Oferta: stypendysta-doktorant | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Oferta: stypendysta-doktorant

Wydział Nauk o Zdrowiu, Oddział Pielęgniarstwa

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA

Zakład Pielęgniarstwa

Położniczo - Ginekologicznego

ul. Dębinki 7, Gdańsk 80-221

Tel: (58) 349 19  68  e-mail: zppg@gumed.edu.pl

 


 

Nazwa stanowiska: Stypendysta - Doktorant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Wymagania:

 1. Tytuł magistra kierunku studiów o profilu biologicznym, biotechnologicznym, biomedycznym lub pokrewnym.
 2. Jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 3. Doświadczenie w zakresie biochemii białek, proteomiki, spektrometrii mas.
 4. Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z przygotowaniem próbek do analiz proteomicznych: chromatografią powinowactwa, chromatografią cieczowa, metodami trawienia proteolitycznego; doświadczenie w obsłudze spektrometrów mas typu ESI-Q-TOF, umiejętności bioinformatycznej analizy danych ilościowych eksperymentów ilościowych typu SWATH-MS.
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć.
 7. Samodzielność w planowaniu i wykonywaniu doświadczeń, motywacja oraz odpowiedzialność.

 

Opis zadań:

Doktorant weźmie udział w realizacji projektu badawczego „Badanie potencjału rozrodczego komórek jajowych i zarodków z użyciem analizy proteomicznej płynu pęcherzykowego i hodowlanego” pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Łukaszuka w ramach programu OPUS 14. Do głównych zadań stypendysty należeć będzie przygotowanie próbek płynów pęcherzykowych pacjentek przechodzących procedurę zapłodnienia pozaustrojowego do analiz proteomicznych, przeprowadzanie ilościowych pomiarów LC-MS/MS metodą SWATH-MS oraz analiza bioinformatyczna i statystyczna otrzymanych danych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS - NZ

Grupa nauk: NZ

Termin składania ofert: 25.10.2018

Termin rozstrzygnięcia: 29.10.2018

Forma składania ofert: email: zppg@gumed.edu.pl

 

Warunki zatrudnienia:

Doktorant otrzyma stypendium w wysokości 63000 zł na maksymalny okres 33 miesięcy.

Warunki przyznania stypendium określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.”. Zatrudniony zostanie kandydat, który otrzyma najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej. Zatrudnienie może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji, gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendium.

 

Dodatkowe informacje:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z: dr Paulina Czaplewska (paulina.czaplewska@ug.edu.pl)

Kandydaci proszeni są o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich, osiągniecia naukowe, wyróżnienia, kompetencje dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata) na adres: zppg@gumed.edu.pl .

Na CV należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być odwołana w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia woli w tym zakresie Kierownika Projektu (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystanie danych przed cofnięciem takiej zgody).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, tel. centrali: (58) 349-11-11
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytetem Medycznym jest mgr Piotr Małecki, nr tel. 58 349-10-27, adres email: iod@gumed.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,  prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 §1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.”

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 października 2018 roku, 12:18