fbpx Konkurs na stanowisko Doktoranta w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko Doktoranta w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych

Konkurs na stanowisko Doktoranta w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych

 

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 21, UMO-2021/41/B/NZ6/02628

„Rola glikozylacji białek strukturalnych w cyklu życiowym koronawirusa SARS-CoV-2”

Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych
na
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 


Stypendysta dołączy do zespołu kierowanego przez dr hab. Ewelinę Król, prowadzącego analizę roli glikozylacji białek strukturalnych w cyklu życiowym wirusów w tym koronawirusa SARS-CoV-2.

Oczekiwania wobec Kandydatów:

  1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.
  2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat będzie doktorantem Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  3. Doświadczenie w zakresie technik stosowanych w biologii molekularnej, biochemii i immunologii.
  4. Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w produkcji rekombinowanych białek oraz pracy z liniami komórkowymi.
  5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  6. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć.
  7. Zdolność do samodzielnego planowania i wykonywania doświadczeń.
  8. Pracowitość, samodzielność i determinacja w prowadzeniu doświadczeń.
     

Oferujemy:

1. Atrakcyjne stypendium: Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy (data rozpoczęcia: 01.10.2022), Kwota stypendium 5000 PLN/miesiąc (brutto brutto).
2. Możliwość rozwoju naukowego oraz pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole;
3. Udział w konferencjach międzynarodowych, warsztatach i szkoleniach oraz współpracę z bardzo dobrymi ośrodkami naukowymi w Polsce i w Europie.

 

Aplikacja powinna zawierać (format PDF):

- List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe
Curriculum Vitae (CV) zawierające opis doświadczenia naukowego
- List rekomendacyjny od bezpośredniego opiekuna naukowego
- Kopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych
- Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału średnią ocen ze studiów
- Dane kontaktowe
- Podpisane przez Kandydata oświadczenie: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.

 

Termin składania dokumentów: do 14.08.2022
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: ewelina.krol@biotech.ug.edu.pl z tematem wiadomości – DOKTORANT-NCN

 

Dodatkowe informacje:

Stypendystę wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W trakcie postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do możliwości nie rozstrzygnięcia konkursu.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail na adres: ewelina.krol@biotech.ug.edu.pl

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy -Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 lipca 2022 roku, 6:48