Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu NCN - Sheng 1

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA

W RAMACH PROJEKTU NCN SHENG 1

"Specyficzność substratowa LPCATów z fotosyntetyzujących glonów jednokomórkowych akumulujących oleje,
w reakcjach do przodu i do tyłu oraz charakterystyka ich funkcji w edycji grup acylowych fosfatydylocholiny.”

kierownik projektu prof. dr hab. Antoni Banaś

 

Nazwa jednostki: Pracownia Biochemii Roślin, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii - Gdańsk,
Nazwa stanowiska: doktorant (2 miejsca)


Konkurs o 2 STYPENDIA DOKTORANCKIE finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu SHENG1, numer 2018/30/Q/NZ3/00497 „Specyficzność substratowa LPCATów z fotosyntetyzujących glonów jednokomórkowych akumulujących oleje, w reakcjach do przodu i do tyłu oraz charakterystyka ich funkcji w edycji grup acylowych fosfatydylocholiny.”

Oczekiwania wobec kandydatów są następujące:
1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.
2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem w ramach Studiów Doktoranckich realizowanych przy MWB UG i GUMed.
3. Posiada doświadczenie w zakresie biochemi, biologii molekularneji i/lub fizjologii roślin.
4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z lipidami roślinnymi i enzymami związanymi z metabolizmem lipidów roślinnych.
5. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie
6. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć
7. Samodzielność, motywacja oraz odpowiedzialność 

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki), obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 r.

Opis zadań
Stypendyści dołączą do zespołu kierowanego przez prof. dr hab. Antoniego Banasia, realizującego projekt pt. „Specyficzność substratowa LPCATów z fotosyntetyzujących glonów jednokomórkowych akumulujących oleje, w reakcjach do przodu i do tyłu oraz charakterystyka ich funkcji w edycji grup acylowych fosfatydylocholiny”. Tematyka prac realizowanych przez stypendystki/stypendystów dotyczyć będzie charakterystyki biochemicznej acylotransferaz typu LPCAT z okrzemka Phaeodactylum tricornutum oraz wpływu tych acylotransferaz na produkcję wielo-nienasyconych kwasów tłuszczowych typu VLC-PUFA w transgenicznych roślinach produkujących tego typu kwasy tłuszczowe.

Warunki zatrudnienia:
Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy
Kwota jednego stypendium: 3000 zł/miesiąc (dodatkowo kandydaci mają szansę na otrzymanie stypendium doktoranckiego z UG).

Termin składania ofert: do 20 października 2019

Data rozpoczęcia pracy: 1 listopad 2019

Aplikacja powinna zawierać:

  • życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
  • list motywacyjny
  • dyplom uzyskania tytuł magistra (potwierdzona kserokopia);

  • rekomendacje od opiekuna naukowego/promotora/dotychczasowego pracodawcy

Prosimy o przesłanie lub dostarczenie osobiście kompletnych wniosków pod adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biotechnologii, pok. 102, z dopiskiem „Doktorant-SHENG1-Pracownia Biochemii Roslin”

Stypendystów wyłoni komisja powołana przez Rektora UG.

Zwycięscy kandydaci/kandydatki dołączą do grupy badawczej prof. dr hab. Antoniego Banasia,  zajmującej się badaniami dotyczącymi biochemii i biotechnologii lipidów roślinnych.

Informacjeo grupie badawczej: https://biotech.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/zespoly_badawcze/pracownia_biochemii_roslin

Nie przyjmujemy ofert zgłaszanych drogą elektroniczną. Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)"

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 6. Wrzesień 2019 - 12:38; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: środa, 16. Październik 2019 - 11:50; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega