dydaktyczne

Projekty dydaktyczne

Na Wydziale realizowane są liczne projekty dydaktyczne i inicjatywy, których celem jest podniesienie jakości kształcenia i wsparcie kierowane do studentów:

Didactic projects and initiatives aimed at improving the quality of education are implemented at the Faculty.

Tytuł projektu / Project Title Kwota / Amount Źródło finansowania / Financing Lata realizacji / Years Koordynator / Coordinator
PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown [czyt. więcej] 2 991 279,66 zł NCBiR (POKL) 2014-2015 dr Tomasz Zarzycki
UCZEŃ-NAUKOWIEC! Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium [czyt. więcej] 174 400,00 zł MNiSW - Ścieżki Kopernika (POIG) 2013-2014 prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
Rola niekodującego RNA w metylacji chromatyny i inwazyjności raka prostaty – udział w konkursie Undergraduade Student Caucus and Poster Competition i prestiżowej konferencji American Association for Cancer Research Annual Meeting [czyt. więcej] 177 980,00 zł MNiSW - Generacja Przyszłości (POIG) 2013-2014 dr Anna Żaczek
Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy [czyt. więcej] 1 976 816,44 zł NCBiR (POKL) 2012-2015 prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej
Dotacja projakościowa na wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji [czyt. więcej] 1 000 000,00 zł MNiSW 2013 prof. dr hab. Igor Konieczny
Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Zadanie 2. Life Science and Mathematics Interdyscyplinary Doctoral Studies (LiSMIDoS). Zad. 3. Wsparcie stypendialne i szkoleniowe dla doktorantów i młodych doktorów [czyt. więcej] 3 201 200,00 zł NCBiR (POKL) 2010-2015

koordynator projektu: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

kier. zad. 2: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki - zwiększanie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych (PRO-GOS). Zadanie 2. Wsparcie kierunku Biotechnologia [link] 1 124 950,00 zł NCBiR (POKL) 2009-2012

koordynator projektu: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

kier. zad. 2: prof. dr hab. Igor Konieczny

JCOB - Job Creation Oriented Biotechnology, International First Level Degree - Socrates Erasmus ETN 2000-2012 prof. dr hab. Ewa Łojkowska
FS Biotech - Future Skills for Biotechnology  [czyt. więcej] 84 000,00 zł Erasmus - Projekty Wielostronne 2008-2010

koordynator projektu: prof. Francisco X. Malcata (Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa, Poltugal)

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

ScanBalt Campus - a European model case for transnational and transectoral institution building in education, research and development [czyt. więcej] 60 154,38 zł INTERREG III 2005-2006 prof. dr hab. Ewa Łojkowska
prof. dr hab. Jacek Bigda
BIOTECHUNTE - Biotechnology University Formation for Enterprises Development [link] - Erasmus - TNPP 2003-2005 prof. dr hab. Ewa Łojkowska
BIOTECH - Biotechnology Thematic Network [link] - Socrates Erasmus ETN 1996-1998 prof. dr hab. Wiesław Makarewicz

Więcej na temat projektów przeczytasz poniżej:

Uniwersytet Jutra

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed jest jednym z beneficjentów projektu "PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown", którego celem jest wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Gdańskiego od roku akademickiego 2014/2015 poprzez adaptacje rozwiązań partnera amerykańskiego – Uniwersytetu Houston-Downtown w zakresie jakości kształcenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej do wymogów międzynarodowego rynku pracy.

W ramach projektu na Wydziale prowadzone są prace w obrębie zadania 1 (Modyfikacja programów studiów i sposobu kształcenia na wybranych kierunkach UG) związane z przygotowaniem sylabusów i skryptów do zajęć w języku angielskim. W ramach zadania została zrealizowana pięciodniowa XX Letnia Szkoła Biotechnologii dla 70 uczestników.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

                                                       

Strona www projektu: http://uniwersytet-jutra.ug.edu.pl/


Ścieżki Kopernika

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed jest członkiem Konsorcjum pn. InnovaBio Pomorze, które jest realizatorem projektu "UCZEŃ-NAUKOWIEC! Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium". Projekt został wybrany w konkursie MNiSW "Ścieżki Kopernika"*.

Pozostali członkowie Konsorcjum to: Gdyńskie Centrum Innowacji, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

Wysokość dofinansowania: 174 400,00 zł.

Projekt "Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium" ma na celu spopularyzowanie metodyki badań naukowych i zainteresowanie różnorodnymi aspektami pracy w laboratorium badawczym młodych ludzi w wieku szkolnym. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży szkolnej pomorskich szkół ponadgimnazjalnych. Informacje o projekcie zamieszczone zostaną na stronach internetowych PPNT, MWB oraz w lokalnej prasie. Do wszystkich szkół rozesłane zostaną zaproszenia, formularze zgłoszeniowe oraz plakaty promujące idee projektu. Chętni zgłaszać się będą poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego. Uczestnicy, po pozytywnej rekomendacji szkoły i kwalifikacji na drodze rekrutacji, będą przeszkoleni w zakresie bezpiecznego (BHP) i zgodnego z zasadami GLP (ang. Good Laboratory Practice) prowadzenia prac eksperymentalnych. Następnie, wezmą udział w dwutygodniowym treningu umiejętności, który pozwoli na opanowanie podstawowych czynności i technik laboratoryjnych. Trening umiejętności zakończy się sprawdzianem, który umożliwi ocenę kwalifikacji uczestników i ewentualne uzupełnienie braków. Po odbyciu warsztatów szkoleniowych uczestnicy otrzymają do realizacji zadania badawczo-naukowe lub badawczo-wdrożeniowe. Zadania te stanowić będą osobne projekty bądź będą częścią większych projektów realizowanych w określonym czasie na MWB UG i GUM-ed lub/i w Laboratorium PPNT. Uczestnicy będą realizować wybrane działania pracując w zespołach badawczych. Ich praca zostanie zorganizowana w taki sposób, aby powierzone zadania wykonywać w jak największym stopniu samodzielnie, co pozwoli na rozwijanie kreatywności, nietuzinkowego myślenia, samodzielnego szukania rozwiązań, czerpania wiedzy z różnych źródeł, myślenia analitycznego oraz odpowiedzialności za postęp badań i prac. Zadaniem kadry naukowej PPNT oraz MWB będzie czuwanie nad prawidłowym postępem badań oraz koordynacja merytoryczno-technicznego przebiegu prac. Podczas trwania projektu uczniowie będą uczestniczyć w serii wykładów tematycznie związanych z wykonywanymi przez nich projektami, co pozwoli na pogłębienie ich wiedzy oraz zapoznanie się ze stanem i postępami współczesnej nauki. Projekt zakończy wspólna konferencja młodych naukowców, którzy zaprezentują wyniki swoich badań członkom lokalnej społeczności: kolegom, znajomym, rodzinom i nauczycielom.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                                                       

Strona www projektu: http://sciezkikopernika.pl/uczen-naukowiec-podtytul-praktyczna-edukacja-uczniow-w-laboratorium/

* Celem przedsięwzięcia pod nazwą „Ścieżki Kopernika”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”, jest popularyzacja nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Konsorcja, składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego podmiotu działającego na rzecz nauki, w skład których ponadto mogą wchodzić organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, w ramach projektu opracowują i realizują program działań promujących i upowszechniających działania naukowe i ich wyniki. Program powinien zawierać element badań naukowych prowadzonych z zaangażowaniem osób spoza środowiska naukowego, a szczególnie młodzieży szkolnej. Konsorcjum, wykorzystując zasoby jednostki naukowej wchodzącej w jego skład (np. laboratoria, aparatura naukowa), angażuje członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzież szkolną) w spójne tematycznie działania naukowe będące przedmiotem projektu. Zadaniem podmiotu działającego na rzecz nauki, wchodzącego w skład konsorcjum, jest włączenie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.

do góry


Generacja Przyszłości

W roku 2013 rozpoczęto realizację projektu "Rola niekodującego RNA w metylacji chromatyny i inwazyjności raka prostaty – udział w konkursie Undergraduade Student Caucus and Poster Competition i prestiżowej konferencji American Association for Cancer Research Annual Meeting" w odpowiedzi na konkurs Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Generacja Przyszłości"*. Projekt jest realizowany przez grupę studentów kierunku biotechnologia: Agatę Łuczak, Daniela Jachimowicza i Mikołaja Kocikowskiego pod czujnym okiem Opiekuna Naukowego - dr Anny Żaczek.

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań naukowych studentów kierunku biotechnologia na MWB UG i GUMed realizujących prace badawcze na temat roli niekodującego RNA w metylacji chromatyny i inwazyjności raka prostaty oraz wsparcie ich uczestnictwa w międzynarodowym konkursie Undergraduate Student Caucus and Poster Competition organizowanym przez American Associacion for Cancer Research (AACR), podczas którego zostaną zaprezentowane wyniki prac badawczych studentów.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                                                       

* Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Wsparcie, którym zostaną objęci wybitnie uzdolnieni studenci, może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lub konkursach, a także na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku o finansowanie w ramach programu. Skutkować powinno to zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości.

do góry


Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest realizatorem projektu „Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy”. Projekt realizowany od roku 2012 w odpowiedzi na konkurs NCBiR, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na dofinansowanie projektów z Poddziałania 4.1.2 Priorytet IV PO KL Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W ramach projektu realizowane są zadania, poprzez które studenci (2012-2015) będą mogli lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału studentów/ek w działaniach (stażach, konferencjach, warsztatach, projektach naukowych i badawczo-rozwojowych) mających na celu poprawę efektywności zatrudnienia absolwentów w innowacyjnych przedsiębiorstwach. W ramach projektu realizowane będą zadania, poprzez które studenci będą mogli lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Grupą docelową projektu są studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku biotechnologia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy w roku 2012/2013 rozpoczną studia.

Uczestnicy projektu otrzymają: wsparcie merytoryczne (programy wyrównawcze z matematyki i chemii przed i w trakcie studiów) oraz finansowe (stypendia motywacyjne, dofinansowanie udziału w konferencjach, warsztatach, szkoleniach).

Studenci wezmą udział w realizowanych w ramach projektu:

  • dodatkowych warsztatach (techniki uczenia się, autoprezentacja, przygotowywanie prezentacji, zarządzenie jakością i zasady akredytacji laboratoriów, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji patentowej),
  • wykładach gościnnych wygłaszanych przez naukowców z kraju i zagranicy,
  • zajęciach typu case study (studium przypadku) powadzonych przez ‘praktyków’,
  • wizytach w zakładach przemysłowych działających w szeroko pojętej biotechnologii,

a także staną przed możliwością uczestnictwa w:

  • szkoleniach, konferencjach, warsztatach,
  • odpłatnych stażach 2-3 miesięcznych w firmach/instytucjach naukowych w kraju i za granicą.

W ramach projektu przewidywane jest także doposażenie laboratorium studenckiego i organizacja konkursów na projekty badawcze realizowane przez studentów w ramach koła naukowego BIO-MED.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium, uczestnictwa w wydarzeniach i stażach oraz korzystania z oferty dodatkowej będą regulowane przez odrębne postanowienia, które będą sukcesywnie zamieszczane na stronie projektu: http://www.kierunkizamawiane.vxo.pl/

Projekt jest realizowany w latach 2012-2015 w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.2/2012 w ramach Poddziałania 4.1.2 Priorytet IV PO KL Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

                                                       

Kontakt: dr Anna Gwizdek-Wiśniewska

Strona projektu: http://www.biotech.ug.edu.pl/kierunkizamawiane

do góry


Dotacja projakościowa na wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji

Z przyjemnością informujemy, iż nasz Wydział znalazł się w gronie 62 kierunków studiów, które zostały wybrane do dofinansowania za najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy. Dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł zostanie przeznaczone na wdrażanie programu studiów i na doskonalenie oferty dydaktycznej.

Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłoszony na podstawie Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 251, poz. 1508, z późn. zm.). Spośród 207 nadesłanych wniosków Komisja wyłoniła 62 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni lub uczelnie nieposiadające podstawowych jednostek organizacyjnych, które opracowały najlepsze programy kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, przeznaczone do realizacji począwszy od roku akademickiego 2012/13 oraz wdrożyły lub wdrażają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia. Każda z jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł, które będzie mogła przeznaczyć na wdrażanie nagrodzonych programów i na doskonalenie oferty dydaktycznej.

do góry


LISMiDoS (Life Science and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies)

LiSMIDoS są studiami stacjonarnymi III stopnia prowadzonymi w trybie dziennym na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed przy współpracy z trzema Wydziałamia UG: Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii oraz Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki, trzema Wydziałami GUMed: Wydziałem Lekarskim, Wydziałem Farmacji i Wydziałem Nauk o Życiu a także z Międzynarodowym Instytetem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Są to interdyscyplinarne studia, które przygotowują do do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych, matematycznych. Uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich posiadają wszystkie Wydziały tworzące LiSMIDoS w: dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinach: biologicznych lub biochemicznych, w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia, w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. Studia LISMiDoS są kluczową częścią projektu "Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Doktoranci studiują według indywidualnego planu studiów, zgodnie z programem ramowym. Plan studiów ustalany jest corocznie z promotorami. Przygotowanie pracy doktorskiej odbywa się pod kierunkiem dwóch promotorów, reprezentującym różne dziedziny naukowe. Studia prowadzone są w języku angielskim.
 
Uczestnicy studiów zyskują gruntowne przygotowanie w jednej z nauk przyrodniczych bądź matematycznych i co najmniej dobre w przynajmniej jednej dyscyplinie dodatkowej. Unikatowy program studiów pozwoli na uzyskanie szerokiej wiedzy będącej podstawą przyszłej kariery doktoranta.

W ramach projektu organizowane są także staże dla doktorantów w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą (zaplanowano 30 wyjazdów trwających 1-3 miesięcy) i w kraju (20 2 tygodniowych wyjazdów) staże zagraniczne dla kadry dydaktycznej (6 staży 1-tyg. i 6 2-tyg., udział doktorantów w konferencjach zagranicznych (20 wyjazdów) i krajowych (20 wyjazdów). W ramach zadania zaplanowano środki na prowadzenie przez doktorantów badań naukowych (20 projektów po 24 000 zł). Staże doktorantów przyczynią się do wzmocnienia kontaktów nauk. i współpracy z wiodącymi jednostkami nauk., otworzą im możliwość do korzystania ze specjalistycznej aparatury niedostępnej w Gdańsku, ze zgromadzonych baz danych literaturowych.

                                                       

Strona www studiów: http://www.biotech.ug.edu.pl/lismidos/

do góry


FS Biotech - Future Skills for Biotechnology

W roku 2009 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed został partnerem projektu FS-Biotech – future skills for biotechnology. Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia studentów biotechnologii pod kątem nabywania przez nich tzw. umiejętności miękkich w celu ich lepszego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej. Na Wydziale cel ten był realizowany m.in. poprzez:

  • wprowadzenie innowacji do programu dydaktycznego,
  • promowanie wysokiej jakości kształcenia na MWB UG i GUMed,
  • wzmocnienie współpracy z przedsiębiorstwami.

W ramach projektu przygotowano tzw. „Profil Umiejętności” absolwentów kierunku biotechnologia dostarczający informacji na temat tzw. miękkich (soft skills) i ogólnych umiejętności najbardziej oczekiwanych przez pracodawców z branży biotechnologicznej celem lepszego dostosowania profilu absolwenta do oczekiwań i potrzeb rynku pracy. Na podstawie wyników badania wprowadzono kształcenie umiejętności miękkich takich, jak np. umiejętność słuchania, komunikacji ustnej i pisemnej, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, krytycznego myślenia, osobistej organizacji i zarządzania czasem podczas prowadzonych w MWB zajęć dydaktycznych. W ramach projektu zostały również przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli mające na celu doskonalenie ich umiejętności przekazywania wiedzy, uzyskiwania informacji zwrotnych jak i efektywniejszej współpracy ze studentami w trakcie zajęć dydaktycznych. Opracowane zostały przewodniki, które służą pomocą przy wprowadzaniu umiejętności miękkich do programu zajęć oraz strategie rozwijania umiejętności miękkich. Opracowano również wskazówki dotyczące przekazywania studentom informacji zwrotnych.

Projekt był realizowany w latach: 2008-2010.

Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus.

Wysokość dofinansowania: 84 000,00 zł

Więcej informacji można przeczytać na stronie FS-BIOTECH.

do góry


ScanBalt Campus

Program ten, rozpoczęty oficjalnie na spotkaniu 14 czerwca 2005 r. w Lund, miał na celu utworzenie modelowej dla Europy, ponadnarodowej i transsektorowej instytucji, integrującej edukację, badania naukowe, innowacyjność i transfer technologii w obszarze szeroko rozumianych nauk biologicznych, z udziałem uniwersytetów, instytutów naukowych, firm i szpitali oraz władz samorządowych. Program SBC jest w pełni zgodny z postulatami Deklaracji Bolońskiej i miał na celu podniesienie konkurencyjności Bioregionu ScanBalt. W projekcie uczestniczyło 32 partnerów. Był on kierowany przez Radę Projektu w składzie: Bo Samuelsson, przewodniczacy (Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja), Borge Diderichsen, wiceprzewodniczący (Novo Nordisk, Dania), Horst Klinkmann (BioCon Valley, Niemcy), Valdis Pirags (Uniwersytet Łotwy) i Wiesław Makarewicz (Akademia Medyczna w Gdańsku). Budżet projektu w jego wstępnej fazie wynosi ok. 800 000 €, a wsparcia finansowego udziela Komisja Europejska za pośrednictwem programu INTERREG III.

Dzięki realizacji Programu powstała nowa jakościowo struktura, pozwalająca na skuteczne integrowanie wiedzy w kręgu szeroko rozumianych nauk biologicznych, poczynając od idei aż po wprowadzenie końcowego produktu na rynek. Była to próba - zakończona sukcesem - przezwyciężenia, zakorzenionej w tradycji renomowanych europejskich państwowych uniwersytetów tendencji do izolacji, niechęci do współpracy, a szczególnie braku otwartości na kontakty z firmami wdrażającymi nowoczesne technologie, szpitalami i instytutami naukowymi. Było to możliwe m.in. dzięki przygotowaniu wspólnych programów kształcenia na poziomie studiów II stopnia (studia magisterskie) i III stopnia (studia doktoranckie), oparte na mobilności kadry i studentów.

ScanBalt Campus promując interdyscyplinarność i przełamując sektorowe podziały dał szansę na wytworzenie masy krytycznej zdolnej do zapewnienia zwiększenia nakładów finansowych na naukę i rozwój oraz do poprawy konkurencyjności Bioregionu ScanBalt w globalnej gospodarce.

Projekt ScanBalt Campus był oparty na strukturze macierzy i budowany oddolnie. Jego główną oś stanowiły następujące tzw. Centra (Sieci) Wiedzy (ang. Knowledge Networks) posiadające swego koordynatora.

Środowisko naukowe Trójmiasta w ramach projektu zaoferowało swoją ekspertyzę i szerokie kontakty międzynarodowe w zakresie diagnostyki molekularnej. Jednostką koordynującą ScanBalt Knowledge Network on Molecular Diagnostics był Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku.

Projekt stanowi kontynuację i równocześnie rozwinięcie współpracy międzynarodowej realizowanej w ostatnich latach w ramach Centrum Doskonałości BioMoBiL. Jego przedmiotem jest przede wszystkim opracowanie nowatorskiego systemu kształcenia studentów i praktyków w zakresie diagnostyki molekularnej, m.in. ludzkich nowotworów i chorób zakaźnych, w tym chorób wirusowych u ludzi i zwierząt, diagnostyki chorób roślin, identyfikacji i różnicowania patogenów roślin. Do udziału w projekcie zaproszono także wszystkie te jednostki, zakłady i kliniki, które rozwijają i wykorzystują w praktyce diagnostykę molekularną.

do góry


 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Styczeń 2014 - 10:53; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: środa, 1. luty 2023 - 09:01; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega