Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu NCN SONATA BIS | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu NCN SONATA BIS

Poszukiwane 2 osoby na stanowisko

DOKTORANT

w ramach projektu NCN SONATA BIS 6 nr 2016/22/E/NZ4/00664

pt. „Udział mikrośrodowiska guza w regulacji fenotypu rozsianych komórek nowotworowych raka piersi - badania in vitro, in vivo i na materiale klinicznym”

 

Nazwa jednostki: Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Zakład Biologii Komórki

Wymagania: Kandydatami mogą być absolwenci studiów magisterskich (II stopnia) o profilu biologicznym, biotechnologicznym, biomedycznym lub pokrewnym, zainteresowani pracą naukową w obszarze biologii nowotworów i medycyny translacyjnej. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, doświadczenie laboratoryjne w zakresie podstawowych technik biologii molekularnej oraz hodowli komórek eukariotycznych, a także znajomość zasad pracy z materiałem klinicznym. Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, komunikatywność i kreatywność, umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej oraz zdolność do krytycznej oceny otrzymanych wyników. Wiedza z zakresu onkologii, onkologii doświadczalnej, diagnostyki molekularnej i statystyki biomedycznej będzie dodatkowym atutem, podobnie jak doświadczenie w pracy z materiałem klinicznym (doktorant I) i z modelami in vivo (doktorant II).

Opis zadań: Doktorant stypendysta weźmie udział w realizacji projektu badawczego SONATA BIS pt. „Udział mikrośrodowiska guza w regulacji fenotypu rozsianych komórek nowotworowych raka piersi - badania in vitro, in vivo i na materiale klinicznym”. Doktorant dołączy do zespołu kierowanego przez dr hab. Annę Żaczek.

·        Doktorant I będzie zajmował się badaniem wpływu mikrośrodowiska guza na fenotyp rozsianych komórek nowotworowych w materiale klinicznym od chorych na raka piersi. Główne zadania badawcze to: analiza obecności i aktywności komórek mikrośrodowiska guza w preparatach histologicznych metodą barwienia immunohistochemicznego, mikrodyssekcja komórek zrębu i analiza ekspresji genów technikami qPCR, nanostring i hybrydyzacja in situ, analiza poziomu cytokin we krwi chorych, analiza statystyczna.

·        Doktorant II będzie zajmował się badaniem wpływu mikrośrodowiska guza na proces przerzutowania i fenotyp rozsianych komórek nowotworowych raka piersi w modelach in vitro i in vivo. Główne zadania badawcze to: ocena wpływu wybranych czynników na fenotyp i zachowanie komórek nowotworowych w modelu ko-kultur komórek zrębu (CAFs i TAMs) z liniami komórkowymi raka piersi oraz na rozsiew komórek nowotworowych i zdolność formowania przerzutów odległych w mysim modelu raka piersi, analiza statystyczna.

 

Wymagane dokumenty:

  • Życiorys z listą osiągnięć i opisem umiejętności przydatnych w projekcie, w których kandydat ma doświadczenie
  • List motywacyjny
  • Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i osiągnięcia (publikacje, certyfikaty, dyplomy, nagrody, staże i kursy)
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (do 30.07, jeżeli obrona nastąpiła w 2017 r.)
  • Dane kontaktowe osoby/ób, które mogą wystawić referencje
  • Oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie do dnia 1 października 2017 r. lub zaświadczenie o byciu uczestnikiem studiów doktoranckich na moment rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie

Termin i forma składania wniosków: zgłoszenia (ze wskazaniem doktorant I lub doktorant II) należy nadsyłać do 5 czerwca 2017 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: azaczek@gumed.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „doktorant Sonata Bis 6”.

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 2000 PLN, wypłacane co miesiąc przez okres 36/48 miesięcy (doktorant I/II) od 01.10.2017

Informacje dodatkowe: Prosimy o dopisanie do zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.).

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się do 20.06.2017. W trakcie trwania postępowania konkursowego kandydaci będą poproszeni o przedstawienie w formie prezentacji wyników swych dotychczasowych prac naukowych.

W sprawie wszelkich dodatkowych informacji prosimy o kontakt: azaczek@gumed.edu.pl


gum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 kwietnia 2017 roku, 8:35