fbpx Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych poszukuje Doktoranta | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych poszukuje Doktoranta

Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych poszukuje Doktoranta

Dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG
Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 
poszukuje

Doktoranta (-tkę)

do realizacji badań naukowych w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS 13:

„Molekularne podstawy interakcji bakterii pektynolitycznych i bakteriofagów”

 


 

  • Profil Kandydata:

Kandydat(-tka) zostanie wybrany(-a) w otwartej aplikacji konkursowej. Konkurs jest adresowany do osób posiadających tytuł zawodowy magistra w zakresie biotechnologii, biologii molekularnej, ekologii mikroorganizmów, biotechnologii, mikrobiologii i/lub w zakresie badania interakcji mikroorganizmów i roślin.

Kandydat(-tka) powinien(-a) posiadać doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie mikrobiologii i biologii molekularnej. Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość: technik mutagenezy transpozonowej bakterii, technik genetycznej analizy mutantów transpozonowych, technik PCR, technik mutagenezy miejscowo-specyficznej, pracy z bakteriami pektynolitycznymi, pracy z roślinami in vitro oraz technikami umożliwiającymi analizę stanu fizjologicznego roślin. Kandydaci legitymujący się praktykami i stażami zagranicznymi w instytutach badawczych i badawczo-rozwojowych uzyskają dodatkowe punkty w rekrutacji. Kandydaci powinni posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poświadczoną certyfikatem językowym i/lub odbytymi stażami zagranicznymi w zagranicznych jednostkach naukowych.

 

  • Opis zadań:

Stypendysta(-tka)-doktorant(ka) dołączy do zespołu kierowanego przez dr hab. Roberta Czajkowskiego, realizującego projekt pt. „Receptory zaangażowane w adsorpcję bakteriofagów do komórek Dickeya solaniPectobacterium parmentieri i ekologiczny koszt oporności bakterii na bakteriofagi in vitroin planta”. Tematyka pracy obejmować będzie analizę molekularnych mechanizmów przyłączania się bakteriofagów do komórek bakterii: bakteriofaga (phi)D5 do komórek bakterii D. solani i bakteriofaga (phi)A38 do komórek bakterii P. parmentieri z wykorzystaniem technik genetyki klasycznej (ang. classical genetics) i genetyki odwrotnej (ang. reverse genetics). Doktorant(-tka)-stypendysta(-tka) wykonywać będzie projekt doktorski pod opieką promotora: dr hab. Roberta Czajkowskiego w ramach projektu NCN OPUS 13.

 

  • Procedura konkursowa/warunki stypendium:

Stypendium w wysokości 4000 PLN/miesięcznie z projektu NCN OPUS 13 zostanie przyznane na czas trwania projektu (29 miesięcy) jednej osobie wybranej w procedurze konkursowej. Wybrana osoba będzie wykonywała projekt doktorski pod opieką promotora: dr hab. Roberta Czajkowskiego, prof. UG  w ramach projektu NCN OPUS 13.

Kandydat ma również szansę na otrzymanie stypendium z Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (https://sd.ug.edu.pl/biotechnologia/glowna) w przypadku pomyślnego zakwalifikowania się na studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej (https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_trzeciego_stopnia/88693/miedzyuczelniana_szkola_doktorska_biotechnologii_uniwersytetu_gdanskiego_i_gdanskiego_uniwersytetu_medycznego).

 

  • Wymagania:

Kandydaci muszą aplikować poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej, zatytułowanej: „NCN SONATA konkurs” na adres: robert.czajkowski@biotech.ug.edu.pl. Ostateczny termin aplikacji upływa 01.08.2020. Tylko kompletne aplikacje, zawierające wszystkie wymagane informacje i dokumenty będą rozpatrywane.

Aplikacja elektroniczna Kandydata(-tki) musi zawierać:

- Deklarację Kandydata(-tki) o chęci udziału w konkursie
- List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe Kandydata(-tki)
- Curriculum Vitae (CV) Kandydata(-tki) zawierające opis doświadczenia naukowego (udział w projektach naukowych, publikacjach, naukowe wystąpienia ustne i plakaty, stypendia naukowe, członkostwo w naukowych organizacjach studenckich, nagrody, wyróżnienia itp.)
- Referencje (list rekomendacyjny) od bezpośredniego opiekuna naukowego (referencje od zagranicznych opiekunów naukowych opisujące zdobyte doświadczenie będą preferowane) opisujące osiągnięcia Kandydata(-tki)
- Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
- Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału średnią ocen ze studiów
- Dane kontaktowe Kandydata(-tki)
- Podpisane przez Kandydata(-tkę) oświadczenie: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”  

 

  • Etapy rekrutacji i ocena aplikacji Kandydata(-tki)

Rekrutacja jest trójstopniowa (max. liczba punktów do zdobycia to 100 w dwóch pierwszych etapach rekrutacji):

1. Ocena aplikacji elektronicznej Kandydatów

- średnia ocen ze studiów (max. 50 punktów)
- dotychczasowe doświadczenia naukowe i osiągnięcia Kandydata(-tki) (max. 50 punktów)

 

2. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów (max. 50 punktów)

 

3. Pomyślne zakwalifikowanie się do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (zgodnie z procedurą rekrutacyjną Szkoły Doktorskiej)

Aplikacje elektroniczne i rozmowa kwalifikacyjna zostaną ocenione przez trzy-osobową komisję konkursową,

Przewodniczący Komisji Konkursowej: dr Robert Czajkowski, prof. UG

   Członkowie komisji: dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG

         dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG

 

 

Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata(-tki) zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach procedury konkursowej do 14 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z ostatnim kandydatem. Zastrzegamy sobie prawo niewyłonienia kandydata(-tki) w procedurze konkursowej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 lipca 2020 roku, 10:34