Dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed otrzymał tytuł profesora

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2024 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr hab. Marcinowi Okrojowi, pracownikowi Zakładu Biologii Komórki i Immunologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG - GUMed.

AŻ

Prof. dr hab. Marcin Okrój  ukończył studia magisterskie Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed w roku 1999. Na tym samym wydziale w roku 2004 obronił pracę doktorską zatytułowaną „Mechanizm toksycznego działania czynnika antyangiogennego, pochodnej fumagiliny TNP-470 wobec czerniaka” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Bigdy. Po uzyskaniu stopnia doktora odbył staże naukowe w Instytucie Pasteura w Paryżu oraz na Uniwersytecie w Lund (Szwecja), gdzie został następnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w zespole prof. Anny Blom oraz w charakterze kierownika projektu pt. „Role of the complement system in health and disease” finansowanego przez Szwedzką Radę Naukową (Vetenskapsrådet). Od tego momentu głównym przedmiotem jego zainteresowań badawczych stał się układ dopełniacza – element odporności nieswoistej zapewniający ochronę organizmu przed patogenami, który stanowi również mechanizm efektorowy wielu immunoterapeutyków przeciwnowotworowych a w przypadku wadliwej regulacji może być czynnikiem odpowiedzialnym za zmiany degeneracyjne komórek i tkanek własnego organizmu.

W roku 2016 prof. Okrój powrócił do Polski i podjął pracę w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, zdobywając szereg grantów z Narodowego Centrum Nauki przeznaczonych m.in. na założenie własnego zespołu badawczego i kontynuację badań nad układem dopełniacza w chorobach człowieka. Owocem pracy zespołu są nowe narzędzia molekularne do diagnostyki chorób rzadkich, międzynarodowe i krajowe patenty na wynalazki wspomagające działanie immunoterapeutyków oraz prace opisujące udział układu dopełniacza w powstawaniu chorób autozapalnych, autoimmunologicznych i nowotworowych. Prof. Marcin Okrój jest autorem ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych o sumarycznym współczynniku impact factor > 280, jego pracy były cytowane 1400 razy a indeks Hirscha wynosi 23. W swojej karierze wypromował trzy doktorantki i pełni aktualnie funkcję promotora w kolejnych trzech przewodach doktorskich. Prywatnie, wraz z żoną wychowuje cztery córki, a jego pasją jest wspinaczka i turystyka wysokogórska.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. luty 2024 - 08:00; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 22. luty 2024 - 08:02; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega