fbpx Konkurs o Stypendium Doktoranckie w Pracowni Badania Związków Biologicznie Czynnych | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Konkurs o Stypendium Doktoranckie w Pracowni Badania Związków Biologicznie Czynnych

Konkurs o Stypendium Doktoranckie w Pracowni Badania Związków Biologicznie Czynnych

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS13, 2017/25/B/NZ9/00036

 „Receptory zaangażowane w adsorpcję bakteriofagów do komórek Dickeya solani i Pectobacterium parmentieri i ekologiczny koszt oporności bakterii na bakteriofagi in vitroin planta

Pracowni Badania Związków Biologicznie Czynnych

na

Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed)


Oczekiwania wobec Kandydata(-datki) są następujące:

1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej
2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem w ramach Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej UG i GUMed realizowanych przy MWB UG i GUMed.
3. Posiada doświadczenie w zakresie genetyki, biologii molekularnej i biochemii bakterii.
4. Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z bakteryjnymi patogenami roślin i bakteriofagami, technikami mutagenezy transpozonowej i mutagenezy miejscowo-specyficznej bakterii, wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych do analizy genomów bakterii, pracą z kulturami in vitro roślin oraz technikami umożliwiającymi analizę stanu fizjologicznego roślin.
5. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie
6. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć
7. Samodzielność, motywacja oraz odpowiedzialność

Kandydaci legitymujący się praktykami i stażami zagranicznymi w instytutach badawczych i badawczo-rozwojowych będą preferowani.

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki), obowiązującym dla konkursów NCN OPUS 13.

Opis zadań:

Stypendysta-doktorant dołączy do zespołu kierowanego przez dr hab. Roberta Czajkowskiego, realizującego projekt pt. „Receptory zaangażowane w adsorpcję bakteriofagów do komórek Dickeya solaniPectobacterium parmentieri i ekologiczny koszt oporności bakterii na bakteriofagi in vitroin planta”. Tematyka pracy obejmować będzie analizę molekularnych mechanizmów wiązania się bakteriofagów do komórek bakterii: bakteriofaga (phi)D5 do komórek bakterii D. solani i bakteriofaga (phi)A38 do komórek bakterii P. parmentieri z wykorzystaniem technik genetyki klasycznej (ang. classical genetics) i genetyki odwrotnej (ang. reverse genetics).

Doktorant-stypendysta wykonywać będzie projekt doktorski pod opieką promotora: dr hab. Roberta Czajkowskiego w ramach projektu NCN OPUS 13.

Warunki zatrudnienia:

Kandydat(-tka) musi zostać zrekrutowany do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej UG i GUMed (https://sd.ug.edu.pl/biotechnologia/program) w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium doktoranckie:

Czas trwania kontraktu: 29 miesięcy (data rozpoczęcia: 01.03.2020)

Kwota stypendium to 4000 PLN/miesiąc (dodatkowo kandydat ma szansę na otrzymanie stypendium doktoranckiego z Uniwersytetu Gdańskiego).

Termin składania ofert: do 30.01.2020

Data rozpoczęcia pracy: 01.03.2020

Aplikacja powinna zawierać:

- Deklarację Kandydata(-tki) o chęci wzięcia udziału w konkursie
- List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe Kandydata(-tki)
- Curriculum Vitae (CV) Kandydata(-tki) zawierające opis doświadczenia naukowego (udział w projektach naukowych, publikacjach, naukowe wystąpienia ustne i plakaty, stypendia naukowe, członkostwo w naukowych organizacjach studenckich, nagrody, wyróżnienia itp.)
- Referencje (list rekomendacyjny) od bezpośredniego opiekuna naukowego (referencje od zagranicznych opiekunów naukowych opisujące zdobyte doświadczenie będą preferowane) opisujące osiągnięcia Kandydata(-tki)
- Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
- Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału średnią ocen ze studiów
- Dane kontaktowe Kandydata(-tki)
- Podpisane przez Kandydata(-tkę) oświadczenie: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

 

Prosimy o przesłanie lub dostarczenie osobiście kompletnych wniosków na adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biotechnologii, pok. 102, z dopiskiem „Doktorant-OPUS13 Robert Czajkowski

 

Kontakt: Robert Czajkowski: robert.czajkowski@biotech.ug.edu.pl

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 stycznia 2020 roku, 14:01