Postdoctoral Researcher Position at the Laboratory of Plant Protection and Biotechnology

Postdoctoral Researcher Position at the Laboratory of Plant Protection and Biotechnology
(https://en.biotech.ug.edu.pl/research/research-groups/laboratory-plant-protection-and-biotechnology)

at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology of the University of Gdansk and the Medical University of Gdansk

 

We are looking for a Post-Doc Researcher to join our NCN OPUS 24 project (principal investigator: dr Anna Ihnatowicz) entitled “The battle for iron between plants and pathogens: genetic and molecular basis of Arabidopsis responses to Fe-deficiency and Dickeya spp. infection associated with the accumulation of coumarins” to investigate the role of secondary metabolites in plant immune responses associated with Fe availability.

Requirements:

 • doctoral degree in biology, biotechnology or related disciplines;
 • practical knowledge of laboratory techniques used in plant genetics, molecular biology, biochemistry and microbiology;
 • experience in preparing samples for metabolic profiling and growing plants in various types of cultures (in vitro, hydroponics, soil) will be an advantageous;
 • strong ability to perform statistical analyzes is desirable;
 • documented scientific achievements including publications;
 • good knowledge of spoken and written English;

Description of tasks:

 • growing plants in hydroponic conditions, in vitro and in soil;
 • phenotypic characterization of plants/mutants, including performing plant-pathogen test;
 • functional characterization of genes, including preparation of constructs for cloning/biochemical characterization, plant transformation, real-time PCR analysis etc.;
 • participating in data analysis and interpretation of results;
 • supervision of junior scientists participating in the project;
 • active participation in seminars, scientific conferences and trainings;

We offer:

 • full-time employment contract initially for a period of 12 months with the possibility of extension up to 36 months;
 • monthly gross salary approx. 11 500 PLN (brutto-brutto);
 • working in a young, dynamic team and in international cooperation;

 

Deadline for application: 31.05.2024

The start date: 01.08.2024

 

How to apply:

 • Please submit your application to: anna.ihnatowicz@biotech.ug.edu.pl
 • Your application must be submitted in English and should contain a CV, a motivation letter, a description of your key achievements, and contact details at least two potential referees, including one of your supervisors.
 • Please include the following statement in your cv: “I consent to the processing of my personal data contained in the job offer for the purposes of the recruitment process, in accordance with the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data, Journal of Laws No. 133 item 883”.

 

The candidate must meet all requirements indicated for post-doc position in “Annex to NCN Council Resolution No 60/2022 of 9 June 2022 amending the Regulations on awarding funding for research tasks funded by the National Science Centre as regards research projects”. Selected candidates may be invited for an interview. The successful candidate will be selected by a committee chaired by the project leader.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Kwiecień 2024 - 22:31; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 07:53; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega