fbpx Konkurs na dwa stypendia doktoranckie w Zakładzie Badania Związków Biologicznie Czynnych | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Konkurs na dwa stypendia doktoranckie w Zakładzie Badania Związków Biologicznie Czynnych

Konkurs na dwa stypendia doktoranckie w Zakładzie Badania Związków Biologicznie Czynnych

 

Konkurs o DWA STYPENDIA DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu SONATA BIS 10, 2020/38/E/NZ9/00007

 „Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp. i Pectobacterium spp. in vitroin planta

Zakładzie Badania Związków Biologicznie Czynnych
na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed)


Oczekiwania wobec Kandydatów(-datek) są następujące:

1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny / dyscypliny pokrewnej
2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego
3. Posiada wiedze i doświadczenie praktyczne w zakresie genetyki, biologii molekularnej i biochemii bakterii
4. Wymagane jest doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z bakteriami
5. Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w pracy związanej z bakteryjnymi patogenami roślin i/lub bakteriofagami, technikami mutagenezy miejscowo-specyficznej bakterii, wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych do analizy genomów bakterii i genomów bakteriofagów, znajomość technik pracy z roślinami w warunkach in vitro i w warunkach fitotronu ziemnego
6. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie
7. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć\
8. Samodzielność, zaangażowanie, motywacja oraz odpowiedzialność
9. Umiejętność pracy samodzielnej / zadaniowej i pracy w grupie

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Uchwała Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.)

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Opis zadań:

Stypendyści-doktoranci dołączą do zespołu kierowanego przez dr hab. Roberta Czajkowskiego, prof. UG, realizującego projekt NCN SONATA BIS 10 pt. „Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp. i Pectobacterium spp. in vitroin planta

Tematyka prac doktorskich obejmować będzie analizę molekularnych mechanizmów utrzymywania się i usuwania z genomów bakterii gospodarzy profagów (sekwencji wirusowych) z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej. Tematyka prac doktorskich obejmować będzie również analizy bioinformatyczne i analizy wpływu obecności profagów na wirulencję i sukces adaptacyjny i ewolucyjny bakterii gospodarzy w środowisku.

Tematyka pracy doktorskiej 1

Tytuł: Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalnych profagów w genomach bakterii Pectobacterium spp. i Dickeya spp.

  • Indukcja profagów (sekwencji wirusowych) z genomów bakterii Pectobacterium spp. i Dickeya spp.
  • Analiza fenotypowa, morfologiczna i genomowa otrzymanych zaindukowanych bakteriofagów
  • Charakterystyka genomów zaindukowanych profagów (sekwencjonowanie, adnotacja, analizy porównawcze)
  • Szczegółowa charakterystyka genów bakteryjnych (ang. cargo genes/morons) przenoszonych przez bakteriofagi w populacji bakterii gospodarzy
  • Testy typu host challenge assay
  • Testy badające zakres gospodarzy zaindukowanych bakteriofagów

Tematyka pracy doktorskiej 2

Tytuł: Charakterystyka szczepów bakterii Pectobacterium spp. i Dickeya spp. - bakterii gospodarzy wyleczonych z infekcji bakteriofagowych

  • Leczenie szczepów bakterii z infekcji wirusowych (analizy molekularne, sekwencjonowanie szczepów po wyleczeniu)
  • Określenie fenotypów bakterii pozbawionych profagów (sekwencji wirusowych) i ich porównanie z fenotypami bakterii zainfekowanych profagami w warunkach in vitroin vivo
  • Analiza dynamiki populacji bakterii zainfekowanych i wyleczonych z infekcji wirusowych na roślinach, w warunkach in vitro i w warunkach fitotronu ziemnego
  • Porównawcze analizy transkryptomiczne (RNA-seq) ekspresji genów szczepów zainfekowanych i wyleczonych z infekcji wirusowych na roślinach w warunkach infekcji i in vitro

Doktoranci-stypendyści wykonywać będą swoje projekty doktorskie pod opieką promotora: dr hab. Roberta Czajkowskiego, prof. UG w ramach projektu NCN SONATA BIS 10.

Warunki zatrudnienia:

2 niezależne stypendia doktoranckie,

Każde stypendium:

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy (wrzesień/październik 2022 – sierpień/wrzesień 2026)

Kwota stypendium przewidziana w projekcie NCN SONATA BIS 10 to 5000 PLN /miesiąc / doktorant

Termin składania ofert: 31.07.2022

Data rozpoczęcia pracy: wrzesień/październik 2022, albo najszybciej jak to możliwe po tym terminie (do negocjacji)

 

Aplikacja powinna zawierać:

- Deklarację Kandydata(-tki) o chęci wzięcia udziału w konkursie
- List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe Kandydata(-tki)
- Curriculum Vitae (CV) Kandydata(-tki) zawierające opis doświadczenia naukowego (udział w projektach naukowych, publikacjach, naukowe wystąpienia ustne i plakaty, stypendia naukowe, członkostwo w naukowych organizacjach studenckich, nagrody, wyróżnienia itp.)
- Referencje (list rekomendacyjny) od bezpośredniego opiekuna naukowego opisujące osiągnięcia Kandydata(-tki)
- Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
- Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału średnią ocen ze studiów
- Dane kontaktowe Kandydata(-tki)
- Podpisane przez Kandydata(-tkę) oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

 

Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków na adres poczty elektronicznej: robert.czajkowski@ug.edu.pl z tematem wiadomości – DOKTORANT-SONATABIS10-Robert Czajkowski

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ewentualne pytania proszę kierować do:

dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG

Telefon: +48 58 523 63 33

e-mail: robert.czajkowski@ug.edu.pl


Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko doktoranta w Zakładzie Badania Związków Biologicznie Czynnych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w ramach projektu NCN SONATA BIS 10 „Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp. i Pectobacterium spp. in vitroin planta
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy -Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 czerwca 2022 roku, 7:43