Konkurs na stanowisko stypendysta/student w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

w ramach kierowanego przez dr Andreę Lipińską projektu NCN OPUS 20
„Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2”

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Stypendysta/student


 

Wymagania:

 • Status studenta studiów II stopnia (magisterskich) – I rok – na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii,
 • Duża motywacja i zainteresowanie pracą naukową w obszarze biologii komórki, wirusów i immunologii,
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej – wykraczające poza podstawowy Program studiów (praktyki, pracownie indywidualne) - w zakresie technik biologii molekularnej i analizy białek (klonowanie molekularne, PCR, Western blotting); praktyczna znajomość hodowli komórek ssaczych będzie dodatkowym atutem,
 • Odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej.

Praca w ramach projektu NCN OPUS będzie obejmowała, m.in. :

W ramach projektu magisterskiego (promotor: dr Andrea Lipińska) prowadzenie doświadczeń (początkowo pod opieką doświadczonego badacza, na dalszych etapach samodzielnie) obejmujących opracowanie modelu nadprodukcji transportera TAP do badań oddziaływań z białkami wirusowymi), analizowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie raportów z badań.

Oferujemy:

 • Stypendium płatne z projektu przez 5 miesięcy w wysokości 1080 zł miesięcznie,
 • Pracę we wspierającym się, dynamicznie rozwijającym małym zespole naukowym,
 • Doskonalenie warsztatu metodycznego,
 • Udział w pisaniu publikacji (zależnie od wkładu w badania).

Rozpoczęcie pracy: do uzgodnienia, okres stypendialny od października 2023.
Termin składania ofert: 21 października 2022, g. 23:59.
Rozstrzygnięcie konkursu: 24 października 2022.

Kandydata/kandydatkę wyłoni komisja konkursowa, powołana przez Prorektora UG ds. Badań Naukowych. Zasady konkursu określa Uchwała Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019. r
Forma składania ofert: na adres mailowy andrea.lipinska@biotech.ug.edu.pl .
Pod tym adresem można ew. uzyskać dodatkowe informacje.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 1. CV naukowe uwzględniające wyżej wymienione oczekiwania, zawierające również informacje o osiągnięciach naukowych (publikacje, doniesienia konferencyjne, działalność w kołach naukowych, nagrody, stypendia, szkolenia powiązane z tematem i staże/indywidualne pracownie).
 2. Krótki list motywacyjny.
 3. Dane adresowe dotychczasowego opiekuna naukowego w celu uzyskania opinii potwierdzającej wymagane kwalifikacje.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko doktoranta w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w ramach projektu NCN OPUS 20 „Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2”.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 •  prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Październik 2022 - 07:36; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 13. Październik 2022 - 07:41; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega