Konkurs na stanowisko naukowe typu post-doc (adiunkt) w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

English version

 

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

w ramach kierowanego przez dr Andreę Lipińską projektu NCN OPUS 20 „Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2”

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Post-doc (adiunkt – stanowisko badawcze)
na czas określony (34 miesiące, planowane rozpoczęcie 1 grudnia 2022). Warunki mogą podlegać negocjacjom.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 PAŹDZIERNIKA 2022, g. 23:59.

WYMAGANIA:

 • Stopień naukowy doktora biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej, biologii medycznej lub z dziedziny/dyscypliny pokrewnej, uzyskany w instytucji innej niż Uniwersytet Gdański,
 • Duża motywacja i zainteresowanie pracą naukową w obszarze biologii wirusów i immunologii,
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej - preferowane w zakresie hodowli komórek ssaczych, biegłość w technikach biologii molekularnej i analizy białek (klonowanie molekularne, PCR, Western blotting); praktyczna znajomość pracy z wirusami zwierzęcymi/ludzkimi oraz praktyczna znajomość cytometrii przepływowej będą dodatkowymi atutami,
 • Udokumentowana umiejętność planowania i przygotowywania publikacji naukowych (w jęz. angielskim),
 • Umiejętność publicznej prezentacji wyników swoich badań,
 • Umiejętność samodzielnej pracy laboratoryjnej (planowania i przeprowadzania eksperymentów, dokumentacji i analizy wyników) oraz pracy w zespole (zdolność komunikacji interpersonalnej), otwartość na doskonalenie warsztatu badawczego,
 • Bardzo dobra umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (w mowie i piśmie).

PRACA W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS BĘDZIE OBEJMOWAŁA, M.IN.:

Prowadzenie doświadczeń obejmujących badanie wpływu infekcji koronawirusa SARS-CoV-2 (praca w laboratorium BSL3) oraz poszczególnych białek SARS-CoV-2 produkowanych w systemie komórek ssaczych na szlaki prezentacji antygenów i system interferonów, interakcje z wirusami grypy; analizowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie raportów z badań, prezentacje wyników na konferencjach, pisanie publikacji naukowych.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę 100% etatu na 34 miesiące,  9 705 PLN / miesiąc (tzw. kwota brutto brutto)
 • Pracę we wspierającym się, dynamicznie rozwijającym małym zespole naukowym, na jednym z najlepszych wydziałów biotechnologii i w jednym z najlepszych zespołów wirusologicznych w Polsce, więcej informacji o laboratorium: https://virologygdansk.ug.edu.pl/
 • Potrzebne szkolenia i wsparcie,
 • Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT16 PAŹDZIERNIKA 2022, g. 23:59.

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. CV naukowe uwzględniające wyżej wymienione oczekiwania, zawierające również informacje o osiągnięciach naukowych (publikacje, doniesienia konferencyjne, inna działalność naukowa, nagrody, stypendia, szkolenia powiązane z tematem i staże).
 2. Kopię/ skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich i kopię / skan dyplomu doktorskiego
 3. List motywacyjny w języku angielskim.
 4. Referencje: dane adresowe 2 naukowców mogących udzielić pozytywnej opinii potwierdzającej wymagane kwalifikacje.
 5. Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.

Kandydata wyłoni w konkursie otwartym komisja rekrutacyjna, powołana przez Prorektora UG ds. Badań Naukowych. Zasady zatrudnienia określa Uchwała Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub on-line). Zastrzegamy możliwość przedłużenia konkursu lub jego zamknięcia bez wyłonienia kandydata. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Forma składania ofert: na adres mailowy andrea.lipinska@biotech.ug.edu.pl.

Pod tym adresem można również uzyskać dodatkowe informacje.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko adiunkta (post-doc) w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w ramach projektu NCN OPUS 20 „Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2”.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych, 
  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Sierpień 2022 - 06:50; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Sierpień 2022 - 06:58; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega