Studiuj na MWB | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Studiuj na MWB

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 czerwca 2017 roku, 12:07

Rekrutacja na UG
Rekrutacja Biotechnologia I stopień

​Rekrutacja Biotechnologia II stopień
 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Pozwala to na wykorzystanie infrastruktury i doświadczeń dwóch uczelni oraz połączenie międzynarodowych standardów w prowadzeniu badań naukowych z najwyższą jakością kształcenia. Prowadzone badania i dydaktyka mają charakter interdyscyplinarny i łączą zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

W oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na aktywny udział studentów w realizacji badań naukowych, prowadzone są stacjonarne studia:

Proces kształcenia prowadzony jest w oparciu o międzynarodową współpracę i jest ściśle powiązany z tematyką badań naukowych realizowanych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, modelowania molekularnego, diagnostyki molekularnej, ochronie roślin i środowiska. Proces kształcenia prowadzony przez MWB UG i GUMed na kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia na Wydziale prowadzone są w systemie punktów kredytowych, zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Kredytów (ECTS). Umożliwia to studentom indywidualne kształtowanie profilu studiów. Studenci mają możliwość realizacji programu kształcenia także na innych uczelniach partnerskich, w tym zagranicznych: m.in.: Uniwersytet Bremen, Uniwersytet degli Studi di Perugia, Uniwersytet Glasgow, Uniwersytet Bradford, Uniwersytet w Chicago czy też Uniwersytet w Houston-Downtown. Wymiana międzynarodowa studentów odbywa się w ramach programu Erasmus oraz w ramach nawiązywanych przez Wydział współprac. Studenci MWB mogą korzystać z oferty dydaktycznej innych Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek międzywydziałowych w celu poszerzania wiedzy własnej.

Dzięki obowiązkowym praktykom zawodowym studenci mają okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy wykonywanej w rożnych zakładach pracy i laboratoriach. Studenci mogą realizować własne projekty badawcze w ramach studenckiego Koła Naukowego BIO-MED, które także aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń związanych z upowszechnianiem nauki - Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów. Oprócz standardowej oferty dydaktycznej, Wydział corocznie organizuje Letnie Szkoły Biotechnologii, czyli spotkania z biotechnologią w plenerze, podczas których wykłady prowadzą wybitni wykładowcy zapraszani z kraju i zagranicy.

Absolwenci uzyskują wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych właściwe dla zawodu biotechnologa, mające istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie studiów zdobywają wiedzę ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych a także wiedzę specjalistyczną obejmującą zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowane w diagnostyce i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Cześć zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, co znacznie podnosi wartość absolwentów w oczach pracodawców.

Absolwenci MWB UG i GUMed są przygotowani do pracy w:

  • jednostkach badawczych i rozwojowych,
  • wybranej branży przemysłu,
  • jednostkach usług publicznych.

Są zatrudniani w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

Sprawdź program studiów I stopniaII stopnia.
Poznaj nasze ZESPOŁY BADAWCZE.
Dołącz do nas już dziś!

Polub nas na Facebooku ;-)

Biotechnologia - studia z przyszłością

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 września 2017 roku, 10:40

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jedyną w kraju międzyuczelnianą jednostką naukowo-dydaktyczną. Wydział tworzą pracownicy i zespoły naukowe dwóch instytucji co stwarza niepowtarzalny, interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki. Tematyka prac badawczych i proces kształcenia dotyczą zagadnień biomedycznych, badań molekularnych i ich zastosowań w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

Proces kształcenia

W oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych prowadzone są studia: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Studenci mają możliwość indywidualnego kształtowania profilu studiów.

Proces kształcenia prowadzony na Wydziale jest powiązany z tematyką badań naukowych prowadzonych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, biotechnologii drobnoustrojów, modelowania molekularnego oraz diagnostyki molekularnej w medycynie, ochronie roślin i środowiska. Proces kształcenia prowadzony przez MWB UG i GUMed na kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada pełną akredytację Polskiej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Zakładamy, że absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA MWB UG i GUMed winien być wyposażony w wiedzę teoretyczną ogólną i specjalistyczną oraz w umiejętności praktyczne przygotowujące go, jako licencjata lub magistra biotechnologii, do pracy m.in. w:

  • jednostkach badawczych i rozwojowych,
  • wybranej branży przemysłu,
  • jednostkach usług publicznych,

stosujących najszerzej pojętą biotechnologię, czyli celową działalność opartą na znajomości molekularnych podstaw procesów życia. Wiedza ogólna winna pozwolić absolwentowi na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych. Wiedza specjalistyczna winna obejmować zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowanych do diagnostyki i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w nowym programie kształcenia według nowych zasad KRK określają sylwetkę absolwenta. W opisie efektów kształcenia uwzględniliśmy oczekiwania pracodawców względem absolwentów europejskich uczelni kształcących studentów w zakresie biotechnologii.

Na Wydziale realizowane są także edukacyjne programy międzynarodowe oraz projekty rozwojowe związane z dydaktyką, takie jak np. kierunki zamawiane.

W ramach programu Erasmus oraz dzięki współpracy Wydziału z jednostkami badawczymi w Europie i Stanach Zjednoczonych, studenci mogą realizować część studiów i praktyk zagranicą.

Oprócz standardowej oferty dydaktycznej, Wydział corocznie organizuje Letnie Szkoły Biotechnologii.

Wyróżnienia

Kierunek BIOTECHNOLOGIA na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii uzyskał tytuł NAJLEPSZEGO KIERUNKU STUDIÓW przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a programy kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskały ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział otrzymał także dofinansowanie za najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia przygotowany przez Wydział dla studiów I stopnia kierunku biotechnologia za zestaw wzorcowy.

Nowoczesna infrastruktura

W roku 2012 Uniwersytet Gdański podpisał umowę na budowę nowego budynku Instytutu Biotechnologii, który mieści się przy ul. Antoniego Abrahama 58 w Kampusie Oliwa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 60 mln zł. W budynku znalazły się nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne dla studentów i doktorantów w tym m.in. laboratoria dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne, sale seminaryjne, sale komputerowe, audytorium na 180 osób, a także specjalistyczne laboratoria i pracownie do badań rozwojowych. 

Wydział uzyskał także duże dotacje inwestycyjne na stworzenie nowych lub doposażenie istniejących laboratoriów takie, jak np. dotacja na utworzenie laboratorium do spektrometrii mas w ramach projektu MOBI4Health Centre of Molecular Biotechnology for Healthy Life – realizowanego w ramach 7PR. REGPOT, grant na utworzenie Laboratorium Analiz Genetycznych i Biomolekularnych (MNiSW) czy też dotacja na przygotowanie pracowni konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej (FNiTP).

Rozwój nowoczesnego zaplecza badawczego pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań i szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej.

Zauważalny jest wzrost inwestycji skierowany na rozwój i ekspansję firm biotechnologicznych, w których wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku. Dlatego wydział planuje dalszy rozwój poprzez powołanie nowych zespołów badawczych i rozbudowę wspólnej infrastruktury dla prowadzonych badań.

Innowacyjne projekty badawcze

Każdego roku pracownicy Wydziału realizują kilkadziesiąt projektów badawczych. Są to projekty prowadzone w ramach Programów Ramowych UE, projekty FNP, projekty MNiSW oraz NCBiR, programy NCN czy międzynarodowe programy COST.

Nauczyciele akademiccy

Każdego roku pracownicy Wydziału, dzięki wysokiemu poziomowi prac otrzymują wiele zaszczytnych stypendiów, nagród oraz wyróżnień. Ich prace są publikowane w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych.