Studiuj na MWB | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Studiuj na MWB

poniedziałek, 12 czerwca 2017 roku, 12:07

Rekrutacja na UG
Rekrutacja Biotechnologia I stopień

​Rekrutacja Biotechnologia II stopień
 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Pozwala to na wykorzystanie infrastruktury i doświadczeń dwóch uczelni oraz połączenie międzynarodowych standardów w prowadzeniu badań naukowych z najwyższą jakością kształcenia. Prowadzone badania i dydaktyka mają charakter interdyscyplinarny i łączą zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

W oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na aktywny udział studentów w realizacji badań naukowych, prowadzone są stacjonarne studia:

Proces kształcenia prowadzony jest w oparciu o międzynarodową współpracę i jest ściśle powiązany z tematyką badań naukowych realizowanych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, modelowania molekularnego, diagnostyki molekularnej, ochronie roślin i środowiska. Proces kształcenia prowadzony przez MWB UG i GUMed na kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia na Wydziale prowadzone są w systemie punktów kredytowych, zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Kredytów (ECTS). Umożliwia to studentom indywidualne kształtowanie profilu studiów. Studenci mają możliwość realizacji programu kształcenia także na innych uczelniach partnerskich, w tym zagranicznych: m.in.: Uniwersytet Bremen, Uniwersytet degli Studi di Perugia, Uniwersytet Glasgow, Uniwersytet Bradford, Uniwersytet w Chicago czy też Uniwersytet w Houston-Downtown. Wymiana międzynarodowa studentów odbywa się w ramach programu Erasmus oraz w ramach nawiązywanych przez Wydział współprac. Studenci MWB mogą korzystać z oferty dydaktycznej innych Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek międzywydziałowych w celu poszerzania wiedzy własnej.

Dzięki obowiązkowym praktykom zawodowym studenci mają okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy wykonywanej w rożnych zakładach pracy i laboratoriach. Studenci mogą realizować własne projekty badawcze w ramach studenckiego Koła Naukowego BIO-MED, które także aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń związanych z upowszechnianiem nauki - Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów. Oprócz standardowej oferty dydaktycznej, Wydział corocznie organizuje Letnie Szkoły Biotechnologii, czyli spotkania z biotechnologią w plenerze, podczas których wykłady prowadzą wybitni wykładowcy zapraszani z kraju i zagranicy.

Absolwenci uzyskują wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych właściwe dla zawodu biotechnologa, mające istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie studiów zdobywają wiedzę ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych a także wiedzę specjalistyczną obejmującą zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowane w diagnostyce i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Cześć zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, co znacznie podnosi wartość absolwentów w oczach pracodawców.

Absolwenci MWB UG i GUMed są przygotowani do pracy w:

  • jednostkach badawczych i rozwojowych,
  • wybranej branży przemysłu,
  • jednostkach usług publicznych.

Są zatrudniani w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

Sprawdź program studiów I stopniaII stopnia.
Poznaj nasze ZESPOŁY BADAWCZE.
Dołącz do nas już dziś!

Polub nas na Facebooku ;-)

Biotechnologia - studia z przyszłością

piątek, 21 lutego 2014 roku, 14:45

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jedyną w kraju międzyuczelnianą jednostką naukowo-dydaktyczną. Wydział tworzą pracownicy i zespoły naukowe dwóch instytucji co stwarza niepowtarzalny, interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki. Tematyka prac badawczych i proces kształcenia dotyczą zagadnień biomedycznych, badań molekularnych i ich zastosowań w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

Proces kształcenia

W oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych prowadzone są studia: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Studenci mają możliwość indywidualnego kształtowania profilu studiów.

Proces kształcenia prowadzony na Wydziale jest powiązany z tematyką badań naukowych prowadzonych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, biotechnologii drobnoustrojów, modelowania molekularnego oraz diagnostyki molekularnej w medycynie, ochronie roślin i środowiska. Proces kształcenia prowadzony przez MWB UG i GUMed na kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada pełną akredytację Polskiej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Zakładamy, że absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA MWB UG i GUMed winien być wyposażony w wiedzę teoretyczną ogólną i specjalistyczną oraz w umiejętności praktyczne przygotowujące go, jako licencjata lub magistra biotechnologii, do pracy m.in. w:

  • jednostkach badawczych i rozwojowych,
  • wybranej branży przemysłu,
  • jednostkach usług publicznych,

stosujących najszerzej pojętą biotechnologię, czyli celową działalność opartą na znajomości molekularnych podstaw procesów życia. Wiedza ogólna winna pozwolić absolwentowi na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych. Wiedza specjalistyczna winna obejmować zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowanych do diagnostyki i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w nowym programie kształcenia według nowych zasad KRK określają sylwetkę absolwenta. W opisie efektów kształcenia uwzględniliśmy oczekiwania pracodawców względem absolwentów europejskich uczelni kształcących studentów w zakresie biotechnologii.

Na Wydziale realizowane są także edukacyjne programy międzynarodowe oraz projekty rozwojowe związane z dydaktyką, takie jak np. kierunki zamawiane.

W ramach programu Erasmus oraz dzięki współpracy Wydziału z jednostkami badawczymi w Europie i Stanach Zjednoczonych, studenci mogą realizować część studiów i praktyk zagranicą.

Oprócz standardowej oferty dydaktycznej, Wydział corocznie organizuje Letnie Szkoły Biotechnologii.

Wyróżnienia

Kierunek BIOTECHNOLOGIA na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii uzyskał tytuł NAJLEPSZEGO KIERUNKU STUDIÓW przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a programy kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskały ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział otrzymał także dofinansowanie za najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia przygotowany przez Wydział dla studiów I stopnia kierunku biotechnologia za zestaw wzorcowy.

Nowoczesna infrastruktura

W roku 2012 Uniwersytet Gdański podpisał umowę na budowę nowego budynku Instytutu Biotechnologii, który mieścić się będzie w Kampusie Oliwa. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 60 mln zł. W budynku zaplanowano nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne dla studentów i doktorantów w tym m.in. laboratoria dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne, sale seminaryjne, sale komputerowe, audytorium na 180 osób, pomieszczenia dla kół studenckich, czytelnię a także specjalistyczne laboratoria i pracownie do badań rozwojowych. Termin zakończenia budowy i rozpoczęcia zajęć w nowym budynku to październik 2015 r.

Wydział uzyskał także duże dotacje inwestycyjne na stworzenie nowych lub doposażenie istniejących laboratoriów takie, jak np. dotacja na utworzenie laboratorium do spektrometrii mas w ramach projektu MOBI4Health Centre of Molecular Biotechnology for Healthy Life – realizowanego w ramach 7PR. REGPOT, grant na utworzenie Laboratorium Analiz Genetycznych i Biomolekularnych (MNiSW) czy też dotacja na przygotowanie pracowni konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej (FNiTP).

Rozwój nowoczesnego zaplecza badawczego pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań i szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej.

Zauważalny jest wzrost inwestycji skierowany na rozwój i ekspansję firm biotechnologicznych, w których wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku. Dlatego wydział planuje dalszy rozwój poprzez powołanie nowych zespołów badawczych i rozbudowę wspólnej infrastruktury dla prowadzonych badań.

Innowacyjne projekty badawcze

Każdego roku pracownicy Wydziału realizują kilkadziesiąt projektów badawczych. Są to projekty prowadzone w ramach Programów Ramowych UE, projekty FNP, projekty MNiSW oraz NCBiR, programy NCN czy międzynarodowe programy COST.

Nauczyciele akademiccy

Kadrę akademicką na Wydziale tworzy łącznie 46 nauczycieli akademickich w tym 17 profesorów oraz 29 nauczycieli ze stopniem doktora i doktora habilitowanego.

Każdego roku pracownicy Wydziału, dzięki wysokiemu poziomowi prac otrzymują wiele zaszczytnych stypendiów, nagród oraz wyróżnień. Ich prace są publikowane w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych.