OGŁOSZENIE o konkursie na stypendium magistranckie | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

OGŁOSZENIE o konkursie na stypendium magistranckie

OGŁOSZENIE

o konkursie na stypendium magistranckie

przyznawane w ramach grantu SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/NZ1/00673 (Określenie właściwości biochemicznych oraz  partnerów oddziaływań ludzkiego białka CLPB – jego znaczenie fizjologiczne oraz rola w patogenezie zespołu MEGCANN)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Nazwa stanowiska: magistrant

Wymagania:

Kandydaci powinni być studentami studiów stacjonarnych II stopnia lub co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych). Od kandydatów oczekuje się doświadczenia w stosowaniu podstawowych technik mikrobiologicznych oraz znajomości technik pracy z preparatami białkowymi. Wymagana jest znajomość jęz. angielskiego. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 12 „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.)

Opis zadań:

Stypendysta będzie realizował pod kierunkiem dr Szymona Ziętkiewicza pracę magisterską w roku akademickim 2017/18. Tematyka pracy obejmować będzie analizę oligomeryzacji i aktywności ATP-azowej ludzkiego białka CLPB.

Typ konkursu NCN: Sonata-Bis 5

Termin składania ofert: do 5 IV 2017

Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia: Stypendium naukowe 500 zł miesięcznie przyznane na  okres 10 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia zawierające CV oraz list prezentujący osiągnięcia (łącznie z listą ocen ze studiów licencjackich i magisterskich) należy dostarczyć na adres sekretariatu Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Abrahama 58

 80-307 Gdańsk, z dopiskiem „Magistrant - Sonata Bis”. Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Rektora UG.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 marca 2017 roku, 11:21