Konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Badania Związków Biologicznie Czynnych

Konkurs na stanowisko naukowe typu post-doc (adiunkt)
(na czas określony)

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu SONATA BIS 10, 2020/38/E/NZ9/00007

 „Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp. i Pectobacterium spp. in vitro i in planta”

w Zakładzie Badania Związków Biologicznie Czynnych

na

Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
(MWB UG i GUMed)


Oczekiwania wobec Kandydatów(-datek) są następujące:

1. Posiada stopień doktora biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny/dyscypliny pokrewnej
2. Posiada doświadczenie z zakresu biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, bioinformatyki, biochemii lub biologii molekularnej udokumentowane publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (lista JCR)
3. Posiada doświadczenie w projektowaniu starterów, klonowaniu genów i wektorów bakteryjnych, atutem będzie doświadczenie w zakresie biologii syntetycznej (projektowanie nowych genów, projektowanie nowych wektorów)
4. Posiada doświadczenie w analizach bioinformatycznych genomów, atutem będzie doświadczenie w analizach bioinformatycznych genomów bakterii i/lub bakteriofagów
5. Posiada doświadczenie w technikach służących do modyfikacji genomów (np. mutageneza miejscowo-specyficzna, CRISPR)
6. Posiada umiejętność planowania i przygotowywania publikacji naukowych
7. Posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (w tym naukowego języka angielskiego) w mowie i piśmie
8. Posiada umiejętność publicznej prezentacji wyników swoich badań
9. Cechuje się odpowiedzialnością, zaangażowaniem i motywacją do pracy naukowej

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych (Uchwała Rady NCN nr 61/2020 z dnia 21 maja 2020 roku)

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Opis zadań:

Adiunkt (postdoc) będzie zaangażowany w prace badawcze prowadzone w ramach projektu NCN SONATA BIS 10 „Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp. i Pectobacterium spp. in vitro i in planta”.

Zakres pracy obejmować będzie analizy genomów bakteryjnych i wirusowych, modyfikacje genomów bakteryjnych (usuwanie sekwencji wirusowych), modyfikacje genomów bakteriofagowych (wycinanie genów / wstawianie genów), projektowanie syntetycznych genów i genomów bakteriofagowych oraz towarzyszące temu analizy bioinformatyczne, a także analizy ekspresji genów bakteryjnych i bakteriofagowych w warunkach in vitro i in vivo (np. analizy RNAseq, qRT-PCR). Tematyka pracy obejmować będzie również projektowanie syntetycznych profagów i bakteriofagów oraz badanie ich fenotypów i rozprzestrzeniania się w populacji bakterii gospodarzy.

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 40 miesięcy (wrzesień/październik 2023 – grudzień 2026)

Kwota przeznaczona na zatrudnienie w projekcie to 10000 PLN / miesiąc (tzw. kwota brutto-brutto)

Termin składania ofert: 15.07.2023

Data rozpoczęcia pracy: wrzesień/październik 2023, albo najszybciej jak to możliwe po tym terminie (do negocjacji), termin rozpoczęcia można uzgodnić z kierownikiem projektu

Aplikacja powinna zawierać:

- Deklarację Kandydata(-tki) o chęci wzięcia udziału w konkursie
- List motywacyjny
- Curriculum Vitae (CV) Kandydata(-tki) zawierające opis dotychczasowej pracy związanej tematycznie ze stanowiskiem
- Referencje (list rekomendacyjny) od wcześniejszego przełożonego / wcześniejszych przełożonych
- Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
- Kopie dyplomu doktorskiego
- Dane kontaktowe Kandydata(-tki)
- Podpisane przez Kandydata(-tkę) oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883” 

Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków na adres poczty elektronicznej: robert.czajkowski@ug.edu.pl z tematem wiadomości – POSTDOC-SONATABIS10-Robert Czajkowski

Kandydata na stanowisko wyłoni komisja powołana przez JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ewentualne pytania proszę kierować do:

dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG
Telefon: +48 58 523 63 33
e-mail: robert.czajkowski@ug.edu.pl

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na adiunkta (postdoca) w Zakładzie Badania Związków Biologicznie Czynnych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w ramach projektu NCN SONATA BIS 10 „Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp. i Pectobacterium spp. in vitro i in planta”
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy -Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Maj 2023 - 12:57; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Maj 2023 - 13:01; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega