fbpx Jakość kształcenia na MWB | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jakość kształcenia na MWB | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jakość kształcenia na MWB

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku, 13:59

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na MWB jest priorytetem Wydziału i jest realizowane poprzez: (i) politykę kadrową mającą zapewnić zatrudnianie najwyższej klasy pracowników, (ii) prowadzenie działań na rzecz zapewnienia nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, (iii) ciągłe udoskonalanie programu kształcenia, (iv) udoskonalanie warsztatu dydaktycznego pracowników, (v) monitorowanie i ankietowanie zajęć (vi) reagowanie na dostrzeżone problemy związane z procesem kształcenia. Dzięki Uchwale Senatu UG z 26 listopada 2009 roku oraz Zarządzeniom Rektora wprowadzono na całej uczelni nowy spójny system zapewniający jakość kształceniaZostały powołane nowe zespoły koordynujące wprowadzenie systemu jak i zapewniające jego realizację. Dokumentem opisującym działania, narzędzia i akty regulujące wspieranie jakości kształcenia na UG jest Rocznik „Kształcenie w UG. Zależy nam na jakości!”.

Reprezentantem MWB w Uczelnianym Zespole ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZdsZJK) jest Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - prof. UG, dr hab. Sylwia Jafra.

Na WMB wprowadzono kursy podnoszące kompetencje dydaktyczne pracowników. Przeprowadzane są także spotkania z pracownikami i doktorantami na temat dobrych praktyk w uczelniach zagranicznych, konsekwencjach wdrażania KRK, możliwości wykorzystania zaawansowanej aparatury na Wydziale.

Do repertuaru metod dydaktycznych wykorzystywanych na MWB wprowadziliśmy kursy typu e-learning, pracownię rotacyjną oraz prezentacje profili badawczych zespołów naukowych. Ta ostatnia forma zajęć umożliwia studentom świadomy wybór tematyki i miejsca realizacji pracy magisterskiej.

W wyniku prac WZdsZJK unowocześniono program studiów i dostosowano go do wymogów KRK. W efektach kształcenia uwzględniono wyniki badań prowadzonych w ramach projektu FS Biotech – Future Skills for Biotechnology, wskazujących obszary kompetencji pożądanych przez pracodawców u absolwentów kierunku biotechnologia.

Podnieśliśmy jakość wyposażenia pracowni studenckich oraz otworzyliśmy całkowicie nową pracownię studencką, w której realizowane są zajęcia z Diagnostyki molekularnej. Dzięki dotacjom uzyskanym np. w ramach projektu na tzw. „kierunki zamawiane” Wydział wyposażył pracownie studenckie w nowoczesny sprzęt i aparaturę a także rozszerzył ofertę dydaktyczną o zajęcia dodatkowe mające na celu kształcenie umiejętności miękkich.

Od roku 2011 wydział organizuje spotkania z Radą Konsultacyjną Pracodawców skupiającą kilkunastu przedstawicieli szeroko rozumianego przemysłu biotechnologicznego. Rada wspomaga proces planowania rozwoju kształcenia. We współpracy z Radą do programu studiów będą sukcesywnie wprowadzane nowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez praktyków z branży biotechnologicznej.

W ciągu ostatnich kilku lat na Wydziale zostali zatrudnieni samodzielni pracownicy naukowi, których kompetencje naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z biotechnologią roślin, analizą struktury białek i bioinformatyką. Zatrudnienie osób o nowych specjalnościach i realizacja przez nich nowych zajęć dydaktycznych zaowocowały rozszerzeniem oferty dydaktycznej. W kolejnych latach w związku z realizacją projektu MOBI4Health zostanie uruchomione laboratorium spektrometrii mas, w którym studenci będą mogli realizować swoje prace magisterskie.

W roku 2012 MWB uzyskał tytuł Najlepszego Kierunku Studiów przyznany przez MNiSW a zestaw efektów kształcenia dla studiów I stopnia został uznany za zestaw wzorcowy.

Wydział wspiera uczestnictwo studentów i doktorantów w krajowych i międzynarodowych konkursach i projektach takich, jak: Diamentowy Grant, Generacja Przyszłości, iGem, FNP Start, InnoDoktorant, w trakcie których samodzielnie realizują własne projekty badawcze.

Rokrocznie na Wydziale prowadzona jest ankietyzacja zajęć, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG (nr 1/R/01). Obecnie ankieta prowadzona jest on-line. Studenci wypełniają ją dobrowolnie i anonimowo zgłaszając swoje uwagi dot. procesu kształcenia i prowadzonych zajęć. Wyniki ankiet są przedstawiane także w formie zbiorczego opracowania a skrócony raporty ogłaszane są do wiadomości studentów.