Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu FNP First Team | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu FNP First Team

 
KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W RAMACH PROJEKTU FNP First Team
“Egzosomy produkowane przez keratynocyty w indukcji alergii i tolerancji na antygeny środowiskowe”
 
Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii – Gdańsk
 
Nazwa stanowiska: doktorant (2 etaty)
 
Niezbędne wymagania:
1.      Tytuł magistra biologii, biotechnologii, biologii molekularnej, immunologii lub dziedziny pokrewnej
2.      Doświadczenie w prowadzeniu badań biologicznych I zainteresowanie immunologią
3.      Motywacja w kierunku rozwoju naukowego, ambicja i kreatywność
4.      Umiejętność niezależnej pracy, pracy w zespole oraz w projektach z współpracą zewnętrzną
5.      Język angielski (w mowie i piśmie) na poziomie wymaganym w środowisku naukowym i umożliwiającym wyjazdy zagraniczne
6.      Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie przeszedł pozytywnie rekrutację na studia doktoranckie.
7.      Kandydat musi spełniać wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców finansowanych w ramach programu First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 
Pożądane umiejętności:
 
1.      Doświadczenia w pracyz próbkami biologicznymi I hodowlą komórek, wliczając komórki pierwotne
2.      Western blot, barwienie immunoflourescencyjne i immunohistochemiczne, techniki immunologiczne (np. ELISA)
3.      Doświadczenie w izolacji egzosomów
4.      Analiza danych, wliczając opracowanie statystyczne i metody bioinformatyczne
 
Opis zadań:
Doktorant będzie odpowiedzialny za:
1. Planowanie i realizowanie pracy doświadczalnej pod kierunkiem Kierownika projektu, prowadząc szczegołową dokumentację badawczą
2. Wykazywanie inicjatywy badawczej poprzez regularne raportowanie wyników, publikacje naukowe,  prezentacje podczas spotkań zespołu naukowego oraz konferencji krajowych i międzynarodowych.
3. Udział w efektywnym funkcjonowaniu grupy badawczej, wliczając w to niezbędna zadania organizacyjne i administracyjne.
4. Prowadzenie zajęć ze studentami, jak jest to wymagane w regulaminie studiów doktoranckich
 
Warunki zatrudnienia:
Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2017
Kwota stypendium: 3500 zł/miesiąc
 
Termin składania ofert: 7 sierpnia 2017, 16:00
 
Forma składania ofert:
Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków na adres  mailowy danuta.gutowska-owsiak@ug.edu.pl, lub dostarczenie osobiście lub drogą pocztową do  Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biotechnologii, pok. 102.
Aplikacja powinna zawierać:
1. CV, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych, publikacji,stażów badawczych, konferencji itp.)
2. list motywacyjny, wskazujący powody aplikowania oraz dokumentujący, w jaki sposób aplikant spełnia wymagane kryteria
3. Dokument potwierdzający status doktoranta lub (odpowiednio) oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, rozpoczynające się od 1 października 2017 r.
4. Detale kontaktowe conajmniej dwóch osób umożliwiające uzyskanie referencji na temat kandydata
 
Dodatkowe informacje:
Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, prowadzoną w języku angielskim.
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Ewentualne zapytania prosimy wysyłać na adres: danuta.gutowska-owsiak@ug.edu.pl
Więcej informacji na temat grupy badawczej: www.dgolab.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 lipca 2017 roku, 8:18