fbpx POWROTY | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

POWROTY

POWROTY

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 sierpnia 2018 roku, 10:05


Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitro i in vivo

dr Alicja Chmielewska
 

O projekcie

Białka IFITM (z ang. interferon induced transmembrane proteins) są białkami indukowanymi przez interferon, hamującymi wnikanie wirusów do komórek gospodarza. Zdolność białek IFITM do hamowania infekcji wirusowej została odkryta w 2009 roku, a obecnie wiadomo, że są ważnym elementem uniwersalnej odpowiedzi działającej przeciwko wielu groźnym patogenom, jak wirus grypy, Gorączki Zachodniego Nilu, Dengi, SARS, HIV, Ebola, Marburg, wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) i wirus Zika.  

Celem przedstawionego projektu jest zbadanie właściwości przeciwwirusowych białek IFITM in vitro – w hodowlach linii komórkowych oraz in vivo – w eksperymentach prowadzonych na myszach. W planowanych badaniach oprzemy się na dwóch modelach wirusowych – wirusie zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz wirusie kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV).

W badaniach in vitro skupimy się głównie na określeniu jak białka IFITM wpływają na zdolność rozprzestrzeniania się wirusów HCV i TBEV. Badania in vivo, prowadzone na myszach, w trakcie kontrolowanej infekcji wirusowej pozwolą na sprawdzenie czy uzyskanie podwyższonego poziomu białek IFITM w komórkach gospodarza spowoduje zahamowanie infekcji wirusowej.  Jako modelu wirusowego użyjemy wirusa HCV, a jako gospodarza - genetycznie modyfikowane myszy z humanizowaną wątrobą, które są wiarygodnym modelem do testowania nowych terapii na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Wyniki uzyskane w tym projekcie przyczynią się do lepszego poznania mechanizmów odpowiedzi przeciwwirusowej i pozwolą lepiej zrozumieć interakcje między gospodarzem a patogenem wirusowym, a uzyskana wiedza może być pomocna w opracowaniu nowych strategii walki z patogenami wirusowymi.

 

Zespół

Chm

Dr Alicja Chmielewska – kierownik projektu

Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów, międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W ramach pracy doktorskiej uczestniczyła w pracach nad szczepionką genetyczną przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV), obejmujących konstrukcję szeregu szczepionek wektorowych i określenie ich immunogenności w badaniach przedklinicznych. Odbyła 18-miesięczny staż w instytucie CEINGE w Neapolu w ramach projektu HEPACIVAC. Laureatka programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Mgr Paulina Gach

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W latach 2015 – 2017 członek zespołu Pracowni Bioinżynierii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, gdzie zajmowała się opracowaniem biologicznego skafoldu wzbogaconego mezenchymalnymi komórkami zrębu i jego wykorzystaniu, jako alternatywnej formy leczenia chorych z niewydolnością serca. W projekcie POWROTY bada głównie wpływ białek IFITM na rozprzestrzenianie się wirusów HCV i TBEV w hodowlach linii komórkowych.

Anna Szczepińska

Studentka pierwszego roku Magisterskich Studiów Uzupełniających Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W projekcie POWROTY zajmuje się konstrukcją panelu wektorów wirusowych niosących geny białek IFITM.

Współpraca naukowa w ramach projektu

Prof. Kathryn Ball, University of Edinburgh, Wielkia Brytania
Prof. Philip Meuleman, Ghent University, Belgia
Dr Borivoj Vojtesek, Regional Centre for Applied Molecular Oncology, Brno, Czechy

 

Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

fnp