fbpx Konkurs na Stypendium Doktoranckie w Zakładzie Ochrony Biotechnologii Roślin | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Konkurs na Stypendium Doktoranckie w Zakładzie Ochrony Biotechnologii Roślin

Konkurs na Stypendium Doktoranckie w Zakładzie Ochrony Biotechnologii Roślin

 

Konkurs na 

Stypendium Doktoranckie

Zakładzie Ochrony Biotechnologii Roślin
na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Stypendium finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Opus 18 UMO-2019/35/B/NZ9/01973
„Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami."


Oczekiwania wobec kandydata są następujące:

1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.
2. W czasie realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem w ramach Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3. Posiada doświadczenie w zakresie mikrobiologii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i fizjologii roślin.
4. Posiada doświadczenie w pracy z roślinami hodowanymi w warunkach in vitro oraz w warunkach fitotronu ziemnego, a także z bakteryjnymi patogenami roślin.
5. Posiada doświadczenie w pracy z RNA oraz techniką qPCR.
6. Dodatkowym atutem będzie umiejętność wykonywania analiz bioinformatycznych a także statystycznych.
7. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie.
8. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć.
9. Samodzielność, motywacja oraz odpowiedzialność.

 

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Stypendysta dołączy do zespołu kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Waleron, realizującego projekt pt. „Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami."

Tematyka pracy realizowanej przez stypendystę dotyczyć będzie badania interakcji pomiędzy Pectobacterium betavasculorum a roślinami jedno- i dwuliściennymi z wykorzystaniem analiz omicznych (transkryptomicznych, proteomicznych oraz metabolomicznych).

Warunki zatrudnienia:

Kandydat(-tka) musi zostać zrekrutowany do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej UG i GUMed w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium doktoranckie:

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy (data rozpoczęcia: 01.10.2022)
Kwota stypendium to 5000 PLN/miesiąc (brutto brutto).
Termin składania ofert: do 13.08.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.08.2022

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Stypendium zostanie przyznane i realizowane w oparciu ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz uchwałę Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa powołana przez Rektora UG, której będzie przewodniczył kierownik projektu.

Data rozpoczęcia pracy:  01.10.2022

Aplikacja powinna zawierać:

  • Deklarację Kandydata(-tki) o chęci wzięcia udziału w konkursie
  • List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe Kandydata(-tki)
  • Curriculum Vitae (CV) Kandydata(-tki) zawierające opis doświadczenia naukowego (udział w projektach naukowych, publikacjach, naukowe wystąpienia ustne i plakaty, stypendia naukowe, członkostwo w naukowych organizacjach studenckich, nagrody, wyróżnienia itp.)
  • Referencje (list rekomendacyjny) od bezpośredniego opiekuna naukowego (referencje od zagranicznych opiekunów naukowych opisujące zdobyte doświadczenie będą preferowane) opisujące osiągnięcia Kandydata(-tki)
  • Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału średnią ocen ze studiów
  • Dane kontaktowe Kandydata(-tki)
  • Podpisane przez Kandydata(-tkę) oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

 

Prosimy o dostarczenie kompletnych wniosków do dnia 13.08.2022 do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej malgorzata.waleron@ug.edu.pl

z tematem wiadomości – „Doktorant-OPUS18-ZOBR”

Kontakt: Małgorzata Waleron: malgorzata.waleron@ug.edu.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 lipca 2022 roku, 7:49