fbpx Konkurs na stanowisko doktoranta w Zakładzie Enzymologii i Onkologii Molekularnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko doktoranta w Zakładzie Enzymologii i Onkologii Molekularnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Konkurs na stanowisko doktoranta w Zakładzie Enzymologii i Onkologii Molekularnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

 

.

 


 

Doktorant
Miejsce pracy: Gdańsk

 

W ramach realizowanego projektu pt.” Rola ścieżki FGFR2àJunB w progresji ER+ raka piersi - analizy molekularne i znaczenie prognostyczne” finansowanego przez NCN.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Prowadzenie doświadczeń obejmujących ocenę znaczenia aktywności FGFR2 regulacji funkcji kompleksu AP-1 w tym: analizy molekularne, funkcjonalne, ocena odpowiedzi komórek raka piersi na leki,
 • Analizowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie raportów z badań.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • tytułu magistra, ukończone studia – biotechnologia, biologia lub inne kierunki biomedyczne,
 • zainteresowania pracą naukową w obszarze biologii nowotworów,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej - preferowane w zakresie biologii komórki, biologii komórki nowotworowej, analiz klinicznych, sygnalizacji komórkowej,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office,
 • dużej motywacji do pracy i chęci rozwoju naukowego,odpowiedzialności, systematyczności, komunikatywności, kreatywności, umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej, zdolności do krytycznej oceny otrzymanych wyników.

 

OFERUJEMY:

 • doktorant_ka otrzyma stypendium z projektu w wysokości 5000 zł brutto na okres pierwszych 24 miesięcy i 6000 zł brutto na okres kolejnych 24 miesięcy,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • udział w międzynarodowych konferencjach/sympozjach.

 

ZASADY APLIKOWANIA:

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys z listą osiągnięć (publikacje, certyfikaty, dyplomy, nagrody, staże i kursy, itp) i opisem umiejętności przydatnych w projekcie, w których kandydat ma doświadczenie;
 • List motywacyjny;
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Referencje, rekomendacje poprzednich pracodawców,
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ.
 • Termin nadsyłania aplikacji do 13.08.2022 do godz. 23:59; rozpoczęcie pracy 01.10.2022.
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami do 15.08.2022r.
 • Stypendium zostanie przyznane i realizowane w oparciu ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz uchwałę Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r

 

Aplikuj
 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 lipca 2022 roku, 9:55