fbpx Podstawowe zalecenia służące bezpieczeństwu prowadzenia zajęć praktycznych na MWB UG i GUMed | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Podstawowe zalecenia służące bezpieczeństwu prowadzenia zajęć praktycznych na MWB UG i GUMed

Podstawowe zalecenia służące bezpieczeństwu prowadzenia zajęć praktycznych na MWB UG i GUMed

Podstawowe zalecenia służące bezpieczeństwu prowadzenia zajęć praktycznych na MWB UG i GUMed w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 (w oparciu o rozporządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego)

 

 1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę SARS-CoV-2  (np. podwyższonej temperatury wyższej niż 37,5°C).
 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy na SARS-CoV-2, w ostatnich 10 dniach mieli kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 1. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne inne niż studenci i pracownicy.
 1. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy. Rzeczy osobiste (odzież wierzchnia/kurtki, płaszcze, plecaki, torby itp.) należy umieszczać w szatni lub szafkach dostępnych w przedsionkach sal laboratoryjnych.
 1. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
 1. W przypadku stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w zajęciach posiada objawy SARS-CoV-2 niezwłocznie informuje władze wydziału i postępuje zgodnie z uzyskanymi poleceniami (patrz punkt 13).
 1. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia, studenci powinni zdezynfekować ręce oraz założyć rękawiczki. Płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki zapewnia Uczelnia.
 1. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby posiadające własny fartuch oraz osłonę na usta i nos (własna maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim).
 1. W trakcie zajęć należy zachować odpowiedni dystans (ok. 2 m), unikać używania niezdezynfekowanych przedmiotów wspólnego użytku oraz nie korzystać z przedmiotów należących do innych uczestników zajęć.
 1. Pomiędzy zajęciami, na terenie Wydziału, obowiązuje zakaz gromadzenia się, należy zachować zasady dystansu społecznego, zakrywać usta i nos oraz często myć i dezynfekować ręce.
 1. Na pierwszych zajęciach laboratoryjnych student dostarcza prowadzącemu wypełniony kwestionariusz sanitarno-epidemiczny i jego kopię, poświadczający negatywny wywiad w kierunku zwiększonego zagrożenia infekcją wirusem SARS-CoV-2. Prowadzący zajęcia potwierdza otrzymanie deklaracji na jej kopii oraz przekazuje oryginał kwestionariusza do dziekanatu. Kopie kwestionariusza otrzymują studenci.

        [plik z kwestionariuszem do pobrania]

 1. Na każdych zajęciach student zobowiązany jest złożyć podpis na liście obecności. Lista obecności zawiera stosowną deklarację studenta o przystąpieniu do zajęć w stanie niewykazywania objawów wskazanych w pkt. 1 i zagrożeń wskazanych w pkt. 2.
 1. W przypadku wystąpienia w trakcie zajęć objawów wymienionych w pkt. 1, uczestnika zajęć należy niezwłocznie odizolować w przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący (sala 31). Osoba prowadząca informuje o tym fakcie inspektora BHP oraz Biuro Ryzyka i Bezpieczeństwa. Osoba z objawami postępuje zgodnie z ich zaleceniami.
 1. Student jest zobowiązany do powiadomienia inspektora BHP, Biuro Ryzyka i Bezpieczeństwa oraz Dziekanatu, jeżeli po zakończeniu zajęć w ciągu 10 dni dojdzie u niego do wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 1. Niezastosowanie się do powyższych regulacji może skutkować niedopuszczeniem do zajęć.

 

Ważne telefony:

BHP: +48 58 523 24 20

Biuro Ryzyka i Bezpieczeństwa: +48 58 523 24 59, +48 58 523 31 30

Dziekanat: +48 58 5236320; +48 58 5236321; +48 58 5236322

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 października 2020 roku, 11:50