fbpx Przewody doktorskie | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Tytuł Recenzenci Załączniki
Sara Mikac Rola stabilnej formy białka Nrf2 w procesie prezentacji antygenów w niedrobnokomórkowym raku płuca

The role of a stable Nrf2 form in the angtigen presentation in the non-small cell lung cancer 

Promotor: prof. dr Robin Fahraeus
Aurelia Schweda Charakterystyka nowych cząstek wirusopodobnych i ich zastosowanie jako szczepionki terapeutyczne

Characterization of novel virus like particles and they use as therapeutic vaccines

Promotor: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Izabela Perkowska Rola i mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących dioksygenazy w adaptacji roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach panujących na lądzie

Elucidating the role and mechanism of regulatory network of genes encoding dioxygenases in terms of plant adaptation to land conditions


Promotor: prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Kinga Maria Grabowska Interakcje glikoproteiny B wybranych alfaherpeswirusów z białkami szlaku endosomalno-egzosomalnego oraz cząsteczkami MHC klasy II

Interactions of selected alphaherpesviral glycoprotein B homologs with the endosomal-exosomal pathway proteins and MHC class II molecules

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
dr hab. nauk med. Tomasz Dzieciątkowski

prof.dr hab. Anna Goździcka-Józefiak

prof. dr hab. nauk med. Ewa Stępień
PDF icon Streszczenie
Magda Dominika Wąchalska Udział białek komórkowych uczestniczących w hamowaniu prezentacji antygenów zależnym od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa BHV-1

Participation of cellular proteins in the inhibition of antigen presentation dependent on UL49.5 protein of bovine herpesvirus BHV-1

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Marta Matuszewska Badanie wpływu glukozy i glicerolu oraz jonów żelaza na syntezę związków przeciwdrobnoustrojowych i formowanie biofilmu przez Pseudomonas donghuensis  P482

Investigation of the influence of glucose, glycerol and iron ions on the synthesis of antimicrobials and formation of biofilm by Pseudomonas donghuensis  P482

Promotor: Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
PDF icon Streszczenie
Anna Maria Nagel Wpływ mikrośrodowiska guza na komórki nowotworowe raka piersi w kontekście zmian w obrębie receptora estrogenowego

The influence of tumour microenvironment on breast cancer cells in the context of changes within oestrogen receptor

Promotor: Dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed
dr hab. Barbara Stefania Radecka

prof. dr hab. Błażej Rubiś
PDF icon Streszczenie
Kamila Agnieszka Butowska Wybrane koniugaty doksorubicyny jako potencjalne układy w terapii przeciwnowotworowej

Selected doxorubicin conjugates for anticancer therapy


Promotor: Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak, Warszawki Uniwersytet Medyczny

dr hab. Radosław Mrówczyński, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
PDF icon Streszczenie
Marta Hubisz Analiza funkcjonalna receptora GerA w przetrwalnikach Bacillus subtilis

Functional analysis of GerA germination receptor in Bacillus subtilis endospores

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Tomasz Mikołaj Maciąg Oddziaływania międzygatunkowe w obrębie konsorcjum bakterii chroniącego ziemniaka przed bakteriami pektynolitycznymi

Interspecies interactions within consortium of bacteria protecting potato against pectinolytic bacteria

Promotor: Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Agata Woźniak Fotoinaktywacja drobnoustrojów światłem widzialnym jako narzędzie uwrażliwienia wielolekoopornych patogenów na działanie antybiotyków

Photodynamic inactivation as a tool for sensitization of multidrug resistant pathogens to antimicrobials


Promotor: Dr hab. Mariusz Grinholc
Michał Karol Pierański Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo-płciowym

Evaluation of photoinactivation potential in eradication of Streptococcus agalactiae in the urogenital system

Promotor: Dr hab. Mariusz Grinholc
Inga Blanka Jamrożek Opracowanie in silico modelu receptora kiełkowania przetrwalników GerA Bacillus subtilis

Developing an in silico model of the GerA Bacillus subtilis germination receptor

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Prof. dr hab. Sławomir Filipek

Prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk
Gabriela Lucyna Brzuska Rekombinowane cząstki wirusopodobne jako potencjalne antygeny szczepionkowe przeciwko wirusowi Zika

Recombinant virus-like particles as potential vaccine candidates against Zika virus

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Magdalena Jabłońska Molekularne mechanizmy oddziaływania między szczepem Pseudomonas donghuensis z pomidorem w czasie kolonizacji korzeni

Molecular mechanisms of the interactions between Pseudomonas donghuensis and tomato upon colonization

Promotor: Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Małgorzata Kleczewska Porównanie bakteryjnych i eukariotycznych systemów Hsp70 funkcjonujących w biogenezie centrów żelazo – siarkowych

Comaprison of bacterial and eukaryotic Hsp70 systems functioning in the biogenesis of iron-sulfur clusters

Promotor: Dr hab. Rafał Dutkiewicz
Prof. dr hab. Hanna Kmita

Prof. dr hab. Paweł Lipiński
Aleksandra Ewa Lewandowska Jakościowa i ilościowa analiza proteomiczna płynów pęcherzykowych jako potencjalna metoda oceny jakości oocytów pochodzących od pacjentek przechodzących procedurę zapłodnienia pozaustrojowego

Qualitative and quantitative proteomic analysis of human follicular fluids as a potential method of quality assessment of oocytes from patients undergoing in vitro fertilization procedure

Promotor: Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG
Monika Romanik-Błońska Kompleksy stakingowe polifenoli z malin z heterocyklicznymi aminami aromatycznymi

Stacking complexes between poliphenols from raspberries and heterocyclic aromatic amines

Promotor: Dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG
Anna Patrycja Felberg Znaczenie układu dopełniacza w powstawaniu nowotworów oraz w terapii przeciwnowotworowej

Role of the complement system in cancer development and anticancer therapy

Promotor: dr hab. Marcin Okrój
Aleksandra Urban Mutacje wczesnych białek kaskady dopełniacza – charakterystyka funkcjonalna, potencjał aplikacyjny

Mutations of early proteins of the complement cascade – functional characteristics, potential applications

Promotor: Dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed
prof. dr hab. n. med. Anna S. Świerzko

dr hab. Magdalena Winiarska
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Jakub Michał Fikowicz-Krośko Identyfikacja i charakterystyka genów specyficznie nadeksprymowanych w bakteriach Dickeya solani podczas kolonizacji Solanum tuberosum L. i Solanum dulcamara L.

Identification and characterization of genes specifically up-regulated in Dickeya solani during colonization of Solanum tuberosum L. and Solanum dulcamara L.

Promotor: Dr hab. Robert Czajkowski
Anna Zofia Czarnota Chimeryczne, wirusopodobne cząsteczki HBV-HCV jako potencjalna szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C

Chimeric HBV – HCV virus-like particles as a potential vaccine against Hepatitis C

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Natalia Wanda Derewońko Rola białek wirusowych oraz ich oddziaływanie z czynnikami komórkowymi podczas bezpośredniego transportu międzykomórkowego (cell-to-cell spread) alfaherpeswirusów

Role of viral proteins and their interaction with host factors during cell-to-cell spread of alphaherpesviruses

Promotor: Prof. dr hab. Kryzstyna Bieńkowska-Szewczyk
Paulina Weiher Rekombinowane przetrwalniki Bacillus subtilis jako potencjalne szczepionki przeciwko patogenom wirusowym.

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Karolina Paulina Uranowska Właściwości biochemiczne i immunogenne potencjalnego antygenu szczepionkowego opartego na konserwowanej domenie „nóżki” hemaglutyniny wirusa grypy

Biochemical and immunogenic properties of potential vaccine antigen based on conserved stalk domain of influenza virus hemagglutinin

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Weronika Aniela Hoffmann Aktywność rekombinowanej rybonukleazy DICER w kontekście infekcji herpeswirusowej

Activity of recombinant ribonuclease DICER in the context of herpesviral infection

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Tomasz Filip Łęga Konstrukcja jadalnej szczepionki przeciwko wirusowi grypy dla drobiu opartej na rekombinowanych przetrwalnikach Bacillus subtilis

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Wojciech Aleksy Potocki Białka adsorbowane na przetrwalnikach Bacillus subtilis jako szczepionka przeciwko Clostridium difficile

Protein adsorber on spores of Bacillus subtilis as a vaccine against Clostridium difficile

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Karolina Ewa Zimmer Analiza zmienności genetycznej glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów poddanych terapii interferonem alfa i rybaviryną

Hepatitis C Virus E2 glycoprotein genetic variability in patiens subjected to interferon-ribavirin therapy

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Adam Stanisław Ossowicki Understanding the traits of Pseudomonas spp. involved in biological control and plant-microbe interaction

Promotor: Prof. UG, dr hab. Sylwia Jafra
Marcin Augustyniak Modelowanie molekularne kompleksów kinazy białkowej PrkC z domniemanymi endogennymi celami aktywności fosforylacyjnej 

Molecular modeling of complexes of PrkC protein kinase with possible endogenous targets of phosphorylation activity

Promotor: Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Dr hab. inż. Aleksander Herman

Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

Prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
PDF icon recenzja 1
PDF icon recenzja 2
PDF icon recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Michał Rogaczewski Koewolucja mitochondrialnych  białek opiekuńczych uczestniczących w biogenezie centrów żelazo-siarkowych

Promotor: Prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Kamil Krystian Belau Zastosowanie mezoskopowych pól siłowych do przewidywania oddziaływań międzycząsteczkowych w procesie tworzenia kapsyd wirusowych

The usage of coarse-grained force fields in predicting intermolecular interactions in the viral capsid formation process

Promotor: Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Iwona Piątek System for heterologous proteins display on the surface of Bacillus subtilis spores

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Prof. dr hab. Antoni Banaś

Dr hab. Izabela Święcicka, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku
Rafał Banasiuk Zielona synteza bioaktywnych nanocząstek wybranych metali

Green synthesis of bioactive nanoparticles of selected metals

Promotor: prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka
Michał Grabowski Analiza wybranych czynników molekularnych wpływających na poziom homocysteiny w patogenezie niedokrwiennego udaru mózgu

Analysis of selected molecular factors affecting the homocysteine level in the pathogenesis of ischemic stroke

Promotor: Prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki
Prof. dr hab. Jan Jacek Kaczor

Dr hab. Patrycja Koszałka
PDF icon recenzja 1
PDF icon recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Alicja Skrla Znaczenie oddziaływań pomiędzy domenami M i NBD1 dla aktywności białka opiekuńczego ClpB z Escherichia coli

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Adam Kawiński Charakterystyka metabolizmu materiałów zapasowych w kiełkujących nasionach roślin oleistych magazynujących woski

Promotor: Prof. dr hab. Antoni Banaś
Vasil Borisov Krapchev Application of recombinant  surface antigens of hepatitis C virus (HCV) for studies of virus entry

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Beata Marta Gromadzka Metody monitorowania i zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy RNA w oparciu o cząsteczki wirusopodobne

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Dr hab. Robert Czajkowski

Prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz
Marcin Jeleń Charakterystyka oddziaływania mitochondrialnego systemu białek opiekuńczych Ssq1/Jac1 z białkami Isu1 uczestniczącym w biogenezie centrów żelazo-siarkowych


Promotor: dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG
Dorota Anna Lesiak Właściwości immunomodulacyjne białka US3 alfaherpeswirusów

Immune evasion properties of US3 protein of alphaherpesviruses

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk