fbpx O Wydziale | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

O Wydziale

O Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 kwietnia 2021 roku, 8:39

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) powstał w roku 1993 na mocy decyzji Senatów Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Inicjatorami powstania Wydziału byli prof. Karol Taylor, prof. Anna Podhajska i prof. Wacław Szybalski. Do dzisiaj Wydział jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Stwarza to interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia. Od roku 1999 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 2010 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych – dyscyplina biochemia. Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia kształcąc ponad 320 studentów w tym 90 doktorantów.

 

wyroznienia

 

R E K R U T A C J A

 

MWB UG i GUMed jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. Status ten uzyskaliśmy w międzynarodowym konkursie 5. PR UE jako jedna z czterech jednostek w kraju. W rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczących efektywności naukowej MWB znajduje się na najwyższych pozycjach. W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych, gdzie MWB otrzymało najwyższą możliwą ocenę A+, co oznacza, że jest jednostką wyróżniającą się jakością prowadzonych badań lub prac rozwojowych. W poprzednich latach tj. w 2013 roku Wydział uzyskał kategorię A i zajął 3 miejsce, a w 2010 roku uzyskał również kategorię A, zajmując 2 miejsce. Wydział prowadzi najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała w 2019 roku akredytacje na najdłuższy możliwy okres 5 lat, a w roku 2011, według starych zasad, uzyskaliśmy równiez najwyższą, wyróżniającą ocenę jakości kształcenia. Natomiast w 2020roku PKA przyznało kierunkowi studiów Biotechnologia, Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jest to ogromny zaszczyt, gdyż kierunek Biotechnologia MWB UG i GUMed jako jedyny w Polsce spośród wszystkich kierunków Biotechnologia uzyskał to wyróżnienie. W roku 2012 MNiSW przyznało kierunkowi biotechnologia prowadzonemu przez MWB UG i GUMed tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia przygotowany przez Wydział dla kierunku biotechnologia za zestaw wzorcowy. Są to jedyne takie wyróżnienia w Polsce przyznane w zakresie nauk biologicznych

 

Gdański Uniwersytet Medyczny został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W pierwszym etapie do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostało zakwalifikowanych 20 uczelni, które spełniły wysokie standardy badań naukowych i dydaktyki – w tym gronie znalazł się również Uniwersytet Gdański. Ponadto, w rankingu "Perspektywy" GUMed po raz kolejny został uznany za najlepszą uczelnię medyczną w Polsce.

 

Do wysokiej oceny działalności naukowej i dydaktycznej przyczyniają się pracownicy Wydziału. Pracownicy pełnią ważne funkcje w międzynarodowych towarzystwach i komitetach naukowych, np. prof. Krzysztof Liberek jest członkiem EMBO, Prof. Igor Konieczny - członkiem Komitetu European Cooperation in Science and Technology (COST), prof. Ewa Łojkowska i prof. Krzysztof Bielawski - wiceprezydentem stowarzyszenia ScanBalt, prof. Krzysztof Bielawski - Członek Rady, reprezentant Polski w European Society for Translational Antiviral Research (ESAR), a prof. Bogusław Szewczyk członkiem Komitetu European Food Safety Authority. Są też laureatami prestiżowych programów i nagród w tym nagród dla młodych naukowców (EMBO YIP, HHMI, LIDER, InnoDoktorant, TOP 500 Innovators oraz nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) MISTRZ, START, HOMING PLUS). Publikacje pracowników zdobywają nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace wykonane w polskich laboratoriach przyznawane przez Komitet Mikrobiologii PAN, Polskie Towarzystwo Genetyczne czy Polskie Towarzystwo Biochemiczne.

budynek 1budynek 2

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG-Oliwa) jak i Kompleks Laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1 (rok budowy 2002). Dwa centra badawczo-dydaktyczne wpisują się w charakter Wydziału. Studenci i pracownicy mają dostęp do infrastruktury obu uczelni. Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, aparaturę specjalistyczną oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów. W grudniu 2012 roku Uniwersytet Gdański podpisał umowę (nr UDA-POIS.13.01-008/12-00) na budowę nowego budynku dla MWB UG i GUMed. W 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie powstałego kompleksu naukowo-dydaktycznego zaprojektowanego w zgodzie z planowanym rozwojem badań naukowych i dydaktyki. Budynek jest zlokalizowany na terenie Kampusu UG w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziałów Chemii i Biologii. Przyczynia się to do większej integracji i stymuluje interdyscyplinarność badań i kształcenia. Łączny koszt realizacji projektu wynosił 60 mln zł i był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE.

WIRTUALNA WYCIECZKA LUB SPACER PO BUDYNKUInstytut Biotechnologii         KLIKNIJ TUTAJ 

stud1stud2

Aktywność badawcza prowadzona na Wydziale jest ściśle powiązana z programem kształcenia zakładającym aktywny udział studentów w badaniach naukowych. Ponad 130 doktorantów i studentów uczestniczy w realizacji projektów badawczych. Prowadzone są badania podstawowe oraz prace o charakterze aplikacyjnym. Cechą wspólną jest prowadzenie badań na poziomie molekularnym o znaczeniu biomedycznym. Jesteśmy jednymi z pionierów światowych badań nad białkami opiekuńczymi, które rozpoczął na naszym Wydziale jego długoletni (1993-2002) pracownik prof. Maciej Żylicz. Kontynuujemy te prace badając wpływ białek opiekuńczych na fałdowanie białek i ochronę białek przed skutkami stresu, rolę w replikacji DNA, w biogenezie i degradacji kompleksów białkowych. Jako jedyni w Polsce prowadzimy badania w zakresie wirusologii molekularnej zarówno na poziomie podstawowym, badając molekularne podstawy namnażania wirusów w komórce eukariotycznej, jak też na poziomie aplikacyjnym opracowując rekombinowane szczepionki. Jako jedyni w Polsce prowadzimy molekularne badania bakteryjnych patogenów roślin, badania nad metabolizmem lipidów roślinnych. Prowadzimy badania w zakresie powstawania, rozwoju i przerzutowania nowotworów oraz nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Mamy duże osiągnięcia w zakresie prac nad terapią fotodynamiczną. Realizowane przez nas badania mają charakter interdyscyplinarny, czemu sprzyja unikalny charakter Wydziału jako jednostki międzyuczelnianej, są oparte o współpracę międzynarodową i realizowane w ramach konsorcjów międzynarodowych.

loga

Badania realizowane na Wydziale finansowane są ze środków pozyskiwanych na drodze konkursowej. Uzyskaliśmy 3 międzynarodowe granty na rozwój potencjału badawczego (1994 Tempus-Phare – Creation and development of a novel Faculty of Biotechnology – 1,8 mln zł; 2005 5PR UE - Centre of Excellence for Bio-safety Research and Molecular Biomedicine, BioMoBiL – 2,9 mln zł; 2013 7PR UE - Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life - Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform, MOBI4Health – 22,0 mln zł). Pozyskujemy środki na badania w ramach programów ramowych UE, realizujemy projekty międzynarodowe finansowane przez EMBO, HHMI, Welcome Trust oraz projekty finansowane ze źródeł krajowych. Prace o charakterze aplikacyjnym prowadzone są we współpracy także z przedsiębiorstwami.

Partnerami strategicznymi Wydziału są Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), międzynarodowa sieć ośrodków naukowo-badawczych MOBI4Health, stowarzyszenie ScanBalt BioRegion (ScanBalt). W roku 2012 Wydział utworzył z MIBMiK konsorcjum dla współpracy w zakresie badań oraz nowoczesnego kształcenia. Wspólnie prowadzimy studia doktoranckie LiSMIDoS. Jesteśmy partnerami w projekcie Mapa Drogowa Polskiej Infrastruktury Badawczej. Drugim partnerem strategicznym MWB UG i GUMed jest międzynarodowa sieć ośrodków naukowo-badawczych, utworzona z naszej inicjatywy, w ramach projektu MOBI4Health pt. „Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life – Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform”. Projekt był finansowany w ramach 7PR UE (FP7-REGPOT-2012-2013-1). Blisko 6,2 mln zł przeznaczone zostały na zakup najnowocześniejszego sprzętu do spektrometrii mas (MS), a pozostałe środki zostały przeznaczone na rozwój kadry naukowej. Jesteśmy jedyną jednostką uniwersytecką z zakresu nauk biologicznych w kraju, która jest laureatem tego międzynarodowego konkursu. Trzecim strategicznym partnerem jest stowarzyszenie ScanBalt, zrzeszające 60 uniwersytetów i ponad 2000 firm z sektora biotechnologii z regionu Morza Bałtyckiego. Wice-przewodniczącym stowarzyszenia od 2014r. jest prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. W latach 2010-2014 funkcję tę pełniła prof. Ewa Łojkowska, dziekan Wydziału w latach 2005-2012. W ramach ScanBalt jesteśmy członkiem sieci ScanBalt Campus, wspólnie opracowaliśmy ScanBalt Educational Platform, zorganizowaliśmy konferencje ScanBalt Forum 2003 i 2013 oraz Szkoły Letnie Biotechnologii.

Zarówno realizowane na Wydziale badania naukowe jak i prowadzone programy kształcenia mają charakter interdyscyplinarny i są oparte o współpracę międzynarodową. W latach 2001-2011 realizowaliśmy międzynarodowy program Job Creation Biotechnology Diploma. Był to program wspólnych studiów I stopnia prowadzonych przez dziesięć ośrodków akademickich w Europie. Obecnie studia I i II stopnia realizowane są we współpracy z University of Houston Downtown, University of Chicago, Virginia State University. Nasi studenci mają możliwość realizowania pracy magisterskiej oraz odbywania praktyk i staży naukowych w placówkach zagranicznych. Przy opracowaniu programów kształcenia korzystamy z doświadczeń naszych partnerów zagranicznych i stosujemy standardy międzynarodowe. Braliśmy udział w projekcie FS-Biotech Future skills for biotechnology, który miał na celu opracowanie standardów kształcenia studentów biotechnologii w Europie. Zajęcia na II stopniu studiów prowadzone są w języku angielskim. Dzięki międzyuczelnianemu charakterowi Wydziału studenci wszystkich stopni studiów korzystają z infrastruktury badawczej i dydaktycznej oferowanej przez obie uczelnie macierzyste - Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny.

lsb2017lsb 2017

Od 1999 roku wraz z Wydziałem Chemii UG prowadzimy Studia Doktoranckie z Chemii i Biochemii. W ramach międzynarodowej współpracy realizujemy Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (program FNP-MPD) International PhD „Bio-Molecular Chemistry: An Interdisciplinary Approach to Protein Structure-Function Relationships”. Od 2010 roku MWB UG i GUMed prowadzi w języku angielskim Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie „Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies” (LiSMIDoS). Integralnym elementem kształcenia i rozwoju młodej kadry naukowej są organizowane od 20 lat Letnie Szkoły Biotechnologii. Wykłady prowadzą wybitni, wykładowcy zapraszani z kraju i zagranicy, w tym np. laureat Nagrody Nobla – prof. Robert Huber. Współorganizatorami Szkół Letnich Biotechnologii byli m.in. FEBS, Polska Akademia Nauk (PAN), Rosyjska Akademia Nauk, ScanBalt, Marii Curie Training Network, FNP.

O wysokiej jakości kształcenia na Wydziale świadczy zatrudnianie naszych absolwentów w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).