Konkurs o DWA STYPENDIA DOKTORANCKIE Pracownia Biochemii Roślin | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs o DWA STYPENDIA DOKTORANCKIE Pracownia Biochemii Roślin

Konkurs o DWA STYPENDIA DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS13, 2017/25/B/NZ3/00721

„Rola acylotransferaz acylo-CoA:lizofosfatydyloetanoloamina (LPEAT) w regulacji wzrostu roślin.”

Pracowni Biochemii Roślin
na
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
(MWB UG i GUMed)


Oczekiwania wobec kandydatów są następujące:

1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.
2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem w ramach Studiów Doktoranckich realizowanych przy MWB UG i GUMed.
3. Posiada doświadczenie w zakresie biochemi, biologii molekularneji i/lub fizjologii roślin.
4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z lipidami roślinnymi i enzymami związanymi z metabolizmem lipidów roślinnych.
5. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie
6. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć
7. Samodzielność, motywacja oraz odpowiedzialność

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki), obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 r.

Opis zadań

Stypendyści dołączą do zespołu kierowanego przez prof. dr hab. Antoniego Banasia, realizującego projekt pt. „Rola acylotransferaz acylo-CoA:lizofosfatydyloetanoloamina (LPEAT) w regulacji wzrostu roślin”. Tematyka prac realizowanych przez stypendystów dotyczyć będzie w przypadku jednego doktoranta/stypendysty „Roli acylotransferaz acylo-CoA:lizofosfolipid (LPLAT) w rozwoju Camelina sativa” a w przypadku drugiego doktoranta/stypendysty „Roli acylotransferaz fosfolipid:diacyloglicerol (PDAT) w rozwoju roślin”.

Zwycięscy kandydaci/kandydatki dołączą do grupy badawczej prof. dr hab. Antoniego Banasiazajmującej się badaniami dotyczącymi dotyczącymi biochemii i biotechnologii lipidów roślinnych.

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy
Kwota jednego stypendium: 1500 zł/miesiąc (dodatkowo kandydaci mają szansę na otrzymanie stypendium doktoranckiego z UG).

Termin składania ofert: do 30 września 2018

Data rozpoczęcia pracy: 1 listopad 2018

Aplikacja powinna zawierać:

  • życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
  • list motywacyjny
  • dyplom uzyskania tytuł magistra (potwierdzona kserokopia);
  • rekomendacje od opiekuna naukowego/promotora/dotychczasowego pracodawcy

Prosimy o przesłanie lub dostarczenie osobiście kompletnych wniosków pod adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biotechnologii, pok. 102, z dopiskiem „Doktorant-OPUS13-Pracownia Biochemii Roslin”

Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)"

Stypendystów wyłoni komisja powołana przez Rektora UG.

 

Informacje o grupie badawczej: https://biotech.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/zespoly_badawcze/pracownia_biochemii_roslin

Nie przyjmujemy ofert zgłaszanych drogą elektroniczną. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 sierpnia 2018 roku, 12:45