fbpx Zakończenie studiów - informacje i wzory dokumentów | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zakończenie studiów - informacje i wzory dokumentów

Egzamin dyplomowy magisterski

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 października 2021 roku, 7:37

Egzamin dyplomowy magisterski - lista pytań [pdf]

Zarządzenie nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku z późn. zm.

w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2. [link]

Wzór oświadczenia [plik]

 

 

Zasady składania prac dyplomowych, przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021

 

             Harmonogram_wersja na czas COVID-19

 • Praca powinna być przygotowana zgodnie z zarządzeniem Zarządzenie nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku z póżn. zm. (Student sporządza opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML, za pośrednictwem Portalu Studenta, uzupełniając niezbędne informacje)
 • Student przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej jeden egzemplarz pracy dyplomowej z oświadczeniami w formacie pliku PDF oraz opis pracy przygotowany zgodnie z ww. Zarządzeniem Rektora UG na adres poczty elektronicznej promotora. Przesłanie pracy dyplomowej z dołączonymi oświadczeniami w postaci elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem przez studenta pisemnych oświadczeń dołączanych do pracy.; e-mail zawierający ww. dokumenty wraz z informacją dotyczącą przesyłanej pracy podpisany imieniem i nazwiskiem autora pracy stanowi podstawę złożenia pracy – nie są wymagane odręczne podpisy na ww. dokumentach).
 • promotor pracy dyplomowej sprawdzą ją w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), przygotowuje raport JSA oraz ocenę merytoryczną pracy (recenzję)

 

10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego promotor przesyła na adres dziekanatu (dziekanat@biotech.ug.edu.pl):

1) plik zawierający pracę dyplomową z oświadczeniami, o którym mowa w § 4 ust. 1 Zarządzenie nr 35/R/20 z późn. zm. ;

2) plik zawierający opis pracy dyplomowej, o którym mowa w § 5 Zarządzenie nr 35/R/20 z późn. zm.;

3) plik zawierający skan lub zdjęcie podpisanego przez promotora raportu z wynikiem sprawdzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

4) informację z proponowanym recenzentem pracy dyplomowej

5) informację o rozliczeniu się przez studenta w zakładzie / pracowni, w której wykonuje pracę dyplomową (informacja zastępuje kartę obiegową)

Przesłanie pliku, o którym mowa w pkt 1, jest równoznaczne z zatwierdzeniem pracy dyplomowej przez promotora.

Po zatwierdzeniu recenzenta przez Prodziekana ds. Studenckich promotor przesyła wyżej wymienione pliki  w punkcie 1-3 na adres poczty elektronicznej recenzenta pracy dyplomowej.

Pracownicy dziekanatu przesyłają formularze recenzji pracy do właściwego promotora i recenzenta pracy.

Egzaminy dyplomowe magisterskie zostały zaplanowane w dniach: 28.06.2021 - 29.06.2021 i 12.07.2021-15.07.2021

Uwaga.

Po uzgodnieniu terminu egzaminu z promotorem pracy, studenci wpisują się na podane dni mailowo pisząc na adres: dziekanat.zapisy@biotech.ug.edu.pl.

Studenci, którzy nie wpiszą się na podane terminy do końca sesji egzaminacyjnej tj. do dnia 27.06.2021, muszą przesłać do dziekanatu podanie o przedłużenie  terminu złożenia  pracy magisterskiej. Podanie musi zawierać  zgodą i podpis promotora oraz uzasadnienie.

Praca magisterska powinna wpłynąć do dziekanatu w letniej sesji poprawkowej 06.09.2021 - 19.09.2021.

Egzaminy będą odbywać się za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Studentów obowiązuje adres mailowy uniwersytecki ………..@studms.ug.edu.pl

Student sporządza opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML, za pośrednictwem Portalu Studenta, uzupełniając informacje w następujących polach:

 

 • 1) nazwa uczelni;
 • 2) wydział;
 • 3) kierunek, specjalność, specjalizacja;
 • 4) dziedzina pracy dyplomowej (kody Erasmus ECTS);
 • 5) nazwisko i imię oraz numer albumu autora pracy dyplomowej,
 • 6) nazwisko i imię promotora;
 • 7) nazwisko i imię osoby prowadzącej seminarium dyplomowe;
 • 8) tytuł pracy dyplomowej i rok jej napisania;
 • 9) rodzaj pracy dyplomowej (magisterska, licencjacka);
 • 10) forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne);
 • 11) data złożenia pracy dyplomowej;
 • 12) streszczenie pracy dyplomowej (200-400 słów);
 • 13) słowa kluczowe pracy dyplomowej (5-15 słów);
 • 14) spis treści pracy dyplomowej.

 

 

 

Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są:

1) wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, z uwzględnieniem uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS;

2) złożenie pracy dyplomowej magisterskiej;

3) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej;

4) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Informacje szczegółowe

14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, jednak nie później niż do dnia egzaminu dyplomowego, należy dopełnić w Dziekanacie następujących formalności:

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełnioną i podpisaną „Informację o studencie”- (do wydrukowania ze strony wydziałowej) wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia, umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia studenta zdobyte na UG lub poza UG (wyłącznie na podstawie skierowania z UG), które na życzenie studenta mogą być umieszczone w suplemencie,

 

- w przypadku absolwenta wnioskującego o odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim, któremu zaliczono część studiów na podstawie wykazu ocen uzyskanych w innej uczelni lub na innym Wydziale, należy dostarczyć wykaz tych przedmiotów w tłumaczeniu na język angielski, potwierdzony przez uczelnię, w której odbył część studiów lub przez tłumacza przysięgłego

- formalności związane z Kartą obiegową  w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19– w plikach do pobrania

 

Uczelnia wydaje absolwentowi komplet dokumentów obejmujący: dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy (2 odpisy dyplomu i 2 odpisy suplementu), w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

 1. odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim
 2. odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim

W.w. komplet dokumentów absolwent, który rozpoczął studia:

 - od roku akademickiego 2019/2020 otrzymuje bezpłatnie.

 - przed rokiem akademickim 2019/2020 uiszcza opłatę – 60 zł,- przez Portal Studenta 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego

 

 

Absolwent w każdym terminie po ukończeniu studiów może wnioskować o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku polskim lub w języku obcym o którym mowa w pkt 1 lub odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim. 

Wystawienie dodatkowego odpis dyplomu w języku obcym i suplementu do dyplomu w języku angielskim wiąże się z odrębną opłatą za wydanie każdego z dokumentów: opłata za odpis dyplomu 20 zł, opłata za odpis suplementu 20 zł

Wystawienie dodatkowego odpisu dyplomu wiąże się z koniecznością dostarczenia do Dziekanatu:

- wypełnionego wniosku (do wydrukowania ze strony wydziałowej)

- kserokopii potwierdzenia opłaty jeśli opłata była dokonywana w kasie UG

- 1 fotografii - tylko w przypadku studentów, którzy złożyli egzamin dyplomowy przed 1 października 2019 r. ( posiadają dyplom w formie tzw. książeczkowej )

 

Wystawienie dodatkowego odpisu suplementu w języku angielskim wiąże się z koniecznością dostarczenia do Dziekanatu:

- wypełnionego wniosku

- kserokopii potwierdzenia opłaty jeśli opłata była dokonywana w kasie UG

- w przypadku absolwenta, któremu zaliczono część studiów na podstawie wykazu ocen uzyskanych w innej uczelni lub na innym Wydziale, wykazu tych przedmiotów w tłumaczeniu na język obcy, potwierdzonego przez uczelnię, w której odbył część studiów lub przez tłumacza przysięgłego.

 

DYPLOM

Na wniosek absolwenta dyplom może być doręczony za pośrednictwem operatora pocztowego (za potwierdzeniem odbioru).

W wyjątkowym wypadku dyplom można odebrać osobiście za okazaniem dowodu osobistego. Dyplom może odebrać osoba trzecia tylko i wyłącznie za okazaniem pisemnego upoważnienia przez właściciela dyplomu, potwierdzonego przez Dziekanat lub Notariusza. 

OSOBOM TRZECIM BEZ ODPOWIEDNIEGO UPOWAŻNIENIA DOKUMENTY Z DZIEKANATU 

N I E   B Ę D Ą   W Y D A W A N E !!

 

Pilki do pobrania

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej  z oświadczeniem [docx]

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej w języku angielskim z oświadczeniem [docx]

Informacja o studencie (docx]

Wniosek o wystawienie odpisu dyplomu w języku obcym oraz suplementu w jezyku angielskim

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej [docx]

Karta obiegowa [docx]

Karta obiegowa na czas covid 19