fbpx Konkurs na stanowisko doktorant | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko doktorant

Konkurs na stanowisko doktorant

Konkurs na stanowisko doktorant w ramach projektu OPUS-17

„Transport stabilizowanego,

terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych do komórek ssaczych”

w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych

na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed)


 

Wymagania:

 1. Tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku biologia, biotechnologia, biochemia, biologia molekularna lub dziedzin pokrewnych.
 2. Biegłość w stosowaniu szerokiego warsztatu technik biologii molekularnej.
 3. Biegłość w stosowaniu podstawowych technik wirusologii molekularnej.
 4. Doświadczenie z hodowlami komórkowymi i metodami transfekcji.
 5. Doświadczenie w produkcji i oczyszczaniu białek przy użyciu różnych systemów ekspresji.
 6. Doświadczenie w technikach biochemicznych i immunologicznych takich jak: klonowanie, Western blotting, deglikozylacja, ELISA, immunoprecypitacja, immunofluorescencja.
 7. Umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów
 8. Umiejętność płynnego porozumiewania się w języku angielskim (w mowie i piśmie)
 9. Wymagana jest także motywacja do pracy, zaangażowanie w projekt oraz umiejętność pracy w zespole naukowym.

 

Praca w ramach projektu NCN OPUS będzie polegała m.in. na:

 

 1. Uzyskiwanie cząstek wirusopodobnych (VLP) dla kilku wybranych wirusów zwierzęcych.
 2. Opracowanie i optymalizacja wydajnej metodologii pakowania stabilnego mRNA do VLP.
 3. Optymalizacja wydajnej transfekcji komórek ssaków stabilnymi mRNA-VLP.
 4. Analiza ekspresji genów wprowadzonych do komórek ssaczych i badanie własności immunologicznych produktów tych genów

 

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 24 miesiące z możliwością przedłużenia
Data rozpoczęcia pracy: październik 2020
Kwota stypendium: 4 500,00 zł miesięcznie

Termin składania ofert18 września 2020, 15:00


Forma składania ofert:

na adres mailowy boguslaw.szewczyk@biotech.ug.edu.pl z dopiskiem w tytule „konkurs OPUS 17”

 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 1. CV uwzględniające wyżej wymienione oczekiwania.
 2. Kopię/ skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 3. Informacje o osiągnięciach naukowych i stażach.


Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

 

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Doktoranta wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu prof. dr hab. Bogusław Szewczyk. Zasady konkursu określa Uchwała Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r
 


Ewentualne pytania proszę kierować do:

    prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

    telefon: +48 58 523 63 83

    e-mail: boguslaw.szewczyk@biotech.ug.edu.pl

 

Klauzula informacyjna

 

godnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej

RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko doktoranta w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych Miedzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w ramach projektu NCN OPUS-17 „Transport stabilizowanego, terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych do komórek ssaczych”.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

 

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

 

 1. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

 

c.   prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 września 2020 roku, 15:19