Zakończenie studiów - informacje i wzory dokumentów

Egzamin dyplomowy licencjacki

Egzamin dyplomowy licencjacki - lista pytań 2023/2024 [pdf

 

ZASADY DYPLOMOWANIA

 

Harmonogram składania pracy dyplomowej – projekt badawczy, rok akademicki 2023/2024

Do 29.05.2024

Student przesyła do promotora za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej pracę dyplomową z oświadczeniami w formacie pliku PDF

 

30.05 - 07.06.2024

Promotor weryfikuje pracę programem antyplagiatowym w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), przygotowuje raport JSA oraz ocenę merytoryczną pracy (recenzję) i przesyła do dziekanatu (dziekanat@biotech.ug.edu.pl)

Promotor przesyła plik z pracą PDF na adres poczty elektronicznej właściwego prowadzącego seminarium dyplomowe będącego recenzentem pracy dyplomowej.

 

10.06 - 11.06.2024

Student składa  w dziekanacie  płytę CD zapisaną w odpowiednich formatach.

Na płycie CD należy umieścić następujące informacje pisakiem do tego przeznaczonym:

 - nazwisko i imię studenta

 - nr albumu

 - kierunek studiów (np. Biotechnologia, I stopień, studia stacjonarne)

 - podpis opiekuna pracy dyplomowej

Praca dyplomowa powinna być zapisana w plikach: WORD, PDF, opis pracy w formacie XML wygenerowany z Portalu Studenta  

Student sporządza opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML, za pośrednictwem Portalu Studenta, uzupełniając informacje w następujących polach:

1) nazwa uczelni;

2) wydział;

3) kierunek, specjalność, specjalizacja;

4) dziedzina pracy dyplomowej (kody Erasmus ECTS);

5) nazwisko i imię oraz numer albumu autora pracy dyplomowej,

6) nazwisko i imię promotora;

7) nazwisko i imię osoby prowadzącej seminarium dyplomowe;

8) tytuł pracy dyplomowej i rok jej napisania;

9) rodzaj pracy dyplomowej (magisterska, licencjacka);

10) forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne);

11) data złożenia pracy dyplomowej;

12) streszczenie pracy dyplomowej (200-400 słów);

13) słowa kluczowe pracy dyplomowej (5-15 słów);

14) spis treści pracy dyplomowej.

 

Do 14.06.2024

Recenzent (prowadzący seminarium dyplomowe) przygotowuje ocenę pracy dyplomowej – recenzję i przesyła podpisany formularz do dziekanatu (dziekanat@biotech.ug.edu.pl)

W tygodniu 10.06 - 14.06.2024 zakończenie zajęć i wystawienie ocen końcowych z   Seminarium dyplomowego – projekt badawczy.

 

Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie :

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminie student zostaje skreślony z listy studentów zgodnie z Regulaminem Studiów UG.

Prodziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej w przypadkach:

- długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

- wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

UWAGA: wniosek w sprawie przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej musi być zaopiniowany przez Promotora i złożony w dziekanacie.

 

Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są:

1) wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, z uwzględnieniem uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS;

2) złożenie pracy dyplomowej;

3) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej;

4) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

5) wniesienie przez studenta wszystkich wymaganych w stosunku do niego opłat, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

 

Informacje szczegółowe

14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, jednak nie później niż do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej, należy dopełnić w Dziekanacie następujących formalności:

- w przypadku absolwenta wnioskującego o odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim, któremu zaliczono część studiów na podstawie wykazu ocen uzyskanych w innej uczelni lub na innym Wydziale, należy dostarczyć wykaz tych przedmiotów w tłumaczeniu na język angielski, potwierdzony przez uczelnię, w której odbył część studiów lub przez tłumacza przysięgłego

- złożyć kartę obiegową  – w plikach do pobrania

  • uzupełnić „Informacje o studencie” – wzór dokumentu znajduje się w plikach do pobrania. Na życzenie studenta informacje te mogą być umieszczone w suplemencie - należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia studenta zdobyte na UG lub poza UG (wyłącznie na podstawie skierowania z UG)

 

  1. bsolwent otrzymuje:

Komplet dokumentów obejmujący: dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy (2 odpisy dyplomu i 2 odpisy suplementu), w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

  1. odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim
  2. odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim

 

Powyższe dokumenty wydaje się nieodpłatnie absolwentom, którzy zostali przyjęci na studia albo którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020.

Dyplom

Dyplom należy odebrać osobiście za okazaniem dowodu osobistego. Dyplom może odebrać osoba trzecia tylko i wyłącznie za okazaniem pisemnego upoważnienia przez właściciela dyplomu, potwierdzonego przez Dziekanat lub Notariusza.

OSOBOM TRZECIM BEZ ODPOWIEDNIEGO UPOWAŻNIENIA DOKUMENTY Z DZIEKANATU 

N I E   B Ę D Ą   W Y D A W A N E

 

Pliki do pobrania

Format pracy dyplomowej - projekt badawczy [docx]

Informacja o studencie [docx]

Wniosek o przygotowanie odpisu dyplomu w języku obcym oraz suplementu do dyplomu w języku angielskim

Karta obiegowa

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Styczeń 2014 - 11:02; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: środa, 28. luty 2024 - 08:14; osoba wprowadzająca: Joanna Skrzypek-Rzepka