Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem programu studiów II stopnia. Student ma obowiązek odbyć 30 h (1 tydzień) takiej praktyki. Dzięki uczestnictwu w praktykach student podnosi swoją wiedzę i kompetencje w zakresie obranej praktyki.

Praktyki w kilku krokach:

  • Student zgłasza do Kierownika praktyk obowiązkowych miejsce, w którym chce odbyć praktykę. W tym celu należy napisać e-mail do Kierownika praktyk z następującymi informacjami: A) Nazwa i adres zakładu pracy/firmy lub instytucji gdzie będzie odbywana praktyka. B) Imię i nazwisko osoby reprezentującej zakład pracy/firmę lub instytucję gdzie będzie odbywana praktyka. C) Data praktyki od….. do…… D) Data urodzenia studenta potrzebna do ubezpieczenia. E) Dwa do czterech zdań co będzie student robił na praktyce.
  • Między MWB UG i GUMed a danym zakładem pracy, w którym student odbędzie praktykę, jest podpisywane Porozumienie przygotowane przez Kierownika praktyk obowiązkowych.
  • Student otrzymuje stosowne Skierowanie na praktykę obowiązkową.
  • Przed przystąpieniem do praktyki student zostaje ubezpieczony od NNW zaistniałych podczas odbywania praktyk obowiązkowych na podstawie imiennej listy studentów przygotowanej przez Kierownika praktyk obowiązkowych.
  • Po zakończeniu praktyki student przedkłada Zaświadczenie odbycia praktyki podpisane przez opiekuna zakładowego oraz sprawozdanie z praktyk Wzór sprawozdania (od 0,5 do 1 strony A4). Sprawozdanie MUSI BYĆ podpisane odręcznie przez studenta.

Kierownikiem praktyk obowiązkowych na Wydziale, odpowiadającym za nadzór merytoryczny oraz wszystkie kwestie formalne, jest:
dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG (pokój 154; e-mail: aleksandra.krolicka@ug.edu.pl)

Bardzo proszę o kontakt z Kierownikiem praktyk do końca lipca 2024 roku. Kierownik praktyk w sierpniu lub wrześniu może przebywać na urlopie.

Osoby, które chcą odbyć DODATKOWĄ praktykę (nieobowiązkową) muszą się ubezpieczyć od NNW na okres praktyki na własny koszt.

Od roku akademickiego 2020/2021 za odbytą praktykę nie przysługuje dieta.

W załączeniu przedstawiamy listę firm z branży biotechnologicznej, która może pomóc w znalezieniu miejsca do odbycia obowiązkowej praktyki.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Marzec 2020 - 11:35; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Maj 2024 - 11:32; osoba wprowadzająca: Joanna Skrzypek-Rzepka