowania rozwoju wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) Szewczyk Bogusław KBN - własny 280 000 zł 2004-2007
Development of generic 'on site' molecular diagnostics for EU quarantine pests and pathogens Łojkowska Ewa 6 PR UE 22 140 zł 2004-2006
Chronione i ginące gatunki roślin owadożernych w elicytowanych kulturach in vitro - pozyskiwanie metabolitów wtórnych w celu pozyskania związków o charakterze przeciwbakteryjnym i cytostatycznym Królicka Aleksandra KBN - własny 90 800 zł 2004-2006
Plazmidy w komórkach bakterii - molekularne mechanizmy replikacji i utrzymywania Konieczny Igor FNP - Mistrz 240 000 zł 2004-2006
Badania metabolitów wtórnych Rhaponticum carthamoides Ruta graveoles, Drosera sp. oraz badania aktywności biologicznej: przeciwdrobnoustrojowej, przeciwutleniającej i cytostatycznej farmakologicznie Łojkowska Ewa KBN - zamawiany 291 200 zł 2003-2006
Mechanizm działania białek z rodziny Hsp 100 Liberek Krzysztof KBN - własny 430 000 zł 2003-2006
Rozmnażanie polskich i tropikalnych storczyków w kulturach in vitro, badanie zmienności somaklonalnej Znaniecka Joanna KBN - promotorski 49 998 zł 2003-2006
The role of molecular chaperones in maintenance and transmission of mitochondrial DNA [Rola białek opiekuńczych w utrzymaniu i przekazywaniu i transmisji mitochondrialnego DNA]  Marszałek Jarosław The Wellcome Trust 85 848,00 GBP 2003-2006
Badania strukturalne i funkcjonalne glikoprotein wirusa zapalenia wątroby typu C w celu identyfikacji nowych metod terapeutycznych Bieńkowska-Szewczyk Krystyna KBN - międzynarodowy współfinansowany 581 600 zł 2003-2005
Analiza mechanizmu wydzielania TNF pod wpływem interleukiny-1 i cykloheksymidu Bigda Jacek KBN - własny 319 900 zł 2002-2006
Badanie mechanizmu replikacji plazmidów o szerokim zakresie gospodarza Konieczny Igor EMBO/HHMI 290 000 zł 2003-2005
Mechanizm replikacji plazmidu w różnych gatunkach bakterii Konieczny Igor KBN - własny 525 000 zł 2002-2005
Rola białek opiekuńczych w mitochondrialnej biogenezie centrów Fe-S  Marszałek Jarosław KBN - własny 300 000 zł 2002-2005
Analiza czynnika wyciszającego sygnalizator zagęszczenia izolowanych z bakterii wyselekcjonowanych z ryzosfery ziemniaka Jafra Sylwia, Łojkowska Ewa KBN - SPB 108 534 zł 2004
Analysis of quorum-quenching factor(s) of bacterial isolates selected from potato rhizosphere (acronim: QUORUM QUENCHING)  [Analiza czynnika wyciszającego sygnalizator zagęszczenia izolowanych z bakterii wyselekcjonowanych z ryzosfery ziemniaka] Jafra Sylwia 6 PR UE (Marie Curie Action) 147 600 zł 2004
Hodowla in vitro kokultur Ruta graveolens i Ammi majus w celu pozyskiwania farmakologicznie czynnych metabolitów wtórnych Sidwa-Gorycka Matylda KBN - promotorski 50 000 zł 2002-2004
Zastosowanie biomarkerów w wykrywaniu i identyfikacji patogenów roślin powodujących duże straty plonów rolniczych w technologii mikromacierzy COST 853. European Commission Cooperation Technology Łojkowska Ewa MNiSW - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 213 300 zł 2002-2004
Zastosowanie metod molekularnych w opracowywaniu klucza molekularnego do identyfikacji bakteryjnych patogenów roślin [Application of molecular markers for construction of molecular key for bacterial plant pathogens identification] Łojkowska Ewa KBN - własny 290 000 zł 2001-2004
Mechanizm synergistycznego przeciwnowotworowego działania czynnika martwicy nowotworu (TNF) i inhibitora angiogenezy TNP-470 Okrój Marcin KBN - promotorski 49 400 zł 2001-2004
Konstrukcja wieloskładnikowych szczepionek przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego bydła i owiec [Construction of multivalent vaccines against parasites of sheep and cattle] Bieńkowska-Szewczyk Krystyna KBN - własny 329 000 zł 2001-2003
Poszukiwanie nowych markerów genetycznych przydatnych w identyfikacji i różnicowaniu pektynolitycznych bakterii z gatunku Erwinia carotovora [Molecular markers for identification and differentiation of plant pathogenic Erwinia] Waleron Małgorzata KBN - promotorski 50 000 zł 2000-2002
Rola białka Hsp104 i jego hormologów w termotolerancji Liberek Krzysztof KBN - własny 327 800 zł 1999-2002
Mitochondrialne białka opiekuńcze rodziny Hsp70 Saccharomyces cerevisiae [Mitochondrial chaperone proteins of Hsp70 family of Saccharomyes cerevisiae] Marszałek Jarosław KBN - własny 280 000 zł 1999-2002
Interference with quorum sensing of Erwinia carotovora in the potato plant Jafra Sylwia, Van der Wolf Jan 5 PR UE (Marie Curie Action) 295 200 zł 2001-2002
Rola białka opiekuńczego Mdj1p w replikacji mitochondrialnego DNA drożdży Saccharomyces cerevisiae [Role of Mdj1p chaperone protein in replication of mitochondrial DNA of yeast Saccharomyces cerevisiae Duchniewicz Marlena KBN - promotorski 50 000 zł 1998-2001
Zastosowanie nowych technologii w diagnostyce patogenów roślinnych Łojkowska Ewa MNiSW - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany (COST 823 European Commission Cooperation Technology) 160 000 zł 1999-2000
Hodowla in vitro kultur tkankowych i korzeni transformowanych Ammi visnaga i Ammi majus w celu pozyskania farmakologicznie czynnych wtórnych metabolitów Królicka Aleksandra KBN - promotorski 50 000 zł 1998-2000
Diagnostyka i epidemiologia występujących w Polsce szczepów bakterii z  rodzaju Erwinia Łojkowska Ewa KBN - projekt własny 200 000 zł 1997-1999
Występowanie genu pelL, warunkującego biosyntezę drugorzędowej liazy kwasu poligalakturonowego, w  genomie bakterii z rodzaju Erwinia oraz znaczenie tego enzymu w patogenezie Jafra Sylwia KBN - promotorski 50 000 zł 1996-1998
Rola białek opiekuńczych w replikacji DNA  Marszałek Jarosław KBN - własny 60 000 zł 1993-1996
Badania dynamiki zmian aktywności enzymów pektynolitycznych Erwinia po infekcji ziemniaka Łojkowska Ewa KBN - projekt własny 150 000 zł 1991-1994

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Styczeń 2014 - 10:11; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: środa, 24. Maj 2023 - 08:30; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega