fbpx Konkurs o Stypendium Doktoranckie w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Konkurs o Stypendium Doktoranckie w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin

Konkurs o Stypendium Doktoranckie w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin

 

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu NCN OPUS 17

„Zbadanie antybakteryjnych właściwości roztworów post-plazmowych uzyskiwanych za pomocą zimnych plazm atmosferycznych względem ekonomicznie istotnych patogenów roślin oraz wpływu tych cieczy na wzrost roślin uprawnych”

w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin

na

Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed)


Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 1. Tytuł magistra biotechnologii, biologii, lub kierunków pokrewnych.
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Umiejętność prowadzenia analiz bioinformatycznych i statystycznych.
 4. Praktyczna znajomość technik biologii molekularnej, mikroskopowych oraz mikrobiologii.
 5. Pożądana jest znajomość oraz umiejętność pracy w systemie zapewnienia jakości badań (potwierdzona np. kursami dotyczącymi norm ISO, GLP).
 6. Doświadczenie w hodowli roślin in vitro oraz glebie, pracy w warunkach sterylnych.
 7. W dniu rozpoczęcia realizacji zadań kandydat powinien posiadać status doktoranta. 

Praca w ramach projektu NCN OPUS będzie polegała m.in. na:

- wytworzeniu roztworów post-plazmowych o różnym składzie chemicznym i  parametrach syntezy traktowanych dc-APGD- bądź pm-rf-APGD,
- identyfikacji i oznaczeniu ilościowym reaktywnych form tlenu i azotu w roztworach post-plazmowych,
- ocenie działania przeciwbakteryjnego roztworów post-plazmowych przeciwko patogenom roślin istotnym gospodarczo,
- ocenie wpływu roztworów post-plazmowych na kiełkowanie, wzrost i rozwój roślin ważnych ekonomicznie,
- analizie efektów oddziaływania roztworów post-plazmowych względem korzystnej mikroflory glebowej oraz organizmów eukariotycznych zasiedlających środowisko naturalne.

Warunki zatrudnienia:

Okres pobierania wynagrodzenia/stypendium 36 miesięcy

Wynagrodzenie: 24 000 PLN / rocznie netto

Data rozpoczęcia: 7 luty 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 27 stycznia 2020 roku

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 1. CV uwzględniające wyżej wymienione oczekiwania.
 2. Dokument potwierdzający status doktoranta.

Stypendyst-ę/kę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu dr inż. Wojciech Śledź

Komisja będzie oceniać:

 1. osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych
 2. wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych
 3. kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym

Aplikacje z tytułem „konkurs stypendium OPUS 17” należy wysyłać do dnia 27.01.2020 do godz. 15.00 na adres: wojciech.sledz@biotech.ug.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31.01.2020.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Zasady konkursu określa Uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 a. prawo dostępu do treści swoich danych,
 
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 stycznia 2020 roku, 14:04