fbpx Studiuj na MWB | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Studiuj na MWB

Studiuj na MWB

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 sierpnia 2018 roku, 11:00

W oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych, prowadzone są stacjonarne studia I, II i III stopnia.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów:

 1. studia I stopnia  (3-letnie studia licencjackie) 
  program
   
 2. studia II stopnia  (2-letnie studia magisterskie) 
  program
   
 3. studia III stopnia  (4-letnie studia doktoranckie) 
  tematy rekrutacyjne
   

REKRUTACJA:
Rekrutacja na UG
 

 

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) jest unikatową w skali kraju międzyuczelnianą jednostką naukowo-dydaktyczną tworzoną przez dwa uniwersytety. Pozwala to na wykorzystanie infrastruktury i doświadczeń pracowników z dwóch uczelni oraz połączenie międzynarodowych standardów w prowadzeniu badań naukowych z najwyższą jakością kształcenia. Prowadzone badania i dydaktyka mają charakter interdyscyplinarny i łączą zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

 

a+

 

Proces kształcenia prowadzony przez MWB UG i GUMed na kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia na Wydziale prowadzone są w systemie punktów kredytowych, zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Kredytów (ECTS). Umożliwia to studentom indywidualne kształtowanie profilu studiów. Studenci mają możliwość realizacji programu kształcenia także na innych uczelniach partnerskich, w tym zagranicznych: m.in.: Uniwersytet Bremen, Uniwersytet degli Studi di Perugia, Uniwersytet Glasgow, Uniwersytet Bradford, Uniwersytet w Chicago czy też Uniwersytet w Houston-Downtown. Wymiana międzynarodowa studentów odbywa się w ramach programu Erasmus oraz w ramach nawiązywanych przez Wydział współprac. Studenci MWB mogą korzystać z oferty dydaktycznej innych Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek międzywydziałowych w celu poszerzania wiedzy własnej.

Dzięki obowiązkowym praktykom zawodowym studenci mają okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy wykonywanej w rożnych zakładach pracy i laboratoriach. Studenci mogą realizować własne projekty badawcze w ramach studenckiego Koła Naukowego BIO-MED, które także aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń związanych z upowszechnianiem nauki - Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów. Oprócz standardowej oferty dydaktycznej, Wydział corocznie organizuje Letnie Szkoły Biotechnologii, czyli spotkania z biotechnologią w plenerze, podczas których wykłady prowadzą wybitni wykładowcy zapraszani z kraju i zagranicy. 

Absolwenci uzyskują wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych właściwe dla zawodu biotechnologa, mające istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie studiów zdobywają wiedzę ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych a także wiedzę specjalistyczną obejmującą zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowane w diagnostyce i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Cześć zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, co znacznie podnosi wartość absolwentów w oczach pracodawców.

Absolwenci MWB UG i GUMed są przygotowani do pracy w:

 • jednostkach badawczych i rozwojowych,
 • wybranej branży przemysłu,
 • jednostkach usług publicznych.

Są zatrudniani w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

Poznaj nasze ZESPOŁY BADAWCZE.
Dołącz do nas już dziś!

Polub nas na Facebooku ;-)

Biotechnologia - studia z przyszłością

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 sierpnia 2018 roku, 11:20

Wyróżnienia

Kierunek BIOTECHNOLOGIA na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii uzyskał tytuł NAJLEPSZEGO KIERUNKU STUDIÓW przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a programy kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskały ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział otrzymał także dofinansowanie za najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia przygotowany przez Wydział dla studiów I stopnia kierunku biotechnologia za zestaw wzorcowy.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed otrzymał najwyższą możliwą ocenę A+, co oznacza, że jest jednostką wyróżniającą się jakością prowadzonych badań lub prac rozwojowych.

Nowoczesna infrastruktura

W roku 2012 Uniwersytet Gdański podpisał umowę na budowę nowego budynku Instytutu Biotechnologii, który mieści się przy ul. Antoniego Abrahama 58 w Kampusie Oliwa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 60 mln zł. W budynku znalazły się nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne dla studentów i doktorantów w tym m.in. laboratoria dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne, sale seminaryjne, sale komputerowe, audytorium na 180 osób, a także specjalistyczne laboratoria i pracownie do badań rozwojowych. 

Wydział uzyskał także duże dotacje inwestycyjne na stworzenie nowych lub doposażenie istniejących laboratoriów takie, jak np. dotacja na utworzenie laboratorium do spektrometrii mas w ramach projektu MOBI4Health Centre of Molecular Biotechnology for Healthy Life – realizowanego w ramach 7PR. REGPOT, grant na utworzenie Laboratorium Analiz Genetycznych i Biomolekularnych (MNiSW) czy też dotacja na przygotowanie pracowni konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej (FNiTP).

Rozwój nowoczesnego zaplecza badawczego pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań i szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej.

Zauważalny jest wzrost inwestycji skierowany na rozwój i ekspansję firm biotechnologicznych, w których wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku. Dlatego wydział planuje dalszy rozwój poprzez powołanie nowych zespołów badawczych i rozbudowę wspólnej infrastruktury dla prowadzonych badań.

Innowacyjne projekty badawcze

Każdego roku pracownicy Wydziału realizują kilkadziesiąt projektów badawczych. Są to projekty prowadzone w ramach Programów Ramowych UE, projekty FNP, projekty MNiSW oraz NCBiR, programy NCN czy międzynarodowe programy COST.
Projekty MWB

Nauczyciele akademiccy

Każdego roku pracownicy Wydziału, dzięki wysokiemu poziomowi prac otrzymują wiele zaszczytnych stypendiów, nagród oraz wyróżnień. Ich prace są publikowane w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych.
Zespoły Badawcze