Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu NCN OPUS-12 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu NCN OPUS-12

 

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-12
„Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae
w układzie moczowo-płciowym: badania in vitroin vivo

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii – Gdańsk

Nazwa stanowiska: doktorant (1 etat)

Wymagania:

1. Tytuł magistra biotechnologii, bądź biologii.

2. Aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z drobnoustrojami będącymi patogenami człowieka oraz komórkami eukariotycznymi. Mile widziane doświadczenie w hodowli biofilmu drobnoustrojów w warunkach przepływu. Wymagana znajomość flory fizjologicznej człowieka oraz metod hodowli i identyfikacji drobnoustrojów będących częścią mikroflory układu moczowo-płciowego.

4. Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie przeszedł pozytywnie rekrutację na studia doktoranckie.

5. Kandydat musi spełniać wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowej Centrum Nauki nr 50/2013, z dnia 3 czerwca 2013r.
7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Doktorant jest odpowiedzialny za przeprowadzenie badań dotyczących inaktywacji fotodynamicznej Streptococcus agalactiaeLactobacillus acidophilus. Ponadto doktorant jest odpowiedzialny za przeprowadzenie badań dotyczących mutagennej aktywności światła widzialnego oraz inaktywacji fotodynamicznej z użyciem egzogennych związków fotouczulających (z wykorzystaniem prokariotycznych oraz eukariotycznych testów mutagenności (test Amesa, test rec-assay, oraz test kometowy). Ponadto, doktorant jest odpowiedzialny za pomoc techniczną podczas badań in vivo dotyczących mysiego modelu kolonizacji GBS w drogach rodnych.

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2017
Kwota stypendium: 2000 zł/miesiąc

Termin składania ofert: 31 lipca 2017, 12:00

Forma składania ofert: dowolnie

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres mariusz.grinholc@biotech.ug.edu.pl, lub dostarczyć na adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biotechnologii, pok. 102 następujące dokumenty:
1. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, stażach krajowych, zagranicznych itp.)
2. Dokument potwierdzający status doktoranta lub (odpowiednio) oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, rozpoczynające się od 1 października 2017 r.
 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: mariusz.grinholc@biotech.ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 czerwca 2017 roku, 14:13