fbpx Izabela Rusiecka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Izabela Rusiecka

Izabela Rusiecka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 27 lutego 2009 roku

Izabela Rusiecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ związków z grupy cieczy jonowych i perfluorowanych substancji alifatycznych na mechanizm oporności wieloksenobiotykowej (MXR) komórek”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Cezary Składanowski

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Czarnowski, prof. dr hab. Krystyna Fabianowska-Majewska

Dyplom nr 3082.


Gdańsk, 13 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: