fbpx Zakończenie studiów - informacje i wzory dokumentów | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zakończenie studiów - informacje i wzory dokumentów | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Egzamin dyplomowy licencjacki

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 maja 2020 roku, 14:03

Egzamin dyplomowy licencjacki - lista pytań [pdf

 

 

 

Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są:

1) wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, z uwzględnieniem uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS;

2) złożenie pracy dyplomowej licencjackiej – projekt badawczy;

3) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej;

4) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Informacja szczegółowe

Student składa pracę dyplomową – projekt badawczy wraz z płytą CD w jednym egzemplarzu w terminie ustalonym przez prowadzących seminarium dyplomowe - projekt badawczy. Praca powinna być wydrukowana dwustronnie, oprawiona w miękką okładkę. Format pracy dyplomowej znajduje się na stronie Wydziału.

Na płycie powinny znajdować się następujące pliki

1) plik opisu pracy w formacie XML, wygenerowany po zalogowaniu do Portalu Studenta z zakładki Opis pracy dyplomowej (nr albumu.XML)

2) praca dyplomowa w formacie tekstowym w standardzie kodowania ISO-8859-2 lub Unicode (z polskimi czcionkami)

3) praca dyplomowa w formacie PDF (w jednym pliku, opis sposobu zapisywania prac w formacie PDF dostępny na stronie: [link]

Na płycie CD należy umieścić następujące informacje pisakiem do tego przeznaczonym:

 - nazwisko i imię studenta

 - nr albumu

 - kierunek studiów (np. Biotechnologia, I stopień, studia stacjonarne)

 - podpis opiekuna pracy dyplomowej potwierdzający zgodność z egzemplarzem drukowanym

 

Egzamin dyplomowy licencjacki

14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego należy dopełnić następujących formalności w Dziekanacie:

- uzyskać wszystkie zaliczenia wymagane programem studiów

- dostarczyć wypełnioną i podpisaną „Informację o studencie” (do wydrukowania ze strony wydziałowej www) wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia

- uiścić opłatę za dyplom – 60 zł,- przez Portal Studenta lub w kasie UG w Rektoracie – kserokopię wpłaty dostarczyć z resztą dokumentów

- kartę obiegową (do pobrania w Dziekanacie)

 

Odpis dyplomu w języku obcym i suplementu w języku angielskim

Na wniosek absolwenta możliwe jest otrzymanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski oraz suplementu w języku angielskim.  Opłata za odpis wynosi - opłatę należy uiścić tak jak opłatę za dyplom.

Wystawienie odpisu dyplomu wiąże się z koniecznością dostarczenia do Dziekanatu:

- wypełnionego wniosku (do wydrukowania ze strony wydziałowej)

- kserokopii potwierdzenia opłaty jeśli opłata była dokonywana w kasie UG

Wystawienie odpisu suplementu w języku angielskim wiąże się z koniecznością dostarczenia do Dziekanatu:

- wypełnionego wniosku

- w przypadku absolwenta, któremu zaliczono część studiów na podstawie wykazu ocen uzyskanych w innej uczelni lub na innym Wydziale, wykazu tych przedmiotów w tłumaczeniu na język angielski, potwierdzonego przez uczelnię, w której odbył część studiów lub przez tłumacza przysięgłego.

 

Dyplom ukończenia studiów

Dyplom należy odebrać osobiście za okazaniem dowodu osobistego. Dyplom może odebrać osoba trzecia tylko i wyłącznie za okazaniem pisemnego upoważnienia przez właściciela dyplomu, potwierdzonego przez Dziekanat lub Notariusza.

OSOBOM TRZECIM BEZ ODPOWIEDNIEGO UPOWAŻNIENIA DOKUMENTY Z DZIEKANATU NIE  BĘDĄ WYDAWANE 

 

Pliki do pobrania

Format pracy dyplomowej - projekt badawczy [docx]

Informacja o studencie [docx]

Wniosek o przygotowanie odpisu dyplomu w języku obcym oraz suplementu do dyplomu w języku angielskim [docx]