Konkurs o stypendium doktoranckie w Zakładzie Badania Związków Biologicznie Czynnych

Konkurs o stypendium doktoranckie

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu SONATA BIS 10, 2020/38/E/NZ9/00007

 „Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp. i Pectobacterium spp. in vitro i in planta”

w Zakładzie Badania Związków Biologicznie Czynnych

na

Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
(MWB UG i GUMed)


Oczekiwania wobec Kandydatów(-datek) są następujące:

1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny / dyscypliny pokrewnej
2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego
3. Posiada wiedze i doświadczenie praktyczne w zakresie genetyki, biologii molekularnej i biochemii bakterii
4. Wymagane jest doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z bakteriami
5. Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w pracy związanej z bakteryjnymi patogenami roślin i/lub bakteriofagami, technikami mutagenezy miejscowo-specyficznej bakterii, wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych do analizy genomów bakterii i genomów bakteriofagów, znajomość technik pracy z roślinami w warunkach in vitro i w warunkach fitotronu ziemnego
6. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie
7. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć
8. Samodzielność, zaangażowanie, motywacja oraz odpowiedzialność
9. Umiejętność pracy samodzielnej / zadaniowej i pracy w grupie

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Uchwała Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.)

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Opis zadań:

Stypendysta-doktorant dołączy do zespołu kierowanego przez dr hab. Roberta Czajkowskiego, prof. UG, realizującego projekt NCN SONATA BIS 10 pt. „Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp. i Pectobacterium spp. in vitro i in planta”

Tematyka pracy doktorskiej obejmować będzie analizę molekularnych mechanizmów utrzymywania się i usuwania z genomów bakterii gospodarzy profagów (sekwencji wirusowych) z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej. Tematyka pracy doktorskiej obejmować będzie również analizy bioinformatyczne i analizy wpływu obecności profagów na wirulencję i sukces adaptacyjny i ewolucyjny bakterii gospodarzy w środowisku.

Tematyka pracy doktorskiej 1

Tytuł: Charakterystyka szczepów bakterii Pectobacterium spp. i Dickeya spp. - bakterii gospodarzy wyleczonych z infekcji bakteriofagowych

  • Leczenie szczepów bakterii z infekcji wirusowych (analizy molekularne, sekwencjonowanie szczepów po wyleczeniu)
  • Określenie fenotypów bakterii pozbawionych profagów (sekwencji wirusowych) i ich porównanie z fenotypami bakterii zainfekowanych profagami w warunkach in vitro i in vivo
  • Analiza dynamiki populacji bakterii zainfekowanych i wyleczonych z infekcji wirusowych na roślinach, w warunkach in vitro i w warunkach fitotronu ziemnego
  • Porównawcze analizy transkryptomiczne (RNA-seq) ekspresji genów szczepów zainfekowanych i wyleczonych z infekcji wirusowych na roślinach w warunkach infekcji i in vitro

Doktorant-stypendysta wykonywać będzie swój projekt doktorski pod opieką promotora: dr hab. Roberta Czajkowskiego, prof. UG w ramach projektu NCN SONATA BIS 10.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie:

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy (wrzesień/październik 2023 – sierpień/wrzesień 2027) – możliwość rozpoczęcia wcześniej po uzgodnieniu z kierownikiem projektu

Kwota stypendium przewidziana w projekcie NCN SONATA BIS 10 to 5000 PLN /miesiąc / doktorant

Termin składania ofert: 15.07.2023

Data rozpoczęcia pracy: wrzesień/październik 2023, albo z wcześniejszą datą po uzgodnieniu z kierownikiem projektu

Aplikacja powinna zawierać:

- Deklarację Kandydata(-tki) o chęci wzięcia udziału w konkursie
- List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe Kandydata(-tki)
- Curriculum Vitae (CV) Kandydata(-tki) zawierające opis doświadczenia naukowego (udział w projektach naukowych, publikacjach, naukowe wystąpienia ustne i plakaty, stypendia naukowe, członkostwo w naukowych organizacjach studenckich, nagrody, wyróżnienia itp.)
- Referencje (list rekomendacyjny) od bezpośredniego opiekuna naukowego opisujące osiągnięcia Kandydata(-tki)
- Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
- Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału średnią ocen ze studiów
- Dane kontaktowe Kandydata(-tki)
- Podpisane przez Kandydata(-tkę) oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883” 

 

Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków na adres poczty elektronicznej: robert.czajkowski@ug.edu.pl z tematem wiadomości – DOKTORANT-SONATABIS10-Robert Czajkowski

 

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ewentualne pytania proszę kierować do:

dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG
Telefon: +48 58 523 63 33
e-mail: robert.czajkowski@ug.edu.pl


Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko doktoranta w Zakładzie Badania Związków Biologicznie Czynnych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w ramach projektu NCN SONATA BIS 10 „Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp. i Pectobacterium spp. in vitro i in planta”
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy -Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Maj 2023 - 12:53; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: środa, 5. Lipiec 2023 - 09:42; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega