fbpx Konkurs na stanowisko badawcze Asystenta(Post-Doc) w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko badawcze Asystenta(Post-Doc) w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin

Konkurs na stanowisko badawcze Asystenta(Post-Doc) w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin

Konkurs na stanowisko badawcze ASYSTENTA (Post-Doc)

w ramach projektu NCN OPUS 17

„Zbadanie antybakteryjnych właściwości roztworów post-plazmowych uzyskiwanych za pomocą zimnych plazm atmosferycznych względem ekonomicznie istotnych patogenów roślin oraz wpływu tych cieczy na wzrost roślin uprawnych”

w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin

na

Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed)


Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

- stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nauk medycznych, rolniczych lub pokrewnych,
- udokumentowany bardzo dobry oryginalny dorobek naukowy,
- znajomość technik biologii molekularnej, diagnostyki molekularnej, obrazowania mikroskopowego,
- umiejętność prowadzenia analiz bioinformatycznych i statystycznych (np. Python, R, Perl)
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- znajomość oraz umiejętność pracy w systemie zapewnienia jakości badań (potwierdzona np. kursami dotyczącymi norm ISO, GLP),
- w okresie pobierania wynagrodzenia z tego projektu nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN,
- w okresie pobierania wynagrodzenia z tego projektu nie będzie zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

- wiedza i doświadczenie w realizacji interdyscyplinarnych badań z zakresu fizjologii roślin, chemii plazmy, mikrobiologii i fitopatologii,
- znajomość języka francuskiego w stopniu dobrym (ze względu na realizację projektu we współpracy z jednostką naukową z Kanady),
- doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako kierownik lub wykonawca,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
- staże krajowe i zagraniczne,
- zgłoszenia patentowe,

Wybrany/a kandydat/ka dołączy do zespołu realizującego projekt, którego kierownikiem jest dr inż. Wojciech Śledź.

Praca w ramach projektu NCN OPUS będzie polegała m.in. na:

- wytworzeniu roztworów post-plazmowych o różnym składzie chemicznym i parametrach syntezy traktowanych dc-APGD- bądź pm-rf-APGD,
- identyfikacji i oznaczeniu ilościowym reaktywnych form tlenu i azotu w roztworach post-plazmowych,
- ocenie działania przeciwbakteryjnego roztworów post-plazmowych przeciwko patogenom roślin istotnym gospodarczo,
- ocenie wpływu roztworów post-plazmowych na kiełkowanie, wzrost i rozwój roślin ważnych ekonomicznie,
- analizie efektów oddziaływania roztworów post-plazmowych względem korzystnej mikroflory glebowej oraz organizmów eukariotycznych zasiedlających środowisko naturalne.

Warunki zatrudnienia:

100% etatu, umowa o pracę na 36 miesięcy

Wynagrodzenie zasadnicze 6415 PLN

Data rozpoczęcia: 7 luty 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 28 stycznia 2020 roku

Zainteresowani Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o składanie następujących dokumentów:

- CV, listu motywacyjnego,
- listy dorobku publikacyjnego,
- kserokopii dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kserokopii innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Aplikacje z tytułem „konkurs na adiunkta OPUS 17” należy wysyłać do dnia 28.01.2020 do godz. 00.00 na adres: wojciech.sledz@biotech.ug.edu.pl

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)".

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31.01.2020.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydata na w/w stanowisko wybierze komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  a. prawo dostępu do treści swoich danych,
  b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 18:45