Pracownia izotopowa

 

PROFIL / PROFILE

Pracownia izotopowa klasy III Zespołu Laboratoriów Specjalistycznych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach prac z promieniowaniem jonizującym realizuje prace badawcze związane z przemianami związków chemicznych znakowanych izotopowo (3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 55Fe) zwłaszcza przemian i funkcji kwasów nukleinowych i białek w komórkach szeregu organizmów prokariotycznych i drożdży. Program zapewnienia jakości obejmuje wszystkie prace związane z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania jonizującego wykonywane w pracowni izotopowej klasy III znajdującej się na terenie Zespołu Laboratoriów Specjalistycznych od ich przechowywania przez stosowanie aż po postępowanie z odpadami w tym odpadami promieniotwórczymi.

 

The Isotope Laboratory grade III which belongs to the Core Facility Laboratories of Intercollegiate Faculty of Biotechnology of University of Gdańsk and Medical University of Gdansk allows to conduct research with ionizing radiation connected with chemical compounds radio-labeled (3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 55Fe), especially it is possible to explore the transformation and functions of acids nucleic and proteins in a wide variety of prokaryotic organisms and yeast. The quality program of Isotope Laboratory class III describes work associated with the use of open sources of ionizing radiation, their storage and handling of waste including radioactive waste produced during work.

 

ZESPÓŁ / TEAM

Kierownik / Head: dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed [e-mail]

Nadzór / Supervision: dr hab. Rafał Dutkiewicz [e-mail]
tel.: 58 523 63 51

Inspektor ochrony radiologicznej / Radiation Protection Officer: dr Monika Maciąg-Dorszyńska [e-mail]
tel.: 58 523 6119
tel. kom.: 723 922 412

INFRASTRUKTURA / INFRASTRUCTURE

Zespół Laboratoriów Specjalistycznych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego posiada pracownię izotopową źródeł otwartych klasy III, znajdującą się w pomieszczeniach nr 315 ABC. Pracownia zlokalizowana jest na trzecim piętrze w budynku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul Abrahama 8 w Gdańsku, do pracowni prowadzi jedno wejście. Pracownia składa się z trzech skomunikowanych pomieszczeń: tzw. śluzy wejściowej, pomieszczenia licznika scyntylacyjnego i laboratorium, w którym wykonuje się prace z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych oraz przechowywane są źródła promieniotwórcze. Instytut posiada także magazyn odpadów promieniotwórczych zlokalizowany w pomieszczeniu  nr 012 na parterze w tym samym budynku.

Obiekt, w którym znajdują się źródła promieniowania jonizującego oraz pomieszczenie gdzie przechowuje się tymczasowo odpady promieniotwórcze jest zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Środowisko pracy spełnia wszelkie przepisy dotyczące pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, wszelkie powierzchnie są wykonane z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych, wyposażone w osłony przed promieniowaniem, do dyspozycji jest wyciąg radiochemiczny, radiometr do pomiaru skażeń powierzchni, zlewy w pracowni są podłączone do miejskiego kolektora ściekowego, w pomieszczeniach pracowni jest wentylacja wymuszona zapewniająca trzy wymiany powietrza na godzinę.

Sprzęt dozymetryczny – pracownia jest wyposażona w radiometry EKO-C do wykrywania skażeń izotopami emitującymi promieniowanie b. Urządzenia są sprawne i posiadają aktualne świadectwa wzorcowania. Wzorcowanie przeprowadza się w jednostkach posiadających odpowiednie uprawnienia z częstotliwością zapewniającą obecność w pracowni przynajmniej jednego radiometru z aktualnym świadectwem wzorcowania.

 

Core Facility Laboratories of Intercollegiate Faculty of Biotechnology of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk includes Isotope Laboratory Class III, which is located in rooms no. 315 ABC. Laboratory is located on the third floor in the building of the Intercollegiate Faculty of Biotechnology of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk, Abrahama 8 Street  in Gdansk. There is one entrance to the laboratory. Laboratory consists of three-connected rooms: so-called sluice, room dedicated to the scintillation counter and the laboratory where the work is performed with the use of radioactive isotopes and where radioactive sources are stored. The Institute has also a space dedicated to the storage of radioactive waste which is located in room 012 on the ground floor in the same building.

Isotope Laboratory, where work with open sources of ionizing radiation is performed and room, where radioactive waste are temporarily stored, are approved by State District Sanitary Inspector.

Work space is designed in agreement with all regulations for working with open radioactive sources, all surfaces are made of non-absorbent materials, which are easy to wash. In the laboratory there are protective shields, fume hood, radiometers to measure surface contamination, sinks in the lab are connected to the municipal sewer, indoor ventilation of the lab is forced and allows for three air changes per hour.

Dosimetry equipment - laboratory is equipped with EKO-C radiometers to detect contamination with  isotopes emitting b radiation. The devices are efficient and have a valid calibration certificates. Calibrations are carried out in units with appropriate permissions.

 

APARATURA / EQUIPMENT

ZASADY PRACY / WORK RULES

W Pracowni Izotopowej Zespołu Laboratoriów Specjalistycznych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obowiązują następujące instrukcje i regulaminy wymagane przez Prawo Atomowe i uchwalone do niego przepisy wykonawcze:

a. regulamin pracowni;
b. technologiczne instrukcje pracy z poszczególnymi izotopami promieniotwórczymi ustalające szczegółowe postępowanie w zakresie ochrony radiologicznej dla każdego rodzaju wykonywanych prac;
c. instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi;
d. zakładowy plan postępowania awaryjnego;
e. instrukcja obsługi przyrządu dozymetrycznego;
f.  świadectwa wzorcowania przyrządów dozymetrycznych.

Do pracy ze źródłami promieniotwórczymi mogą być dopuszczone tylko osoby:

a. posiadające aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
b. przeszkolone w zakresie ochrony przed promieniowaniem, posiadające odpowiednie umiejętności pracy i stosowania sprzętu dozymetrycznego oraz znające zasady postępowania w przypadkach awaryjnych.

Kobiety w ciąży i w okresie karmienia muszą być odsunięte od pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi.

1.1  Wszelkie prace ze źródłami promieniotwórczymi należy prowadzić ściśle według odpowiednich technologicznych instrukcji pracy zaopiniowanych przez sprawującego nadzór w zakresie ochrony radiologicznej i zatwierdzonych przez Kierownika Jednostki.

1.2  Wstęp do pracowni mają tylko osoby upoważnione; przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej i za zgodą prowadzącego nadzór w zakresie ochrony radiologicznej.

1.3  W pracowni znajdować się mogą wyłącznie przedmioty związane z pracą.

1.4  W pracowni zabrania się:

  1. przebywania osób nieupoważnionych;
  2. przebywania w pracowni pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających;
  3. spożywania jakichkolwiek płynów i posiłków;
  4. palenia tytoniu;
  5. wykonywania czynności, które mogłyby ułatwić powstawanie skażeń wewnętrznych;

1.5 Każdy pracownik zobowiązany jest:

a. przy pracy stosować odzież ochronną i inny wymagany przy danej pracy sprzęt ochronny;
b. wykonywać wszelkie czynności mogące prowadzić do powstawania skażeń ze szczególną ostrożnością;
c. po zakończeniu czynności z otwartymi źródłami promieniotwórczymi bezwarunkowo dokonać pomiaru poziomu skażeń powierzchni roboczych, oraz skażeń osobistych;
d. po zakończeniu pracy zostawić stanowisko pracy w czystości, a powstałe odpady promieniotwórcze niezwłocznie przenieść do magazynu odpadów;
e. każde użycie źródeł promieniotwórczych musi być natychmiast odnotowane w odpowiedniej karcie ruchu źródła promieniotwórczego;
f.  wpisać się do zeszytu stanowiskowego miejsca pracy oraz do zeszytu wejść/wyjść

1.6  Odzież i sprzęt ochronny nie mogą być wynoszone z pracowni, a przed oddaniem odzieży do pralni należy ją skontrolować dozymetrycznie.

1.7  Postępowanie z odpadami.Z powstającymi w czasie pracy odpadami należy postępować zgodnie z odpowiednimi podpunktami technologicznej instrukcji pracy i instrukcji postępowania z odpadami promieniotwórczymi.

 

In the Isotope Laboratory of Core Facility Laboratories of Intercollegiate Faculty of Biotechnology of University of Gdańsk and Medical University of Gdansk, the following instructions and regulations of the Atomic Law are valid:

a. Work Regulations in the lab;
b. Technological instructions of work with individual radionuclides which include detailed procedures   describing safe work during each type of experiment;
c. Detailed procedure describing handling of radioactive waste;
d. Emergency action procedure for Isoptope Laboratory;
e. Manuals for dosimetric instruments;
f. Valid calibration certificates for dosimetric instruments.

To work with radioactive sources are allowed only persons:

a. with valid medical certificate which proves the absence of contraindications for work in conditions associated with the exposure to ionizing radiation;
b. trained to use dosimetry equipment, with appropriate work skills and familiar with the regulations valid in case of emergency.

 

Pregnant women and breast feeding must be moved away from working with open radioactive sources.

1.1 Any work involving radioactive sources must be carried out strictly according to relevant technological work instructions approved by the supervisor in the field of radiological protection and by the Head of Unit.

1.2 Permission to work in the Isoptope Laboratory have only authorized persons;

1.3 Only objects associated with the work are allowed in the laboratory.

1.4 In the laboratory it is not allowed:

a. presence of unauthorized persons;
b. presence  under the influence of alcohol or drugs;
c. consumption of any liquids and food;
d. smoking;
e. activity that would facilitate the formation of internal contamination;

1.5 Every employee is obliged to:

a. wear protective clothing and use other required for safe work protective equipment;
b. to perform all activities that could lead to contamination with extreme caution;
c. After work with open radioactive sources to measure the level of contamination of working surfaces, and personal contamination;
d. to leave the work area clean, and to dispose radioactive waste immediately to the storage room for radioactive waste;
e. to record immediately any use of radioactive sources in the appropriate protocols;
f. to record work times in the appropriate notebook

1.6 Clothing and protective equipment can not be removed from the isotope laboratory, and before putting the clothes to the laundry room they should be checked with radiometers.

1.7 Disposal of radioactive waste should be performed according to the relevant procedures written in technological work instructions and instructions for dealing with radioactive waste.

DOZYMETRIA / DOSIMETRY

1. Minimalne narażenie na napromienienie zewnętrzne oraz niestosowanie substancji lotnych uniemożliwia wystąpienie wchłonięć podczas pracy zgodnie regulaminem pracowni i technologicznymi instrukcjami pracy. Ponadto stosowane jednorazowo aktywności oraz szacowany czas pracy w narażeniu pozwoliły ustalić użytkowe limity dawek dla osób zatrudnionych w Pracowni nie przekraczającej 1 mSv/rok bez potrzeby prowadzenia pomiarów dawek indywidualnych. W związku z tym pracownicy zakwalifikowani zostaną do kategorii narażenia B, a ocena narażenia przeprowadzana będzie na bieżąco. W pracowni kontrolowane jest środowisko pracy podczas czynności z użyciem izotopów promieniotwórczych. Wykonywane są pomiary stopnia skażenia tego środowiska przed oraz po zakończeniu pracy z zastosowaniem substancji promieniotwórczych. W razie stwierdzenia nawet niewielkiego skażenia wykonywane są odpowiednie czynności dekontaminacyjne, aby przywrócić środowisko pracy do takiego stanu, w którym praca jest bezpieczna.

2. Pomiary dozymetryczne w pracowni oraz magazynie odpadów promieniotwórczych przeprowadza się, co najmniej raz w tygodniu, mierzy się skażenie powierzchni roboczych, wyposażenia, lodówki do przechowywania izotopów w pracowni, oraz pojemników i podłóg w pracowni i magazynie. Pomiary wykonuje inspektor ochrony radiologicznej

 

1. The minimum exposure to irradiation and non-volatile substances usage prevent the occurrence of absorptions during research performed according to the work instructions. In addition, the activity of radiochemicals and the estimated duration of exposure to radiation allowed to estimate dose limits for persons employed in the Laboratory for not more than 1 mSv / year. Therefore, employees are qualified for category B exposure and exposure assessment will be carried out on a regular basis. In the isotope laboratory the space is controlled during operations with the use of radioactive isotopes. The lab space is controlled  before and after work with the radioactive substances. If any even slight contamination is detected, the appropriate decontamination steps are carried out to restore the environment to such a state in which the work is safe.

2. Dosimetric measurements in the isotope laboratory and in the storage room of radioactive waste is carried out at least once a week. Areas which are controlled for radioactive contamination are working surfaces, equipment, refrigerators for storage of isotopes in the laboratory, as well as containers and floors in the laboratory and depot of radioactive waste. Measurements are performed by the Radiation Protection Officer.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Styczeń 2017 - 14:04; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Styczeń 2021 - 13:22; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega