fbpx Zakończenie studiów - informacje i wzory dokumentów | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zakończenie studiów - informacje i wzory dokumentów | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Egzamin dyplomowy magisterski

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 maja 2020 roku, 14:05

Egzamin dyplomowy magisterski - lista pytań [pdf]

 

Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są:

1) wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, z uwzględnieniem uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS;

2) złożenie pracy dyplomowej magisterskiej;

3) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej;

4) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Informacje szczegółowe

14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, jednak nie później niż do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej, należy dopełnić w Dziekanacie następujących formalności:

- dostarczyć wypełnioną i podpisaną „Informację o studencie” (do wydrukowania ze strony wydziałowej) wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia

- uiścić opłatę za dyplom – 60 zł,- przez Portal Studenta lub w kasie UG w Rektoracie – kserokopię wpłaty dostarczyć z resztą dokumentów

- złożyć trzy egzemplarze pracy dyplomowej (dla opiekuna, recenzenta i egzemplarz archiwalny) oraz wersję elektroniczną pracy na płycie CD

- złożyć kartę obiegową (do pobrania w Dziekanacie)

 

Odpis dyplomu w języku obcym i suplementu w języku angielskim

Na wniosek absolwenta możliwe jest otrzymanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski oraz suplementu w języku angielskim. Opłata za odpis wynosi - opłatę należy uiścić tak jak opłatę za dyplom.

Wystawienie odpisu dyplomu wiąże się z koniecznością dostarczenia do Dziekanatu:

- wypełnionego wniosku (do wydrukowania ze strony wydziałowej)

- kserokopii potwierdzenia opłaty jeśli opłata była dokonywana w kasie UG

Wystawienie odpisu suplementu w języku angielskim wiąże się z koniecznością dostarczenia do Dziekanatu:

-  wypełnionego wniosku

- w przypadku absolwenta, któremu zaliczono część studiów na podstawie wykazu ocen uzyskanych w innej uczelni lub Wydziału, wykazu tych przedmiotów w tłumaczeniu na język angielski, potwierdzonego przez uczelnię, w której odbył część studiów lub przez tłumacza przysięgłego.

 

Archiwalny egzemplarz pracy dyplomowej i płyta CD

-  powinien być wydrukowany dwustronnie i oprawiony w miękką oprawę

- wzór strony tytułowej pracy umieszczony jest na stronie wydziałowej wraz z oświadczeniem dot. Prawa autorskiego, które należy dołączyć w sposób trwały oświadczenie

- płyta CD powinna zawierać następujące pliki:

1) plik opisu pracy w formacie XML, wygenerowany po zalogowaniu do Portalu Studenta z zakładki Opis pracy dyplomowej (nr albumu.XML)

2) praca dyplomowa w formacie tekstowym w standardzie kodowania ISO-8859-2 lub Unicode (z polskimi czcionkami)

3) praca dyplomowa w formacie PDF (w jednym pliku, opis sposobu zapisywania prac w formacie PDF dostępny na stronie UG [link

Na płycie CD należy umieścić następujące informacje pisakiem do tego przeznaczonym:

 - nazwisko i imię studenta

 - nr albumu

 - kierunek studiów (np. Biotechnologia, I stopień, studia stacjonarne)

 - podpis opiekuna pracy dyplomowej potwierdzający zgodność z egzemplarzem drukowanym

 

DYPLOM

Dyplom należy odebrać osobiście za okazaniem dowodu osobistego. Dyplom może odebrać osoba trzecia tylko i wyłącznie za okazaniem pisemnego upoważnienia przez właściciela dyplomu, potwierdzonego przez Dziekanat lub Notariusza. 

OSOBOM TRZECIM BEZ ODPOWIEDNIEGO UPOWAŻNIENIA DOKUMENTY Z DZIEKANATU 

N I E   B Ę D Ą   W Y D A W A N E !!

 

Pilki do pobrania

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej  z oświadczeniem [docx]

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej w języku angielskim z oświadczeniem [docx]

Informacja o studencie (docx]

Wniosek o wystawienie odpisu dyplomu w języku obcym oraz suplementu w jezyku angielskim [docx]

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej [docx]