Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biochemii Roślin MWB UG i GUMed

DZIEKAN
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
ogłasza konkurs na stanowisko naukowo-dydaktyczne

ADIUNKTA

w Zakładzie Biochemii Roślin MWB UG i GUMed

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 8 marca 2024 roku
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę


Tematyka badań i dydaktyki prowadzonych w Zakładzie Biochemii Roślin MWB:

Badania prowadzone w wyżej wymienionym Zakładzie dotyczą najogólniej rzecz ujmując biochemii i fizjologii roślin. Główne prace skoncentrowane są jednak na biochemii i biotechnologii lipidów roślinnych. Prowadzone są miedzy innymi prace dotyczące właściwości biochemicznych i specyficzności substratowej enzymów związanych z metabolizmem lipidów roślinnych. Ostatnio znaczna część tych prac koncentruje się na acylotransferazach typu LPLAT (acylotransferazy scylo-CoA: lizofosfolipidy), typu PDAT (acylotransferaza fosfolipid:diacyloglicerol) oraz typu DGAT (acylotransferazy acylo-CoA:diacyloglicerol). Wznowione zostały również badania dotyczące właściwości biochemicznych i specyficzności substratowej lipaz kiełkujących nasion roślin oleistych. Oprócz badań biochemicznych dotyczących wzmiankowanych grup enzymów, prowadzone są prace nad poznawaniem ich właściwej roli w roślinach. W badaniach tych wykorzystywane są mutanty z wyłączonymi genami kodującymi badane enzymy oraz rośliny z nadekspresją tych genów. Część z tego typu mutantów przygotowywana jest przez pracowników Zakładu. Wspomniane mutanty wykorzystywane są nie tylko w badaniach roli wspomnianych wcześniej enzymów w rozwoju roślin w warunkach zbliżonych do optymalnych, ale również w warunkach różnego rodzaju stresów. Wyposażenie Zakładu jest adekwatne do prowadzonych badań; umożliwia wykonanie praktycznie wszystkich badań omówionych pokrótce powyżej. Co się tyczy dydaktyki, to Zakład Biochemii Roślin MWB prowadzi zajęcia kursowe (wykład i ćwiczenia laboratoryjne) z przedmiotu „Organizmy wielokomórkowe: organizacja budowy, wzrost i fizjologia roślin” oraz zajęcia kursowe (wykład i ćwiczenia) z części dotyczącej lipidów przedmiotu „Biomolekuły -budowa, synteza i właściwości”. Ponadto prowadzona jest pracownia licencjacka, magisterska i doktorancka. Studenci uczestniczą również w zajęciach „rotacyjnej pracowni indywidualnej”.

Przewidywany zakres obowiązków:

- Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym.
- Wykonywanie innych prac związanych z funkcjonowaniem Zakładu, zleconych przez Kierownika Zakładu

Wymagania:

- Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub medycznych (biotechnologia, biologia, biochemia, biologia molekularna)
- Doświadczenie w pracy w projektach naukowych.
- Znajomość technik biochemii i biologii molekularnej.
- Doświadczenie w badaniach dotyczących biochemii i biotechnologii lipidów roślinnych.
- Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Zakład lub zbliżonych.
- Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim.
- Udokumentowany w czasopismach recenzowanych oryginalny dorobek naukowy dotyczący biochemii i biotechnologii lipidów roślinnych.
- Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
- Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.
- Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

- Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
- Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami
- Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora
- Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
- 3 oświadczenia: a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji b) o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy

Aplikacje należy przesłać na adres:
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Antoniego Abrahama 58
80-307 Gdańsk

lub drogą elektroniczną na adres dziekanat@biotech.ug.edu.pl

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)".

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. luty 2024 - 09:27; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 8. luty 2024 - 09:28; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega