fbpx Joanna Elżbieta Zawacka-Pankau | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Joanna Elżbieta Zawacka-Pankau

Joanna Elżbieta Zawacka-Pankau

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 21 października 2005 roku

Joanna Elżbieta Zawacka-Pankau

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie oddziaływań białek supresorowych kancerogenezy, białka Fhit i p53, z protoporfiryną IX”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Jadwiga Podhajska

Recenzenci: dr hab. Alfreda Padzik-Graczyk, prof. WAT, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dyplom nr 2592.


Gdańsk, 08 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: