fbpx konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych MWB UG i GUMed | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych MWB UG i GUMed | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych MWB UG i GUMed

DZIEKAN

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne ADIUNKTA

w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych MWB UG i GUMed

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 kwietnia 2020 roku

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

 

Wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych,
 • Doświadczenie w pracy w projektach naukowych z zakresu biologii molekularnej wirusów, tworzenia kandydatów na szczepionki
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim i przygotowywania doniesień zjazdowych.
 • Stosowanie technik biologii molekularnej w szczególności dotyczących wirusów i ich hodowli w równych liniach komórkowych
 • Doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji testów diagnostycznych dla wirusów przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej
 • Doświadczenie w technice nanoporowego sekwencjonowania następnej generacji (NGS)
 • Doświadczenie w analizie danych NGS
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych
 • Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca i kierownik
 • Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego, gotowość do podróży służbowych w celu nawiązywania współpracy naukowej oraz poznawania i udoskonalania technik badawczych.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Dziekanacie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (ul. Antoniego Abrahama 58, 80-307 Gdańsk) następujące dokumenty:

 

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy

(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami

 • Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk biologicznych
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego
 • Trzy oświadczenia: a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji b) o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy

 

Aplikacje należy przesłać na adres: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed; ul. Antoniego Abrahama 58; 80-307 Gdańsk

Nie przyjmujemy ofert zgłaszanych drogą elektroniczną.

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)".

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści swoich danych,

b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon oswiadczenia.pdf125.47 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 kwietnia 2020 roku, 13:56