fbpx Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych poszukuje Doktoranta | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych poszukuje Doktoranta | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych poszukuje Doktoranta

Dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG
Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 
poszukuje

Doktoranta (-tkę)

do realizacji badań naukowych w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS 13:

„Molekularne podstawy interakcji bakterii pektynolitycznych i bakteriofagów”

 


 

  • Profil Kandydata:

Kandydat(-tka) zostanie wybrany(-a) w otwartej aplikacji konkursowej. Konkurs jest adresowany do osób posiadających tytuł zawodowy magistra w zakresie biotechnologii, biologii molekularnej, ekologii mikroorganizmów, biotechnologii, mikrobiologii i/lub w zakresie badania interakcji mikroorganizmów i roślin.

Kandydat(-tka) powinien(-a) posiadać doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie mikrobiologii i biologii molekularnej. Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość: technik mutagenezy transpozonowej bakterii, technik genetycznej analizy mutantów transpozonowych, technik PCR, technik mutagenezy miejscowo-specyficznej, pracy z bakteriami pektynolitycznymi, pracy z roślinami in vitro oraz technikami umożliwiającymi analizę stanu fizjologicznego roślin. Kandydaci legitymujący się praktykami i stażami zagranicznymi w instytutach badawczych i badawczo-rozwojowych uzyskają dodatkowe punkty w rekrutacji. Kandydaci powinni posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poświadczoną certyfikatem językowym i/lub odbytymi stażami zagranicznymi w zagranicznych jednostkach naukowych.

 

  • Opis zadań:

Stypendysta(-tka)-doktorant(ka) dołączy do zespołu kierowanego przez dr hab. Roberta Czajkowskiego, realizującego projekt pt. „Receptory zaangażowane w adsorpcję bakteriofagów do komórek Dickeya solaniPectobacterium parmentieri i ekologiczny koszt oporności bakterii na bakteriofagi in vitroin planta”. Tematyka pracy obejmować będzie analizę molekularnych mechanizmów przyłączania się bakteriofagów do komórek bakterii: bakteriofaga (phi)D5 do komórek bakterii D. solani i bakteriofaga (phi)A38 do komórek bakterii P. parmentieri z wykorzystaniem technik genetyki klasycznej (ang. classical genetics) i genetyki odwrotnej (ang. reverse genetics). Doktorant(-tka)-stypendysta(-tka) wykonywać będzie projekt doktorski pod opieką promotora: dr hab. Roberta Czajkowskiego w ramach projektu NCN OPUS 13.

 

  • Procedura konkursowa/warunki stypendium:

Stypendium w wysokości 4000 PLN/miesięcznie z projektu NCN OPUS 13 zostanie przyznane na czas trwania projektu (29 miesięcy) jednej osobie wybranej w procedurze konkursowej. Wybrana osoba będzie wykonywała projekt doktorski pod opieką promotora: dr hab. Roberta Czajkowskiego, prof. UG  w ramach projektu NCN OPUS 13.

Kandydat ma również szansę na otrzymanie stypendium z Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (https://sd.ug.edu.pl/biotechnologia/glowna) w przypadku pomyślnego zakwalifikowania się na studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej (https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_trzeciego_stopnia/88693/miedzyuczelniana_szkola_doktorska_biotechnologii_uniwersytetu_gdanskiego_i_gdanskiego_uniwersytetu_medycznego).

 

  • Wymagania:

Kandydaci muszą aplikować poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej, zatytułowanej: „NCN SONATA konkurs” na adres: robert.czajkowski@biotech.ug.edu.pl. Ostateczny termin aplikacji upływa 01.08.2020. Tylko kompletne aplikacje, zawierające wszystkie wymagane informacje i dokumenty będą rozpatrywane.

Aplikacja elektroniczna Kandydata(-tki) musi zawierać:

- Deklarację Kandydata(-tki) o chęci udziału w konkursie
- List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe Kandydata(-tki)
- Curriculum Vitae (CV) Kandydata(-tki) zawierające opis doświadczenia naukowego (udział w projektach naukowych, publikacjach, naukowe wystąpienia ustne i plakaty, stypendia naukowe, członkostwo w naukowych organizacjach studenckich, nagrody, wyróżnienia itp.)
- Referencje (list rekomendacyjny) od bezpośredniego opiekuna naukowego (referencje od zagranicznych opiekunów naukowych opisujące zdobyte doświadczenie będą preferowane) opisujące osiągnięcia Kandydata(-tki)
- Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
- Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału średnią ocen ze studiów
- Dane kontaktowe Kandydata(-tki)
- Podpisane przez Kandydata(-tkę) oświadczenie: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”  

 

  • Etapy rekrutacji i ocena aplikacji Kandydata(-tki)

Rekrutacja jest trójstopniowa (max. liczba punktów do zdobycia to 100 w dwóch pierwszych etapach rekrutacji):

1. Ocena aplikacji elektronicznej Kandydatów

- średnia ocen ze studiów (max. 50 punktów)
- dotychczasowe doświadczenia naukowe i osiągnięcia Kandydata(-tki) (max. 50 punktów)

 

2. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów (max. 50 punktów)

 

3. Pomyślne zakwalifikowanie się do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (zgodnie z procedurą rekrutacyjną Szkoły Doktorskiej)

Aplikacje elektroniczne i rozmowa kwalifikacyjna zostaną ocenione przez trzy-osobową komisję konkursową,

Przewodniczący Komisji Konkursowej: dr Robert Czajkowski, prof. UG

   Członkowie komisji: dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG

         dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG

 

 

Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata(-tki) zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach procedury konkursowej do 14 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z ostatnim kandydatem. Zastrzegamy sobie prawo niewyłonienia kandydata(-tki) w procedurze konkursowej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 czerwca 2020 roku, 11:20