Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE w Zakładzie Biologii Komórki | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE w Zakładzie Biologii Komórki

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS

CD73 (ecto-5'-nucleotidase) function in breast cancer progression and promotion, and its assessment as a therapeutic target. "

Zakładzie Biologii Komórki
na
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
(MWB UG i GUMed)

 


Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant

Wymagania

1. Stopień magistra biotechnologii, biologii lub w zbliżonej dziedzinie
2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinach związanych z biotechnologią, biologia lub w dziedzinach zbliżonych
3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
4. Doświadczenie w pracy z: przygotowywaniem i barwieniem preparatów histologicznych, izolacją RNA lub z izolacją i hodowlą komórek eukariotycznych oraz wysoka motywacja z umiejętnością niezależnego planowania doświadczeń i analizy wyników, będą wspierać kandydaturę.

Opis zadań:

Celem projektu jest określenie roli CD73 (ekto-5'-nukleotydazy), jako celu terapeutycznego w promocji i progresji raka sutka w modelu myszy z knockoutem CD73 i raka sutka indukowanego metodą dwuetapowej karcinogenezy chemicznej. Użycie modelu transgenicznego z knockoutem CD73 w procesie karcinogenezy pozwoli na szeroką analizę roli CD73 nie tylko na etapie promocji i progresji raka piersi, ale także w aspektach związanych z rozsiewem nowotworu i chemioopornością. Natomiast zastosowanie karcinogenezy chemicznej pozwoli na indukcję nowotworów piersi o różnym pochodzeniu i fenotypie molekularnym.

Główne obowiązki: Planowanie doświadczeń i praca doświadczalna wykonywane będą głównie pod opieką kierownika projektu (profil na ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Patrycja_Koszalka/). Kandydat będzie pracował z izolowanymi tkankami, posługiwał się takimi technikami jak izolacja RNA, analiza homogenatów tkankowych za pomocą cytometrii przepływowej, ale głównie barwieniami immunohistochemicznymi i fluorescencyjnymi tkanek zwierzęcych, krwi i szpiku kostnego. Nie jest wymagana praca z żywymi zwierzętami, jednakże, kandydat będzie musiał być obecny przy nekropsji. Praca z cytometrią przepływową i barwieniami preparatów tkanek będzie wykonywana pod opieką specjalistów w tych dziedzinach. Doktorant będzie musiał pisać raporty, analizować dane, przedstawiać wyniki na seminariach i konferencjach, a także pisać publikacje naukowe. Doktorant będzie także miał obowiązki dydaktyczne zgodnie z zasadami studiów doktoranckich III stopnia.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 1 sierpnia 2018, 16:00
Forma składania ofert: email - Dr hab. Patrycja Koszałka: pkosz@gumed.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Stypendium (nieopodatkowane): 2500 PLN/miesiąc podczas trwania kontraktu w projekcie OPUS (32 miesiące). Później kandydat może uzyskać stypendium doktoranckie studiów III stopnia (doktoranckich) LiSMIDoS - Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies) Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Doktorant może ubiegać się także dodatkowo o zwiększenie stypendium doktoranckiego tzw. stypendium projakościowe oraz o stypendium dla najlepszych doktorantów (w obu tych przypadkach konkursy stypendialne są niezależne od uzyskiwanego stypendium z projektu lub stypendium wydziałowego). 

Data rozpoczęcia pracy: 01.10.2018

Dodatkowe informacje:

Aplikujący (-a) powinien wysłać do kierownika projektu do dr hab. Patrycja Koszałka: pkosz@gumed.edu.pl

1. Curriculum vitae wraz z danymi kontaktowymi zawierające opis doświadczenia naukowego (udział w projektach naukowych, publikacjach, naukowe wystąpienia ustne i plakaty, stypendia naukowe, członkostwo w naukowych organizacjach studenckich, nagrody, wyróżnienia itp.). W przypadku publikacji do wniosku należy dołączyć ich elektroniczne wersje, jako pliki pdf.
2. List motywacyjny określający zainteresowania badawcze oraz kompetencje do realizacji zadań w projekcie „Rola CD73 (ekto-5'-nukleotydazay) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznego”.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych albo zaświadczenie o ukończeniu studiów magisterskich. 
4. Referencje (list rekomendacyjny) od bezpośredniego opiekuna naukowego opisujące osiągnięcia Kandydata(-tki).

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.

Złożone aplikacje zostaną zweryfikowane przez Komisję Konkursową w dniach 5-10 sierpnia 2018. Komisja może skontaktować się z najlepszymi kandydatami i zaprosić ich na rozmowę kwalifikacyjną (rozmowa może być przez Skype). Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu do dn. 10 sierpnia (włącznie). Laureat/ka konkursu zostanie zaproszony/a do złożenia wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed (LiSMIDoS - Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies) (https://biotech.ug.edu.pl/studia/studia_iii_stopnia). 

Warunki zatrudnienia określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.”. Zatrudniony zostanie kandydat, który otrzyma najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej. Zatrudnienie może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji, gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendium lub nie zakwalifikuje na studia doktoranckie LiSMIDoS.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z:

Dr hab. Patrycja Koszałka
Zakład Biologii Komórki
Katedra Biotechnologii Medycznej
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 1 80-211 Gdańsk
e-mail: pkosz@gumed.edu.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, tel. centrali: (58) 349-11-11
2) Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytetem Medycznym jest mgr Piotr Małecki, nr tel. 58 349-10-27, adres email: iod@gumed.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 §1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

Strona NCN

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 czerwca 2018 roku, 11:59