fbpx Podstawy Prawne | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Podstawy Prawne

Podstawy Prawne

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 listopada 2021 roku, 10:54

Akty Prawne UG:

 1. Regulamin Rady Dyscypliny
 2. Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim
 3. Wykaz czynności związanych z postępowaniem o nadanie stopnia doktora dla kandydatów, którym nie wszczęto przewodu doktorskiego do 30 kwietnia 2019 r.
  Załącznik 1 (strona tytułowa rozprawy doktorskiej po polsku - wersja 1) 
  Załącznik 2 (strona tytułowa rozprawy doktorskiej po polsku - wersja 2) 
  Załącznik 3 (wniosek o wyznaczenie promotora dla kandydatów Studiów Doktoranckich)
  Załącznik 4 (wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego dla kandydatów Studiów Doktoranckich)
  Załącznik 5 (wniosek o wyznaczenie promotora lub promotora pomocniczego dla kandydatów ze Szkoły Doktorkiej)
  Załącznik 6 (wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora )
  Załącznik 7 (wniosek o powołanie recenzentów pracy)
  Załącznik 8 (zgoda na udostępnienie rozprawy doktorskiej do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej UG)
 4. Uchwała Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zaleceń do dokumentacji wniosków o wyznaczenie promotora pomocniczego Doktorantom szkół doktorskich
 5. Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim.
  5.1. Uchwała nr 84/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 122/19 Senatu w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w UG
 6. Statut UG
 7. Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich
 8. Udokumentowanie znajomości języka obcego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 

Rada Doskonałości Naukowej:

 1. Rada Doskonałości Naukowej (Nowe Procedury nadawania stopni i tytułów naukowych)
 2. Został zniesiony cenzus czasowy (31 grudnia 2020) w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dotyczący możliwości włączania do osiągnięcia naukowego artykułów i monografii naukowych opublikowanych przed rokiem 2019
 3. Został przedłużony o rok termin procedowania postępowań o awans naukowy wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r (w tzw. starym trybie)
 4. Poradnik RDN w sprawie postępowania dotyczącego nadawania stopnia doktora habilitowanego
   

Akty prawne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnieć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego wszczynanych po 30 września 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
 4. Postępowanie habilitacyjne (Rada Doskonałości Naukowej) 

Postępowanie o nadanie tytułu profesora wszczęte po 1 października 2019 roku

 1. Postępowanie profesorskie (Rada Doskonałości Naukowej) 

Akty prawne dotyczące nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Akty prawne dotyczące ewaluacji dyscyplin naukowych

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
 2. Ewaluacja jakości dorobku naukowego Rady Dyscyplin Naukowych UG