Stypendia i sprawy socjalne | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Stypendia i sprawy socjalne na UG

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 lipca 2019 roku, 10:03
WAŻNE

Z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczęło funkcjonowanie Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów, które w zakresie swoich obowiązków rozpatrywać będzie wszystkie sprawy stypendialne dotyczące studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie wniosków stypendialnych do siedziby biura na adres:
Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów UG
ul. Bażyńskiego 1 a , pokój 116 ,
80-309 Gdańsk

tel. 58 523 2187 

Na mocy obecnie obowiązującej Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – powstanie jedna, ogólnouczelniana Komisja Stypendialna, również jedna dla całej Uczelni Odwoławcza Komisja Stypendialna, która będzie obsługiwana przez Biuro.


Miejsca w domu studenckim UG w roku akademickim 2019/2020      

Studenci, którzy chcą się ubiegać o przyznanie miejsca w domu studenckim UG w roku akademickim 2019/2020 proszeni są o złożenie wniosków o akademiki w następujących terminach:

- studenci wszystkich lat studiów od  3 do 21 czerwca 2019 roku.
- osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Aby uzyskać miejsce w domu studenckim należy złożyć:

- wniosek o miejsce w domu studenckim
- dokumenty poświadczające miesięczny dochód na członka rodziny, takie jak do stypendium socjalnego.

W pierwszej kolejności miejsca w domach studenckich przyznawane są osobom, których miesięczny dochód netto na członka rodziny nie przekracza 960 zł.


Stypendia

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, mogą uzyskać pomoc materialną z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w postaci następujących stypendiów:

Zasady przyznawania świadczeń socjalnych reguluje:

Akademiki

Informacja o zasadach przyznawania miejsc i kwaterowania w Domach Studenckich UG - link

Wzory wniosków - link

Opłaty za miejsce w domu studenckim - link

Regulamin Mieszkańca - link

Dane kontaktowe - link


Kredyty studenckie

Informacje o kredytach studenckich dostępne są na stronie MNiSW [link].


Ubezpieczenia

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę zgodnie z art.86 ust.1 pkt  6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz.U. nr 210, poz 2135 ) za:

  • studentów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego – na pisemny wniosek studenta,
  • studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu  ( nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych ),
  • zgłasza studentów do ubezpieczenia zdrowotnego, którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, bądź posiadają ważna Kartę Polska.

Do czasu ukończenia 26 roku życia  student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach  bądź opiekunach prawnych.

Przepisy wskazują kolejność przyjmowania obowiązku zgłoszenia:

  • jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza pracodawca i opłaca składkę,
  • jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, obowiązek leży po stronie studenta.

Student w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego musi zgłosić się osobiście do Działu Studenckich Spraw Socjalnych  przy ul. Wita Stwosza 58 w Gdańsku Oliwie by wypełnić wniosek.

Powinien mieć przy sobie dowód osobisty (konieczny do ubezpieczenia jest pesel).

Skreślenie z listy studentów, ukończenia studiów, bądź podjęcia zatrudnienia zgłasza w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych.

link