naukowo-badawcze

Lista projektów naukowo-badawczych realizowanych na Wydziale

Poniżej prezentujemy wszystkie projekty naukowo-badawcze realizowane na Wydziale. Projekty realizowane w obrębie danej pracowni można prześledzić w dziale ZESPOŁY BADAWCZE: / List of research projects realized at the IFB - Below we present all research projects realized at the Faculty:

Tytuł projektu / Project Title Kierownik projektu / Project Manager Źródło finansowania / Financing Kwota / Amount Lata realizacji / Years
2023        
Rola in vivo systemu białek opiekuńczych HscA/HscB w biogenezie centrów żelazosiarkowych (FeS) u Escherichia coli  Rafał Dutkiewicz NCN - PRELUDIUM BIS 5

688 080 zł

2024
Inaktywacja wewnątrzkomórkowego Staphylococcus aureus i enterotoksyn gronkowcowych związkami fotoaktywowanymi w modelach atopowego zapalenia skóry. Joanna Nakonieczna NCN - OPUS 25 2 115 600 zł 2023
’Tarcza krzemionkowa’: Poprawa stabilności i skuteczności endolizyn bakteriofagów poprzez uwięzienie ich w kompozytach krzemionkowych Kadziński Leszek NCN - Miniatura 7 49 610 zł 2023 - 2024

Utrzymywanie filagryny w keratynocytach jako mechanizm wzmacniający funkcję bariery skórnej, defektywny w atopowym zapaleniu skóry

Filaggrin containment in keratinocytes as a mechanism supporting skin barrier function, defective in atopic dermatitis

Gutowska-Owsiak Danuta NCN - OPUS 2 922 000 zł 2023 - 2027

Walka o żelazo między roślinami i patogenami: genetyczne i molekularne podstawy odpowiedzi Arabidopsis na niedobory Fe oraz infekcje bakteriami Dickeya spp. związane z biosyntezą kumaryn

The battle for iron between plants and pathogens: genetic and molecular basis of Arabidopsis responses to Fe-deficiency and Dickeya spp. infection associated with the accumulation of coumarins

Ihnatowicz Anna NCN - OPUS 2 539 400 zł 2023 - 2027

Ocena ryzyka wystąpienia tolerancji, oporności i koselekcji pod wpływem różnych warunków stresowych u Escherichia coli

Assessment of the risk of tolerance, resistance and coselection under various stress conditions in Escherichia coli

Rapacka-Zdończyk Agnieszka NCN - Sonata 2 235 069 zł 2023 - 2026

Strukturalna organizacja ludzkiego mitochondrialnego replisomu

The structural organization of human mitochondrial replisome

Szymański Michał NCN - Sonata BIS 4 791 600 zł 2023 - 2028

Bionanocząsteczki z molekularnym celownikiem jako broń wobec raka piersi

Bionanoparticles with a molecular targeting device as a weapon for breast cancer

Sądej Rafał   NCN - OPUS
konsorcjum Wydział Chemii UG
2 396 080 zł 2023 - 2027

Opracowanie nowych procesów wytwarzania oraz sterylizacji funkcjonalnych napojów roślinnych z zastosowaniem technologii zimnej plazmy atmosferycznej

Development of new processes for the production and sterilization of functional plant drinks with the use of cold atmospheric plasma technology

Śledź Wojciech NCN - OPUS
konsorcjum Politechnika Wrocławska
1 845 860 zł 2023 - 2027

Czy mikrobiom gleby uprawnej wpływa na rozwój chorób czarnej nóżki i mokrej zgnilizny wywoływanych przez bakterie pektynolityczne z rodzaju Dickeya i Pectobacterium?

Does the microbiome of arable soil influence development of blackleg and soft rot diseases caused by pectinolytic bacteria of the Dickeya and Pectobacterium genera?

Babińska Weronika NCN - Preludium 209 960 zł 2023 - 2026

Dynamika i ewolucja specyficzności kompleksów toksyna-antytoksyna

Dynamics and evolution of specificity of TA complexes

Grabe Grzegorz NCN - POLONEZ BIS 2 1 130 821 zł 2023 - 2025
2022        

Rola profagów w zjadliwości klinicznych szczepów patogenu ludzkiego Clostridioides difficile in vitro i in vivo

The role of prophages in the virulence of clinical strains of human pathogen Clostridioides difficile in vitro and in vivo

Hinc Krzysztof NCN - OPUS 2 503 684 zł 2022 - 2026

Krótko- i długoterminowe odpowiedzi transkryptomiczne Escherichia coli na fototerapie: analiza systemów

Short- and Long-Term Transcriptomic Responses of Escherichia coli to Biocides: a Systems Analysis

Grinholc Mariusz NCN - OPUS 1 925 160 zł 2022 - 2026

Polifosforan i DNA jako rusztowania dla białek podczas stresu i w normalnych warunkach wzrostu

Polyphosphate and DNA as scaffolds for proteins during stress and normal growth

Konieczny Igor NCN - OPUS 2 466 840 zł 2022 - 2026

Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp i Pectobacterium spp. in vitro i in planta

Friends or foes? The role of prophages in the environmental fitness and virulence of plant pathogenic Soft Rot Pectobacteriaceae: Dickeya spp. and Pectobacterium spp. in vitro and in planta

Czajkowski Robert NCN - Sonta Bis 3 076 540 zł 2022 - 2027

Rola ścieżki FGFR2-->JunB w progresji ER+ raka piersi - analizy molekularne i znaczenie prognostyczne

FGFR2-->JunB axis in progression of ER+ breast cancer - molecular analyses and prognostication

Sądej Rafał NCN - Preludium BIS 687 800 zł 2022 - 2026

Uniwersalna szczepionka przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 oparta na konserwowanych epitopach białka kolca - badanie skuteczności działania szczepionki in vitro oraz in vivo

Universal vaccine against SARS-CoV-2 variants based on conserved spike protein epitopes – vaccine efficacy studies in vitro and in vivo

Grzyb Katarzyna  NCN - Opus 1 286 400 zł 2022 - 2026

Rola glikozylacji białek strukturalnych w cyklu życiowym koronawirusa SARS-CoV-2

The role of glycosylation of structural proteins in the life cycle of SARS-CoV-2 coronavirus

Król Ewelina NCN - Opus 1 594 600 zł 2022 - 2026

Pochodzenie aktywności dezagregacji amyloidów w rodzinie białek pomocniczych J z podwójna baryłka beta

Origins of amyloid disaggregation in double B-barrel J-domain protein family

Tomiczek Bartłomiej NCN - Opus 1 520 000 zł 2022 - 2026

Struktura i funkcja białka MPV17

Structure and function of MPV17, a channel critical for mitochondrial DNA metabolism

Szymański Michał EMBO 10 000 EUR 2022 - 2025

Wpływ białek opiekuńczych JDP/Hsp70 na konformację i stabilność sfałdowanego substratu białkowego

The effect of JDP/Hsp70 chaperones on the conformation and stability of folded protein substrate

Marszałek Jarosław NCN - Opus 1 791 570 zł  2022 - 2025

Rola O-glikozylacji białek osłonkowych wirusa Zika w cyklu replikacyjnym oraz wpływ na antygenowość

The role of O-glycosylation of Zika virus envelope proteins in the replication cycle and its influence on antigenicity

Brzuska Gabriela NCN - Preludium 138 880 zł 2022 - 2024

Genomiczne profilowanie krążących markerów i sparowanych guzów pierwotnych od chorych na raka piersi

Genomic profiling of circulating biomarkers and matched primary tumors from breast cancer patients

Markiewicz Aleksandra NCN - Opus 1 154 743 zł 2021 - 2025
2021        

Badanie potencjału terapeutycznego inhibitorów białka Rab27A stosowanych w kombinacji z inhibitorami receptora PD-L1 lub cząsteczkami indukującymi ukierunkowaną degradację lizosomalną receptorów punktu kontrolnego układu odpornościowego

Investigation of the therapeutic potential of Rab27A protein inhibitors when used in combination with PDL1 receptor inhibitors or molecules inducing the targeted lysosomal degradation of immune checkpoint receptors

Bielawski Krzysztof P. MEiN - doktorat wdrożeniowy 1 944 464,12 zł 2021 - 2024

Określenie wpływu składu i suplementacji mediów hodowlanych oraz skali hodowli komórkowej na fragmentację terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych

Determination of the influence of the composition and supplementation of culture media and the scale of cell culture on the fragmentation of therapeutic monoclonal antibodies

Ołdziej Stanisław MEiN - doktorat wdrożeniowy 324 077,36 zł 2021 - 2024
Development of novel mRNA/VLPbased vaccines against emerging zoonotic viral diseases Szewczyk Bogusław Agencja Badań Medycznych

Wartość projektu:
87 517 519,25 zł
Dofinasowanie:
58 494 498,19 zł
UG:
11 382 750,00 zł

2021-2027
Na UG:
2021 - 2025

Badanie progresji potrójnie ujemnego raka piersi – analiza krwi w oparciu o sekwencjonowanie pojedynczych komórek i metody sztucznej inteligencji

Deciphering progression of triple negative breast cancer – analysis of tumor-associated cells in the bloodstream using single cell sequencing and methods of artificial intelligence

Żaczek Anna NCN - Opus 2 074 080 zł 2021 - 2025

Rusztowania kolagenowo-krzemionkowe jako potencjalne systemy dostarczające substancję leczniczą i regenerujące tkankę kostną 

Collagen-silica scaffolds as potential systems for drug delivery and bone tissue regeneration

Skwira Adrianna NCN - Preludium 208 300 zł 2021 - 2025

Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2

Immunomodulatory properties of SARS-CoV-2 coronavirus-encoded proteins

Lipińska Andrea NCN - Opus 1 908 360 zł 2021 - 2025 

Drogi międzykomórkowej transmisji wirusa SARS-CoV-2

Cell-to-cell transmission of SARS-CoV-2

Bieńkowska-Szewczyk Krystyna NCN - Preludium BIS 539 000 zł 2021 - 2025

Architektura otoczki jądrowej w progresji nowotworu gruczołu krokowego

Nuclear envelope architecture in prostate tumor progression 

Nastały Paulina NCN - Sonata 1 545 478 zł 2021 - 2024

Rola sygnalizacji szlaku FGF/FGFR w oporności na terapie w potrójnie-dodatnim raku piersi: implikacje kliniczne klasyfikacji molekularnej PAM50

FGF/FGFR-signalling in mediation of resistance to therapy in triple-positive breast cancer: clinical implications of PAM50 intrinsic subtypes

Sądej Rafał NCN - Opus 805 000 zł 2021 - 2024

Identyfikacja potencjalnych markerów wczesnego wykrywania progresji i umożliwiających wybór terapii celowanej w przerzuty w raku gruczołu krokowego

'Identification of potential markers aiming early diagnostics of progression and tailoring metastasis-oriented therapies in prostate cancer

Bednarz-Knoll Natalia NCN - Opus 2 296 650 zł 2021 - 2024

Aktywność FGFR2 w regulacji czynnika transkrypcyjnego Nrf-2 – znaczenie dla wzrostu i odpowiedzi komórek luminalnego raka piersi na terapie anty-ER

FGFR2/Nrf-2 axis in luminal breast cancer and the effects on cell growth and response to anti-ER drugs

Górska-Arcisz Monika NCN - Preludium 210 000 zł 2021 - 2024

Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans

Anti-Candida effect and chemical characterization of the polysaccharide-protein fraction of Dendrobaena veneta earthworm coelomic fluid on clinical Candida albicans strains.

Czaplewska Paulina NCN - Opus - konsorcjum 966 000 zł 2021 - 2024

Wykorzystanie sekwencjonowania pojedynczych krążących komórek guza do analizy płynnych biopsji u chorych na raka jajnika

Application of single circulating tumor cell sequencing in liquid biopsies collected from ovarian cancer patients

Supernat Anna NCBiR - LIDER 1 499 980 zł 2021 - 2023

Analiza biosyntezy i struktury oligosacharydu rdzeniowego i lipidu A lipopolisacharydu bakterii z rodzaju Pectobacterium

Analysis of the biosynthesis and structure of the lipopolysaccharide core oligosaccharide and lipid A of bacteria from the genus Pectobacterium

Kaczyńska Natalia NCN - Miniatura 48 675 zł 2021 - 2022

Obrazowanie mikroskopem sił atomowych płaszcza przetrwalników Bacillus subtilis podczas kiełkowania

Atomic Force Microscope imaging of Bacillus subtilis spore coat during germination

Negri Alessandro NCN - Miniatura 39 050 zł 2021 - 2022
2020        
Inteligentne dostarczanie antygenów w celu uzyskania skutecznej tolerancji alergenów Gutowska-Owsiak Danuta NCN - Sonata Bis 9  3 824 800 zł 2020 - 2025

Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria

Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach

Szymański Michał ERC - Starting Grant 6 495 000 zł 2020 - 2025
Rola i mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących dioksygenazy w adaptacji roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach panujących na lądzie Łojkowska Ewa NCN - PRELUDIUM BIS 1 532 800 zł 2020 - 2024
Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami Waleron Małgorzata NCN - Opus 1 945 200 zł 2020 - 2024
Idea uniwersalnego przeciwciała rozpoznającego komórki nowotworowe oporne na immunoterapeutyki pierwszego rzutu Okrój Marcin NCN - Opus 1 704 000 zł 2020 - 2024
Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów Liberek Krzysztof NCN - Opus 2 450 400 zł 2020 - 2024
Zastosowanie zinmych plazm atmosferycznych generowanych w kontakcie z przepływakącym roztworem do bezpośredniej degradacji antybiotyków oraz obniżenia oporności wielolekowej w środowisku naturanlnym Śledź Wojciech NCN - Sonata 796 404 zł 2020 - 2023
Dwubiałkowy system małych białek szoku termicznego jako pierwsza linia obrony w odpowiedzi na stres u Enterobacterale Liberek Krzysztof NCN - Opus 17 1 195 340 zł 2020 - 2023
Transport stabilizowanego, terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych do komórek ssaczych. Bogusław Szewczyk NCN - Opus 17 2 294 640 zł  2020 - 2023
Rola białek szlaku ubikwityna-proteasom w degradacji transportera TAP zależnej od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa 1 Wąchalska Magda NCN - PRELUDIUM 139 200 zł 2020 - 2022
Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego „Spike” prowadzące do eliminacji efektu ADE Król Ewelina NCN - Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19 999 600 zł 2020 - 2021
Udział białek komórkowych uczestniczących w hamowaniu prezentacji antygenów zależnym od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa BHV-1 Wąchalska Magda NCN - Etiuda 8 139 352 zł 2020 - 2021
2019        
Rola FGFR2 w regulacji współzależności ER/PR - mechanizm molekularny oraz znaczenie predykcyjne u chorych z luminalnym A rakiem piersi Sądej Rafał NCN - Sonata Bis 2 499 000 zł 2019 - 2024
Specyficzność substratowa LPCATów z fotosyntetyzujących glonów jednokomórkowych akumulujących oleje, w reakcjach do przodu i do tyłu oraz charakterystyka ich funkcji w edycji grup acylowych fosfatydylocholiny Banaś Antoni NCN - SHENG 1 1 347 200 zł 2019 - 2023
Zbadanie antybakteryjnych właściwości roztworów post-plazmowych uzyskiwanych za pomocą zimnych plazm atmosferycznych względem ekonomicznie istotnych fitopatogenów oraz wpływu tych cieczy na wzrost roślin uprawnych Śledź Wojciech NCN - Opus 17 1 195 340 zł 2019 - 2023
Zastosowanie nowych podejść eksperymentalnych w celu scharakteryzowania równowagi między pomocniczymi limfocytami T (Th17) i limfocytami T regulatorowymi (Treg), niezbędnej do przeciwnowotworowej odpowiedzi Chen Zhi Jane NCN - SHENG 1 2 743 764 zł 2019 - 2023
Krążące komórki nowotworowe w medycynie spersonalizowanej Żaczek Anna ​NCBiR - Polsko-chiński konkurs bilateralny 2 000 000 zł 2019 - 2022
Opracowanie i analiza wysoce wydajnych, kompleksujących jon galu, dwufunkcyjnych związków przeciwbakteryjnych o właściwościach fotouczulających Grinholc Mariusz NCN - SHENG 1 1 752 800 zł 2019- 2022
Analiza interakcji pomiędzy płytkami krwi edukowanymi przez nowotwór a komórkami raka jajnika Supernat Anna NCN -  Sonata 1 044 088 zł 2019 - 2022
Wpływ modelowych błon biologicznych na strukturę i proces oligomeryzacji ludzkiej cystyny C Czaplewska Paulina NCN - Harmonia 843 000 zł 2019 - 2022
Mutant typu gain-of-function białka C2 układu dopełniacza jako suplement terapii anty-CD20 w mysim modelu chłoniaka Urban Aleksandra NCN - Preludium 210 000 zł 2019 - 2022
Społecznie interakcje Bacillus subtilis oraz Dickeya solani Obuchowski Michał NCN - Opus 1 111 800 zł 2019 - 2022

Strukturalne podstawy naprawy DNA w ludzkich mitochondriach

Structural basis for DNA repair in human mitochondria

Szymański Michał R.  EMBO - Installation Grant 250 000 EURO 2019 - 2024
Wpływ ligaz ubikwityny E3 na progresję luminalnego raka gruczołu piersiowego Kitowska-Marszałkowska Kamila NCN - Miniatura 48 543 zł 2019 - 2020
2018        
Rola CD73 (ekto-5'-nukleotydazy) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznego
Koszałka Patrycja Opus 1 286 240 zł 2018 - 2021
Molekularna i kliniczna charakterystyka fenotypów keratynowych w raku gruczołu krokowego. Bednarz-Knoll Natalia Sonata 1 540 120 zł 2018 - 2021
Badanie związku (nad)ekspresji EGFR z mikrośrodowiskiem guza w progresji raka gruczołu krokowego Bednarz-Knoll Natalia Miniatura 49 995 zł 2018 - 2019
Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry: badania in vitro oraz in vivo. Nakonieczna Joanna Opus 949 300 zł 2018 - 2021
Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitro i in vivo Chmielewska Alicja FNP - POWROTY 799 963 zł 2018 - 2020
Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B Grzyb Katarzyna Opus 14 1 410 400 zł 2018 - 2021
Warunkowa aktywacja proteaz do celowanej proteolizy w regulacji replikacji DNA 
(Condition-dependent protease activation for targeted proteolysis in the regulation of DNA replication)
Konieczny Igor TEAM 3 470 070 zł 2018 - 2021
Rola FGFR2 w regulacji autofagii w raku piersi - znaczenie prognostyczne Sądej Rafał Opus 1 499 200 zł 2018 - 2021
Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze Hsp70/J: molekularne mechanizmy i funkcjonalne konsekwencje Marszałek Jarosław TEAM 3 456 130 zł 2018 - 2022
Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo-płciowym: badania in vitro i in vivo Grinholc Mariusz Opus 12 671 600 zł 2018 - 2021
Analiza strukturalno-funkcjonalna kompleksów nukleoproteinowych plazmidowych białek Rep i ssDNA rejonu DUE origin Węgrzyn Katarzyna Sonata 833 000 zł 2018 - 2021
Kompleksowa analiza oddziaływań pomiędzy pożytecznym dla roślin szczepem Pseudomonas donghuensis P482 z roślinami jedno- (kukurydza) i dwuliściennymi (pomidor) Jafra Sylwia OPUS 13 1 251 000 zł 2018 - 2021
Receptory zaangażowane w adsorpcję bakteriofagów do komórek Dickeya solani i Pectobacterium parmentieri i ekologiczny koszt oporności bakterii na bakteriofagi in vitro i in planta Czajkowski Robert OPUS 13 1 301 600 zł 2018 - 2021
Analiza roli cząsteczek mikroRNA wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA Hoffmann Weronika Aniela  PRELUDIUM 13 120 000 zł 2018 - 2020
Rola acylotransferaz acylo-CoA:lizofosfatydyloetanoloamina (LPEAT) w regulacji wzrostu roślin Banaś Antoni OPUS 13 1 187 000 zł 2018 - 2021

Targeting mitochondrial DNA repair for novel anti-cancer therapies 

Badanie mitochondrialnego systemu naprawy DNA w celu znalezienia nowych terapii przeciwnowotworowych

Szymański Michał R.  First TEAM 3 3 683 750 zł 2018 - 2023
Izolacja litycznych fagów zakażających kliniczne szczepy Clostridium difficile  Hinc Krzysztof Miniatura 50 000 zł 2018 - 2019
Matrisom guzów nowotworowych piersi z tkanek utrwalonych - badania z wykorzystaniem chromatografii cieczowej/elektroforezy kapilarnej sprzężonych z tandemową spektrometrią mas Macur Katarzyna Miniatura 49775 zł 2018 - 2019
2017        
Znaczenie biologiczne i kliniczne kinazy RSK2 w progresji raka piersi Czaplińska Dominika Etiuda 5 121 962 zł 2017 - 2018
Poszukiwanie przyczyn agresywności komórek nowotworowych poza guzem pierwotnym - molekularna charakterystyka pojedynczych krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersi Markiewicz Aleksandra Sonata 12 945 749 zł 2017 - 2020
Udział mikrośrodowiska guza w regulacji fenotypu rozsianych komórek nowotworowych raka piersi - badania in vitro, in vivo i na materiale klinicznym Żaczek Anna Sonata Bis 1 552 000 zł 2017 - 2021
Keratinocyte-derived exosomes in induction of allergy or tolerance to environmental allergens Gutowska-Owsiak Danuta First TEAM 5 331 550 zł 2017 - 2023
Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce Łepek Krzysztof Sonata 11 747 040 zł 2017 - 2020
Stare leki - nowe możliwości: modulacja aktywności antybiotyków przez kofeinę i pentoksyfilinę Woziwodzka Anna Sonata 11 464 600 zł 2017 - 2021
Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B Czarnota Anna Preludium 12 99 600 zł 2017 - 2020
Mini fluorescencyjne białko (MFP) Żmudzińska Wioletta Miniatura 25 740 zł 2017 - 2019
Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne Węgrzyn Katarzyna Miniatura 33 000 zł 2017 - 2019
Unraveling the molecular basis of DNA damage recognition and processing in human mitochondria Szymański Michał R. POLONEZ 2 944 874 zł 2017 - 2019
Targeted exosome-mediated crosstalk between epithelial and antigen presenting cells for effective immunity at barrier sites Gutowska-Owsiak Danuta Polonez 12 946 464 zł 2017 - 2019
Cząsteczki wirusopodobne produkowane w żywych bioreaktorach jako szczepionka przeciwko najgroźniejszej chorobie drobiu. Rąbalski Łukasz Lider VII 1 200 000 zł 2017 - 2019
Dynamika ekspresji genów kodujących główne czynniki wirulencji w trakcie procesu infekcyjnego in planta u fitopatogenów z gatunku Dickeya solani. Motyka Agata Preludium 11 99 600 zł 2017 - 2020
Znaczenie FGFR2 w inicjacji transformacji nowotworowej epitelialnych komórek gruczołu piersiowego - analizy molekularne i kliniczne Mieczkowski Kamil Preludium 12 150 000 zł 2017 - 2020
Szczepionka przeciwko wirusowi Zika - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych Król Ewelina Lider VII 1 195 500 zł 2017 - 2019
2016        
Określenie właściwości biochemicznych oraz partnerów oddziaływań ludzkiego białka CLPB - jego znaczenie fizjologiczne oraz rola w patogenezie zespołu MEGCANN Ziętkiewicz Szymon Sonata Bis 5 659 960,00 zł 2016 - 2020
Tło genetyczne oraz wpływ czynników środowiskowych na tworzenie biofilmu przez pożyteczny szczep bakterii Pseudomonas donghuensis P482, w warunkach biotycznych i abiotycznych Rajewska Magdalena Sonata 10 677 560 zł 2016 - 2019
Fotoinaktywacja drobnoustrojów światłem widzialnym jako skuteczne narzędzie uwrażliwienia wielolekoopornych patogenów z grupy ESKAPE na działanie antybiotyków Grinholc Mariusz Opus 10 662 400 zł 2016 - 2019
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu - poznanie mechanizmów użytecznych w leczeniu i profilaktyce Król Ewelina Sonata 10 563 650,00 zł 2016 - 2019
Biochemiczna rekonstrukcja kluczowych etapów mitochondrialnej biogenezy centrów żelazo-siarkowych (FeS) Dutkiewicz Rafał Opus 10 1 083 200,00 zł 2016 - 2019
Wykorzystanie różnic w potencjale oksydacyjnym między komórkami nowotworowymi a prawidłowymi do skutecznego "celowania" w nowotwory przez związki naturalne Sznarkowska Alicja Preludium 9 150 000,00 zł 2016 - 2019
Czynniki genetyczne zwiększające wirulencję bakulowirusa infekującego gąsienice jednego z głównych szkodników upraw leśnych - brudnicę nieparkę (Lymantria dispar) Krejmer - Rąbalska Martyna Preludium 9 149 984,00 zł 2016 - 2019
Charakterystyka kosmopolitycznych szczepów bakterii z rodzaju Pectobacterium (patogenów roślin) - Identyfikacja genów związanych z adaptacją środowiskową, szybkim rozprzestrzenianiem się oraz zmianą rośliny żywicielskiej Waleron Małgorzata Opus 9 643 120,00 zł 2016 - 2019
Poznanie biologii, filogenezy i aktywności biologicznej nowoodkrytego czynnika kontrolującego liczebność szkodników integrowanych uprawach cytrusów Szewczyk Bogusław Współpraca Polska-RPA 400 000 zł 2016 - 2019
System NaNoEXpo - jako innowacyjna technologia procesu produkcji szczepionek nowej generacji. Gromadzka Beata LIDER VI 1 200 000,00 zł 2016 - 2018
Wykorzystywanie nanocząsteczek srebra do zwiększania potencjału przeciwdrobnoustrojowego naftochinonów przeciwko Staphylococcus aureus Krychowiak Marta Preluduim 10 95 520 zł 2016 - 2018
Charakterystyka funkcjonalna i potencjał terapeutyczny mutacji typu GOF (gain of function) białka C2 układu dopełniacza Okrój Marcin Harmonia 7 1 291 200,00 zł 2016 - 2019
Wkorzystywanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum Tuberosum L.) przed bakteriami pektynoloitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp. Czajkowski Robert Lider 1 195 750,00 zł 2016 - 2018
Badanie mechanizmu synergistycznego działania aktywowanej światłem porfiryny TMPyP i farnezolu w zwalczaniu bakterii patogennych Kossakowska-Zawierucho Monika Preluduim 10 99 000 zł 2016 - 2018
2015        
Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej Lipińska Andrea Sonata Bis 4 1 870 760,00 zł 2015 - 2020
Badania pangenomu pektynolitycznych bakterii z gatunków Dickeya solani i Pectobacterium wasabiae w celu identyfikacji genów warunkujących lepszą adaptację do wywoływania objawów chorobowych na ziemniaku w klimacie umiarkowanym Łojkowska Ewa NCN - Harmonia 1 225 900 zł 2015-2018
Względny udział enzymów typu DGAT i PDAT w akumulacji triacylogliceroli w rozijających się nasionach Brssica napus, Glycine max, Ricinus communis, Cuphea viscosissima i Crepis palaestina Demski Kamil Preludium 7 149 760,00 zł 2015-2018
Terapeutyczne zastosowanie metabolitów wtórnych roślin z rodzaju Iris. Wydajne pozyskiwanie, analiza i zastosowanie ekstraktów aktywnych biologicznie Michalak Angelika Diamentowy Grant 199 775,00 zł 2015-2018
Involvment of mintohondrial Hsp70/J-protein chaperone system in iron-sulfur cluster biogenessis: molecular biology and evolution Marszałek Jarosław FNP - Mistrz 299 820,00 zł 2015-2017
Fosforylacja białka GerAA jako możliwy mechanizm regulujący aktywności receptora kiełkowania GerA przetrwalników Bacillus Subtilis Grela Anna NCN Preludium 7 124 930,00 zł  2015-2017
Które regiony białka CotX są niezbędne do jego prawidłowej lokalizacji na powierzchni płaszcza przetrwalników Bacillus subtilis? Potocki Wojciech NCN Preludium 7 99 996,00 zł 2015-2017
Amplifikacja genu i pozajądrowa forma receptora estrogenowego w raku piersi – znaczenie kliniczne i biologiczne Markiewicz Aleksandra Iuventus Plus  280 423,00 zł 2015-2018
Znaczenie układu dopełniacza w nowotworzeniu i terapiach nowotworowych Okrój Marcin NCN - Sonata Bis 1 945 000,00 zł 2015-2020
Współzależność FGFR2/RSK2 w progresji raka piersi – analiza in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznym Czaplińska Dominika NCN - Preludium 8 150 000,00 zł 2015-2018
Rola dioksygenaz zależnych od żelaza i oksoglutaranu w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na stresy środowiskowe oraz w regulacji homeostazy żelaza Ihnatowicz Anna NCN - Opus 851 900 zł 2015-2018
Identyfikacja, charakterystyka i filogenetyczne porównanie genów specyficznie nadeksprymowanych w bakteriach Dickeya solani podczas kolonizacji korzeni, łodyg i liści Solanum tuberosum L. i Solanum dulcamara L Czajkowski Robert NCN - Sonata 775 480 zł 2015-2018
Mechanizm działania receptora GerA w przetrwalnikach B. subtilis Obuchowski Michal NCN - Harmonia 828 000 zł 2015-2018
Rola genu aiiO w metabolizmie Ochrobactrum sp. A44 oraz w zdolności tego szczepu do efektywnej kolonizacji roślin ziemniaka [The role of the aiiO gene in the metabolism of Ochrobactrum sp. A44 and the ability of this bacterium to efficiently colonize the potato rhizosphere] Jafra Sylwia NCN - Opus 551 478 zł 2015-2018
Ocena zależności pomiędzy profilem metabolicznym wybranych szczepów bakteryjnych patogenów roślin z gatunku Dickeya solani a ich wirulencją Potrykus Marta NCN - Preludium 149 500 zł 2015-2018
2014        
Czynniki genetyczne gospodarza związane z procesem tworzenia cccDNA wirusa zapalenia wątroby typu B jako nowe cele terapii przeciwwirusowej i biomarkery - identyfikacja, ocena przedkliniczna i wpływ na choroby wątroby [Host factors in hepatitis B virus cccDNA formation as novel antiviral tragets nad biomarkers - idnetification, preclinical evaluation and impact for liver disease] Bielawski Krzysztof NCBR - InfectEra 1 225 583,27 zł 2014-2018
Funkcjonalizacja związków fotouczulających za pomocą przeciwdrobnoustrojowych peptydów jako strategia zwiększania efektywności fotoinaktywacji mikroorganizmów patogennych Nakonieczna Joanna NCN - Opus 336 049 zł 2014-2017
Badanie mechanizmu inaktywacji fotodynamicznej Candida albicans z zastosowaniem nowych związków fotouczulających Taraszkiewicz Aleksandra NCN - Preludium 99 500 zł 2014-2016
Ocena heterogenności populacji wirusa HBV jako czynnika prognostycznego skuteczności terapii interferonem u osób przewlekle zakażonych Rybicka Magda NCN - Preludium 99 970 zł 2014-2016
Badanie wpływu polimorfizmu regionu pol/S wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na przebieg terapii przeciwwirusowej Rybicka Magda NCN - Etiuda 63 596 zł 2014-2015
Zmienność naturalna Arabidopsis thaliana jako narzędzie do badania molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn Siwińska Joanna NCN - Etiuda 64 347 zł 2014-2015
Analiza strukturalna rejonu wiążącego substrat białek Hsp40 Baranowski Maciej NCN - Preludium 71 240 zł 2014-2016
2013        
Szczepionka przeciw grypie – innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych Szewczyk Bogusław NCBR - Program badań stosowanych 880 000 zł 2013-2016
Molekularny mechanizm funkcjonalnego różnicowania mitochondrialnych systemów Hsp70 Marszałek Jarosław NCN - Maestro 2 653 260 zł 2013-2018
Badanie właściwości biochemicznych, funkcjonalnych i immunogennych nowych rekombinowanych glikoprotein osłonkowych i cząstek wirusopodobnych wirusa zapalenia wątroby typu C Grzyb Katarzyna NCN - Sonata 428 900 zł 2013-2016
Charakterystyka najbardziej istotnych mechanizmów warunkujących patogeniczność bakterii Dickeya solani – regulacja ekspresji genów kodujących biosyntezę czynników wirulencji  Łojkowska Ewa NCN - Harmonia 702 000 zł 2013-2016
Czynniki warunkujące aktywność przeciwbakteryjną szczepu Pseudomonas sp. P482 względem bakteryjnych patogenów roślin z rodzajów Dicekya i Pectobacterium Jafra Sylwia NCN - Opus 459 400 zł 2013-2016
Jadalna szczepionka przeciwko wirusowi grypy dla drobiu Nidzworski Dawid NCBR - Lider 1 199 640 zł 2013-2016
Potato pathogen populations in changing climatic conditions of Norway and Poland and the mechanisms of their interaction with host  [link] Czajkowski Robert Polsko-Norweska Współpraca Badawcza 763 233 zł 2013-2016
Udział tetraspaniny CD151 w regulacji funkcji FGFR2 w progresji raka piersi – analiza in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznym Sądej Rafał NCN - Harmonia 663 600 zł 2013-2016
Analiza ekspresji genu kodującego białkową fosfatazę PrpE Bacillus subtilis Anchimiuk Anna MNiSW - Diamentowy Grant 128 150 zł 2013-2015
Identyfikacja, charakterystyka i filogenetyczne porównanie genów specyficznie indukowanych w bakteriach Pectobacterium atrosepticum i Dickeya solani w różnych temperaturach Czajkowski Robert MNiSW - Iuventus Plus 292 000 zł 2013-2015
Udoskonalanie antywirusowych przeciwciał neutralizujących Lacek Krzysztof MNiSW - Iuventus Plus 396 140 zł 2013-2015
Międzynarodowa ochrona wynalazku "Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy" (p-399993) oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji Nidzworski Dawid NCBR - Patent Plus 269 352 zł 2013-2015
Poszukiwanie skuteczniejszej terapii raka piersi w oparciu o nowe inhibitory kinaz szlaku MAPK/ERK Kawiak Anna NCBR - Lider 944 932 zł 2013-2015
Tetraspanina CD151 w komunikacji z mikrośrodowiskiem guza - znaczenie w progresji raka gruczołu krokowego Grudowska Alicja NCN - Preludium 99 996 zł 2013-2015
Molekularne mechanizmy działania białek opiekuńczych w dezagregacji białek Liberek Krzysztof NCN - MAESTRO 2 635 900,00 zł 2013-2019
Wykorzystanie mikroorganizmów z rodzaju Pseudomonas i Bacillus do zwalczania bakteryjnych patogenów ziemniaka (Solanum tuberosum L.) [Application of microorganisms from Pseudomonas and Bacillus genera for the management of bacterial pathogens of potato (Solanum tuberosum L.)] Krzyżanowska Dorota NCN - Etiuda 66 107 zł 2013-2014
Analiza markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi Markiewicz Aleksandra NCN - Etiuda 77 192 zł 2013-2014
Charakterystyka mechanizmu molekularnego warunkującego patogeniczność bakterii z rodzaju Dickeya na ziemniaku Potrykus Marta NCN - Etiuda 70 347 zł 2013-2014
Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania nowotworów z nieaktywnym białkiem p53 Sznarkowska Alicja NCN - Etiuda 80 696 zł 2013-2014
Struktura i dynamika łańcucha białkowego w temperaturze jego przejścia fazowego Hałabis Anna NCN - Preludium 98 540 zł 2013-2015
2012        
Kompleksy nukleoproteinowe w replikacji DNA, proteolizie i plazmidowych systemach programowanej śmierci komórki Konieczny Igor NCN - Maestro 2 541 800 zł 2012-2017
Analiza wewnętrznych molekularnych mechanizmów regulujących aktywność białka CLPA z bakterii Escherichia coli Jurczyk Agnieszka MNiSW - Diamentowy Grant 200 000 zł 2012-2016
Nowe rekombinowane glikoproteiny E1E2 oraz cząstki wirusopodobne jako szczepionki przeciwko  wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) Grzyb Katarzyna NCBR - Lider 1 200 000 zł 2012-2015
Badanie roli egzosomów w przebiegu infekcji alfaherpeswirusami Lipińska Andrea NCN - Sonata 759 615 zł 2012-2015
Ekologiczne znaczenie obecności litycznych bakteriofagów w procesie rozwoju czarnej nóżki i mokrej zgnilizny ziemniaka powodowanych przez bakterie z rodzaju Pectobacterium i Dickeya Czajkowski Robert NCN - Fuga 612 000 zł 2012-2015
Mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusów pomiędzy komórkami: wirusowe strategie przetrwania Bieńkowska-Szewczyk Krystyna NCN - Maestro 2 300 000 zł 2012-2018
Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji szczepionki wektorowej przeciwko chorobie Newcastle u kur (NEW-VAC) Szewczyk Bogusław NCBR - Program badań stosowanych 729 400 zł 2012-2015
Terapia skojarzona z zastosowaniem naftochinonów i paklitakselu w farmakologicznej indukcji œmierci komórkowej w liniach raka piersi Kawiak Anna NCN - Opus 288 200 zł 2012-2015
Wpływ analogów i mimetyków tunikamycyny na namnażanie wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) Król Ewelina NCN - Preludium 397 000 zł 2012-2015
Analogi i mimetyki tunikamycyny jako nowe potencjalne leki przeciwko różnym szczepom wirusa grypy typu A Król Ewelina MNiSW - Iuventus Plus 320 000 zł 2012-2014
Badanie zależności pomiędzy sekwencją wybranych genów bakulowirusa brudnicy nieparki (LdMNPV) i ich wirulencją Rąbalski Łukasz NCN - Preludium 252 100 zł 2012-2014
Charakterystyka metabolizmu lipidów w korzeniach włośnikowatych Crambe abyssinica po zastosowaniu wybranych elicytorów oraz po wprowadzeniu genów zaangażowanych w biosyntezę wosków Miklaszewska Magdalena NCN - Preludium 255 000 zł 2012-2014
Porównanie profili ekspresji markerów związanych z fenotypem macierzystym i mezenchymalnym komórek w guzach pierwotnych i przerzutach do węzłów chłonnych u chorych na raka piersi Żaczek Anna M NiSW - Iuventus Plus 286 000 zł 2012-2013
Opracowanie oraz wdrożenie nowych immunomodulujących oraz przeciwbakteryjnych nutraceutyków Banecki Bogdan PO IG 1 000 000,00 zł 2012-2015
Wzmocnienie selektywności terapii przeciwnowotworowej ukierunkowanej na białka z rodziny białek p53 poprzez zastosowanie nanocząsteczek oraz wybranych związków niskocząsteczkowych Zawacka-Pankau Joanna MNiSW - Iuventus Plus 344 500 zł 2012-2014
2011        
Exploring new immune evasion mechanisms of herpesviruses the search for improvement strategies of anti-herpesviral vaccines and virus-based therapeutics Lipińska Andrea FNP - Pomost 554 000 zł 2011-2014
Identyfikacja oraz charakterystyka genów warunkujących biosyntezę farmakologicznie czynnych związków kumarynowych w roślinach Ihnatowicz Anna MNiSW - własny 280 000 zł 2011-2014
Nanobiotechnologia jako innowacyjne podejście w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych Grinholc Mariusz NCBR - Lider 950 000 zł 2011-2014
Rekombinowane endospory Bacillus subtilis jako jadalna szczepionka przeciw zakażeniom Clostridium difficile Hinc Krzysztof NCBR - Lider 893 750 zł 2011-2014
Wpływ czynników środowiskowych, w szczególności ocieplenia klimatu, na zwiększenie zagrożenia upraw ziemniaka przez bakterie z rodzaju Dickeya Łojkowska Ewa MNiSW - własny 250 000 zł 2011-2014
Ocena zagrożenia związanego z przeżywalnością bakteryjnych patogenów roślin w odzwierzęcych nawozach naturalnych Śledź Wojciech MNiSW - własny 123 100 zł 2011-2013
Oral vaccine delivery system based on spores of Bacillus subtilis Hinc Krzysztof FNP - Homing Plus 318 000 zł 2011-2013
The role of tetraspanin cd151 in prostate cancer cells migration and invasion - implications for tumour prognostication Sądej Rafał FNP - Homing Plus 299 200 zł 2011-2013
Znaczenie kliniczne badań genomicznych i proteomicznych w raku trzonu macicy - implikacje diagnostyczne, prognostyczne i predykcyjne Supernat Anna FNP - Pomost (Wsparcie dla kobiet w ciąży) 2 350 zł 2011
2010        
Analiza wybranych czynników molekularnych związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi Żaczek Anna NCBR - Lider 855 960 zł 2010-2013
Badanie wpływu polimorfizmu regionu pol/S wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na przebieg terapii przeciwwirusowej oraz immunoprofilaktykę u przewlekle zakażonych pacjentów. Ocena czynników prognostycznych niepowodzenia terapii przeciwwirusowej Bielawski Krzysztof MNiSW - własny 271 500 zł 2010-2013
Doustna immunizacja przeciwko H. pylori rekombinowanymi przetrwalnikami B. subtilis Obuchowski Michał MNiSW - własny 300 000 zł 2010-2013
Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania komórek nowotworowych z nie aktywnym białkiem supresoru nowotworu - p53 Zawacka-Pankau Joanna MNiSW - własny 251 400 zł 2010-2013
Identyfikacja czynników warunkujących odpowiedź Staphylococcus aureus na farmakologiczną inaktywację z zastosowaniem związków porfirynowych Nakonieczna Joanna MNiSW - własny 177 000 zł 2010-2013
Mechanizm działania białka Hsp104 w propagacji prionów i dezagregacji agregatów białek Liberek Krzysztof MNiSW - własny 456 000 zł 2010-2013
Ochrona ex situ wybranych gatunków storczyków polskich; od założenia hodowli w warunkach in vitro do reintrodukcji Znaniecka Joanna MNiSW - własny 212 500 zł 2010-2013
Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym Nidzworski Dawid FNP - Ventures 219 200 zł 2010-2013
Przetrwalniki B. subtilis jako nośniki antygenów w doustnych szczepionkach Obuchowski Michał MNiSW - rozwojowy 659 400 zł 2010-2013
Rola fosfatazy białkowej PrpE w powstawaniu i kiełkowaniu przetrwalników Bacillus subtilis Obuchowski Michał MNiSW - własny 677 500 zł 2010-2013
Specjalizacja i współpraca mitochondrialnych Hsp70 Marszałek Jarosław MNiSW - własny 360 000 zł 2010-2013
Wpływ metabolizmu adenozyny na wzrost i rozwój czerniaka na modelu myszy z knock-outem ekto-5’-nukleotydazy (CD73) Koszałka Patrycja MNiSW - własny 324 850 zł 2010-2013
Analiza oddziaływania na wybrane etapy reakcji immunologicznej modelowych komórek U937 oraz U937v umierających na drodze różnych mechanizmów śmierci Bigda Jacek MNiSW - własny 183 220 zł 2010-2012
Analiza strukturalna i funkcjonalna małych białek szoku termicznego IbpA oraz IbpB z bakterii Escherichia coli Liberek Krzysztof MNiSW - promotorski 49 920 zł 2010-2012
Badanie mechanizmu przeciwbakteryjnego działania ekstraktów z roślin owadożernych z gatunku Dionaea muscipula Szpitter Anna MNiSW - promotorski 50 050 zł 2010-2012
Efektywna terapia fotodynamiczna skierowana przeciwko alarmowym patogenom szpitalnym wykorzystująca unikalne związki fotouczulające, ekstrakty roślinne oraz nanocząsteczki srebra Grinholc Mariusz MNiSW - własny 150 000 zł 2010-2011
Fenotyp macierzysty i mezenchymalny komórek a zdolność tworzenia przerzutów u chorych na raka piersi Żaczek Anna MNiSW - Iuventus Plus 100 000 zł 2010-2011
Inhibitory glikozylacji jako nowe potencjalne leki antywirusowe przeciwko różnym szczepom wirusa grypy typu A Król Ewelina MNiSW - Iuventus Plus 200 000 zł 2010-2011
Rola kompleksu tetraspaniny CD151/integryny wiążące lamininę w migracji i inwazji komórek raka gruczołu krokowego oraz ocena jego przydatności w prognozowaniu nowotworu Sądej Rafał MNiSW - Iuventus Plus 200 000 zł 2010-2011
Związek polimorfizmu genu globalnej regulacji (agr), chromosomalnej kasety gronkowcowej mec (SCCmec) oraz obecności leukocydyny Panton-Valentine z zakażeniami gronkowcowymi oraz odpowiedzią Grinholc Mariusz MNiSW - własny 149 500 zł 2010-2013
Wykorzystanie zmienności naturalnej Arabidopsis Thaliana w badaniach molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn Ihnatowicz Anna FNP - Pomost 8 542 zł 2010
2009 - ...        
Rola białek opiekuńczych w funkcjonowaniu komórki Liberek Krzysztof FNP - Team 2 448 000 zł 2009-2013
Modyfikacja przemysłowych roślin oleistych pod kątem wytwarzania nowych olei o zwiększonej wartości dla przemysłu chemicznego Banaś Antoni 7 PR UE 1 886 102 zł 2008-2013
Białko Rep i rejon AT origin - analiza struktury i funkcji w inicjacji replikacji DNA Konieczny Igor MNiSW - własny 455 000 zł 2009-2012
Molekularna organizacja mitochondrialnego systemu biogenezy centrów żelazo-siarkowych (Fe-S) Dutkiewicz Rafał MNiSW - własny 240 000 zł 2009-2012
Wpływ naftochinonów, pozyskiwanych z roślin z rodzaju Drosera, na indukcję śmierci komórkowej w liniach raka piersi Kawiak Anna MNiSW - własny 234 900 zł 2009-2012
Zastosowanie izolatów środowiskowych Bacillus sp. w biologicznej ochronie roślin przed bakteryjnymi patogenami z rodzajów PectobacteriumDickeya Jafra Sylwia MNiSW - własny 323 300 zł 2009-2012
Charakterystyka konformacyjna sekwencji tworzących struktury typu zwrotów, oraz rola tych sekwencji we wczesnych etapach fałdowania białek Żmudzińska Wioletta MNiSW - promotorski 49 400 zł 2009-2011
Identyfikacja czynnika wydzielanego przez komórki B. subtilis odpowiedzialnego za zahamowanie wzrostu Dickeya dianthicola Obuchowski Michał MNiSW - promotorski 50 000 zł 2009-2011
Możliwość wykorzystania bakterii antagonistycznych, roślinnych metabolitów wtórnych oraz syntetycznego peptydu CAMEL w ochronie pestkowych drzew owocowych przed patogenami z gatunków Pseudomonas syringae pv. morsprunorumPs. s. pv. syringae Jafra Sylwia MNiSW - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 279 700 zł 2009-2011
Rola białka opiekuńczego Hsp40 (Mdj1) w utrzymywaniu genomu mitochondrialnego Ciesielski Grzegorz MNiSW - promotorski 60 000 zł 2009-2011
Wpływ kofeiny i innych ksantyn na aktywność heterocyklicznych amin aromatycznych Piosik Jacek MNiSW - habilitacyjny 146 100 zł 2008-2011
Zastosowanie kofeiny w zwalczaniu bakteryjnych patogenów roślin uprawnych Śledź Wojciech MNiSW - własny 180 200 zł 2008-2011
New preventative and therapeutic Hepatits C vaccines: from pre-clinical to phase 1 Bieńkowska-Szewczyk Krystyna (ze strony polskiej) 6 PR. UE 830 397 zł 2007-2011
Nowe szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C (HCV): zastosowanie w profilaktyce i w terapii, badania od fazy przedklinicznej do fazy 1 Bieńkowska-Szewczyk Krystyna MNiSW - międzynarodowy współfinansowany 830 398 zł 2007-2011
Czynniki sprzyjające rozwojowi zakażeń gronkowcowych oraz terapia fotodynamiczna (PDT) jako alternatywna metoda ich leczenia Grinholc Mariusz MNiSW - promotorski 50 000 zł 2008-2010
O-fosforylowane reszty treoniny, seryny i tyrozyny w mezoskopowym polu siłowym UNRES - parametryzacja i testowe symulacje Sobolewski Emil MNiSW - promotorski 26 000 zł 2008-2010
The Bacillus subtilis spore as a new mucosal vaccine vehicle Hinc Krzysztof MNiSW 256 000 zł 2008-2010
Udoskonalenie taksonomii cyanobakterii z wykorzystaniem metody sekwencjonowania wielu genów - MLTS na przykładzie rodzaju Arthrospira Waleron Małgorzata MNiSW - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 157 990 zł 2008-2010
Using natural variation in Arabidopsis thaliana to study molecular genetic basis of coumarins biosynthesis Ihnatowicz Anna FNP - Powroty/Homing 140 000 zł 2008-2010
Wpływ bilirubiny na poziom wątrobowej ekspresji hepcydyny u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby Romanowski Tomasz MNiSW - promotorski 49 998 zł 2008-2010
Zastosowanie metod molekularnych do porównania bioróżnorodności mikroorganizmów arktycznych z dwóch obszarów Archipelagu Svalbard zasiedlanych przez dwa gatunki ptaków polarnych: Alle alle i Uria Szefel-Markowska Magdalena MNiSW - promotorski 50 000 zł 2008-2010
Badanie zaburzeń topoizomerazy IIα (amplifikacji i nadekspresji) u chorych na raka piersi w odniesieniu do leczenia antracyklinami Żaczek Anna MNiSW - własny 198 200 zł 2007-2010
Hamowanie wnikania wirusa do komórek jako forma tereapii przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C Bieńkowska-Szewczyk Krystyna MNiSW - międzynarodowy współfinansowany 466 673 zł 2007-2010
Entry inhibitors for the treatment of hepatitis C virus infection Bieńkowska-Szewczyk Krystyna (ze strony polskiej) 6 PR UE 466 673,01 zł 2006-2010
Czynna ochrona gatunkowa Cypripedium calceolus (Obuwik pospolity) oraz wybranych gatunków storczyków na terenie Województwa Pomorskiego - etap II Łojkowska Ewa, Znaniecka Joanna WFOŚiGW 60 000 zł 2008-2009
Badanie aktywności biologicznej ekstraktów z Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin Biskup Edyta MNiSW - promotorski 50 115 zł 2007-2009
Badanie funkcji oraz analiza regulacji ekspresji genu yxaB kodującego enzym uczestniczący w syntezie egzopolisacharydu Bacillus subtilis Obuchowski Michał MNiSW - promotorski 59 150 zł 2007-2009
Opracowanie metody wykrywania i identyfikacji toksycznych i nietoksycznych cyanobakterii w próbach środowiskowych za pomocą markerów molekularnych Głowacka Joanna MNiSW - promotorski 49 998 zł 2007-2009
Wykrywanie, identyfikacja i zróżnicowanie genetyczne polskiej populacji Clavibacter michiganensis Waleron Małgorzata MNiSW - własny 230 000 zł 2007-2009
Mechanizm działania białek opiekuńczych w dezagregacji agregatów białkowych Liberek Krzysztof KBN - własny 349 200 zł 2006-2009
Mitochondrialne białka opiekuńcze rodziny Hsp70 funkcjonujące w biogenezie centrów żelazowo-siarkowych (Fe-S): funkcjonalne oddziaływania i ewolucja  Marszałek Jarosław KBN - własny 360 000 zł 2006-2009
Plazmidy w komórkach bakterii - dynamika i molekularne mechanizmy replikacji DNA Konieczny Igor KBN - własny 365 000 zł 2006-2009
Rola ogólnej odpowiedzi na stres oraz pary enzymów PrkC-PrpC w formowaniu biofilmu - społecznej formy życia bakterii Bacillus subtilis Obuchowski Michał MNiSW - własny 290 600 zł 2006-2009
Wielofunkcyjne białka herpeswirusów jako kluczowe elementy w strategiach tworzenia szczepionek Bieńkowska-Szewczyk Krystyna KBN - własny 353 000 zł 2006-2009
Badanie mechanizmów toksyczności i ekotoksyczności ksenobiotyków o charakterze jonowym - ocena ryzyka środowiskowego dla perfluorowanych związków alifatycznych (PFAS) i cieczy jonowych (CJ) Składanowski Andrzej C. KBN - własny 240 000 zł 2005-2008
Mikroorganizmy i związki naturalnego pochodzenia potencjalnie przydatne w uprawie roślin oraz mechanizmy ich oddziaływania Obuchowski Michał MNiSW 300 000 zł 2005-2008
Mikroorganizmy i związki naturalnego pochodzenia potencjalnie przydatne w uprawie roślin oraz mechanizmy ich działania Łojkowska Ewa KBN - zamawiany 450 000 zł 2005-2008
Czynna ochrona gatunkowa Cypripedium calceolus (Obuwik pospolity) oraz wybranych gatunków storczyków na terenie Województwa Pomorskiego Łojkowska Ewa, Znaniecka Joanna WFOŚiGW 45 000 zł 2007
Charakterystyka czynnika degradującego/inaktywującego laktozy acylohomoserynowe wytwarzane przez bakterie z gatunku Pectobacterium (Erwinia) carotovora sub. carotovora (Pcc). Biokontrola mokrej zgnilizny Jafra Sylwia KBN - własny 205 600 zł 2004-2007
Charakterystyka serologicznych polskich izolatów bakterii Erwinia carotovora subsp. atroseptica. Opracowanie testów indentyfikacyjnych wykorzystujących przeciwciała poliklonalne i metodę multiplex PCR Śledź Wojciech KBN - własny 195 000 zł 2004-2007
Wirus klasycznego pomoru świń (CSFV) jako model do badania nowych metod hamowania rozwoju wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) Szewczyk Bogusław KBN - własny 280 000 zł 2004-2007
Development of generic 'on site' molecular diagnostics for EU quarantine pests and pathogens Łojkowska Ewa 6 PR UE 22 140 zł 2004-2006
Chronione i ginące gatunki roślin owadożernych w elicytowanych kulturach in vitro - pozyskiwanie metabolitów wtórnych w celu pozyskania związków o charakterze przeciwbakteryjnym i cytostatycznym Królicka Aleksandra KBN - własny 90 800 zł 2004-2006
Plazmidy w komórkach bakterii - molekularne mechanizmy replikacji i utrzymywania Konieczny Igor FNP - Mistrz 240 000 zł 2004-2006
Badania metabolitów wtórnych Rhaponticum carthamoides Ruta graveoles, Drosera sp. oraz badania aktywności biologicznej: przeciwdrobnoustrojowej, przeciwutleniającej i cytostatycznej farmakologicznie Łojkowska Ewa KBN - zamawiany 291 200 zł 2003-2006
Mechanizm działania białek z rodziny Hsp 100 Liberek Krzysztof KBN - własny 430 000 zł 2003-2006
Rozmnażanie polskich i tropikalnych storczyków w kulturach in vitro, badanie zmienności somaklonalnej Znaniecka Joanna KBN - promotorski 49 998 zł 2003-2006
The role of molecular chaperones in maintenance and transmission of mitochondrial DNA [Rola białek opiekuńczych w utrzymaniu i przekazywaniu i transmisji mitochondrialnego DNA]  Marszałek Jarosław The Wellcome Trust 85 848,00 GBP 2003-2006
Badania strukturalne i funkcjonalne glikoprotein wirusa zapalenia wątroby typu C w celu identyfikacji nowych metod terapeutycznych Bieńkowska-Szewczyk Krystyna KBN - międzynarodowy współfinansowany 581 600 zł 2003-2005
Analiza mechanizmu wydzielania TNF pod wpływem interleukiny-1 i cykloheksymidu Bigda Jacek KBN - własny 319 900 zł 2002-2006
Badanie mechanizmu replikacji plazmidów o szerokim zakresie gospodarza Konieczny Igor EMBO/HHMI 290 000 zł 2003-2005
Mechanizm replikacji plazmidu w różnych gatunkach bakterii Konieczny Igor KBN - własny 525 000 zł 2002-2005
Rola białek opiekuńczych w mitochondrialnej biogenezie centrów Fe-S  Marszałek Jarosław KBN - własny 300 000 zł 2002-2005
Analiza czynnika wyciszającego sygnalizator zagęszczenia izolowanych z bakterii wyselekcjonowanych z ryzosfery ziemniaka Jafra Sylwia, Łojkowska Ewa KBN - SPB 108 534 zł 2004
Analysis of quorum-quenching factor(s) of bacterial isolates selected from potato rhizosphere (acronim: QUORUM QUENCHING)  [Analiza czynnika wyciszającego sygnalizator zagęszczenia izolowanych z bakterii wyselekcjonowanych z ryzosfery ziemniaka] Jafra Sylwia 6 PR UE (Marie Curie Action) 147 600 zł 2004
Hodowla in vitro kokultur Ruta graveolens i Ammi majus w celu pozyskiwania farmakologicznie czynnych metabolitów wtórnych Sidwa-Gorycka Matylda KBN - promotorski 50 000 zł 2002-2004
Zastosowanie biomarkerów w wykrywaniu i identyfikacji patogenów roślin powodujących duże straty plonów rolniczych w technologii mikromacierzy COST 853. European Commission Cooperation Technology Łojkowska Ewa MNiSW - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 213 300 zł 2002-2004
Zastosowanie metod molekularnych w opracowywaniu klucza molekularnego do identyfikacji bakteryjnych patogenów roślin [Application of molecular markers for construction of molecular key for bacterial plant pathogens identification] Łojkowska Ewa KBN - własny 290 000 zł 2001-2004
Mechanizm synergistycznego przeciwnowotworowego działania czynnika martwicy nowotworu (TNF) i inhibitora angiogenezy TNP-470 Okrój Marcin KBN - promotorski 49 400 zł 2001-2004
Konstrukcja wieloskładnikowych szczepionek przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego bydła i owiec [Construction of multivalent vaccines against parasites of sheep and cattle] Bieńkowska-Szewczyk Krystyna KBN - własny 329 000 zł 2001-2003
Poszukiwanie nowych markerów genetycznych przydatnych w identyfikacji i różnicowaniu pektynolitycznych bakterii z gatunku Erwinia carotovora [Molecular markers for identification and differentiation of plant pathogenic Erwinia] Waleron Małgorzata KBN - promotorski 50 000 zł 2000-2002
Rola białka Hsp104 i jego hormologów w termotolerancji Liberek Krzysztof KBN - własny 327 800 zł 1999-2002
Mitochondrialne białka opiekuńcze rodziny Hsp70 Saccharomyces cerevisiae [Mitochondrial chaperone proteins of Hsp70 family of Saccharomyes cerevisiae] Marszałek Jarosław KBN - własny 280 000 zł 1999-2002
Interference with quorum sensing of Erwinia carotovora in the potato plant Jafra Sylwia, Van der Wolf Jan 5 PR UE (Marie Curie Action) 295 200 zł 2001-2002
Rola białka opiekuńczego Mdj1p w replikacji mitochondrialnego DNA drożdży Saccharomyces cerevisiae [Role of Mdj1p chaperone protein in replication of mitochondrial DNA of yeast Saccharomyces cerevisiae Duchniewicz Marlena KBN - promotorski 50 000 zł 1998-2001
Zastosowanie nowych technologii w diagnostyce patogenów roślinnych Łojkowska Ewa MNiSW - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany (COST 823 European Commission Cooperation Technology) 160 000 zł 1999-2000
Hodowla in vitro kultur tkankowych i korzeni transformowanych Ammi visnaga i Ammi majus w celu pozyskania farmakologicznie czynnych wtórnych metabolitów Królicka Aleksandra KBN - promotorski 50 000 zł 1998-2000
Diagnostyka i epidemiologia występujących w Polsce szczepów bakterii z  rodzaju Erwinia Łojkowska Ewa KBN - projekt własny 200 000 zł 1997-1999
Występowanie genu pelL, warunkującego biosyntezę drugorzędowej liazy kwasu poligalakturonowego, w  genomie bakterii z rodzaju Erwinia oraz znaczenie tego enzymu w patogenezie Jafra Sylwia KBN - promotorski 50 000 zł 1996-1998
Rola białek opiekuńczych w replikacji DNA  Marszałek Jarosław KBN - własny 60 000 zł 1993-1996
Badania dynamiki zmian aktywności enzymów pektynolitycznych Erwinia po infekcji ziemniaka Łojkowska Ewa KBN - projekt własny 150 000 zł 1991-1994

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Styczeń 2014 - 10:11; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: wtorek, 20. luty 2024 - 10:06; osoba wprowadzająca: Monika Sączewska