Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Biochemii Fizycznej MWB UG i GUMed

DZIEKAN
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne

ADIUNKTA

w Pracowni Biochemii Fizycznej MWB UG i GUMed

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 marca 2024 roku
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę


Tematyka badań i dydaktyki prowadzonych w Pracowni Biochemii Fizycznej MWB:

Pracownia Biochemii Fizycznej zajmuje się funkcjonalną analizą struktury i funkcji białek. Wykorzystując zaawansowane techniki spektroskopowe, biofizyczne i biochemiczne zespół naukowy bada zmiany strukturalne białek oraz ich wpływ na aktywność i stabilność tych związków. Jako techniki badawcze wykorzystywane są pomiary zatrzymanego przepływu (stopped-flow), mikrokalorymetrii miareczkowej i skaningowej, fluorescencyjne techniki biochemiczne i genetyczne. Zespół prowadzi tak badania podstawowe jak i aplikacyjne. Oprócz badań spektroskopowych pracownicy specjalizują się w analizach chromatograficznych z zastosowaniem chromatografii cieczowej oraz gazowej z detekcją klasyczną i masową. Pracownia organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim na I i II stopniu studiów. Zajęcia prowadzone są dla studentów MWB UG i GUMed, jak również Wydziału Chemii UG oraz Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Dydaktyka obejmuje zagadnienia bioinformatyczne jak również biotechnologiczne ze szczególnym uwzględnieniem procedur walidacyjnych i kwalifikacyjnych metod analitycznych i urządzeń pomiarowych.

Przewidywany zakres obowiązków:

- Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego.
- Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym.

Wymagania:

- Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub medycznych (biotechnologia, biologia, biochemia, biologia molekularna)
- Doświadczenie w pracy w projektach naukowych, w tym w jednostkach poza krajem
- Stosowanie technik biologii molekularnej, biochemii, genetyki i bioinformatyki
- Znajomość innowacyjnych, opartych na najnowszych technologiach, metod wykrywania, identyfikacji i badania zróżnicowania genetycznego i fenotypowego patogenów
- Udokumentowane doświadczenie w pracy przy użyciu technik analitycznych sprzężonych ze spektrometrią mas.
- Umiejętność pracy z wysokosprawną chromatografią cieczową HPLC/UPLC potwierdzone certyfikatem
- Odbycie co najmniej 3-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu zagranicznego z zakresu bioinformatyki lub spektrometrii mas
- Znajomość norm ISO 17025 (System Zarządzania Jakością) i ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego) i umiejętność pracy w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji;
- Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim
- Umiejętność przygotowywania wniosków patentowych
- Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych 
- Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
- Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego
- Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

- Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
- Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami
- Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora - Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
- Adresy osób mogących przesłać rekomendacje
- 3 oświadczenia: a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji b) o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

Aplikacje należy przesłać na adres:
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Antoniego Abrahama 58
80-307 Gdańsk

lub drogą elektroniczną na adres dziekanat@biotech.ug.edu.pl

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)".

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. luty 2024 - 09:27; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 8. luty 2024 - 09:28; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega