ogólnowydziałowe

Inne projekty rozwojowe realizowane na Wydziale

 

Na Wydziale obecnie realizowane są projekty, których celem jest rozwój całego Wydziału - zarówno związane są z rozwojem potencjału ludzkiego jak i z wyposażeniem MWB w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczą o charakterze zintegrowanym.

 

MINDtheGEPS  - Modifying institutions by developing the gender equality plans
(polska nazwa: MINDtheGEPS  - Zmiana funkcjonowania instytucji poprzez wdrożenie Planu Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn)

Od lutego 2021 roku, przez kolejne cztery lata, Uniwersytet Gdański będzie realizował projekt MINDtheGEPS - Modifying Institutions by Developing The Gender Equality Plans finansowany z Programu Horyzont 2020 w ramach tematu „Wspieranie organizacji badawczych we wdrażaniu Planów Równości Płci”. 

Projekt ma na celu promowanie równości płci poprzez wdrażanie Planów Równości Płci (ang. Gender Equality Plan – GEP) w różnych typach organizacji prowadzących badania naukowe, w pięciu krajach europejskich, które nie osiągnęły 25% wyniku w zakresie udziału kobiet na kierowniczych stanowiskach w szkolnictwie wyższym. Poza Polską, wśród tych krajów znalazły się: Irlandia, Włochy, Hiszpania i Serbia.  Propagowanie równości płci jest jednym z priorytetów polityk UE wdrażanych przez Komisję Europejską zarówno za pomocą programu Horyzont 2020, jak i w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (The European Research Area, ERA) we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami badawczymi.

Na Uniwersytecie Gdańskim głównym celem projektu będzie stworzenie i wdrożenie Planu Równości Płci (GEP) promującego równość kobiet i mężczyzn w badaniach i innowacjach. Planowane działania mają na celu: zwiększenie udziału kobiet w organach decyzyjnych i kierowniczych uczelni, powołanie rzecznika ds. równości płci oraz prowadzenie otwartych i skierowanych do określonych grup pracowników szkoleń, a także monitorowanie procesów rekrutacji i awansów na stanowiska naukowe i administracyjne pod kątem równości szans. Środki uzyskane w ramach projektu MINDtheGEPs pozwolą na zorganizowanie szeregu działań zmierzających do podniesienia świadomości kadry akademickiej w zakresie realizowania polityki równych szans kobiet i mężczyzn, a także na opracowanie planu działań prowadzącego do przyspieszenia zmian strukturalnych i stosowania integracyjnego podejścia.

Kierownikiem projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która będzie stała na czele multidyscyplinarnego zespołu tworzonego przez przedstawicieli kilku jednostek UG: Wydziału Nauk Społecznych - prof. UG, dr hab. Natasza Kossakowska-Berezecka,  dr Magdalena Żadkowska, Wydziału Biologii – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymimgr Izabela Raszczyk, Wydziału Ekonomicznego – dr Łukasz Dopierała, MWB UG i GUMed – mgr Marta Dziedzic.

Europejskimi Partnerami w projekcie są: Università degli Studi di Torino (Włochy) – lider projektu, National Research Council (Włochy), Institute of Technology Tralee (Irlandia), Uniwersytet Jagielloński (Polska), School of Electrical Engineering-University of Belgrade (Serbia), Fundacion para la promocion de la Innovacion, Investigacion Y Desarrollo Tecnologico en la Industria de la Automocion de Galicia (Hiszpania), Knowledge and Innovation (Włochy), Uppsala University (Szwecja), Elsevier (Holandia).

Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego ponad 200 tys. euro.

ResBios - RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences
(polska nazwa: ResBios - Ugruntowanie praktyk odpowiedzialnych Badań i innowacji w obszarze nauk biologicznych)

www.resbios.eu

resProjekt ResBio (Responsible Research and Innovation Grounding Practices in Biosciences) finansowny z programu UE Horyzont 2020, rozpoczął swoje działania w styczniu 2020 roku i będzie realizowany przez trzy lata w konsorcjum tworzonym przez 12 partnerów z 11 krajów,  koordynowanym przez Uniwersytet Tor Vergata z Rzymu. Budżet Projektu to 1,5 mln EUR.

Projekt ResBios odwołując się do doświadczeń we wdrażaniu zmian strukturalnych w obszarze odpowiedzialnych badań i innowacji (Responsible Research and Innovatoin – RRI) zebranych podczas realizacji wcześniejszego projektu z Horyzontu 2020 STARBIOS2, ma na celu wdrożenie praktyk RRI w pięciu nowych europejskich organizacjach badawczych poprzez realizację dedykowanego pakietu działań. Rezultatem tych aktywności mają być zmiany instytucjonalne w uczestniczących w projekcie jednostkach w odniesieniu do pięciu kluczowych obszarów RRI (zaangażowanie społeczne, edukacja, równość płci, otwarty dostęp, etyka). Wybrani partnerzy projektu STARBIOS2, którzy wdrożyli już plany działań w obszarze RRI doprowadzając do zmian strukturalnych w swoich instytucjach, jako doświadczone organizacje przyjmą rolę „mentorów” wobec partnerów „początkujących”, którym służyć będą radą, przykładami i wsparciem.

12 partnerów projektu: Ivan Franko University of Lviv (Ukraina), Faculty of Agriculture Zagreb University (Serbia), Democritus University of Thrace (Grecja), National Council of Scientific Research -CSIC (Hiszpania), Knowledge and Innovation SRL (Włochy), EUSEA (Austria), University of Bremen (Niemcy), AgrobioInstitute (Bułgaria), University of Primorska (Słowenia) i Aarhus University (Dania).

Kierownikiem Projektu po stronie UG jest prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W realizacji projektu na UG uczestniczą: prof. dr hab. Ewa Łojkowskamgr Marta Dziedzic z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, mgr Izabela Raszczyk z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG, prof. UG dr hab. Natasza Kosakowska-Berezeckadr Magdalena Żadkowska z Wydziału Nauk Społecznych.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych:

www.resbios.eu

Facebook: resbiosproject   

Tweeter:  resbios

YouTube: resbios

IN: resbios

 

Międzynarodowa Agenda Badawcza (MAB) - Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science)

www.iccvs.ug.edu.pl

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (MCBSP) to wspólna jednostka badawcza Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu w Edynburgu, podporządkowana Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego. Centrum utworzono na podstawie umowy o współpracy dotyczącej działań badawczych i edukacyjnych w zakresie terapii przeciwnowotworowych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem w Edynburgu.Powstanie Centrum w Gdańsku zostało zainicjowane dzięki nawiązaniu współpracy zespołu wirusologii molekularnej, kierowanym przez prof. Krystynę Bieńkowska-Szewczyk Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii z laboratorium prof. Huppa. Przygotowanie modelu współpracy w zakresie roli Uniwersytetu Gdańskiego jako instytucji obejmującej w swojej strukturze nowe centrum koordynował prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju UG wspierany przez mgr Izabelę Raszczyk z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi UG.

Badania nad szczepionką leczącą raka i nowymi lekami na choroby neurodegeneracyjne i nowotworowe to wyzwania, jakie podejmują dwa międzynarodowe centra naukowe, które powstały w Polsce dzięki środkom w łącznej wysokości ponad 76 mln zł, przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Na Uniwersytecie Gdańskim powstało Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, a na Uniwersytecie Warszawskim – ośrodek badawczy ReMedy

Dwóch światowej klasy naukowców, prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, otrzymało 41 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Finasowanie zostało przyznane na okres 5 lat, a w ramach projektu powstały grupy badawcze, w których uczelnia zatrudnia ok. 30 osób.

Prof. Ted Hupp, szef Centrum Badań Eksperymentalnych nad Rakiem (Experimental Cancer Research) przy Uniwersytecie w Edynburgu, oraz prof. Robin Fahraeus, kierujący laboratorium badawczym we Francuskim Narodowym Instytucie Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM), to wybitni, znani w świecie naukowcy, którzy prowadzą badania związane z nowymi terapiami nowotworowymi.Leczenie chorób onkologicznych jest obecnie jednym z największych wyzwań naukowych w obszarze zdrowia. Nowe terapie przeciwnowotworowe mają na celu aktywowanie systemu immunologicznego, m.in. za pomocą terapeutycznych szczepionek, w taki sposób, aby potrafił on rozpoznać i zwalczać namnażające się komórki nowotworowe. Ten kierunek badań, ścisłe związany z pracami w obszarach takich jak biologia molekularna, genetyka i proteomika, podejmowany jest obecnie z wielkimi oczekiwaniami przez wiele ośrodków naukowych na świecie.

Uniwersytet Gdański został doceniony w konkursie jako miejsce spełniające najlepsze warunki do prowadzenia badań molekularnych i biomedycznych na najwyższym poziomie. Nowoczesny kampus, w którym w bliskim sąsiedztwie znajdują się specjalistyczne laboratoria z rożnych dziedzin, w szczególności Wydział Chemii i  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, wyposażone w wysokiej klasy aparaturę badawczą i zatrudniające naukowców, którzy będą współpracować z nowym centrum, to elementy niezmiernie istotne dla powodzenia przedsięwzięcia. Zaplanowano również ścisłą współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, dysponującym Trójmiejską Akademicką Zwierzętarnią Doświadczalną oraz biobankiem. Współpraca naukowa grup badawczych nowego Centrum i GUMed będzie się odbywać w zakresie onkologii molekularnej. Atuty Gdańska to także dynamiczne otoczenie branży biotechnologicznej i farmaceutycznej oraz atrakcyjna lokalizacja i dobra komunikacja ze światem dzięki lotnisku w bliskiej odległości od kampusu.

Zagranicznym partnerem strategicznym jest Uniwersytet w Edynburgu, jeden z najlepszych uniwersytetów w światowych rankingach. Partner strategiczny będzie współpracował z nowym centrum nie tylko naukowo, ale również w dużej mierze wesprze je w zakresie wprowadzania najlepszych praktyk z zarządzania nauką, organizacji pracy czy relacji z przemysłem. Innowacyjne centrum doskonałości, jako jednostka wspólna Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Edynburgu, planuje najwyższej jakości badania naukowe i przyczyni się do wzrostu umiędzynarodowienia oraz lepszej współpracy nauki z przemysłem.

Kolejnym projektem, który zdobył finansowanie w ramach drugiego otwartego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze jest nowy ośrodek badawczy na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie nosił nazwę ReMedy i będzie skoncentrowany na prowadzeniu badań naukowych dotyczących mechanizmów regeneracyjnych. Na ich czele staną światowej sławy naukowcy prof. Agnieszka Chacińska oraz prof. Magda Konarska z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT UW).

Wyniki konkursu i pozostali laureaci na stronie: FNP

Strona informacyjna UG

Kierownik projektu: prof. Ted Hupp
Okres trwania projektu: 2017 - 2022
Budżet UG: 41 000 000 złotych
Strona www: www.iccvs.ug.edu.pl

Kontakt:
ICCVS Biuro : iccvs@ug.edu.pl
Izabela Raszczyk: izabela.raszczyk@ug.edu.pl
telefon: 
+48 58 523 23 72

 

STARBIOS2: Structural Transformation to Attain Responsible BIOScienes 

www.starbios2.eu

starW ramach STARBIOS2 Uniwersytet Gdański wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii pracował nad koncepcją uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych i etycznych prowadzonych badań (Responsible Research and Innovation- RRI).

Ideą projektu było opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych indywidualnych planów działania, umożliwiających zmiany strukturalne w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji. Plan działania dla Uniwersytetu Gdańskiego, w tym dedykowany pilotaż realizowany w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, obejmował m.in.:

 • upowszechnienie wiedzy o odpowiedzialnych badaniach i innowacjach
 • wsparcie rozwoju kariery naukowej kobiet
 • pilotażowy kurs dla studentów MWB oraz organizacja Letniej Szkoły Biotechnologii w 2018 roku poświęconej tematyce odpowiedzialnych badań i innowacji
 • rozwój procedur publikowania w systemie Open Access oraz kwestii związanych z bioetyką
 • rozwój odpowiedzialnego transferu technologii poprzez wsparcie CTT UG

Jednym z ważniejszych osiągnięć projektu, które  przyczyniło się do zmiany strukturalnej na Uniwersytecie Gdańskim, było powołanie przez Rektora w 2019 roku Komisji ds. realizowania społecznej odpowiedzialności nauki, realizującej zadania związane z polityką społecznej odpowiedzialności nauki w 3 obszarach: zaangażowanie społeczne nauki i naukowców, edukacja społeczeństwa i równość płci (równość kobiet i mężczyzn w zakresie kariery naukowej oraz równość płci w kontekście podejmowanych badań naukowych). W lipcu 2020 roku Komisja wydała swój pierwszy raport: Kobiety w nauce. Zarządzanie różnorodnoscią i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt w UG koordynował prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed., a w międzywydziałowym zespole projektowym współpracowali: prof. dr hab. Igor Konieczny, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, dr hab. Stanisław Ołdziej prof. UG, mgr Marta Dziedzic z  MWB UG i GUMed, mgr Izabela Raszczyk z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG, dr hab. Natasza Kosakowska Berezecka prof. UG, dr Magdalena Żadkowska, dr hab. Sylwia Mrozowska, dr Barbara Kijewska z Wydziału Nauk Społecznych, dr Karol Śledzik – Dyrektor CTT. Ponadto zespól projektowy współpracował również z ekspertami i pracownikami z innych jednostek UG m.n z Biura Nauki czy Biblioteki.

 

Uniwersytet Gdański realizuje projekt STARBIOS2 z następującymi jednostkami:

 • Universita degli Studi di Roma Torvergata (Włochy) - koordynator
 • Laboratori di Scienza della Cittadinanza – LCS (Włochy)
 • The University of Oxford, Oxford Biomedical Research Centre (Wielka Brytania)
 • Univerza na Primorskem Universita del Litorale (Słowenia)
 • Agrobioinstitute (Bułgaria)
 • International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Włochy)
 • Aarhus Universitet (Dania)
 • Universitaet Bremen (Niemcy)
 • Sparks & Co (Francja)
 • University System of Maryland (USA)
 • Fundacao Oswaldo Cruz (Brazylia)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
Okres trwania projektu: 2016 - 2020
Budżet UG: 312 370 EUR
Strona www: www.starbios2.eu oraz www.starbios.ug.edu.pl

Kontakt:

Izabela Raszczyk: izabela.raszczyk@ug.edu.pl
(Z-ca kierownika projektu)
telefon: +48 58 523 23 72

Facebook: STARBIOS2

Tweeter: STARBIOS2

YouTube: STARBIOS2


Projekty, których realizację zakończono:


ALLIANCE

www.balticbluebioalliance.eu

Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie ALLIANCE finansowanym z programu INTERREG BSR. Projekt gromadzi instytucje z regionu Morza Bałtyckiego zajmujące się i zainteresowane tzw. błękitną biotechnologią (blue biotechnology). Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego udział w projekcie biorą Wydział Oceanografii i Geografii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych i Centrum Transferu Technologii, a na dalszych jego etapach, w miarę potrzeb, do współpracy zapraszani będą eksperci z innych wydziałów.

W ramach projektu utworzona zostanie sieć instytucji badawczych, laboratoriów, parków technologicznych i firm, która ma na celu zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy, infrastruktury i usług niezbędnych do rozwoju innowacyjnych produktów i usług opracowanych na bazie zasobów morskich. Organizacje partnerskie z krajów bałtyckich będą aktywnie identyfikować i zachęcać potencjalnych użytkowników z sektora prywatnego do rozwoju i korzystania z błękitnej biotechnologii. Projekt ALLIANCE ma na celu długofalową współpracę i  wymianę na poziomie naukowym, rynkowym i przemysłowym. Wraz z docelowymi użytkownikami - potencjalnymi i istniejącymi przedsiębiorstwami – projekt, korzystając z infrastruktury i wiedzy dostępnych w państwach regionu Morza Bałtyckiego, przyczyni się do rozwoju i wsparcia optymalnych międzynarodowych rozwiązań biotechnologicznych.

Partnerzy projektu to:

Niemcy

GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research (koordynator)
SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG
BioCon Valley GmbH
CRM Coastal Research & Management
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald (EMAUG)

Polska

Uniwersytet Gdanski
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Svanvid Sp. z o.o.
Biovento Sp. z o.o.

Litwa

 

Public institution Coastal Research and Planning Institute (CORPI)
Klaipeda Science and Technology Park (KSTP)
JSC "Geoterma" UAB

Łotwa

Latvian Biotechnology Association (LBA)
JSC "Baltic Probiotics"
Environmental Development Association (EDA)

Dania

AgroTech A/S AgroTech A/S
Kalundborg Utility A/S

Szwecja

Royal Institute of Technology KTH
Göteborgs Universitet

Finlandia

Finnish Environment Institute (SYKE)

Estonia

Tartu Biotechnology Park

Portugalia

CIIMAR Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research

Wielka Brytania

Scottish Association for Marine Science (SAMS)

Kierownik Projektu w UG: prof. UG. dr hab. Katarzyna Palińska 
Okres trwania projektu:  2016 - 2019
Budżet dla UG: 193 000 EUR

Kontakt: 
Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski bielawski@biotech.ug.edu.pl

 

 Alliance

 

Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life - Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform

http://www.mobi4health.ug.edu.pl/

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed rozpoczął w czerwcu 2013 realizację projektu Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life - Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform [o akronimie MOBI4Health] finansowanego przez Komisję Europejską z 7. Programu Ramowego UE w ramach konkursu REGPOT. Budżet koordynowanego przez Uniwersytet Gdański projektu wynosi ponad 5,2 mln euro, z czego 4,6 mln euro stanowi dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Czas trwania projektu to 42 miesiące.

Celem projektu jest osiągnięcie znacznego wzrostu potencjału badawczego MWB UG i GUMed w biotechnologii molekularnej. Blisko 1,5 mln euro przeznaczone zostanie na zakup najnowocześniejszego sprzętu do spektrometrii mas, który pozwoli na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny biotechnologii służących życiu i zdrowiu człowieka i środowiska. W ramach projektu zacieśniona zostanie współpraca z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi. Kadrę naukową Wydziału wzmocnią nowi doświadczeni badacze oraz specjaliści ds. spektrometrii mas. Opracowana zostanie strategia w zakresie innowacji i praw własności intelektualnej. Międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe, organizowane w Gdańsku, oraz działania upowszechniające badania naukowe zwiększą rozpoznawalność Wydziału w kraju i zagranicą. Projekt zapewni możliwość wykonywania innowacyjnych badań, opartych na zaawansowanej technologii spektrometrii mas, oraz długotrwałej współpracy naukowej, zarówno na poziomie regionalnym jak i europejskim.

Wartość projektu: 5 214 534 EUR
Finansowanie z Komisji Europejskiej: 4 667 006 EUR
Okres trwania projektu: 42 miesiące (36 miesięcy realizacja projektu + 6 miesięcy ewaluacja zewnętrzna)
Partnerzy: 10 europejskich ośrodków badawczych z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Grecji i Hiszpanii

Kontakt:
Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (Koordynator Projektu)

mobi


Centre of Excellence in Bio-safety and Molecular Biomedicine (BioMoBiL) - Integration in Education and Research Towards the Knowledge & Technology Transfer Level

Celem projektu Centrum Doskonałości BioMoBil było stworzenie ośrodka dostarczającego ekspertyzy w dziedzinie biobezpieczeństwa i biomedycyny molekularnej oraz promowanie wiedzy na temat bezpiecznych technologii ukierunkowanych na diagnozowanie i leczenie ludzi, zwierząt i roślin oraz ochronę środowiska.

Działalność Centrum polegała m.in. na nawiązywaniu kontaktów i współpracy naukowo-badawczej oraz na inwestowaniu w strukturę niematerialną, co oznaczało także pracę organizacyjną, taką jak: tworzenie baz danych, banków próbek, unikatowych kolekcji, systemów wymiany informacji, szkoleń podyplomowych itp.

Koordynatorem projektu był prof. dr hab. Jacek Bigda (ówczesny dziekan Wydziału)

Projekt był realizowany w latach: 2003-2006.

Projekt był finansowany ze środków 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Wysokość dofinansowania: 434 200 Euro


Creation and development of a Novel Faculty of Biotechnology

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG było otrzymanie na lata 1994-1997 grantu w ramach Programu TEMPUS-PHARE. W trudnej i bardzo wymagającej konkurencji wygraliśmy konkurs uzyskując środki na finansowanie projektu o nazwie "Creation and development of a novel Faculty of Biotechnology" (S-JEP 07191-94). Przyznana na ten cel kwota była znaczna, wynosiła bowiem łącznie 473.000 ECU, co jest równowartością blisko 600.000 dolarów.
Koordynatorem projektu był prof. dr Wiesław Makarewicz, dziekan Wydziału, kontraktorem Akademia Medyczna w Gdańsku, a partnerami w utworzonym konsorcjum były następujące uczelnie: University of Bradford, Bradford (UK), University of Oxford, Oxford (UK), Universität Bremen, Bremen (D), Institut National des Sciences Appliquees de Lyon, Lyon (F), Uniwersytet Gdański, Gdańsk (PL), Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk (PL).

Głównym celem projektu było wsparcie i rozwój nowego Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii utworzonego w czerwcu 1993 roku przez Akademię Medyczną w Gdańsku i Uniwersytet Gdański.

Znaczenie otrzymanego grantu w ramach programu TEMPUS nie polegało jedynie na wsparciu materialnym, chociaż i to było w początkowej fazie bardzo istotne, bo pozwalało na pewną dozę finansowej samodzielności. Otworzyło także nowe możliwości współpracy międzynarodowej z partnerami projektu, pozwoliło finansować ich udział w dorocznych Szkołach Letnich oraz zakupy podstawowego sprzętu badawczego i komputerowego. Dzięki temu projektowi pojawiły się realne możliwości wysyłania naszych studentów do instytucji partnerskich, co wówczas było dla nich niezwykle atrakcyjne. Środki z tego programu przyczyniły się znacząco do rozszerzenia początkowej oferty dydaktycznej, przygotowania materiałów dydaktycznych, a także informacyjnych i promocyjnych.

Główne rezultaty projektu można przedstawić następująco:

 • opracowanie i wdrożenie 11 nowych kursów oraz opracowanie dla nich odpowiednich materiałów dydaktycznych;
 • organizacja i wyposażenie dwóch nowych laboratoriów dydaktycznych: biologii molekularnej (dr hab. Jacek Bigda), fitopatologii (dr hab. Ewa Łojkowska);
 • modernizacja wyposażenia trzech laboratoriów: biochemii AMG, biochemii UG, pracowni komputerowej w budynku przy ul. Kładki 24;
 • organizacja dorocznych Szkół Letnich Biotechnologii;
 • organizacja Centrum Transferu Technologii [CTT];
 • wizyty w uniwersytetach zagranicznych (wymiana) 77 nauczycieli akademickich;
 • wyjazdy na studia i krótkie okresy szkoleniowe w uniwersytetach zagranicznych 57 studentów i doktorantów;
 • rozbudowa sieci komputerowej, modernizacja sprzętu komputerowego, zakupy oprogramowania;
 • wyposażenie w sprzęt audiowizualny (wideoprojektor komputerowy);
 • uzupełnienie księgozbioru i zakup czasopism;
 • modernizacja wyposażenia dziekanatu Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii.

Projekt realizowany w latach: 1994-1997.

Wysokość dofinansowania: 473.000 ECU

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Styczeń 2014 - 14:14; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: czwartek, 3. Grudzień 2020 - 12:59; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz